Tłumaczenia na język angielski:

  • tax authority   
     
    The governmental agency that taxes are paid to.
  • tax office   

Przykładowe zdania z "urząd skarbowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Public relations w działaniach urzędu skarbowegoTax office and public relations
Zakwestionowany środek stanowi zatwierdzone przez urząd skarbowy zmniejszenie zobowiązania podatkowego w drodze odpisu w ramach tak zwanego układu z wierzycielami, regulowanego przepisami ustawy ‧/‧ o upadłości i układzie z wierzycielamiThe disputed measure is a write-off of a tax debt by the competent tax office in the framework of the so-called arrangement with creditors governed by Act ‧/‧ Bankruptcy and Arrangement with Creditors
Słowackie władze poinformowały, że Urząd Skarbowy, wyrażając zgodę na warunki zaproponowane przez spółkę Konas w ramach postępowania układowego, wziął pod uwagę czynniki, które częściowo zostaīyby uwzględnione także przez wierzyciela prywatnegoThe Slovak authorities submitted that the tax office, when agreeing to the arrangement proposed by Konas, had taken into account the following factors, some of which, it is suggested, would also be borne in mind by a market economy creditor
Komisja stwierdza, że Urząd Skarbowy przyjął decyzję o przeprowadzeniu postępowania układowego dnia ‧ czerwca ‧ r., a została ona wprowadzona w życie ‧ sierpnia ‧ rThe Commission notes that the tax office’s approval of the arrangement was issued on ‧ June ‧ and took effect on ‧ August
Wybuch zniszczył ścianę budynku od strony ulicy, zamieniając w gruzy pokoje biurowe, przedszkole znajdujące się w budynku... i filię urzędu skarbowego, która okazała się faktycznym celem atakuWhen it was detonated, it disintegrated the street side of the building... obliterating dozens of government offices... the building' s day care center... and the St. Louis branch of the Internal Revenue Service... which was ultimately determined to be the target of the attack
Inland Revenue,Urząd Skarbowy, Biuro Świadczeń na Dzieci, Newcastle upon Tyne, NE‧ AAInland Revenue, Child Benefit Office of Great Britain, Newcastle upon Tyne, NE‧AA
Urząd Skarbowy, Centrum dla Nierezydentów), Benton Park View. Newcastle upon Tyne, NE‧ZZInland Revenue, Centre for Non Residents, Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE‧ZZ
Finanzamt ( urząd skarbowy ) Oschatz ( zwany dalej „ pozwanym ” ) uważa jednak , iż ułożenie podłączenia domowego należy uznać za niezależną usługę , to znaczy za „ wykonanie podłączenia do sieci dystrybucyjnej ” , a więc powinno ono zostać opodatkowane według standardowej stawki .The Finanzamt ( Tax Office ) Oschatz ( ‘ the defendant ’ ) considers , however , that the laying of a household connection should be regarded as an independent service , namely , the Provision ‘ of a connection to the distribution network ’ and should be taxed at the standard rate .
W przypadku egzekucji podatkowej urząd skarbowy może bezpośrednio sprzedać aktywa (należności i inne aktywa obrotowe, majątek ruchomy, nieruchomości) dłużnikaIn a tax execution procedure the tax authority can sell the debtor's assets (receivables and other current assets, movable assets, real estate) directly
Zapłacona lub należna urzędowi skarbowemu kwota obciąża kapitał własny jako część dywidendySuch an amount paid or payable to taxation authorities is charged to equity as a part of the dividends
• kserokopię zaświadczenia o dochodach z urzędu skarbowego ,In the event of the death of an insured person or a pensioner , the members of his family are entitled to a survivor s pension ’ , provided that the deceased :
Komisja uznała, że Urząd Skarbowy był, z prawnego punktu widzenia, w odmiennej sytuacji niż pozostali wierzyciele, ponieważ posiadał zabezpieczone roszczenia i miał możliwość kontynuacji egzekucji podatkowejIn particular, it found that the tax office was in a situation legally different from the other creditors as it possessed secured claims and had the possibility to initiate the tax execution procedure
Tak więc według mnie, społeczeństwa i urzędu skarbowego, jestem w znacznie lepszej pozycji niż tySo in my eyes, the eyes of society and the I. R. S., that makes me bigger and better than you
Nie istnieje żaden bezpośredni związek między udzieleniem pomocy przez Urząd Skarbowy a działaniami zaproponowanymi przez beneficjentaThere is no direct link between the granting of the aid by the tax office and the measures proposed by the recipient
