Tłumaczenia na język angielski:

  • forest litter   

Przykładowe zdania z "Ściółka leśna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Metody te obejmują uprawę powierzchniową, siew ze ściółkowaniem, siew bezpośredni, niewykorzystywanie odpadów organicznych i ściółki w gospodarce leśnej (wegetacja spontaniczna lub siew odpowiednich gatunkówThese techniques combine surface working techniques, mulch sowing, direct sowing, non-incorporation of crop residues and vegetation cover in forestry (spontaneous vegetation or vegetation resulting from the sowing of appropriate species
Wpływ zwiększonego dopływu azotu na aktywność i biomasę mikroorganizmów w ściółce leśnej z okolic Olkusza.Impact of elevated nitrogen deposition on microbial activity and biomass in forest litter from the Olkusz area.
Z braku liści na drzewach, promienie słoneczne padają bezpośrednio na ściółkę leśną, a ich ciepło wybudza rośliny z zimowego snuWith no leaves overhead, the rays of the sun strike the forest floor directly and their warmth rouses plants from their winter sleep
Podręcznik powinien również zawierać omówienie metod dla prowadzenia dodatkowych działań monitorujących z zakresu takich dziedzin jak fenologia, jakość otaczającego powietrza, uszkodzenia spowodowane przez ozon oraz opad ściółki leśnejThe manual should also cover methodologies for the additional monitoring activities on issues such as phenology, ambient air quality, ozone injury and litterfall
Wpływ zanieczyszczeń powietrza na dopływ metali ciężkich z opadem ściółki do dna lasu wybranych kompleksów leśnych Nadleśnictwa Olkusz.The impact of air pollutions on input of the forest floor in chosen forests in Nadleśnictwo Olkusz.
Różnorodność funkcjonalna mikroorganizmów glebowych ściółki leśnej w piętrach roślinnych Beskidów Zachodnich.Functional diversity of soil microorganism in elevational climatic gradient in the Polish Beskidy Mts.
Dlatego cieszy mnie, że możemy wreszcie przyjąć dyrektywę ujednolicającą dyrektywę Rady 87/402/EWG z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu montowanych przed siedzeniem kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół.I am pleased, therefore, that we can finally adopt a directive codifying Council Directive 87/402/EEC of 25 June 1987 on roll-over protection structures mounted in front of the driver's seat on narrow-track wheeled agricultural and forestry tractors.
Regulamin nr ‧ powinien być włączony do wspólnotowego systemu homologacji dla ciągników rolniczych i leśnych i w ten sposób powinno być włączone do prawodawstwa obowiązującego we WspólnocieRegulation No ‧ should be incorporated into the Community approval system for agricultural and forestry tractors and should thus be added to the legislation in force within the Community
zachodzi konieczność przyjęcia przez wszystkie te Państwa-w uzupełnieniu do ich obowiązujących obecnie przepisów krajowych lub w miejsce tych przepisów-jednolitych regulacji, które pozwolą na objęcie wszystkich typów pojazdów homologacją typu EWG, będącą przedmiotem dyrektywy Rady ‧/EWG‧ z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu kołowych ciągników rolniczych lub leśnychwhereas it is therefore necessary that all Member States adopt the same requirements either in addition to or in place of their existing rules, in particular to allow the EEC type approval procedure which was the subject of Council Directive ‧/EEC of ‧ March ‧ on the approximation of the laws of the Member States relating to the type approval of wheeled agricultural or forestry tractors to be applied in respect of each type of tractor
Dlatego niedopuszczalne jest stanowisko Rady, która nie tylko nie zdecydowała się zadeklarować konkretnej sumy dla państw rozwijających się, ale też nie podjęła tematu znalezienia środków finansowych na rzecz utrzymania światowych zasobów leśnych, i to w momencie, kiedy na szczeblu Unii Europejskiej nie istnieje jakakolwiek jednolita polityka ani koordynacja działań na rzecz ochrony zagrożonych ekosystemów leśnych na południu Europy.For these reasons, the stand taken by the Council, which not only has failed to commit to a specific amount in financing for developing countries, but also has failed to say anything about financing to maintain the world's forests, is unacceptable at a time when there is no uniform policy or coordination at European Union level on the protection of forest eco-systems at risk in southern Europe.
