wymowa: IPA: ɔˈʦ̑ɛãn ˌatlãnˈtɨʦ̑jci

Tłumaczenia na język angielski:

 • Atlantic Ocean   
  (Proper noun  ) []
   
  the ocean lying between the Americas to the west and Europe and Africa to the east
   
  geogr. geografia jeden z oceanów Ziemi;
   
  The ocean lying between the Americas to the west and Europe and Africa to the east.
 • Atlantic   
  (Proper noun  ) (noun, adjv   )
   
  the Atlantic Ocean
   
  The ocean lying between the Americas to the west and Europe and Africa to the east.

Pozostałe znaczenia:

 
Atlantic Ocean

Picture dictionary

Atlantic Ocean, Atlantic
Atlantic Ocean, Atlantic

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

ocean atlantyckiatlantic ocean
ocean atlantycki południowysouthern atlantic ocean; antarctic atlantic
Ocean Atlantycki PołudniowySouth Atlantic Ocean
Ocean Atlantycki PółnocnyNorth Atlantic Ocean

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Ocean Atlantycki", pamięć tłumaczeniowa

add example
stwierdzenie nieważności art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiającego środki nadzwyczajne w odniesieniu do statków rybackich do połowów okrężnicą prowadzących połowy tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od ‧o długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym, opublikowanego w Dz.U. L ‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r., w części, w której z dniem ‧ czerwca ‧ r. zabrania się połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim na wschód od ‧o długości geograficznej zachodniej oraz w Morzu Śródziemnym przez statki rybackie do połowów okrężnicą pływające pod banderą włoską oraz w części, w której zabrania się tym statkom przechowywania na statku, umieszczania w sadzach w celu tuczenia i w celach hodowlanych, przeładunku, transferu i wyładunku ryb pochodzących ze stad tuńczyka błękitnopłetwegoAnnul Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ establishing emergency measures as regards purse seiners fishing for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧° W, and in the Mediterranean Sea, published in Official Journal L ‧ of ‧ June ‧, in so far as it bans, as from ‧ June ‧, fishing for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧° W, and in the Mediterranean Sea by vessels flying the Italian flag and prohibits those vessels from retaining on board, placing in cages for fattening or farming, transhipping, transferring or landing bluefin tuna stock
Rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. ustanawiającym zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od ‧° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Włoch oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. ustanawiającym zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od ‧° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Francji zakazano połowów tuńczyka błękitnopłetwego oraz jego przechowywania na statku, przeładunku i wyładunku przez statki pływające pod banderą Włoch i Francji lub zarejestrowane we Włoszech i FrancjiFishing for bluefin tuna as well as its retention on board, transhipment and landing by vessels flying the flag of or registered in Italy and France has already been prohibited by Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ August ‧ establishing a prohibition of fishing for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧° W, and the Mediterranean by vessels flying the flag of Italy and Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ establishing a prohibition of fishing for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧° W, and the Mediterranean by vessels flying the flag of France
uwzględnienie żądań zgłoszonych w części wstępnej skargi i wynikające z powyższego stwierdzenie nieważności rozporządzenia, które wprowadziło z dniem ‧ czerwca ‧ r. zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od ‧o długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym w odniesieniu do statków rybackich do połowów okrężnicą prowadzących połowy tuńczyka błękitnopłetwego, pływających pod banderą włoską, (art. ‧ rozporządzenia), jak również z dniem ‧ czerwca ‧ r. nałożyło na podmioty wspólnotowe zakaz wyrażania zgody na wyładunki, umieszczanie w sadzach w celu tuczenia i w celach hodowlanych oraz na przeładunki na wodach i w portach Wspólnoty tuńczyka błękitnopłetwego złowionego przez owe statki w Oceanie Atlantyckim na wschód od ‧o długości geograficznej zachodniej oraz w Morzu Śródziemnym (art. ‧ ust. ‧ rozporządzeniaAllow the claims set out in the introduction to the application and, consequently, annul the Regulation which has imposed a ban, as from ‧ June ‧, on fishing for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧° W, and in the Mediterranean Sea by purse seiners flying the Italian flag (Article ‧ of the Regulation) and has prohibited Community operators, as from ‧ June ‧, from accepting landings, placing in cages for fattening or farming, or transhipments in Community waters or ports of bluefin tuna caught in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧° W, and the Mediterranean Sea by such vessels (Article ‧ of the Regulation
