wymowa: IPA: ˈĩmjjɛ /ˈimjɛ̃/    

Tłumaczenia na język grecki:

 • όνομα   
  (Noun  n)
   
  przest. przestarzałe, przestarzały rzeczownik
   
  imię i nazwisko
   
  indywidualna nazwa osoby i stworzeń wyższych (anioła, boga, diabła itd.); pot. potocznie również nazwa zwierzęcia, rośliny itp.
 • βαπτιστικό   
 • μικρό   
 • πρώτο   

Podobne frazy w słowniku polski grecki. (6)

ImięΌνομα
imię i nazwiskoονοματεπώνυμο
Imię różyΤο όνομα του Ρόδου
imionaόνομα
nazywać rzeczy po imieniuλέω τα σύκα-σύκα και τη σκάφη-σκάφη; λέω τα πράγματα με τ' όνομά τους
Wyślij szybką wiadomość do użytkownika {imię}Αποστολή σύντομου μηνύματος στον χρήστη {first name}

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "imię", pamięć tłumaczeniowa

add example
Każda Grupa Doradcza złożona jest z członków, jak określono w ppkt ‧.‧ i ‧.‧, wyznaczonych przez Komisję i wykonujących obowiązki we własnym imieniu przez okres pięciu latΚάθε συμβουλευτική ομάδα απαρτίζεται από μέλη όπως προβλέπεται στα σημεία ‧.‧ και ‧.‧ που διορίζονται από την Επιτροπή και υπηρετούν σε προσωπική βάση επί πενταετία
Proszę wpisać swoje imię lub inicjałyΠαρακαλώ εισάγετε το όνομά ή τα αρχικά σας
w imieniu grupy GUE/NGL - Pani Przewodnicząca! Prowadzona przez Stany Zjednoczone wojna w Afganistanie jest prawdziwą katastrofą dla Afgańczyków, których w samym tylko zeszłym roku zginęło ok.εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. - (EN) Κυρία Πρόεδρε, ο πόλεμος που κατεύθυναν οι "νωμένες Πολιτείες και το NATO στο Αφγανιστάν είναι μια απόλυτη καταστροφή για τον αφγανικό λαό, από τον οποίο περίπου 30.000 σκοτώθηκαν μόλις πέρυσι.
Na tym posiedzeniu wyrażono wątpliwości i obawy głównie w imieniu dealerów w związku z nierównym potraktowaniem ich w stosunku do producentów.Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, εκφράστηκαν προβληματισμοί και ανησυχίες, προπάντων από μέρους των εμπόρων αυτοκινήτων, εξαιτίας της άνισης μεταχείρισης σε σχέση με τους κατασκευαστές.
Może zmienił imię, ale nie mógł zmienić twarzyΜπορεί να έχει αλλάξει το όνομα του, αλλά δεν θα μπορούσε να έχει αλλάξει τη μούρη του
W imieniu RadyΓια το Συμβούλιο
lista przewodniczących/członków zarządu (nazwiska i imiona, tytuły lub stanowiska w partii politycznej składającej wniosek) (lub oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do złożonych już dokumentówκατάλογο των διευθυντών/μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ονοματεπώνυμα, αξιώματα και καθήκοντα που ασκούν στο πλαίσιο του αιτούντος πολιτικού κόμματος) (ή δήλωση ότι δεν υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με τα έγγραφα που έχουν ήδη κατατεθεί
występujący w imieniu instytucji odpowiedzialnej w zakresie zarządzania oraz realizacji [nazwa Funduszu], wnioskuję o płatność następującej kwoty, jako drugiej płatności zaliczkowejεκπροσωπών την αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την υλοποίηση του [ονομασία Ταμείου], υποβάλλω αίτηση για την πληρωμή της δεύτερης προχρηματοδότησης
Głos zabrali: Piia-Noora Kauppi, w imieniu grupy PPE-DE, Gerard Batten, w imieniu grupy IND/DEM, i László Kovács (członek KomisjiΠαρεμβαίνουν οι Piia-Noora Kauppi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και László Kovács (μέλος της Επιτροπής
W imieniu Konfederacji SzwajcarskiejΓια την Ελβετική Συνομοσπονδία
Głos zabrali: Annemie Neyts-Uyttebroeck, w imieniu grupy ALDE, która uzasadniła wniosek oraz Hannes Swoboda, w imieniu grupy PSEΠαρεμβαίνουν οι Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, που αιτιολογεί την εν λόγω αίτηση, και Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
podkreśla z naciskiem konieczność ochrony dłużnika, rozumianej jako działania zapobiegające nieuzasadnionemu naruszaniu dobrego imienia dłużnika i gwarantujące mu zachowanie minimum egzystencji do pokrycia kosztów swojego utrzymaniaτονίζει ιδιαιτέρως την προστασία του οφειλέτη καθόσον ότι πρέπει να αποτρέπεται η αδικαιολόγητη προσβολή της υπόληψης του οφειλέτη και να διασφαλίζεται κάποιο ελάχιστο όριο μέσων διαβίωσης για την συντήρηση του οφειλέτη·
Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, Bernhard Rapkay w imieniu grupy S&D, Diana Wallis w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, i Francesco Enrico Speroni w imieniu grupy EFD, w sprawie szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – programu sztokholmskiego (BTadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernhard Rapkay, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Diana Wallis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Francesco Enrico Speroni, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με την κατάρτιση των δικαστών – Πρόγραμμα της Στοκχόλμης (B
