Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Zeichnung   
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

zredagowaćabfassen; redigieren; schreiben; formulieren

Przykładowe zdania z "zredagowanie", pamięć tłumaczeniowa

add example
w imieniu grupy PPE-DE. - (CS) Panie przewodniczący! Pragnę podziękować posłowi Onyszkiewiczowi na to ważne, znakomicie zredagowane i wyważone sprawozdanie.im Namen der PPE-DE-Fraktion. - (CS) Herr Präsident, ich möchte Herrn Onyszkiewicz für die Erstellung dieses wichtigen, gut verfassten und ausgewogenen Berichts danken.
Są one dobrze zredagowane i określają ścisłe warunki, pod którymi wyznaczone organy państw członkowskich oraz Europol mogą wystąpić o porównanie danych daktyloskopijnych z danymi zapisanymi w centralnej bazie EurodacSie sind gut formuliert und enthalten strenge Bedingungen, unter denen die benannten Behörden der Mitgliedstaaten und Europol den Abgleich von Fingerabdruckdaten mit den in der Eurodac-Zentraldatenbank gespeicherten Daten beantragen können
Ponieważ dalsze zmiany mają zostać wprowadzone do tej dyrektywy, jak również do dyrektywy Rady ‧/EWG z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, dotyczących maksymalnej zawartości substancji smolistych w papierosach[‧], dla jasności dyrektywy te powinny zostać zredagowane na nowoDa weitere Änderungen jener Richtlinie und der Richtlinie ‧/EWG des Rates vom ‧. Mai ‧ zur Angleichung der Rechts-und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über den höchstzulässigen Teergehalt von Zigaretten erforderlich sind, sollten die genannten Richtlinien aus Gründen der Klarheit neu gefaßt werden
Punkt ‧. ‧ ChPL-Działania niepożądane Do podmiotu odpowiedzialnego zwrócono się o określenie różnic pomiędzy wykazami zdarzeń niepożądanych zawartych w dopuszczonych na terenie różnych krajów wersjach ChPL i dokumentacji CDS podmiotu odpowiedzialnego oraz o zredagowanie punktu ‧. ‧ ChPL zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRAZusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels, Abschnitt ‧ Nebenwirkungen Der Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen wurde aufgefordert, Unterschiede zwischen den unerwünschten Ereignissen, die in den national genehmigten Zusammenfassungen der Merkmale des Arzneimittels und der CDS des Inhabers der Genehmigung für das Inverkehrbringen aufgelistet sind, zu ermitteln und den Abschnitt ‧ gemäß den MedDRA-Organsystemklassen zu gestalten
Prawdą jest także , iż sposób zredagowania art . 11 rozporządzenia pozwala sądzić , że przewiduje się wydanie orzeczenia najpierw w państwie członkowskim , w którym znajduje się dziecko .Ebenso vermittelt Art. 11 der Verordnung den Eindruck , dass eine erste Entscheidung in dem Mitgliedstaat vorgesehen ist , in dem sich das Kind tatsächlich befindet .
Tekst został zredagowany na podstawie otrzymanych informacji, w poszanowaniu podstawowych zasad leżących u podstaw konsultacjiBei der Ausarbeitung des Textes wurden die eingegangenen Hinweise berücksichtigt, wobei selbstverständlich an den folgenden Grundprinzipien, an denen sich die Konsultation orientierte, festgehalten wurde
Wycofujemy ją jednakże, ponieważ jej treść została zredagowana w mylący sposób.Da er missverständlich formuliert ist, ziehen wir ihn zurück.
Pracowałem w Konwencie powołanym na mocy deklaracji z Laeken - byłem jej gorącym orędownikiem - Konwencie, w ramach którego zredagowano oryginalny tekst konstytucji.Ich habe an dem Übereinkommen nach der Erklärung von Laeken mitgearbeitet, die ich sehr unterstützt habe, ein Übereinkommen, das als Entwurf für den originalen Verfassungstext galt.
