Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Verkehrszeichengebung   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

znak drogowyVerkehrsschild; verkehrszeichen; Verkehrszeichen

Przykładowe zdania z "znaki drogowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Światło główne noszące powyższy znak homologacji spełnia wymagania niniejszego regulaminu zarówno w odniesieniu do światła mijania, jak i do światła drogowego, i jest przeznaczoneEin Scheinwerfer mit diesem Genehmigungszeichen entspricht dieser Regelung sowohl hinsichtlich des Abblendlichts als auch des Fernlichts und ist gebaut für
sygnalizacja świetlna, znaki drogowe i inne oznakowania: postępowanie według wskazań sygnalizacji świetlnej; postępowanie zgodnie ze wskazaniami osób kierujących ruchem; postępowanie zgodnie ze wskazaniami znaków drogowych (zakazu i nakazu); podjęcie działań stosownych do oznakowań poziomych drógAmpeln, Verkehrsschilder und andere Bedingungen: richtiges Verhalten an Ampeln; Hinweisen von Verkehrspolizisten gehorchen; richtiges Verhalten bei Verkehrsschildern (Verbote oder Gebote); Straßenmarkierungen angemessen beachten
dane o drogach oznaczają dane o cechach infrastruktury drogowej, w tym dotyczące stałych znaków drogowych lub ich prawnie określonych elementów dotyczących bezpieczeństwaStraßendaten die Daten über Merkmale der Straßeninfrastruktur einschließlich fest installierter Verkehrszeichen oder ihrer geregelten Sicherheitsmerkmale
Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków bieżących związanych z budynkami, nieujętych w innych artykułach niniejszego rozdziału, w szczególności podatków drogowych, asenizacji, wywozu śmieci, znaków drogowych itpDiese Mittel decken die sonstigen laufenden Ausgaben für Gebäude, die in den anderen Artikeln dieses Kapitels nicht besonders vorgesehen sind, insbesondere für Wegegebühren, Kanalisation, Müllabfuhr, Beschilderung usw
Uważam, że to dobry pomysł, aby w projekcie rozporządzenia w sprawie transgranicznego, drogowego transportu znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro uwzględnić państwa członkowskie, które mają wkrótce wprowadzić euro, ponieważ w okresie poprzedzającym przyjęcie tej waluty zwykle zwiększa się zapotrzebowanie na transport gotówki euro.Denn meines Erachtens ist es eine gute Idee, in den Geltungsbereich des Vorschlags für eine Verordnung über den grenzüberschreitenden Straßentransport von Euro-Bargeld zwischen Mitgliedstaaten der Euro-Zone auch das Hoheitsgebiet von Mitgliedstaaten aufzunehmen, die kurz vor der Einführung des Euro stehen, da im Vorfeld der Währungsumstellung in der Regel ein erhöhter Bedarf an Euro-Bargeldtransporten besteht.
w szczególności odnośnie do znaków drogowych, oznakowań poziomych i sygnałów, pierwszeństwa przejazdu i limitów prędkościinsbesondere über Verkehrszeichen, einschließlich Markierungen und Signalanlagen, Vorfahrtsregeln und Geschwindigkeitsbegrenzungen
w szczególności w odniesieniu do znaków drogowych, oznakowań poziomych i sygnałów, pierwszeństwa przejazdu i ograniczeń prędkościinsbesondere über Verkehrszeichen, einschließlich Markierungen und Signalanlagen, Vorfahrtsregeln und Geschwindigkeitsbegrenzungen
W przypadku gdy Państwo Członkowskie, które przyznało homologację EWG części stwierdzi, że pewna ilość reflektorów świateł drogowych i/lub świateł mijania oraz żarówek do tych reflektorów, posiadających ten sam znak homologacji EWG części nie jest zgodna z homologowanym typem, podejmuje ono niezbędne środki w celu zagwarantowania, że modele produkcyjne odpowiadają homologowanemu typowiStellt der Mitgliedstaat, der die EWG-Bauartgenehmigung erteilt hat, fest, daß mehrere mit demselben EWG-Genehmigungszeichen versehene Scheinwerfer für Fernlicht und/oder Abblendlicht sowie für diese Scheinwerfer bestimmte Glühlampen nicht mit dem Typ übereinstimmen, für den er die Bauartgenehmigung erteilt hat, so trifft er die notwendigen Maßnahmen, um die Übereinstimmung der Produktion mit dem genehmigten Typ sicherzustellen
Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków bieżących związanych z lokalem, nieujętych w innych pozycjach, takich jak asenizacja, wywóz śmieci, znaki drogowe itpVeranschlagt sind Mittel zur Deckung der übrigen laufenden Kosten für Gebäude, soweit diese nicht gesondert ausgewiesen sind; hierzu gehören z. B. Abwasser-, Müllabfuhrgebühren, Abgaben
W celu wsparcia sektora, producentów i organów kontrolnych w zakresie możliwości identyfikacji aktualnych producentów na rynku oraz rozróżniania krajów i odpowiednich kodów w oparciu o znaki stosowane na pojazdach w ruchu międzynarodowym zgodnie z Konwencją wiedeńską Narodów Zjednoczonych o ruchu drogowym z ‧ r., laboratorium właściwe do prowadzenia badań interoperacyjności powinno prowadzić odpowiednie wykazy i udostępniać je na publicznej stronie internetowejUm der Branche, den Herstellern und den Kontrollbehörden die Ermittlung der derzeit auf dem Markt präsenten Hersteller und die Unterscheidung von Staaten und zugehörigen Codes anhand der gemäß dem Wiener Übereinkommen über den Straßenverkehr (Vereinte Nationen, ‧) im grenzüberschreitenden Verkehr auf den Fahrzeugen angebrachten Kennzeichen zu erleichtern, sollten die entsprechenden Listen von dem für die Durchführung von Interoperabilitätsprüfungen zuständigen Labor geführt und auf einer frei zugänglichen Internetseite zur Verfügung gestellt werden
Urządzenie opatrzone powyższym znakiem homologacji jest światłem homologowanym w Niderlandach (E‧) pod numerem homologacji ‧, które spełnia wymogi niniejszego regulaminu zmienionego serią poprawek ‧ w odniesieniu do światła mijania i światła drogowego (HCR) i jest przeznaczone tylko do ruchu prawostronnegoEin Scheinwerfer mit diesem Genehmigungszeichen wurde in den Niederlanden (E‧) unter der Genehmigungsnummer ‧ genehmigt, entspricht den Vorschriften dieser Regelung in ihrer durch die Änderungsserie ‧ geänderten Fassung sowohl hinsichtlich des Fernlichts als auch des Abblendlichts (HCR) und ist nur für Rechtsverkehr gebaut
na światłach głównych klasy D spełniających wymagania niniejszego regulaminu pod względem światła drogowego, wskazania maksymalnego natężenia światła wyrażonego za pomocą znaku referencyjnego określonego w ppkt. ‧.‧.‧.‧.‧. poniżej, umieszczonego w okręgu otaczającego literę Ebei Scheinwerfern, die den Vorschriften dieser Regelung hinsichtlich des Fernlichts entsprechen, eine Angabe der maximalen Lichtstärke durch eine Kennzahl nach ‧.‧.‧.‧.‧ in der Nähe des Kreises, in dem sich der Buchstabe E befindet
Rysunek ‧: Jednostka instalacyjna, posiadająca powyższy znak homologacji, jest jednostką instalacyjną (oddzielną) stanowiącą część systemu, spełniającą wymogi niniejszego regulaminu wyłącznie w zakresie dotyczącym świateł drogowychAbbildung ‧: Die Einbaueinheit mit diesem Genehmigungszeichen ist eine (getrennte) Einbaueinheit eines Systems und entspricht den Vorschriften dieser Regelung nur hinsichtlich des Fernlichts
Przedmiot: znaki drogoweBetrifft: Straßenverkehrsschilder
zwraca uwagę na możliwość określenia minimalnych wymagań w zakresie aktywnego i pasywnego bezpieczeństwa dla wszystkich pojazdów oraz harmonizacji przepisów technicznych dotyczących znaków drogowych w całej Unii Europejskiejweist auf die Möglichkeit hin, für alle Fahrzeuge Mindestanforderungen hinsichtlich der aktiven und passiven Sicherheit aufzustellen und die technischen Vorschriften für die Verkehrszeichen in der gesamten Union zu harmonisieren
Powyższy znak homologacji umieszczony na pojeździe oznacza, że dany typ pojazdu drogowego o napędzie elektrycznym z zasilaniem akumulatorowym otrzymał homologację w Niderlandach (E‧) na mocy regulaminu nr ‧ i regulaminu nrDas oben dargestellte, an einem Fahrzeug angebrachte Genehmigungszeichen besagt, dass das betreffende batteriebetriebene Elektro-Straßenfahrzeug in den Niederlanden (E ‧) nach den Regelungen Nr. ‧ und Nr. ‧ genehmigt worden ist
Udało się nam wypracować mapę drogową, kierującą nas do Kopenhagi, która oczywiście zawiera znaki drogowe, jak również znaki "stop” i znaki znoszące ograniczenia, ale również znaki, wskazujące na czekające nas utrudnienia drogowe.Wir haben eine Roadmap nach Kopenhagen entwickelt, und dieser Fahrplan hat natürlich Verkehrszeichen zum Inhalt, auch Stoppzeichen, auch Freie-Fahrt-Zeichen, aber auch Zeichen, bei denen man weiß, dass es schwierige Wegstrecken gibt.