Heidi Hautala, Elisabeth Schroedter i Werner Schulz w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji społeczeństwa obywatelskiego i mniejszości narodowych na Białorusi (BHeidi Hautala, Elisabeth Schroedter και Werner Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση της κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών μειονοτήτων στη Λευκορωσία (B
Właśnie to powinno być głównym tematem dzisiejszej debaty, byśmy w imieniu społeczeństwa mogli zapewnić możliwie jak najwyższy stopień bezpieczeństwa tego rodzaju energii, który nadal jest głównym składnikiem koszyka energetycznego w większości krajów europejskich i z pewnością nim pozostanie przez najbliższych kilka lat, póki nie stanie się możliwe zastąpienie go zrównoważonym, odnawialnym i bezemisyjnym źródłem energii, które zaspokoi zapotrzebowanie naszego społeczeństwa na energię elektryczną.Διότι αυτό θα πρέπει να είναι το επίκεντρο της σημερινής συζήτησης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε, για λογαριασμό των πολιτών, ότι μια μορφή ενέργειας που εξακολουθεί να είναι το κύριο συστατικό στοιχείο του ενεργειακού μίγματος στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες -και θα παραμείνει και τα επόμενα χρόνια έως ότου μια βιώσιμη, ανανεώσιμη πηγή ενέργειας με μηδενικές εκπομπές CO2 μπορέσει να την αντικαταστήσει και να ικανοποιήσει τις ανάγκες της κοινωνία μας για ηλεκτρική ενέργεια- είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλής.
Właśnie szukam odpowiedniego imienia, to jest niebezpieczny piesΕιναι αρκετά φοβισμένος
państwa członkowskie mogą ograniczyć lub wykluczyć wykonywanie praw akcjonariusza poprzez pełnomocnika nieposiadającego szczególnych instrukcji dotyczących głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą pełnomocnik ma głosować w imieniu akcjonariuszaτα κράτη μέλη δύνανται να περιορίζουν ή να αποκλείουν την άσκηση δικαιωμάτων μετόχου με πληρεξούσιο χωρίς συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου για κάθε απόφαση για την οποία ο πληρεξούσιος πρόκειται να ψηφίσει εξ ονόματος του μετόχου·
Jan Marinus Wiersma, Kristian Vigenin, Magda Kósáné Kovács, Claudio Fava, Gianni Pittella, Adrian Severin i Katalin Lévai w imieniu grupy PSE, Viktória Mohácsi, Marco Cappato, Sarah Ludford, Metin Kazak i Magor Imre Csibi w imieniu grupy ALDE, Monica Frassoni, Elly de Groen-Kouwenhoven i Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto i Umberto Guidoni w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie spisu Romów we Włoszech w oparciu o pochodzenie etniczne (BJan Marinus Wiersma, Kristian Vigenin, Magda Kósáné Kovács, Claudio Fava, Gianni Pittella, Adrian Severin και Katalin Lévai, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Viktória Mohácsi, Marco Cappato, Sarah Ludford, Metin Kazak και Magor Imre Csibi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Monica Frassoni, Elly de Groen-Kouwenhoven και Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto και Umberto Guidoni, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την απογραφή των τσιγγάνων Ρομά με βάση την εθνικότητα στην Ιταλία (B
Luisa Morgantini i Feleknas Uca w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Gwinei (BLuisa Morgantini και Feleknas Uca, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Γουϊνέα (B‧-‧/‧)·
Luisa Morgantini i Feleknas Uca, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji praw człowieka w Etiopii (BLuisa Morgantini και Feleknas Uca, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αιθιοπία (B
Wierzyłem, że walczymy w imię BogaΣτην αρχή πίστευα ότι... πολεμούσαμε για τον Θεό
W imieniu RumuniiΓια τη Ρουμανία
Margrete Auken, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie wolności prasy w Kenii (BMargrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την ελευθερία του Τύπου στην Κένυα (B‧-‧/‧)·
Walczy o przyszłość w imieniu rasy ludzkiejΠολεμώντας για το μέλλον, στο όνομα της ανθρώπινης φυλής
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 21516 zdań frazy imię.Znalezione w 2,407 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.