wymowa: IPA: ɔˈʦ̑ɛãn ˌatlãnˈtɨʦ̑jci

Tłumaczenia na język angielski:

 • Atlantic Ocean   
  (Proper noun  ) []
   
  the ocean lying between the Americas to the west and Europe and Africa to the east
   
  geogr. geografia jeden z oceanów Ziemi;
   
  The ocean lying between the Americas to the west and Europe and Africa to the east.
 • Atlantic   
  (Proper noun  ) (noun, adjv   )
   
  the Atlantic Ocean
   
  The ocean lying between the Americas to the west and Europe and Africa to the east.

Pozostałe znaczenia:

 
Atlantic Ocean

Picture dictionary

Atlantic, Atlantic Ocean
Atlantic, Atlantic Ocean

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

ocean atlantyckiatlantic ocean
ocean atlantycki południowysouthern atlantic ocean; antarctic atlantic
Ocean Atlantycki PołudniowySouth Atlantic Ocean
Ocean Atlantycki PółnocnyNorth Atlantic Ocean

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Ocean Atlantycki", pamięć tłumaczeniowa

add example
mając na uwadze, że niektóre wyspiarskie regiony peryferyjne Unii Europejskiej położone na Oceanie Atlantyckim są niemniej jednak połączone z kontynentem europejskim, co stwarza specyficzne problemy w obrębie EPS, jako że te wyspy same sąsiadują z nie należącymi do UE wyspami, z którymi dzielą wspólne więzi historycznewhereas there are some very peripheral island regions of the European Union in the form of islands that are located in the Atlantic Ocean but nevertheless linked to the European continent, which raises specific problems within the framework of the ENP as those islands have themselves, within their vicinity, neighbours in the form of non-EU islands with whom they share common historic links
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim na wschód od ‧° długości geograficznej zachodniej oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą FrancjiCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ establishing a prohibition of fishing for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧° W, and the Mediterranean by vessels flying the flag of France
Umowa w sprawie połowów z Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej odpowiada nie tylko potrzebom floty europejskiej, ale może także przyczynić się do wsparcia opłacalności unijnego sektora połowów tuńczyka na Oceanie Atlantyckim.The fisheries agreement with São Tomé and Príncipe responds not only to the needs of the European fleet, but may also contribute to supporting a viable EU tuna fishing sector in the Atlantic Ocean.
Rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w sprawie ochrony głębokowodnych raf koralowych przed skutkami połowów ryb na niektórych obszarach Oceanu AtlantyckiegoCouncil Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the protection of deep-water coral reefs from the effects of fishing in certain areas of the Atlantic Ocean
istnieje potrzeba międzynarodowego uregulowania zarządzania i ochrony gatunków migrujących żyjących w Oceanie Atlantyckim i przyległych do niego morzachWhereas there is a need for international regulation of the management and conservation of highly migratory species in the Atlantic Ocean and adjacent seas
Obszary morskie (dwa oceany: Atlantycki i Arktyczny, i cztery morza: Morze Bałtyckie, Północne, Śródziemnomorskie i Czarne) oraz wybrzeże (70 000 km) Europy istotnie wpływają na dobry stan i pomyślny rozwój kontynentu; pełnią rolę szlaków handlowych, regulują klimat, są źródłem pożywienia, energii i zasobów, Europejczycy tam zamieszkują i wypoczywają.The maritime areas (two oceans - the Atlantic and the Arctic - and four seas - the Baltic, the North Sea, the Mediterranean and the Black Sea) and the coastline (70 000 km) of Europe are essential to its well-being and prosperity; they are the trade routes, the climate regulators, sources of food, energy and resources, and popular places to live and for leisure among Europeans.
Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w zakresie ochrony raf koralowych w wodach głębokich przed skutkami trałowania w niektórych strefach Oceanu Atlantyckiego [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Komisja RybołówstwaReport on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the protection of deep-water coral reefs from the effects of trawling in certain areas of the Atlantic Ocean [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Committee on Fisheries
północno-wschodni Ocean Atlantyckithe North East Atlantic Ocean