Rządy, których należycie upoważnieni przedstawiciele złożyli podpisy pod niniejszą Konwencją, uznając, że przedmiotem ich wspólnego zainteresowania jest populacja tuńczyka i tuńczykowatych występujących się w Oceanie Atlantyckim oraz pragnąc współpracować w utrzymaniu populacji tych ryb na poziomie, który pozwoli na maksymalnie zrównoważone połowy na cele żywnościowe i inne, postanowiły zawrzeć Konwencję o ochronie tuńczyka i tuńczykowatych występujących w Oceanie Atlantyckim, i w tym celu uzgodniły co następujeThe governments whose duly authorized representatives have subscribed hereto, considering their mutual interest in the populations of tuna and tuna-like fish found in the Atlantic Ocean, and desiring to cooperate in maintaining the populations of these fish at levels which will permit the maximum sustainable catch for food and other purposes, resolve to conclude a Convention for the conservation of the resources of tuna and tuna-like fish of the Atlantic Ocean, and to that end agree as follows
NASCO (decyzja Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotycząca zawarcia Konwencji w sprawie ochrony łososia w północnym Oceanie Atlantyckim (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, sNASCO (Council Decision ‧/‧/EEC of ‧ December ‧ concerning the conclusion of the Convention for the Conservation of Salmon in the North Atlantic Ocean (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
Włócznik (Xiphias gladius) występujący w Oceanie Atlantyckim: ‧ kg lub ‧ cm (krótsza szczękaswordfish (Xiphias gladius) in the Atlantic Ocean: ‧ kg or ‧ cm (lower mandible
Konwencja ICCAT stanowi ramy dla współpracy regionalnej w zakresie ochrony i zarządzania tuńczykiem i gatunkami tuńczykopodobnymi na Oceanie Atlantyckim i przylegających morzach poprzez ustanowienie Międzynarodowej Komisji Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego, zwanej dalejThe ICCAT Convention represents a framework for regional cooperation on the conservation and management of tunas and tuna-like species in the Atlantic Ocean and adjoining seas through the setting up of an International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, hereinafter called
UZNAJĄC obowiązki państw do współpracy między sobą w dziedzinie ochrony i zarządzania żywymi zasobami w południowo-wschodnim Oceanie AtlantyckimRECOGNISING the duties of States to cooperate with each other in the conservation and management of living resources in the South-East Atlantic Ocean
tych części Oceanów Atlantyckiego i Arktycznego oraz ich wód zależnych, które leżą na północ od ‧° szerokości geograficznej północnej oraz między ‧° długości geograficznej zachodniej a ‧° długości geograficznej wschodniej, z wyłączeniemthose parts of the Atlantic and Arctic Oceans and their dependent seas which lie north of ‧° north latitude and between ‧° west longitude and ‧° east longitude, but excluding
Z danych znajdujących się w posiadaniu Komisji oraz z informacji uzyskanych przez inspektorów Komisji podczas ich misji w danych państwach członkowskich wynika, że wielkości dopuszczalne połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od ‧° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przyznane Wspólnocie na rok ‧ należy uznać za wyczerpaneThe data in its possession, as well as the information obtained by Commission inspectors during their missions in the Member States concerned, show that fishing opportunities for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧° W, and the Mediterranean Sea allocated to the Community for ‧ are deemed to be exhausted
Norwegii lub zarejestrowane na Wyspach Owczych są ograniczone do tych części strefy ‧ mil morskich znajdującej się ‧ mil w kierunku morza do linii podstawowej Państw Członkowskich na Morzu Północnym, Kattegat oraz na Oceanie Atlantyckim na północ od ‧°‧′ N, z wyjątkiem obszaru określonego w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧; połowy na obszarze Skagerrak dokonywane przez statki pływające pod banderą Norwegii są dopuszczalne w kierunku morza od odległości czterech mil morskich od linii podstawowych Danii oraz SzwecjiNorway or registered in the Faroe Islands shall be limited to those parts of the ‧ nautical mile zone lying seawards of ‧ nautical miles from the baselines of Member States in the North Sea, Kattegat and the Atlantic Ocean north of ‧°‧′N, except the area referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧; fishing in the Skagerrak by vessels flying the flag of Norway shall be allowed seawards of four nautical miles from the baselines of Denmark and Sweden
Makaronezyjski region biogeograficzny określony w art. ‧ lit. c) ppkt iii) dyrektywy ‧/EWG obejmuje archipelagi Azorów i Madery (Portugalia) oraz Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania) na Oceanie AtlantyckimThe Macaronesian biogeographical region, as referred to in Article ‧(c)(iii) of Directive ‧/EEC, comprises the archipelagos of the Azores and Madeira (Portugal) and of the Canary Islands (Spain) in the Atlantic Ocean
