Tłumaczenia na język angielski:

  • tax authority   
     
    The governmental agency that taxes are paid to.
  • tax office   

Przykładowe zdania z "urząd skarbowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Słowackie władze poinformowały, że Urząd Skarbowy, wyrażając zgodę na warunki zaproponowane przez spółkę Konas w ramach postępowania układowego, wziął pod uwagę czynniki, które częściowo zostaīyby uwzględnione także przez wierzyciela prywatnegoThe Slovak authorities submitted that the tax office, when agreeing to the arrangement proposed by Konas, had taken into account the following factors, some of which, it is suggested, would also be borne in mind by a market economy creditor
W latach ‧–‧ narosły zobowiązania publicznoprawne TB wobec ZUS, Urzędu Miasta Sosnowiec, Urzędu Skarbowego i PFRONBetween ‧ and ‧ TB accrued public debts vis-à-vis ZUS, Sosnowiec local authority, the Tax Office and PFRON
Należy podkreślić, że w odniesieniu do Urzędu Miejskiego Wrocławia, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego skorygowany plan zakładał częściowe odroczenie spłaty zobowiązań wobec wierzycieli publicznoprawnych i częściowe rozłożenie na raty spłaty tych zobowiązań do czasu sprzedaży aktywów PZL Hydral tzn. zobowiązania byłyby częściowo spłaconeIt should be noted that as regards Wrocław City Council, the State Fund for the Rehabilitation of the Disabled and the Lower Silesia Region Tax Office, the revised Plan provided for the partial deferral of repayment to public creditors and on the repayment in instalments of part of these liabilities until the sale of PZL Hydral's assets took place, i.e. the liabilities would be repaid in part
Podatek dochodowy jako źródło wpływów budżetowych na przykładzie Urzędu Skarbowego w LipnieIncome tax as a source of budgetary incomes: the case study of tax office in Lipno
Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących całkowity dochód gminy, a pobieranych przez naczelników urzędów skarbowych na przykładzie gminy Poznań.Granting reliefs with regard to settlement of tax obligations constituting the entire income of municipalities and collected by the Heads of Tax Offices based on the example of the municipality of Poznań.
W konsekwencji urząd skarbowy w Mantova w dniu ‧ marca ‧ r. przesłał spółce skarżącej wezwanie do zapłaty kwoty głównej w wysokości ‧,‧ EUR wraz z odsetkami w wysokości ‧,‧ EURAccordingly, on ‧ March ‧, the Mantova revenue office sent to the appellant company a payment demand for the capital sum of EUR ‧,‧ plus interest of EUR
Rekrutacja i selekcja kadry na przykładzie Urzędu Skarbowego w Ostrowie WielkopolskimStaff recruitment and selection on the example of the Inland Revenue in Ostrów Wielkopolski
Charakterystyka form opodatkowania na przykładzie Urzędu Skarbowego w RadziejowieAn Analysis of Form of Taxation Using the Example of the Radziejów Tax Office
Finanzamt ( urząd skarbowy ) Oschatz ( zwany dalej „ pozwanym ” ) uważa jednak , iż ułożenie podłączenia domowego należy uznać za niezależną usługę , to znaczy za „ wykonanie podłączenia do sieci dystrybucyjnej ” , a więc powinno ono zostać opodatkowane według standardowej stawki .The Finanzamt ( Tax Office ) Oschatz ( ‘ the defendant ’ ) considers , however , that the laying of a household connection should be regarded as an independent service , namely , the Provision ‘ of a connection to the distribution network ’ and should be taxed at the standard rate .
Zabezpieczenia na aktywach PZL Hydral posiadane przez Dolnośląski Urząd SkarbowyCollateral on PZL Hydral assets held by the Lower Silesia Region Tax Office
Ponieważ należności urzędu skarbowego jako wierzyciela uprzywilejowanego zostałyby zaspokojone w pierwszej kolejności, a także dlatego, że urząd skarbowy otrzymałby większość zysku z podziału w drugiej grupie (z powodu wysokości swoich należności w porównaniu z innymi wierzycielami), Komisja jest przekonana, że prawie cały zysk z upadłości przeszedłby na rzecz urzędu skarbowegoConsidering that the tax office would be satisfied in the first group as a separate creditor and, in addition, obtain most of the yield distributed in the second group (owing to the size of its claims when compared to other creditors), the Commission concludes that almost the entire yield obtained in the bankruptcy would accrue to the tax office
