wymowa: IPA: ˈĩmjjɛ /ˈimjɛ̃/    

Tłumaczenia na język grecki:

 • όνομα   
  (Noun  n)
   
  przest. przestarzałe, przestarzały rzeczownik
   
  imię i nazwisko
   
  indywidualna nazwa osoby i stworzeń wyższych (anioła, boga, diabła itd.); pot. potocznie również nazwa zwierzęcia, rośliny itp.
 • βαπτιστικό   
 • μικρό   
 • πρώτο   

Podobne frazy w słowniku polski grecki. (6)

ImięΌνομα
imię i nazwiskoονοματεπώνυμο
Imię różyΤο όνομα του Ρόδου
imionaόνομα
nazywać rzeczy po imieniuλέω τα σύκα-σύκα και τη σκάφη-σκάφη; λέω τα πράγματα με τ' όνομά τους
Wyślij szybką wiadomość do użytkownika {imię}Αποστολή σύντομου μηνύματος στον χρήστη {first name}

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "imię", pamięć tłumaczeniowa

add example
Heidi Hautala, Elisabeth Schroedter i Werner Schulz w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji społeczeństwa obywatelskiego i mniejszości narodowych na Białorusi (BHeidi Hautala, Elisabeth Schroedter και Werner Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση της κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών μειονοτήτων στη Λευκορωσία (B
Głos zabrali: Neena Gill (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Nicolae Vlad Popa, w imieniu grupy PPE-DE, Evelyne Gebhardt, w imieniu grupy PSE, Sarah Ludford, w imieniu grupy ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg, w imieniu grupy Verts/ALE, Gerard Batten, w imieniu grupy IND/DEM, Panayiotis Demetriou, Daciana Octavia Sârbu i Mihael BrejcΠαρεμβαίνουν οι Neena Gill (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Nicolae Vlad Popa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Παναγιώτης Δημητρίου, Daciana Octavia Sârbu και Mihael Brejc
Kontrola dotyczy dokumentów , a w razie potrzeby przeprowadzana jest na miejscu w innych instytucjach Unii , w pomieszczeniach każdego organu lub jednostki organizacyjnej zarządzających dochodami i wydatkami w imieniu Unii oraz w Państwach Członkowskich , w tym w pomieszczeniach każdej osoby fizycznej lub prawnej otrzymującej płatności z budżetu .Ο έλεγχος πραγματοποιείται βάσει εγγράφων κα ι , εν ανάγκη , επιτόπου στα άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης , στις εγκαταστάσεις κάθε λοιπού οργάνου ή οργανισμού που διαχειρίζεται έσοδα ή έξοδα για λογαριασμό της Ένωσης και στα κράτη μέλη , συμ περιλαμβανομένων των εγκαταστάσεων κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου που λαμβάνει πληρωμές από τον προϋπολογισμό .
w imieniu grupy ALDE. - (FI) Panie przewodniczący! Również chciałbym pogratulować panu Briemu dobrego sprawozdania.εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. - (FI) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον κ. Brie για την καλή έκθεση.
Po konsultacji z Komitetem Doradczym i ustaleniu, że skarga została złożona przez przemysł wspólnotowy lub w jego imieniu oraz że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie postępowania, Komisja niniejszym wszczyna dochodzenie zgodnie z art. ‧ rozporządzenia podstawowegoΑφού κατέληξε στο συμπέρασμα, κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή, ότι η καταγγελία έχει υποβληθεί εκ μέρους ή για λογαριασμό του κοινοτικού κλάδου παραγωγής και ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την έναρξη διαδικασίας, η Επιτροπή αρχίζει έρευνα δυνάμει του άρθρου ‧ του βασικού κανονισμού
A podejrzani, panie przewodniczący - zwłaszcza w tych czasach, kiedy okazuje się, że tak wiele podstawowych zasad może być nagiętych w imię walki z terroryzmem - nie mogą być uprowadzani, źle traktowani i pozbawiani ich podstawowych praw, bez konsekwencji.Οι δε ύποπτοι, κύριε Πρόεδρε, ιδιαίτερα αυτήν την εποχή που τόσες θεμελιώδεις αρχές αποδεικνύονται εύκαμπτες στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, δεν μπορεί να απαγάγονται, να κακοποιούνται και να στερούνται θεμελιώδη δικαιώματα χωρίς επιπτώσεις.
Komisja Europejska ani żadna osoba działająca wjej imieniu nie może być pociągnięta do odpowiedzialności ztytułu sposobu wykorzystania informacji zawartych wtej publikacji ani ztytułu błędów , które pomimo starannego przygotowania iwery kacji mogą się wniej pojawić .Ούτε η Ευρωpiαϊκή Εpiιτροpiή ούτε όσοι ενε ργούν εξ ονόατό τη φέρουν ευθύνη για τον τρόpiο ε τον οpiοίο ενδέχεται να χρησιοpiοιηθούν οι piληροφορίε piου piεριέχονται στην piαρούσα έκδοση ή για τα λάθη piου piορεί να υpiάρχουν σ ’ αυτήν , piαρά την piροσεκτική piροετοιασία και τον ενδελεχή έλεγχό τη .