Pomoc państwa stanowić może jedynie odroczenie płatności należnych Urzędowi Skarbowemu w Częstochowie i PFRON, łącznie na kwotę ‧,‧ PLN, które nie zostały spłaconeOnly the deferrals of payments to Częstochowa tax office and PFRON, PLN ‧,‧ in total, which have not been repaid, could constitute state aid
Warto również podkreślić propozycję powołania grupy politycznej wysokiego szczebla pod przewodnictwem Komisji, której powierzony zostanie mandat do zbadania potencjalnych zmian instytucjonalnych w ramach trwających obecnie reform zarządzania gospodarczego, w tym potrzeby ustanowienia europejskiego urzędu skarbowego (ECT), którego celem będzie zapewnienie UE wsparcia w postaci środków własnych i zmniejszenie uzależnienia finansowego UE od środków krajowych, a także sporządzanie ocen wykonalności w celu określenia, w długiej perspektywie czasowej, systemu, w ramach którego państwa członkowskie będą mogły uczestniczyć w emitowaniu wspólnych europejskich obligacji.It is also worth highlighting the proposal to establish a high-level policy group chaired by the Commission with a mandate to study potential institutional changes within the ongoing economic governance reforms, including the possibility of creating a European Common Treasury (ECT), with the objective of endowing the EU with its own financing resources and reducing its dependence on national transfers, as well as producing a feasibility assessment in order to establish, in the long run, a system under which Member States may participate in the issuance of common European obligations.
Tak więc publiczni wierzyciele wierzytelności publicznoprawnych to ZUS, FGŚP i PFRON, które to instytucje podlegają Ministerstwu Gospodarki i Pracy, Gmina Częstochowa wraz z Urzędem Skarbowym oraz Urząd Miasta i województwo śląskieTherefore the public institutional creditors are: ZUS, FGSP and PFRON, which are answerable to the Ministry of Economy and Labour, the Municipality of Częstochowa including its Tax Office and the City Council and Silesia Province
Efektywność kontroli podatkowej na przykładzie Urzędu Skarbowego w Płocku w latach 2007-2010Efficiency of tax control, based on the example of the Tax Office in Plock in years 2007-2010
Dochody ze sprzedaży aktywów zabezpieczonych uzyskane w trakcie postępowania upadłościowego, zostałyby przeznaczone wyłącznie na zaspokojenie wierzytelności urzędu skarbowegoThe proceeds from sales of the secured assets in the bankruptcy procedure would be used exclusively to satisfy the receivables of the tax office
W pierwszym rzędzie zgodnie z ordynacją podatkową Urząd Skarbowy był, w odróżnieniu od pozostałych wierzycieli, upoważniony do wszczęcia z własnej inicjatywy egzekucji podatkowej poprzez sprzedaż nieruchomości, maszyn lub firmy jako całościFirst, the tax office, unlike the private creditors, was entitled to initiate tax execution on its own initiative through the sale of real estate, machinery or the firm as a whole
W związku z tym należy podkreślić, że władze słowackie potwierdziły, że zastaw na rzecz urzędu skarbowego wynosiła ‧ mln SKK, jak wynika z decyzji o wszczęciu postępowania wyjaśniającegoIn this context it is noted that the Slovak authorities confirmed that the pledge in favour of the tax office equalled SKK ‧ million, as stated in the decision to open the formal investigation procedure
Mocą rozporządzenia z mocą ustawy nr ‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. państwo włoskie wykonało wyżej wymienioną decyzję, powierzając zadanie odzyskania pomocy urzędom skarbowym (Agenzie delle EntrateThe Italian State, by way of Legislative Decree No ‧ of ‧ February ‧, gave effect to the abovementioned decision, allocating the task of recovery to the revenue authorities
Mogę pana połaczyć z urzędem skarbowymI will put you in touch with the lRS
Koszty zakupu zapasów składają się z ceny zakupu, ceł importowych i pozostałych podatków (innych niż te możliwe do odzyskania w okresie późniejszym przez jednostkę od urzędów skarbowych) oraz kosztów transportu, załadunku i wyładunku oraz innych kosztów dających się bezpośrednio przyporządkować do pozyskania wyrobów gotowych, materiałów i usługThe costs of purchase of inventories comprise the purchase price, import duties and other taxes (other than those subsequently recoverable by the entity from the taxing authorities), and transport, handling and other costs directly attributable to the acquisition of finished goods, materials and services
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 291 zdań frazy urząd skarbowy.Znalezione w 1,675 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.