W związku z tym , przewodniczący Komisji Europejskiej , José Manuel Barroso , poprosił komisarza Borga , odpowiedzialnegoza rybołówstwo i gospodarkę morską , aby „ pilotował nowy Task force « polityka morska » , mający na celu zapoczątkowaniekonsultacji na szeroką skalę , dotyczących przyszłej politykimorskiej Unii . ” Pierwsze zadanie Task force polegało na zredagowaniu Zielonej Księgi poświęconej polityce morskiej Unii Europejskiej .Deshalb beauftragte der Präsident der Europäischen Kommission , José Manuel Barroso , den für Fischerei und Maritime Angelegenheiten zuständigen Kommissar Borgdamit , eine maritime Taskforce zu leiten , die eine umfassende Konsultation über die künf tige Meerespolitik der Union einleiten sollte . Die erste Aufgabe dieser Taskforce bestanddarin , ein Grünbuch über die Meerespolitik der Europäischen Union abzufassen .
Po cichu zredagowano tekst, który mówi o tym, że na Ukrainie wszystko idzie w złym kierunku.Es wurde heimlich ein Text verfasst, in dem die Meinung vertreten wird, dass alles in der Ukraine sehr schlecht ist.
W szerszym kontekście , ale również związanym ze WPRyb , przedmiotem konsultacji była Zielona Księga w sprawie Polityki Morskiej Unii Europejskiej , najpierw przed jej zredagowaniem , anastępnie na temat jej treści .Unter einer umfassenderen Perspektive , die aber auch die GFPbetrifft , gab das Grünbuch über die Meerespolitik für die Europäische Union Anlass für eine Konsultation vor seiner Abfassung und anschließend über dessen Inhalt .
Termin ten dobiega końca w chwili, gdy Komisja prześle swoją odpowiedź na piśmie w języku hiszpańskim/kastylijskim właściwemu organowi wyznaczonemu na mocy przepisów prawa hiszpańskiego lub gdy Komisja wyśle bezpośrednio zainteresowanej osobie swoją odpowiedź w języku, w którym zredagowane było pierwsze pismoDie Frist endet zu dem Zeitpunkt, zu dem die Kommission ihre schriftliche Antwort auf Spanisch/Kastilisch an die nach spanischem Recht zuständige Stelle bzw. ihre Antwort in der Originalsprache des Dokuments direkt an den betroffenen Bürger abgeschickt hat
EIOD proponuje, aby art. ‧ dotyczący ochrony danych został ponownie zredagowany, biorąc pod uwagę następujące potrzebyDer EDSB schlägt vor, dass Artikel ‧ über den Datenschutz umformuliert wird, wobei Folgendes zu berücksichtigen ist
Jak sądzę, nie byłoby roztropne delegalizować tego rodzaju doświadczenia, czy to bezpośrednio czy pośrednio, poprzez nienajlepiej zredagowane przepisy, dopóki nie będziemy mieli gotowych do wdrożenia alternatyw.Solange wir keine Alternativen zur Verfügung haben, halte ich es für unklug, diese Art von Versuchen auf direkte oder indirekte Weise durch eine nicht ausreichend formulierte Gesetzgebung für ungesetzlich zu erklären.
Niestety, projekt ten nie został przyjęty, mimo iż został wspólnie zredagowany przez wszystkie grupy wchodzące w skład tej Izby.Obwohl dieser Antrag fraktionsübergreifend in diesem Haus ausgearbeitet wurde, konnte er leider nicht angenommen werden.
Rzeczywiście zaskarżony akt został zredagowany w taki sposób , iż może sprawiać wrażenie aktu definitywnego , w szczególności ze względu na wskazanie , iż „ [ w ] razie niedokonania płatności przed upływem terminu Komisja [ ... ] zastrzega sobie prawo skorzystania z wszelkich gwarancji finansowych , które zostały wcześniej zastrzeżone , i podjęcia w danej sytuacji egzekucji przymusowej zgodnie z art . 256 [ WE ] ” .Die angefochtene Handlung ist , indem u. a. darauf hingewiesen wird , dass [ d ] ie Kommission sich das Recht vor[ behält ] , bei Nichtzahlung zum Termin alle zuvor gestellten finanziellen Garantien in Anspruch zu nehmen und gegebenenfalls die Zwangsvollstreckung gemäß Art. 256 [ EG ] zu betreiben , sicherlich in einer Weise abgefasst , die den Eindruck einer endgültigen Handlung erwecken kann .
