Tłumaczenia na język angielski:

  • forest litter   

Przykładowe zdania z "Ściółka leśna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Metody te obejmują uprawę powierzchniową, siew ze ściółkowaniem, siew bezpośredni, niewykorzystywanie odpadów organicznych i ściółki w gospodarce leśnej (wegetacja spontaniczna lub siew odpowiednich gatunkówThese techniques combine surface working techniques, mulch sowing, direct sowing, non-incorporation of crop residues and vegetation cover in forestry (spontaneous vegetation or vegetation resulting from the sowing of appropriate species
Z braku liści na drzewach, promienie słoneczne padają bezpośrednio na ściółkę leśną, a ich ciepło wybudza rośliny z zimowego snuWith no leaves overhead, the rays of the sun strike the forest floor directly and their warmth rouses plants from their winter sleep
Podręcznik powinien również zawierać omówienie metod dla prowadzenia dodatkowych działań monitorujących z zakresu takich dziedzin jak fenologia, jakość otaczającego powietrza, uszkodzenia spowodowane przez ozon oraz opad ściółki leśnejThe manual should also cover methodologies for the additional monitoring activities on issues such as phenology, ambient air quality, ozone injury and litterfall
Różnorodność funkcjonalna mikroorganizmów glebowych ściółki leśnej w piętrach roślinnych Beskidów Zachodnich.Functional diversity of soil microorganism in elevational climatic gradient in the Polish Beskidy Mts.
Wpływ zanieczyszczeń powietrza na dopływ metali ciężkich z opadem ściółki do dna lasu wybranych kompleksów leśnych Nadleśnictwa Olkusz.The impact of air pollutions on input of the forest floor in chosen forests in Nadleśnictwo Olkusz.
Wpływ zwiększonego dopływu azotu na aktywność i biomasę mikroorganizmów w ściółce leśnej z okolic Olkusza.Impact of elevated nitrogen deposition on microbial activity and biomass in forest litter from the Olkusz area.
Ocena i opracowanie najlepszych praktyk w zakresie operacyjnego zarządzania genetycznymi zasobami leśnymi, a także zintegrowanie związanych z tym działań celem stworzenia krajowych programów leśnychAssessment and development of best operational management practices for forest genetic resources and integration of related activities into national forest programmes
Komunikat Komisji nie dotyczy powierzchni leśnych na terytorium UEThe Commission communication is not concerned with forest areas within the EU
stworzenie i innowacyjne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, co może przyczynić się do stworzenia nowych rynków zbytu na produkty rolne i leśne, zapewnienia usług lokalnych oraz różnicowania gospodarki wiejskiejdeveloping the provision and innovative use of renewable energy sources, which can contribute to creating new outlets for agricultural and forestry products, the provision of local services and the diversification of the rural economy
Powinny zostać wprowadzone płatności leśnośrodowiskowe za podjęcie dobrowolnych zobowiązań w celu poprawy różnorodności biologicznej, ochrony wysokiej wartości ekosystemów leśnych i wzmacniania wartości ochronnej lasów w związku z erozją gleby, utrzymaniem zasobów wodnych i jakości wody oraz zagrożeniami naturalnymiForest-environment payments should be introduced for voluntary commitments to enhance biodiversity, preserve high-value forest ecosystems and reinforce the protective value of forests with respect to soil erosion, maintenance of water resources and water quality and to natural hazards
wymogi dotyczące bezpieczeństwa ruchu kołowych ciągników rolniczych lub leśnych zostały zaostrzoneWhereas traffic safety requirements in respect of wheeled agricultural or forestry tractors have become more stringent
Ustalenie rozdziału środków finansowych na finansowanie działań Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Rolnictwa i Polityki Leśnej w ‧ r. (prawie taki sam, jak zatwierdzony program pomocy N ‧/‧), w szczególnościTo lay down the distribution of the budget for funding the activities of the Ministry of Agricultural and Forestry Policy in ‧ (almost exactly the same as approved aid scheme N ‧/‧), as follows
środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Technicznego Dyrektyw Zmierzających do Usunięcia Barier Technicznych w Handlu w Sektorze Ciągników Rolniczych lub LeśnychWhereas the measures provided for in this Directive are in accordance with the opinion of the Committee on the Adaptation to Technical Progress of the Directive aimed at the removal of technical barriers to trade in the agricultural or forestry tractor sector
Art. ‧ ust. ‧ dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymiArticle ‧ of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ May ‧ on type-approval of agricultural or forestry tractors, their trailers and interchangeable towed machinery, together with their systems, components and separate technical units
wdrożą środki mające na celu zwiększenie zaufania rynku dotyczącego pochodzenia produktów leśnych, szczególnie w odniesieniu do jego legalności i zgodności z zasadą zrównoważonego rozwojuimplement measures to increase market confidence regarding the origin of forest products, particularly their legal and/or sustainable origin
