wymowa: IPA: ɔˈʦ̑ɛãn ˌatlãnˈtɨʦ̑jci

Tłumaczenia na język angielski:

 • Atlantic Ocean   
  (Proper noun  ) []
   
  the ocean lying between the Americas to the west and Europe and Africa to the east
   
  geogr. geografia jeden z oceanów Ziemi;
   
  The ocean lying between the Americas to the west and Europe and Africa to the east.
 • Atlantic   
  (Proper noun  ) (noun, adjv   )
   
  the Atlantic Ocean
   
  The ocean lying between the Americas to the west and Europe and Africa to the east.

Pozostałe znaczenia:

 
Atlantic Ocean

Picture dictionary

Atlantic Ocean, Atlantic
Atlantic Ocean, Atlantic

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

ocean atlantyckiatlantic ocean
ocean atlantycki południowysouthern atlantic ocean; antarctic atlantic
Ocean Atlantycki PołudniowySouth Atlantic Ocean
Ocean Atlantycki PółnocnyNorth Atlantic Ocean

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Ocean Atlantycki", pamięć tłumaczeniowa

add example
Rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. ustanawiającym zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od ‧° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Włoch oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. ustanawiającym zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od ‧° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Francji zakazano połowów tuńczyka błękitnopłetwego oraz jego przechowywania na statku, przeładunku i wyładunku przez statki pływające pod banderą Włoch i Francji lub zarejestrowane we Włoszech i FrancjiFishing for bluefin tuna as well as its retention on board, transhipment and landing by vessels flying the flag of or registered in Italy and France has already been prohibited by Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ August ‧ establishing a prohibition of fishing for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧° W, and the Mediterranean by vessels flying the flag of Italy and Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ establishing a prohibition of fishing for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧° W, and the Mediterranean by vessels flying the flag of France
uwzględnienie żądań zgłoszonych w części wstępnej skargi i wynikające z powyższego stwierdzenie nieważności rozporządzenia, które wprowadziło z dniem ‧ czerwca ‧ r. zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od ‧o długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym w odniesieniu do statków rybackich do połowów okrężnicą prowadzących połowy tuńczyka błękitnopłetwego, pływających pod banderą włoską, (art. ‧ rozporządzenia), jak również z dniem ‧ czerwca ‧ r. nałożyło na podmioty wspólnotowe zakaz wyrażania zgody na wyładunki, umieszczanie w sadzach w celu tuczenia i w celach hodowlanych oraz na przeładunki na wodach i w portach Wspólnoty tuńczyka błękitnopłetwego złowionego przez owe statki w Oceanie Atlantyckim na wschód od ‧o długości geograficznej zachodniej oraz w Morzu Śródziemnym (art. ‧ ust. ‧ rozporządzeniaAllow the claims set out in the introduction to the application and, consequently, annul the Regulation which has imposed a ban, as from ‧ June ‧, on fishing for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧° W, and in the Mediterranean Sea by purse seiners flying the Italian flag (Article ‧ of the Regulation) and has prohibited Community operators, as from ‧ June ‧, from accepting landings, placing in cages for fattening or farming, or transhipments in Community waters or ports of bluefin tuna caught in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧° W, and the Mediterranean Sea by such vessels (Article ‧ of the Regulation
Rządy, których należycie upoważnieni przedstawiciele złożyli podpisy pod niniejszą Konwencją, uznając, że przedmiotem ich wspólnego zainteresowania jest populacja tuńczyka i tuńczykowatych występujących się w Oceanie Atlantyckim oraz pragnąc współpracować w utrzymaniu populacji tych ryb na poziomie, który pozwoli na maksymalnie zrównoważone połowy na cele żywnościowe i inne, postanowiły zawrzeć Konwencję o ochronie tuńczyka i tuńczykowatych występujących w Oceanie Atlantyckim, i w tym celu uzgodniły co następujeThe governments whose duly authorized representatives have subscribed hereto, considering their mutual interest in the populations of tuna and tuna-like fish found in the Atlantic Ocean, and desiring to cooperate in maintaining the populations of these fish at levels which will permit the maximum sustainable catch for food and other purposes, resolve to conclude a Convention for the conservation of the resources of tuna and tuna-like fish of the Atlantic Ocean, and to that end agree as follows