Jednakże w przypadku, gdy towary umieszczone są w kontenerach przewożonych za pomocą pojazdów drogowych, właściwe organy mogą zezwolić, by główny zobowiązany pozostawił to pole puste, jeśli sytuacja logistyczna w punkcie wyjścia nie pozwala w chwili tworzenia zgłoszenia tranzytowego na podanie znaków środka transportu, a także w przypadku, gdy Umawiające się Strony mogą zapewnić, aby odpowiednia informacja dotycząca środka transportu została w późniejszym terminie wpisana do polaBei Warenbeförderungen in Containern, die von Straßenfahrzeugen befördert werden sollen, können die zuständigen Behörden den Hauptverpflichteten ermächtigen, dieses Feld nicht auszufüllen, wenn aus logistischen Gründen bei der Abgangsstelle zum Zeitpunkt der Erstellung der Versandanmeldung das Kennzeichen des Beförderungsmittels nicht bekannt ist, sofern sie sicherstellen können, dass die erforderlichen Angaben zu diesen Beförderungsmitteln nachträglich in Feld ‧ eingetragen werden
na światłach głównych spełniających wymagania niniejszego regulaminu pod względem światła drogowego, wskazania maksymalnego natężenia światła wyrażonego za pomocą znaku referencyjnego określonego w ppkt ‧.‧.‧.‧.‧ poniżej, umieszczonego w pobliżu okręgu otaczającego literę Ebei Scheinwerfern, die den Vorschriften dieser Regelung hinsichtlich des Fernlichts entsprechen, eine Angabe der maximalen Lichtstärke durch eine Kennzahl nach Absatz ‧.‧.‧.‧.‧ in der Nähe des Kreises, in dem sich der Buchstabe E befindet
w przypadku przedsiębiorstwa Compagnie Signature: działalność związana z poziomym i pionowym oznakowaniem dróg, znaki drogowe i wyposażenie drógCompagnie Signature: Straßenbeschilderung und Fahrbahnmarkierung, Straßenverkehrszeichen und Straßenmöblierung
Czy sprawozdawca proponuje ogromne znaki drogowe z dużą ilością tekstu, tak aby kierowca mógł wybrać sobie swój język już z dużej odległości?Schlägt der Berichterstatter riesige Verkehrsschilder mit umfangreichen Texten vor, sodass die Fahrer aus der Entfernung ihre Sprache entziffern können?
Jednostka instalacyjna systemu, posiadająca powyższy znak homologacji, spełnia wymogi niniejszego regulaminu zarówno w odniesieniu do świateł mijania, jak i do świateł drogowych, i jest przeznaczonaDie Einbaueinheit eines Systems mit diesem Genehmigungszeichen entspricht den Vorschriften dieser Regelung sowohl hinsichtlich des Abblendlichts als auch des Fernlichts und ist
Światło główne opatrzone powyższym znakiem homologacji spełnia wymogi niniejszego regulaminu w odniesieniu do światła mijania i światła drogowego i jest przeznaczoneEin Scheinwerfer mit diesem Genehmigungszeichen entspricht dieser Regelung sowohl hinsichtlich des Abblendlichts als auch des Fernlichts und ist
Zgadzam się z rozszerzeniem zakresu projektu rozporządzenia w sprawie zawodowego, transgranicznego, drogowego transportu znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro o państwa członkowskie, które mają wkrótce wprowadzić euro.Ich stimme der Erweiterung des Geltungsbereichs des Vorschlags für eine Verordnung über den gewerbsmäßigen grenzüberschreitenden Straßentransport von Euro-Bargeld zwischen Mitgliedstaaten der Euro-Zone, die kurz vor der Einführung des Euro stehen, zu.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 16558 zdań frazy znaki drogowe.Znalezione w 3,524 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.