w imieniu grupy PPE-DE. - (CS) Panie przewodniczący! Pragnę podziękować posłowi Onyszkiewiczowi na to ważne, znakomicie zredagowane i wyważone sprawozdanie.εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. - (CS) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Onyszkiewicz για την εκπόνηση αυτής της σημαντικής, καλογραμμένης και ισορροπημένης έκθεσης.
Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności dokonania kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy importerzy niepowiązani lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do KomisjiΠροκειμένου να αποφασίσει η Επιτροπή αν η δειγματοληψία είναι αναγκαία και, αν είναι αναγκαία, να επιλέξει δείγμα, όλοι οι μη συνδεδεμένοι εισαγωγείς ή οι εκπρόσωποί τους που ενεργούν για λογαριασμό τους, καλούνται να αναγγελθούν στην Επιτροπή
Głos zabrali: Edit Bauer (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Esther De Lange (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Simon Busuttil w imieniu grupy PPE-DE, Stavros Lambrinidis w imieniu grupy PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert w imieniu grupy ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański w imieniu grupy UEN, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Giusto Catania w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy IND/DEM, Andreas Mölzer niezrzeszony, Marian-Jean Marinescu, Inger Segelström i Ignasi Guardans CambóΠαρεμβαίνουν οι Edit Bauer (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Esther De Lange (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Simon Busuttil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Σταύρος Λαμπρινίδης, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Giusto Catania, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Marian-Jean Marinescu, Inger Segelström και Ignasi Guardans Cambó
Jens-Peter Bonde i Nigel Paul Farage, w imieniu grupy IND/DEM, o poparciu dla nowej Komisji (BJens-Peter Bonde και Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, σχετικά με την έγκριση της νέας Επιτροπής (B
w imieniu Grupy PPE-DE. - Panie przewodniczący! Niedługo minie miesiąc od wyborów prezydenckich w Zimbabwe.εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. - (EN) Κύριε Πρόεδρε, σύντομα θα έχει παρέλθει ένας μήνας από τις προεδρικές εκλογές που διενεργήθηκαν στη Ζιμπάμπουε.
sprawozdaniem sporządzonym przez Paola Costę w imieniu delegacji Parlamentu Europejskiego do komitetu pojednawczego w sprawie wspólnego tekstu zatwierdzonego przez komitet pojednawczy, dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morzu z tytułu wypadków (PE-CONS 3724/2008 - -,την έκθεση του Paolo Costa εκ μέρους της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος (PE-CONS 3724/2008 - -,
Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o kontroli wyrywkowej, a jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy importerzy lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie, w terminie ustalonym w pkt ‧ lit. b) ppkt (i) i w formie wskazanej w pkt ‧, następujących informacji na temat swojego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwΓια να μπορέσει η Επιτροπή να αποφασίσει κατά πόσον είναι αναγκαία η δειγματοληψία και, εάν κριθεί αναγκαία, να επιλέξει δείγμα, όλοι οι εισαγωγείς ή οι αντιπρόσωποί τους που ενεργούν για λογαριασμό τους καλούνται να αναγγελθούν ερχόμενοι σε επαφή με την Επιτροπή και να παράσχουν τις κατωτέρω πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία ή τις εταιρείες τους εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο ‧ στοιχείο β) περίπτωση i) και με τη μορφή που καθορίζεται στο σημείο ‧ της παρούσας ανακοίνωσης
Poprzez obecne głosowanie wzywam jednak przewodniczącego Parlamentu i posłów, którzy negocjują budżet Unii w imieniu Parlamentu, aby zasugerowali Radzie działania umożliwiające Unii uzyskanie tych oszczędności.Ωστόσο, με την ψηφοφορία αυτή, ζητώ από τον Πρόεδρο και τους βουλευτές του Κοινοβουλίου που διαπραγματεύονται τον προϋπολογισμό της Ένωσης εξ ονόματος του Κοινοβουλίου να προτείνουν στο Συμβούλιο να προβεί σε ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η Ένωση θα μπορέσει να κάνει αυτές τις εξοικονομήσεις.