stwierdzenie nieważności art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiającego środki nadzwyczajne w odniesieniu do statków rybackich do połowów okrężnicą prowadzących połowy tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od ‧o długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym, opublikowanego w Dz.U. L ‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r., w części, w której z dniem ‧ czerwca ‧ r. zabrania się połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim na wschód od ‧o długości geograficznej zachodniej oraz w Morzu Śródziemnym przez statki rybackie do połowów okrężnicą pływające pod banderą włoską oraz w części, w której zabrania się tym statkom przechowywania na statku, umieszczania w sadzach w celu tuczenia i w celach hodowlanych, przeładunku, transferu i wyładunku ryb pochodzących ze stad tuńczyka błękitnopłetwegoAnnul Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ establishing emergency measures as regards purse seiners fishing for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧° W, and in the Mediterranean Sea, published in Official Journal L ‧ of ‧ June ‧, in so far as it bans, as from ‧ June ‧, fishing for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧° W, and in the Mediterranean Sea by vessels flying the Italian flag and prohibits those vessels from retaining on board, placing in cages for fattening or farming, transhipping, transferring or landing bluefin tuna stock
należy ustanowić stałe ramy wzajemnej współpracy uwzględniającej efektywną ochronę i eksploatację zasobów połowowych w północno-zachodniej części Oceanu Atlantyckiegowhereas a framework should accordingly be established for mutual cooperation with a view to fostering effective conservation and to introducing the exploitation of fishery resources in the north-west Atlantic on a lasting basis
WZYWA Komisję do jak najszybszego przedstawienia bardziej kompletnych propozycji dotyczących wzmacniania działań prewencyjnych, opartych na programie działań w zakresie ochrony ludności, na ramach działań na lata ‧-‧ z Hyogo, na planie działania Unii Europejskiej w sprawie trzęsień ziemi i tsunami na Oceanie Indyjskim, oraz do usprawnienia systemów wykrywania i wczesnego ostrzegania, w szczególności na Morzu Śródziemnym i Oceanie AtlantyckimINVITES the Commission to submit as soon as possible more complete proposals on strengthening preventive action, inspired by the terms of the Civil Protection Action Programme, the Hyogo Framework for Action ‧-‧ and the European Union Action Plan on the earthquakes and tsunamis in the Indian Ocean, and enhancing detection and early warning systems in general, and in particular for the Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean
NASCO (decyzja Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotycząca zawarcia Konwencji w sprawie ochrony łososia w północnym Oceanie Atlantyckim (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, sNASCO (Council Decision ‧/‧/EEC of ‧ December ‧ concerning the conclusion of the Convention for the Conservation of Salmon in the North Atlantic Ocean (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
tej części Oceanu Atlantyckiego leżącej na północ od ‧° szerokości geograficznej północnej oraz między ‧° długości geograficznej zachodniej a ‧° długości geograficznej zachodniejthat part of the Atlantic Ocean north of ‧° north latitude and between ‧° west longitude and ‧° west longitude
Gatunki intensywnie migrujące, oceany: Atlantycki, Indyjski i SpokojnyHighly migratory species, Atlantic, Indian, Pacific Oceans
Połowy tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od ‧° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą państw członkowskich wyczerpały kwoty przyznaną Wspólnocie z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzeniaCatches of bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧° W, and the Mediterranean Sea by vessels flying the flag of the Member States are deemed to have exhausted the quota allocated to the Community as from the date of entry into force of this Regulation
We Francji zawodowi rybacy blokują porty nad Oceanem Atlantyckim, kanałem La Manche i Morzem Śródziemnym w odpowiedzi oczywiście na nagły wzrost cen oleju napędowego i kwoty narzucone przez Brukselę.In France, professional fishermen are blockading the Atlantic, Channel and Mediterranean ports in reaction of course to the sudden rise in diesel prices and the quotas policy imposed by Brussels.
Projekt rezolucji w sprawie strategii Unii Europejskiej na rzecz regionu atlantyckiego następuje po wniosku Rady Europejskiej, w którym wezwała ona Komisję do opracowania zintegrowanej strategii obejmującej zagadnienia morskie i terytorialne w obszarze Oceanu Atlantyckiego.The motion for a resolution on the European Union strategy for the Atlantic region follows the request made by the European Council to the Commission to develop an integrated strategy dealing with maritime and territorial issues in the Atlantic.
Rozporządzenie Komisji (UE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od ‧° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą FrancjiCommission Regulation (EU) No ‧/‧ of ‧ December ‧ establishing a prohibition of fishing for bluefin tuna in Atlantic Ocean, east of longitude ‧o W, and Mediterranean by vessels flying the flag of France