Dyrektywa Rady ‧/‧/EWG Rady z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do poziomu hałasu odczuwanego przez kierującego kołowymi ciągnikami rolniczymi lub leśnymiCouncil Directive ‧/‧/EEC of ‧ March ‧ on the approximation of the laws of the Member States relating to the driver-perceived noise level of wheeled agricultural or forestry tractors
Naturalna i półnaturalna roślinność leśna składająca się z rodzimych gatunków tworzących las wysokopienny z typowym podszytem i spełniająca następujące kryteria: rzadkie lub pozostałości po lasach, i/lub obejmująca gatunki ważne dla WspólnotySub)natural woodland vegetation comprising native species forming forests of tall trees, with typical undergrowth, and meeting the following criteria: rare or residual, and/or hosting species of Community interest
harmonizacja ustawodawstw w tej dziedzinie zalecana przez konferencję na temat gospodarki leśnej w Brukseli w czerwcu ‧ r. powinna nie tylko ułatwić handel wewnątrzwspólnotowy, ale również umożliwić sporządzanie porównywalnych statystyk dotyczących produkcji, handlu, zużycia oraz cen drewna nieobrobionego we WspólnocieWhereas harmonisation of laws in that field, desired by the Brussels forestry conference of June ‧, should not only facilitate intra-Community trade but also enable statistics on production, marketing, consumption and prices of wood in the rough in the Community to be compiled which could be compared
Utworzenie, w szczególności w ramach sieci koordynacji UE, zwięzłej lecz szczegółowej bazy informacji istotnych dla polityki dotyczącej lasów w odniesieniu do zmian klimatu (wpływ na ekosystemy leśne, jego łagodzenie, efekty zastąpienia), różnorodności biologicznej (informacja podstawowa i chronione obszary leśne), pożarów lasów, stanu lasów i ich funkcji ochronnych (woda, gleba i infrastruktura), a także przyczynianie się do ochrony lasów przed pożaramiTo provide, especially through an EU coordination network, a concise and comprehensive basis for policy relevant information on forests in relation to climate change (impact on forest ecosystems, mitigation, substitution effects), biodiversity (baseline information and protected forest areas), forest fires, forest conditions and the protective functions of forests (water, soil and infrastructure) as well as contributing to the protection of forests against fires
na piśmie - Dyrektywa Rady 76/432/EWG z dnia 6 kwietnia 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń hamujących kołowych ciągników rolniczych lub leśnych ulegała zasadniczym zmianom szereg razy.in writing. - Council Directive 76/432/EEC of 6 April 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to the braking devices of wheeled agricultural or forestry tractors has been substantially amended several times.
Aby chronić lasy tropikalne Kamerunu, konieczne są: walka z korupcją i przekupstwem (na szczeblu urzędników, a także wspólnot dzierżawiących lasy państwowe), skuteczne ściganie przestępstw, zrównoważona gospodarka leśna, czyli ścinanie drzew w ilościach pozwalających na odrodzenie się drzewostanu, a także lepsze szkolenia drwali w celu zapobiegania niszczeniu terenów, na których odbywa się wycinka.To protect Cameroon's tropical forests, what is essential is the combating of corruption and bribery (at the level of the officials and also of the community tenants of state-owned forests), effective criminal prosecutions, sustainable forestry, where the quantity felled is only as much as will regrow, and better training for loggers in order to prevent damage to the land during logging.
Konstrukcje zabezpieczające przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (wersja skodyfikowana) (głosowanie)Roll-over protection structures of wheeled agricultural or forestry tractors (vote)
Różnorodność gatunkowa i liczebność ptaków leśnych w okresach lęgowym i pozalęgowym - implikacje dla ochrony przyrody.Species richness and abundance of forest birds in breeding and non-breeding seasons - implications for nature conservation.
zalesiania i eksploatacji lasów (dla pozyskania drewna i innych produktów leśnychdevelop and exploit forests (both timber and non-timber
uważa, że przyszła umowa powinna gwarantować zaangażowanie parlamentarzystów i społeczeństwa obywatelskiego w tworzenie polityki i że istnieją przepisy umożliwiające niezależne kontrole polityki państw-stron umowy w dziedzinie gospodarowania zasobami leśnymi pod względem jej zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju i wpływu na rdzenną ludnośćBelieves that a future agreement should ensure that parliamentarians and civil society are involved in policy formulation and that there are provisions for independent audits of the sustainability of members’ forestry management policies and their impact on indigenous people
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej odnosząca się do lusterek wstecznych kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (wersja skodyfikowana) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CODEuropean Parliament legislative resolution of ‧ September ‧ on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on rear-view mirrors for wheeled agricultural or forestry tractors (codified version) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD
uwzględniając dyrektywę Rady ‧/EWG z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej na kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych[‧], ostatnio zmienioną dyrektywą ‧/WE, w szczególności jej artHaving regard to Council Directive ‧/EEC of ‧ October ‧ on the approximation of the laws of the Member States relating to the installation of lighting and light-signalling devices on wheeled agricultural and forestry tractors, as last amended by Directive ‧/EC, and in particular Article ‧ thereof
zwalniająca Republikę Czeską, Republikę Estońską, Republikę Cypryjską, Republikę Łotewską, Republikę Litewską, Republikę Malty i Rzeczpospolitą Polską z obowiązku stosowania do niektórych gatunków dyrektyw Rady ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/WE i ‧/‧/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych, materiałem siewnym zbóż, materiałem do wegetatywnego rozmnażania winorośli, leśnym materiałem rozmnożeniowym oraz materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistychreleasing the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Malta and Poland from the obligation to apply to certain species Council Directives ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EC and ‧/‧/EC on the marketing of fodder plant seed, cereal seed, material for the vegetative propagation of the vine, forest reproductive material and seed of oil and fibre plants respectively
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2998 zdań frazy Ściółka leśna.Znalezione w 4,454 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.