Głos zabrali: Nicole Fontaine w imieniu grupy PPE-DE, Christa Prets w imieniu grupy PSE, Maria Carlshamre w imieniu grupy ALDE, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, Urszula Krupa w imieniu grupy IND/DEM, Jan Tadeusz Masiel niezrzeszony, Edit Bauer, Martine Roure, Milan Horáček, Johannes Blokland, Christa Klaß, Katerina Batzeli, Carlos Coelho, Edite Estrela i Manolis MavrommatisΠαρεμβαίνουν οι Nicole Fontaine, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Christa Prets, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Maria Carlshamre, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jan Tadeusz Masiel, μη εγγεγραμμένος, Edit Bauer, Martine Roure, Milan Horáček, Johannes Blokland, Christa Klaß, Κατερίνα Μπατζελή, Carlos Coelho, Edite Estrela και Μανώλης Μαυρομμάτης
W imieniu Republiki BułgariiΓια τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας
Rozrachunek międzysystemowy pomiędzy dwoma systemami zewnętrznymi stosującymi model interfejsowy może zostać zainicjowany wyłącznie przez system zewnętrzny (lub w jego imieniu przez odpowiedni bank centralny systemu zewnętrznego), którego uczestnika subkonto podlega obciążeniuΔιασυστημικός διακανονισμός μεταξύ δυο διασυνδεδεμένων επικουρικών συστημάτων μπορεί να ενεργοποιείται από ένα επικουρικό σύστημα (ή από την ΚΤΕΣ αυτού για λογαριασμό του), μόνον εφόσον ο υπολογαριασμός του συμμετέχοντα στο εν λόγω επικουρικό σύστημα έχει χρεωθεί
Nie mogę się wypowiadać w imieniu kogokolwiek innego.Δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος τρίτων.
Choć pan Matsakis jest jedynym mężczyzną, który zabrał głos podczas debaty, komisarz Michel mówił w imieniu Komisji, a ja z uwagą słuchałem tej interesującej debaty.. - Παρόλο που ο κ. Ματσάκης ήταν ο μόνος άνδρας βουλευτής που μίλησε, ήταν επίσης και ο κ. Michel που μίλησε εκ μέρους της Επιτροπής, αλλά και εγώ που άκουσα με πολλή προσοχή αυτήν την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Pytanie ustne (O-‧/‧) zadane przez Pervenche Berès, w imieniu komisji ECON, i Jeana-Marie Cavadę, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: SWIFT (BΠροφορική ερώτηση (O-‧/‧) που κατέθεσαν η Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON και ο Jean-Marie Cavada, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: SWIFT (B
Rubryka NAZWISKO I IMIĘΕπικεφαλίδα ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ
Następnym punktem porządku obrad jest debata nad wnioskiem dotyczącym rezolucji zgłoszonej przez panią poseł Elizabeth Lynne i panią poseł Pervenche Berès, w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL), w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wykonania umowy ramowej zawartej między HOSPEEM a EPSU dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej." ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της πρότασης ψηφίσματος της Elizabeth Lynne και της Pervenche Beres, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της συμφωνίας πλαισίου σχετικά με την πρόληψη των τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στον νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα, η οποία συνήφθη από τις ενώσεις HOSPEEM και EPSU.
w imieniu grupy Verts/ALE. - (FR) Panie przewodniczący, urzędujący przewodniczący Rady, panie i panowie! Uważam, że w obecnej sytuacji powinniśmy podjąć dyskusję na temat dalszego postępowania.εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. - (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι στην παρούσα φάση πρέπει να συζητήσουμε τι θα κάνουμε τώρα.
Kryteria te uwzględniają dosłowną definicję słownikową pojęcia podmiotu publicznego jako instytucji rządowej upoważnionej do działania w imieniu Wspólnoty, co odróżnia go od podmiotu prywatnego, który w założeniu działa w interesie swoich właścicieliΑυτά τα κριτήρια λαμβάνουν υπόψη την έννοια, υπονοούμενη σε ορισμούς λεξικών, ότι ένας δημόσιος οργανισμός είναι ένας οργανισμός που είναι εξουσιοδοτημένος να ενεργεί για λογαριασμό κοινότητας ως κρατική οντότητα, σε αντίθεση με ιδιωτικό φορέα ο οποίος υποτίθεται ότι ενεργεί για τα συμφέροντα των ιδιοκτητών του
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 21914 zdań frazy imię.Znalezione w 6,009 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.