wymowa: IPA: ɔˈʦ̑ɛãn ˌatlãnˈtɨʦ̑jci

Tłumaczenia na język angielski:

 • Atlantic Ocean   
  (Proper noun  ) []
   
  the ocean lying between the Americas to the west and Europe and Africa to the east
   
  geogr. geografia jeden z oceanów Ziemi;
   
  The ocean lying between the Americas to the west and Europe and Africa to the east.
 • Atlantic   
  (Proper noun  ) (noun, adjv   )
   
  the Atlantic Ocean
   
  The ocean lying between the Americas to the west and Europe and Africa to the east.

Pozostałe znaczenia:

 
Atlantic Ocean

Picture dictionary

Atlantic, Atlantic Ocean
Atlantic, Atlantic Ocean

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

ocean atlantyckiatlantic ocean
ocean atlantycki południowysouthern atlantic ocean; antarctic atlantic
Ocean Atlantycki PołudniowySouth Atlantic Ocean
Ocean Atlantycki PółnocnyNorth Atlantic Ocean

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Ocean Atlantycki", pamięć tłumaczeniowa

add example
Rządy, których należycie upoważnieni przedstawiciele złożyli podpisy pod niniejszą Konwencją, uznając, że przedmiotem ich wspólnego zainteresowania jest populacja tuńczyka i tuńczykowatych występujących się w Oceanie Atlantyckim oraz pragnąc współpracować w utrzymaniu populacji tych ryb na poziomie, który pozwoli na maksymalnie zrównoważone połowy na cele żywnościowe i inne, postanowiły zawrzeć Konwencję o ochronie tuńczyka i tuńczykowatych występujących w Oceanie Atlantyckim, i w tym celu uzgodniły co następujeThe governments whose duly authorized representatives have subscribed hereto, considering their mutual interest in the populations of tuna and tuna-like fish found in the Atlantic Ocean, and desiring to cooperate in maintaining the populations of these fish at levels which will permit the maximum sustainable catch for food and other purposes, resolve to conclude a Convention for the conservation of the resources of tuna and tuna-like fish of the Atlantic Ocean, and to that end agree as follows
stwierdzenie nieważności art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiającego środki nadzwyczajne w odniesieniu do statków rybackich do połowów okrężnicą prowadzących połowy tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od ‧o długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym, opublikowanego w Dz.U. L ‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r., w części, w której z dniem ‧ czerwca ‧ r. zabrania się połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim na wschód od ‧o długości geograficznej zachodniej oraz w Morzu Śródziemnym przez statki rybackie do połowów okrężnicą pływające pod banderą włoską oraz w części, w której zabrania się tym statkom przechowywania na statku, umieszczania w sadzach w celu tuczenia i w celach hodowlanych, przeładunku, transferu i wyładunku ryb pochodzących ze stad tuńczyka błękitnopłetwegoAnnul Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ establishing emergency measures as regards purse seiners fishing for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧° W, and in the Mediterranean Sea, published in Official Journal L ‧ of ‧ June ‧, in so far as it bans, as from ‧ June ‧, fishing for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧° W, and in the Mediterranean Sea by vessels flying the Italian flag and prohibits those vessels from retaining on board, placing in cages for fattening or farming, transhipping, transferring or landing bluefin tuna stock
Ocean AtlantyckiAtlantic Ocean
Powstanie ogromna fala... przemieszczająca się błyskawicznie poprzez ocean AtlantyckiThere will be a very large tidal wave moving quickly through the atlantic ocean
Zakazuje się połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od ‧° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Cypru, Grecji, Hiszpanii, Malty i Portugalii lub zarejestrowane w tych państwach od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia ‧ grudnia ‧ rFishing for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧° W, and the Mediterranean Sea by vessels flying the flag of or registered in Cyprus, Greece, Spain, Malta or Portugal shall be prohibited as from the date of entry into force of this Regulation until ‧ December
Połowy dokonywane przez statki pływające pod banderą Norwegii lub zarejestrowane na Wyspach Owczych są ograniczone do tych części strefy ‧ mil morskich, które leżą dalej niż ‧ mil morskich od linii podstawowych państw członkowskich w strefie ICES IV, cieśninie Kattegat i na Oceanie Atlantyckim na północ od ‧o‧' N, z wyjątkiem obszaru, o którym mowa w art. ‧ rozporządzenia (WE) nrFishing by fishing vessels flying the flag of Norway or registered in the Faroe Islands shall be limited to those parts of the ‧ nautical mile zone lying seawards of ‧ nautical miles from the baselines of Member States in ICES zone IV, the Kattegat and the Atlantic Ocean north of ‧o‧'N, except the area referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) ‧/‧ w zakresie ochrony raf koralowych w wodach głębokich przed skutkami trałowania w określonych strefach Oceanu Atlantyckiego (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNSEuropean Parliament legislative resolution on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the protection of deep-water coral reefs from the effects of trawling in certain areas of the Atlantic Ocean (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
Gatunki intensywnie migrujące, Oceany Atlantycki, Indyjski i SpokojnyHighly migratory species, Atlantic, Indian, Pacific Oceans
Szanowni Państwo! Podczas dzisiejszego głosowania Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie europejskiej strategii na rzecz regionu Oceanu Atlantyckiego, w której wzywa Komisję Europejską do jak najszybszego opracowania niniejszej strategii.At today's vote, the European Parliament adopted the resolution on the European strategy for the Atlantic region.