Istniała jednakże lista „ zobowiązań umownych ” w stosunku do firm nazywanych „ Eurogramme ” i to ona została wykorzystana do zredagowania listy umów , dzięki współpracy kilku Dyrekcji Generalnych .Eine Liste der Verpflichtungen gegenüber Unternehmen mit der Bezeichnung Eurogramme liege allerdings vor und diese sei verwendet worden , um eine Aufstellung der Verträge manuell zu erstellen , in Zusammenarbeit mit den einzelnen Generaldirektionen .
Według EIOD przepis ten został zredagowany dostatecznie precyzyjnie, by chronić uzasadnione interesy osób, których dotyczą daneDer EDSB ist der Auffassung, dass diese Bestimmung präzise genug ist, um die berechtigten Interessen der betroffenen Personen zu schützen
Nawet jeśli cięcia te nie zniweczyłyby zupełnie wykonalności omawianego programu, już teraz wyposażonego w ograniczone zasoby, to pociągałyby za sobą co najmniej konieczność ponownego zredagowania i przedstawienia go, z nowym zestawem priorytetów i działańDas finanziell ohnehin mäßig ausgestattete Programm könnte dadurch völlig undurchführbar werden oder müsste zumindest unter Festlegung neuer Ziele und Maßnahmen neu formuliert und vorgelegt werden
uważa, że teksty przepisów powinny być zredagowane w sposób bardziej precyzyjny i zrozumiały dla zainteresowanych stronvertritt die Auffassung, dass die Rechtstexte genauer und für die beteiligten Seiten verständlicher formuliert werden müssen
Teraz czas zredagować artykuł .Jetzt kann es mit dem Schreiben losgehen .
(EL) Pani przewodnicząca! W lutym ubiegłego roku Parlamentowi Europejskiemu przedstawiono zredagowane przez Reutera i Trautmanna sprawozdanie Komisji Europejskiej dotyczące nielegalnych światowych rynków narkotykowych od roku 1998.(EL) Frau Präsidentin! Im vergangenen Februar wurde dem Europäischen Parlament der von Reuter und Trautmann überarbeitete Bericht der Europäischen Kommission über die weltweiten illegalen Drogenmärkte ab 1998 vorgelegt.
Jestem zadowolona, że popiera pan równość pomiędzy kobietami a mężczyznami, ale pański program jest zredagowany w rodzaju męskim, język tego programu nie oddaje perspektywy płci.Ich freue mich, dass Sie sich für die Gleichheit zwischen Frauen und Männern einsetzen, aber Ihr Programm ist in männlicher Form verfasst, die Sprache thematisiert nicht einmal die geschlechtsspezifische Sichtweise.
Wspomniany właściwy organ możliwie najszybciej przesyła zainteresowanej osobie odpowiedź Komisji wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język, w którym zredagowane było pierwsze pismoDiese Stelle übersendet dem betreffenden Bürger möglichst bald die Antwort der Kommission zusammen mit einer von ihr angefertigten beglaubigten Übersetzung in die Sprache des Originaldokuments
ZMIANY DO NOT WYJAŚNIAJĄCYCH WYKONANE ZGODNIE Z PROCEDURĄ ARTYKUŁU ‧ KONWENCJI HS ORAZ OPINIE KLASYFIKACYJNE ZREDAGOWANE PRZEZ KOMITET HS ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI CELNEJÄNDERUNGEN DER ERLÄUTERUNGEN GEMÄSS ARTIKEL ‧ VERFAHREN DES HS-ÜBEREINKOMMENS UND EINREIHUNGSENTSCHEIDUNGEN, HERAUSGEGEBEN VOM HS-AUSSCHUSS DER WELTZOLLORGANISATION
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 137 zdań frazy zredagowanie.Znalezione w 0,618 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.