przypomina konkluzje Rady z grudnia ‧ r. w sprawie opracowania i stworzenia systemów wczesnego ostrzegania w UE oraz w sprawie stworzenia systemu wczesnego ostrzegania przed tsunami w północno-wschodniej części Oceanu Atlantyckiego oraz regionie Morza Śródziemnego, a także potwierdza istnienie potrzeby podjęcia przez państwa członkowskie i Komisję inicjatyw na rzecz poprawy systemów wczesnego ostrzegania i sygnałów alarmowych w przypadku katastrofRecalls the Council Conclusions of December ‧ on the development and establishment of Early Warning Systems in the EU and on the establishment of an Early Warning System for tsunamis in the North East Atlantic and the Mediterranean region, and reaffirms the need for the Member States and the Commission to take forward initiatives to improve early warning systems and alert signals for disasters
Strategia ta jest kolejnym projektem europejskim, który nie będzie skupiał się na rozwiązaniu problemów jednego państwa, ale całego regionu oceanu atlantyckiego, w skład, którego wchodzi aż pięć państw członkowskich.The strategy is a further European initiative which will not concentrate on solving the problems of a single country but of the entire Atlantic region, which includes as many as five Member States.
Ochrona raf koralowych w wodach głębokich Oceanu Atlantyckiego * (debataProtection of deep-water coral reefs in certain areas of the Atlantic Ocean * (debate
Skarga o stwierdzenie nieważności rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiającego środki nadzwyczajne w odniesieniu do statków rybackich do połowów okrężnicą prowadzących połowy tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od ‧ ° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym (Dz.U. L ‧, sApplication for annulment of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ establishing emergency measures as regards purse seiners fishing for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧ °W, and in the Mediterranean Sea (OJ ‧ L ‧, p
Połowy dokonywane przez statki pływające pod banderą Norwegii lub zarejestrowane na Wyspach Owczych są ograniczone do tych części strefy ‧ mil morskich, które leżą dalej niż ‧ mil od linii podstawowych Państw Członkowskich na podobszarze ICES IV, Kattegat i na Oceanie Atlantyckim na północ od ‧o‧' N, z wyjątkiem obszaru określonego w art. ‧ rozporządzenia (WE) nrFishing by fishing vessels flying the flag of Norway or registered in the Faroe Islands shall be limited to those parts of the ‧ nautical mile zone lying seawards of ‧ nautical miles from the baselines of Member States in ICES Subarea IV, the Kattegat and the Atlantic Ocean north of ‧o‧'N, except the area referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No
Należy jak najszybciej opracować unijną strategię na rzecz regionu Oceanu Atlantyckiego, która będzie zintegrowaną strategią dotyczącą kwestii morskich i terytorialnych.We need to shape as soon as possible the EU strategy for the Atlantic region as an integrated strategy dealing with maritime and territorial issues.
tej części Oceanu Atlantyckiego leżącej na północ od ‧° szerokości geograficznej północnej oraz między ‧° długości geograficznej zachodniej a ‧° długości geograficznej zachodniejwithin that part of the Atlantic Ocean north of ‧° north latitude and between ‧° west longitude and ‧° west longitude
Całe krewetki, poławiane w Oceanie Atlantyckim, które nie zostały poddane żadnemu procesowi przygotowania czy przetwarzania, oprócz zamrażania i ostatecznego pakowania na morzu i wyładowane bezpośrednio na terytorium WspólnotyEntire shrimps caught in the Atlantic Ocean, which have not undergone any preparation or processing operation other than freezing and packaging in their final package at sea and landed directly on Community territory
Rozporządzenie Komisji (UE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od ‧° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą PortugaliiCommission Regulation (EU) No ‧/‧ of ‧ September ‧ establishing a prohibition of fishing for bluefin tuna in Atlantic Ocean, east of ‧° W, and Mediterranean by vessels flying the flag of Portugal
północno-wschodni Ocean Atlantyckithe North-east Atlantic Ocean
Strona skarżąca- marynarze-rybacy jaki i zrzeszający ich związek zawodowy, wnosi o naprawienie szkody, którą ponieśli oni ich zdaniem, wskutek ustanowienia rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiającego środki nadzwyczajne w odniesieniu do statków rybackich do połowów okrężnicą prowadzących połowy tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od ‧° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki rybackie dokonujące połowów okrężnicą pływające pod banderą grecką, francuską, włoską, cypryjską, maltańską lub hiszpańską lub zarejestrowanych w tych państwach członkowskichThe applicants, who are sea-fishermen, and their union seek compensation for the loss which they consider they have suffered because of the adoption of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ prohibiting fishing for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧° W, and in the Mediterranean Sea by purse seiners flying the Greek, French, Italian, Cypriot, Maltese or Spanish flag or registered in those Member States