zwraca się do Państw Członkowskich i Komisji o poświęcenie uwagi kwestii wylesiania i nielegalnego wycinania lasów we wszystkich dwustronnych porozumieniach z krajami bogatymi w zasoby leśne, wprowadzając plany promocji praktyk zrównoważonego zarządzania lasami, zalesiania i powtórnego zalesiania oraz systemy wydawania zezwoleń w celu zwalczania nielegalnego wycinania lasówAsks the Member States and the Commission to address the issue of deforestation and illegal logging in all bilateral agreements with forested countries, introducing plans for the promotion of sustainable forest management practices, afforestation and reforestation and a certification scheme to combat illegal logging
Specjalny raport Trybunału Obrachunkowego nr ‧/‧ w sprawie działań związanych z leśnictwem w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich wykazał, że ani Komisja, ani Państwa Członkowskie nie przyjęły odpowiedzialności za oszacowanie, czy dany projekt przyczynia się do osiągnięcia założeń strategii leśnej UEThe Court of Auditors' Special Report No ‧/‧ on Forestry Measures within Rural Development Policy found that neither the Commission nor the Member States assumed responsibility for assessing whether a project contributed to the achievement of the EU forestry strategy
Musimy więc pomóc we wspieraniu zrównoważonej gospodarki leśnej.We therefore need to help promote sustainable forest management.
Dyrektywa Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str. ‧), w szczególności jej art. ‧ ust. ‧, ostatnio zmieniona Protokołem dotyczącym warunków i uzgodnień dotyczących przyjęcia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej- Załącznik IV: Lista, o której mowa w art. ‧ Protokołu: dodatkowe dostosowania do aktów przyjętych przez instytucję- Rolnictwo- A. Prawodawstwo rolnicze (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, strCouncil Directive ‧/‧/EC of ‧ December ‧ on the marketing of forest reproductive material (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p. ‧), in particular Article ‧ thereof, as last amended by the Protocol concerning the conditions and arrangements for admission of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union, Annex IV: List referred to in Article ‧ of the Protocol: supplementary adaptations to acts adopted by the institutions (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
DYREKTYWA KOMISJI ‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady ‧/EWG w sprawie konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu montowanych przed siedzeniem kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kółCommission Directive ‧/EC of ‧ April ‧ adapting to technical progress Council Directive ‧/EEC on roll-over protection structures mounted in front of the driver
Po pierwsze chciałbym zaznaczyć, że problem biomasy także w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego został dogłębnie omówiony, podobnie jak znaczenie stopniowego podejścia, szczególnie w odniesieniu do wykorzystania odpadów rolniczych i leśnych oraz stałych odpadów komunalnych, ponieważ ich eksploatacja wiąże się ze znacznymi korzyściami, nie zaburzając przy tym równowagi pomiędzy wykorzystaniem energii, żywności oraz surowców naturalnych.Firstly, I should like to stress that biomass was also discussed in depth in the Environment Committee as well as the importance of a gradual approach, especially as regards the use of agricultural forest residues and urban solid waste, because their exploitation offers considerable advantages, without tilting the balance between energy, food and raw material uses.
Państwo Członkowskie nie może samodzielnie osiągnąć w stopniu wystarczającym redukcji poziomu emisji zanieczyszczeń z ciągników rolniczych lub leśnych oraz prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego, dlatego cel ten zostanie lepiej osiągnięty przez zbliżanie ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących środków, jakie mają zostać podjęte przeciwko zanieczyszczeniu powietrza przez takie pojazdyThe objective of reducing the level of pollutant emissions from agricultural or forestry tractors and the smooth functioning of the internal market for such vehicles cannot be sufficiently achieved by individual Member States and can therefore be better achieved by the approximation of the laws of the Member States relating to measures to be taken against air pollution by such vehicles
W celu ochrony człowieka i dóbr materialnych należy stosować przede wszystkim techniki zbliżone do naturalnych w zakresie hydrauliki, inżynierii i gospodarki leśnej w celu zahamowania erozji wodnej i w celu zmniejszenia efektu spływania wódTo protect human beings and material goods, measures to control water erosion as well as measures to reduce surface run-off shall preferably comprise hydraulic, engineering and silvicultural techniques with minimal environmental impact
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2998 zdań frazy Ściółka leśna.Znalezione w 1,218 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.