Dno Oceanu Atlantyckiego jest podzielone na dwoje przez ogromny wulkaniczny łańcuch górski niezłamane przez wiatry długie na czterdzieści pięć tysięcy mil dookoła globuThe floor of the Atlantic Ocean is split in two by an immense volcanic mountain chain that winds unbroken for forty five thousand miles around the globe
Będzie to miało pozytywny wpływ na obecność floty UE poławiającej tuńczyka na Oceanie Atlantyckim i zwiększy konkurencyjność.This will have a positive impact on the visibility of the EU's tuna fleet in the Atlantic and will increase competitiveness.
tych części Oceanu Atlantyckiego, Morza Arktycznego oraz mórz do nich przyległych, które znajdują się na północ od ‧° szerokości geograficznej północnej i między ‧° długości geograficznej zachodniej a ‧° długości geograficznej wschodniej, jednak z wyłączeniemwithin those parts of the Atlantic and Arctic Oceans and their dependent seas which lie north of ‧o north latitude and between ‧o west longitude and ‧o east longitude, but excluding
Ochrona raf koralowych w wodach głębokich Oceanu Atlantyckiego * (głosowanieProtection of deep-water coral reefs in certain areas of the Atlantic Ocean * (vote
UZNAJĄC obowiązki państw do współpracy między sobą w dziedzinie ochrony i zarządzania żywymi zasobami w południowo-wschodnim Oceanie AtlantyckimRECOGNISING the duties of States to cooperate with each other in the conservation and management of living resources in the South-East Atlantic Ocean
NASCO (decyzja Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotycząca zawarcia Konwencji w sprawie ochrony łososia w północnym Oceanie Atlantyckim (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, strNASCO (Council Decision ‧/‧/EEC of ‧ December ‧ concerning the conclusion of the Convention for the Conservation of Salmon in the North Atlantic Ocean (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
Zabezpieczenie dostaw energii nadal stanowi nadrzędny cel po obu stronach Oceanu Atlantyckiego.Security of energy supply continues to be the primary objective on both sides of the Atlantic Ocean.
na Północno-Wschodnim Oceanie Atlantyckimin the North-East Atlantic
przypomina konkluzje Rady z grudnia ‧ r. w sprawie opracowania i stworzenia systemów wczesnego ostrzegania w UE oraz w sprawie stworzenia systemu wczesnego ostrzegania przed tsunami w północno-wschodniej części Oceanu Atlantyckiego oraz regionie Morza Śródziemnego, a także potwierdza istnienie potrzeby podjęcia przez państwa członkowskie i Komisję inicjatyw na rzecz poprawy systemów wczesnego ostrzegania i sygnałów alarmowych w przypadku katastrofRecalls the Council Conclusions of December ‧ on the development and establishment of Early Warning Systems in the EU and on the establishment of an Early Warning System for tsunamis in the North East Atlantic and the Mediterranean region, and reaffirms the need for the Member States and the Commission to take forward initiatives to improve early warning systems and alert signals for disasters
Konwencja ICCAT stanowi ramy dla współpracy regionalnej w zakresie ochrony zasobów tuńczyka i gatunków tuńczykopodobnych i zarządzania tymi zasobami na Oceanie Atlantyckim i morzach przyległych, poprzez ustanowienie Międzynarodowej Komisji Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego, zwanej dalej ICCAT, oraz przyjmowanie zaleceń dotyczących ochrony i zarządzania na obszarze objętym tą konwencją, które są wiążące dla Umawiających się StronThe ICCAT Convention provides a framework for regional cooperation on the conservation and management of tunas and tuna-like species in the Atlantic Ocean and adjoining seas through the setting up of an International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, hereinafter the ICCAT, and the adoption of recommendations on conservation and management in the Convention area which become binding on the Contracting Parties
zakazujące działalności połowowej statkom rybackim do połowów okrężnicą pływającym pod banderą Hiszpanii lub zarejestrowanym w tym państwie poławiającym tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim na wschód od ‧° długości geograficznej zachodniej oraz w Morzu Śródziemnymprohibiting fishing activities for purse seiners flying the flag of or registered in Spain, fishing for bluefin tuna in the Atlantic ocean, east of longitude of ‧° W, and in the Mediterranean sea
portem Morza Śródziemnego (poza cieśniną Gibraltaru) lub Morza Czarnego, a towar przybywa przez Ocean Atlantycki lub Kanał Sueski, Komisja zmniejsza należność celną przywozową o ‧ EUR za tonęon the Mediterranean (beyond the Strait of Gibraltar) or on the Black Sea and where the goods arrive via the Atlantic Ocean or the Suez Canal, the Commission shall reduce the import duty by EUR ‧ per tonne
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 233 zdań frazy Ocean Atlantycki.Znalezione w 3,016 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.