Całe wybrzeże Oceanu Atlantyckiego między północną granicą departamentu Vendée a południową granicą departamentu Charente-MaritimeThe whole of the Atlantic coast between the northern boundary of the department of Vendée and the southern boundary of the department of Charente-Maritime
Rozporządzenie Rady (UE) nr ‧/‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. ustalające uprawnienia do połowów na ‧ rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach UE oraz w odniesieniu do statków UE na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, (WE) nr ‧/‧, (WE) nr ‧/‧ oraz (WE) nr ‧/‧ ustala ilości tuńczyka błękitnopłetwego, które statki rybackie Unii Europejskiej mogą poławiać w ‧ r. w Oceanie Atlantyckim, na wschód od ‧° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu ŚródziemnymCouncil Regulation (EU) No ‧/‧ of ‧ January ‧ fixing for ‧ the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in EU waters and, for EU vessels, in waters where catch limitations are required and amending Regulations (EC) No ‧/‧, (EC) No ‧/‧, (EC) No ‧/‧ and (EC) No ‧/‧, fixes the amount of bluefin tuna which may be fished in ‧ in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧° W, and the Mediterranean Sea by European Union fishing vessels
poprawiać więzi i współpracę z sąsiadującymi państwami trzecimi (na Wyspach Karaibskich, w Ameryce Łacińskiej, na Oceanie Atlantyckim, w Afryce Północno-Wschodniej i na Oceanie Indyjskimimprove linkages and cooperation with neighbouring third countries (in the Caribbean, Latin America, Atlantic Ocean, north-west Africa, and the Indian Ocean
Przedmiotowa umowa o partnerstwie może z pewnością przyczynić się do zwiększenia obecności floty UE poławiającej tuńczyka na Oceanie Atlantyckim i dzięki temu zaoferować statkom i obszarom UE od nich zależnych stabilne ramy prawne oraz przyczynić się do trwałości obszarów połowowych Zatoki Gwinejskiej.This Partnership Agreement can surely enhance the visibility of the EU's tuna fleet in the Atlantic, offering the vessels and the EU areas dependent on them a stable legal framework in the medium-term and contributing to continuity in the fishing zones covered by agreements in the Gulf of Guinea.
Strony zobowiązują się do przeprowadzania wzajemnych konsultacji, bądź bezpośrednio bądź w ramach organizacji międzynarodowych, w celu zapewnienia ochrony i zarządzania żywymi zasobami w Oceanie AtlantyckimThe Parties undertake to consult each other, either directly or within international organizations, in order to ensure the management and conservation of the living resources in the Atlantic Ocean
Ocean AtlantyckiAtlantic Ocean
Skarga o stwierdzenie nieważności rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiającego środki nadzwyczajne w odniesieniu do statków rybackich do połowów okrężnicą prowadzących połowy tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od ‧ ° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym (Dz.U. L ‧, sApplication for annulment of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ establishing emergency measures as regards purse seiners fishing for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧ °W, and in the Mediterranean Sea (OJ ‧ L ‧, p
Komisja zmniejsza należność przywozową o podane niżej wartości na towary przybywające przez Ocean Atlantycki lub Kanał Sueski do następujących portów wyładunkuThe Commission shall reduce the import duty by the following amounts on goods arriving via the Atlantic Ocean or the Suez Canal at the following ports of unloading
tych części Oceanu Atlantyckiego, Morza Arktycznego oraz mórz do nich przyległych, które znajdują się na północ od ‧° szerokości geograficznej północnej i między ‧° długości geograficznej zachodniej a ‧° długości geograficznej wschodniej, jednak z wyłączeniemwithin those parts of the Atlantic and Arctic Oceans and their dependent seas which lie north of ‧o north latitude and between ‧o west longitude and ‧o east longitude, but excluding
Gatunki intensywnie migrujące, oceany: Atlantycki, Indyjski i SpokojnyHighly migratory species, Atlantic, Indian, Pacific Oceans
Decyzja Rady z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji w sprawie ochrony i zarządzania zasobami połowowymi w południowo-wschodnim Oceanie AtlantyckimCouncil Decision of ‧ July ‧ on the conclusion by the European Community of the Convention on the Conservation and Management of Fishery Resources in the South-East Atlantic Ocean
Celem tego projektu jest konsolidacja roli UE w połowach tuńczyka na Oceanie Atlantyckim poprzez regulacje prawne dotyczące działalności floty UE.The draft is aimed at consolidating the role of the EU in tuna fisheries in the Atlantic Ocean through legal regulation of the activity of the EU's fleet.
Parlament przyjął również rezolucję w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ochrony zasobów rybnych Oceanu Atlantyckiego i Morza Północnego poprzez środki techniczne.Parliament has also passed Resolution on the proposal for a Council regulation on the conservation of fishery resources through technical measures in the Atlantic Ocean and the North Sea.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 233 zdań frazy Ocean Atlantycki.Znalezione w 2,932 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.