Będzie to miało pozytywny wpływ na obecność floty UE poławiającej tuńczyka na Oceanie Atlantyckim i zwiększy konkurencyjność.This will have a positive impact on the visibility of the EU's tuna fleet in the Atlantic and will increase competitiveness.
Mówisz, że Ocean Atlantycki jest większy od Spokojnego?Wait, you think the Atlantic is a greater ocean than the Pacific?!
uwzględnienie żądań zgłoszonych w części wstępnej skargi i wynikające z powyższego stwierdzenie nieważności rozporządzenia, które wprowadziło z dniem ‧ czerwca ‧ r. zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od ‧o długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym w odniesieniu do statków rybackich do połowów okrężnicą prowadzących połowy tuńczyka błękitnopłetwego, pływających pod banderą włoską, (art. ‧ rozporządzenia), jak również z dniem ‧ czerwca ‧ r. nałożyło na podmioty wspólnotowe zakaz wyrażania zgody na wyładunki, umieszczanie w sadzach w celu tuczenia i w celach hodowlanych oraz na przeładunki na wodach i w portach Wspólnoty tuńczyka błękitnopłetwego złowionego przez owe statki w Oceanie Atlantyckim na wschód od ‧o długości geograficznej zachodniej oraz w Morzu Śródziemnym (art. ‧ ust. ‧ rozporządzeniaAllow the claims set out in the introduction to the application and, consequently, annul the Regulation which has imposed a ban, as from ‧ June ‧, on fishing for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧° W, and in the Mediterranean Sea by purse seiners flying the Italian flag (Article ‧ of the Regulation) and has prohibited Community operators, as from ‧ June ‧, from accepting landings, placing in cages for fattening or farming, or transhipments in Community waters or ports of bluefin tuna caught in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧° W, and the Mediterranean Sea by such vessels (Article ‧ of the Regulation
PRZEKONANI, że ustanowienie organizacji dla długoterminowej ochrony i zrównoważonego użytkowania zasobów połowowych południowo-wschodniego Oceanu Atlantyckiego najlepiej służyłoby tym celomCONVINCED that the establishment of an organisation for the long term conservation and sustainable use of the fishery resources in the South-East Atlantic Ocean would best serve these purposes
Konwencja ICCAT stanowi ramy dla współpracy regionalnej w zakresie ochrony zasobów tuńczyka i gatunków tuńczykopodobnych i zarządzania tymi zasobami na Oceanie Atlantyckim i morzach przyległych, poprzez ustanowienie Międzynarodowej Komisji Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego, zwanej dalej ICCAT, oraz przyjmowanie zaleceń dotyczących ochrony i zarządzania na obszarze objętym tą konwencją, które są wiążące dla Umawiających się StronThe ICCAT Convention provides a framework for regional cooperation on the conservation and management of tunas and tuna-like species in the Atlantic Ocean and adjoining seas through the setting up of an International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, hereinafter the ICCAT, and the adoption of recommendations on conservation and management in the Convention area which become binding on the Contracting Parties
W przypadku, gdyby Trybunał postanowił, że rozporządzenie Komisji nr ‧/‧ jest ważne, czy należy je interpretować w taki sposób, że oznacza ono, iż środki przyjęte w art. ‧ tego rozporządzenia sprzeciwiają się, żeby wspólnotowe podmioty zgadzały się na wyładunki, umieszczanie w sadzach w celu tuczenia i w celach hodowlanych oraz na przeładunki na wodach i w portach Wspólnoty tuńczyka błękitnopłetwego złowionego przez pływające pod banderą państwa trzeciego statki rybackie do połowów okrężnicą w Oceanie Atlantyckim na wschód od ‧ ° długości geograficznej zachodniej oraz w Morzu Śródziemnym?In the eventuality that the Court of Justice of the European Communities decides that Commission Regulation No ‧/‧ is valid, should this regulation be interpreted as meaning that the measures adopted in Article ‧ of the said regulation also preclude Community operators from accepting landings, the placing in cages for fattening or farming, or transhipments in Community waters or ports of bluefin tuna caught in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧ °W, and the Mediterranean sea by purse seiners flying the flag of a third country?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 233 zdań frazy Ocean Atlantycki.Znalezione w 2,022 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.