Jak potwierdziły władze słowackie, egzekucja skarbowa była faktyczną alternatywą dla urzędu skarbowego przed wszczęciem postępowania układowego lub po zawetowaniu wnioskowanego układu przez urząd skarbowyAs confirmed by the Slovak authorities, the tax execution procedure was indeed an option for the tax office, either prior to the launch of the arrangement procedure or after the tax office's veto on the proposed arrangement
Jakość obsługi klienta w administracji podatkowej na przykładzie urzędów skarbowych Kraków - Krowodrza i Kraków - Stare MiastoQuality of service in the tax administration on the example of the Tax Offices Krakow district Krowodrza and Old Town.
Władze słowackie potwierdziły, że urząd skarbowy w czasie głosowania nad postępowaniem układowym nie wziął pod uwagę aspektu pomocy państwaThe Slovak authorities confirmed that the tax office, at the time of the vote in the arrangement procedure, did not take into account the state aid aspect
Rekrutacja i selekcja jako element zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Drugiego Urzędu Skarbowego w BiałymstokuRecruitment and selection as part of human resource management on the example of the Second Tax Office in Białystok
• kserokopię zaświadczenia o dochodach z urzędu skarbowego ,In the event of the death of an insured person or a pensioner , the members of his family are entitled to a survivor s pension ’ , provided that the deceased :
Należności urzędu skarbowego, które zostały objęte postępowaniem układowym, wynosiły ‧ SKK (‧,‧ mln EUR) i obejmowały niezapłacony podatek akcyzowy za okres od maja ‧ r. do marca ‧ r., podatek VAT za okres od stycznia do kwietnia ‧ r. oraz naliczone grzywny i odsetkiThe claims of the tax office included in the arrangement procedure amounted to SKK ‧ (EUR ‧,‧ million) and comprised unpaid excise duties for the period May ‧–March ‧, VAT for the period January-April ‧ and added penalties and interest
Badanie kultury organizacyjnej Urzędu Skarbowego w Wołominie jako przykład kultury pracy w administracji skarbowejResearch into company culture of the tax office in Wołomin as an illustration of the culture ofwork in financial administration offices.
W ramach takiej procedury zainicjowanej przez spółkę Konas w lipcu ‧ r. urząd skarbowy wyraził zgodę na umorzenie ‧,‧ % przysługujących mu należnościIn the framework of such a procedure initiated by Konas in July ‧, the tax office accepted to write off ‧,‧ % of its receivables
Analiza procesu kadrowego w organizacji na przykładzie Urzędu skarbowego Kraków - ŚródmieścieAnalysis of the personel process In the organization on the example of the Tax Orfice- Downtown Krakow
Ponieważ Komisja posiada informacje, według których ani spółka Konas, ani Urząd Skarbowy nie rozważały możliwości takiego postępowania, dlatego też nie przeprowadzono żadnych obliczeń w tej kwestiiTo the Commission’s knowledge, neither Konas nor the tax office considered the option of bankruptcy, which is why no further calculations were made in this respect
Okazało się, że układ zawierał takie same warunki dla prywatnych wierzycieli jak i dla urzędu skarbowegoIt was established that the arrangement contained the same debt arrangement conditions for both the private creditors and the tax office
Przyszła ta praca z Urzędu SkarbowegoThis job for the IRS came up
Motywacja w instytucjach publicznych na podstawie Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu.Motivation in public organizations on the basis Inland Revenue in Nowy Sącz
Nadal będziemy również mówili "nie” powołaniu grupy wysokiego szczebla, która miałaby omówić możliwość stworzenia europejskiego urzędu skarbowego (ECT) z myślą o zapewnieniu Unii Europejskiej własnych środków finansowych.We will also continue to say 'no' to the establishment of a high-level group that is to discuss the possibility of creating a European Common Treasury (ECT) with the objective of endowing the European Union with its own financing resources.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 291 zdań frazy urząd skarbowy.Znalezione w 1,709 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.