ZAANGAŻOWANE w zapewnienie długoterminowej ochrony i zrównoważonego użytkowania wszelkich żywych zasobów morskich w południowo-wschodnim Oceanie Atlantyckim, oraz zabezpieczenie środowiska i ekosystemów morskich, w których występują zasobyCOMMITTED to ensuring the long term conservation and sustainable use of all living marine resources in the South-East Atlantic Ocean, and to safeguarding the environment and marine ecosystems in which the resources occur
na Oceanie Atlantyckim, wody morskie podlegające władzy lub jurysdykcji Portugalii wokół Azorów i Madery oraz podlegające władzy lub jurysdykcji Hiszpanii wokół Wsyp Kanaryjskichin the Atlantic Ocean, the marine waters covered by the sovereignty or jurisdiction of Portugal surrounding the Azores and Madeira, and of Spain, surrounding the Canary Islands
Ochrona raf koralowych w wodach głębokich Oceanu Atlantyckiego *Protection of deep-water coral reefs from the effects of trawling in certain areas of the Atlantic Ocean *
Zgodnie z szacunkami na 2015 r. współczynnik wykorzystania we wszystkich regionach portowych poza północną-zachodnią częścią Europy ( Holandią , Belgią i francuskim wybrzeżem Oceanu Atlantyckiego ) wyniesie ponad 70 % , co oznacza , że zacznie pojawiać się problem zatłoczenia .According to the estimates for 2015 , all port regions other than the northwest continent ( Netherlands , Belgium and the French Atlantic coast ) will have a utilisation rate of over 70 % , meaning th at congestion will start to occur .
Komisja zmniejsza należność przywozową o podane niżej wartości na towary przybywające przez Ocean Atlantycki lub Kanał Sueski do następujących portów wyładunkuThe Commission shall reduce the import duty by the following amounts on goods arriving via the Atlantic Ocean or the Suez Canal at the following ports of unloading
Konwencja ICCAT stanowi ramy dla współpracy regionalnej w zakresie ochrony i zarządzania tuńczykiem i gatunkami tuńczykopodobnymi na Oceanie Atlantyckim i przylegających morzach poprzez ustanowienie Międzynarodowej Komisji Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego, zwanej dalejThe ICCAT Convention represents a framework for regional cooperation on the conservation and management of tunas and tuna-like species in the Atlantic Ocean and adjoining seas through the setting up of an International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, hereinafter called
Inne obszary Oceanu AtlantyckiegoOther areas of the Atlantic Ocean
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego przez statki Wspólnoty w Oceanie Atlantyckim na wschód od ‧° długości geograficznej zachodniej oraz w Morzu ŚródziemnymCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ establishing a prohibition of fishing for bluefin tuna by Community vessels in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧° W, and the Mediterranean Sea
Do dnia ‧ czerwca ‧ r. dozwolone są wyładunki, umieszczanie w sadzach w celu tuczenia i w celach hodowlanych oraz przeładunki na wodach lub w portach Wspólnoty tuńczyka błękitnopłetwego złowionego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od ‧ ° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki rybackie do połowów okrężnicą pływające pod banderą Hiszpanii lub zarejestrowane w tym państwieIt shall be allowed to land, place in cages for fattening or farming and to tranship in Community waters or ports of bluefin tuna caught in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧ °W, and the Mediterranean Sea by purse seiners flying the flag of, or registered in Spain until ‧ June
Ochrona raf koralowych w wodach głębokich Oceanu Atlantyckiego * (głosowanieProtection of deep-water coral reefs in certain areas of the Atlantic Ocean * (vote
W 2009 roku przyjął rezolucję, która dotyczyła konieczności ochrony zasobów rybnych w Oceanie Atlantyckim i Morzu Północnym.In 2009, it adopted Resolution on the need to conserve fish stocks in the Atlantic Ocean and the North Sea.
NASCO (decyzja Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotycząca zawarcia Konwencji w sprawie ochrony łososia w północnym Oceanie Atlantyckim (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, sNASCO (Council Decision ‧/‧/EEC of ‧ December ‧ concerning the conclusion of the Convention for the Conservation of Salmon in the North Atlantic Ocean (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
Konwencja w sprawie ochrony łososia w północnym Oceanie Atlantyckim, przyjęta decyzją Rady ‧/‧/EWG i ustanawiająca Organizację Ochrony Łososia Atlantyckiego (NASCO), wymaga od Wspólnoty przekazywania tej organizacji wszelkich dostępnych danych statystycznych, których dostarczenia organizacja może żądaćThe Convention for the Conservation of Salmon in the North Atlantic Ocean, approved by Council Decision ‧/‧/EEC and establishing the North Atlantic Salmon Conservation Organisation (Nasco), requires the Community to supply Nasco with the available statistics that it may request
Rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ określiło ilości tuńczyka błękitnopłetwego, które statki rybackie Wspólnoty mogą poławiać w ‧ r. w Oceanie Atlantyckim na wschód od ‧o długości geograficznej zachodniej oraz w Morzu ŚródziemnymCouncil Regulation (EC) No ‧/‧, fixed the amount of bluefin tuna which could be fished in ‧ in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧° W, and the Mediterranean sea by Community fishing vessels
W grudniu Rada przyjęła przepisy w sprawie możliwości połowowych na 2010 r. na Oceanie Atlantyckim , Morzu Północnym , Morzu Bałtyckim oraz Morzu Czarnym .The Council adopted the regulations in December on fishing opportunities for 2010 in the Atlantic Ocean and North Sea , the Baltic Sea and the Black Sea .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 254 zdań frazy Ocean Atlantycki.Znalezione w 5,136 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.