Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Verkehrszeichengebung   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

znak drogowyVerkehrsschild; verkehrszeichen; Verkehrszeichen

Przykładowe zdania z "znaki drogowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Poprawka 53 mówi o dostosowaniu widoczności i czytelności znaków, poprawka 49 natomiast wymaga harmonizacji znaków i oznakowań drogowych.Änderungsantrag 15 fordert die Harmonisierung der Erkennbarkeit und Lesbarkeit von Straßenverkehrszeichen, und Antrag 49 fordert die Harmonisierung von Straßenverkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen.
znak wyróżniający państwa EFTA wydającego prawo jazdy otoczony elipsą, określony w art. ‧ Konwencji Narodów Zjednoczonych o ruchu drogowym z dnia ‧ listopada ‧ r. (na takim samym tle jak prawo jazdy); obowiązują następujące znaki wyróżniającedas Unterscheidungszeichen des EFTA-Staates, der den Führerschein ausstellt, in einer Ellipse gemäß Artikel ‧ des UN-Übereinkommens über den Straßenverkehr vom ‧. November ‧ (mit demselben Hintergrund wie der Führerschein); die Unterscheidungszeichen sind wie folgt
Chciałabym powiedzieć, że planowane wprowadzenie inteligentnych i interaktywnych znaków drogowych jest działaniem przyszłościowym, które bez wątpienia będzie miało ważny wpływ na bezpieczeństwo na drogach w przyszłości.Zum Schluss möchte ich bemerken, dass die Einführung der intelligenten und interaktiven Verkehrssignale, die entwickelt werden müssen und die fraglos erhebliche Auswirkungen auf die künftige Straßenverkehrssicherheit haben werden, eine zukunftsweisende Dimension enthält.
Urządzenie opatrzone powyższym znakiem homologacji jest światłem homologowanym w Niderlandach (E‧) pod numerem homologacji ‧, które spełnia wymogi niniejszego regulaminu zmienionego serią poprawek ‧ w odniesieniu do światła mijania i światła drogowego (HCR) i jest przeznaczone tylko do ruchu prawostronnegoEin Scheinwerfer mit diesem Genehmigungszeichen wurde in den Niederlanden (E‧) unter der Genehmigungsnummer ‧ genehmigt, entspricht den Vorschriften dieser Regelung in ihrer durch die Änderungsserie ‧ geänderten Fassung sowohl hinsichtlich des Fernlichts als auch des Abblendlichts (HCR) und ist nur für Rechtsverkehr gebaut
Znak homologacji typu WE części, ustanowiony w dyrektywie Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do reflektorów pojazdów silnikowych spełniających funkcję reflektorów świateł drogowych lub świateł mijania oraz źródeł światła (żarówki i inne) stosowanych w homologowanych zespołach świateł pojazdów silnikowych i ich przyczepEG-Typgenehmigungszeichen für Bauteile der Richtlinie ‧/‧/EWG des Rates vom ‧. Juli ‧ zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Kraftfahrzeugscheinwerfer für Fernlicht und/oder Abblendlicht und über Lichtquellen (Glühlampen und sonstige) zur Verwendung in genehmigten Leuchtenbaugruppen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern
być w stanie podjąć konieczne działania, aby zagwarantować, że kierowcy przestrzegają przepisów ruchu drogowego, zakazów i ograniczeń obowiązujących na terenie różnych państw członkowskich (ograniczeń prędkości, pierwszeństwa, ograniczeń postojowych, używania świateł, znaków drogowych itddurch Maßnahmen sicherstellen können, dass die Fahrer die Regeln, Verbote und Verkehrsbeschränkungen in den einzelnen Mitgliedstaaten (Geschwindigkeitsbegrenzungen, Vorfahrtsrechte, Halte- und Parkverbote, Benutzung von Scheinwerfern und Leuchten, Straßenverkehrszeichen usw.) einhalten
Państwa Członkowskie podejmują wszelkie właściwe środki w celu zapobieżenia używania znaków powodujących pomyłki w odróżnianiu reflektorów świateł drogowych i/lub świateł mijania oraz żarówek do tych reflektorów, które uzyskały homologację na podstawie art. ‧, od innych urządzeńDie Mitgliedstaaten treffen alle zweckdienlichen Maßnahmen, um die Verwendung von Genehmigungszeichen zu verhindern, die zu einer Verwechslung zwischen Scheinwerfern für Fernlicht und/oder Abblendlicht sowie den für diese Scheinwerfer bestimmten Glühlampen eines Typs, für den eine EWG-Bauartgenehmigung nach Artikel ‧ erteilt wurde, und anderen Einrichtungen führen können
Światło główne opatrzone powyższym znakiem homologacji spełnia wymogi niniejszego regulaminu w odniesieniu do światła mijania i światła drogowego i jest przeznaczoneEin Scheinwerfer mit diesem Genehmigungszeichen entspricht dieser Regelung sowohl hinsichtlich des Abblendlichts als auch des Fernlichts und ist
Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie dwóch projektów rozporządzeń w sprawie zawodowego, transgranicznego, drogowego transportu znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro (CONStellungnahme der Europäischen Zentralbank vom ‧. Oktober ‧ zu zwei Vorschlägen für Verordnungen über den gewerbsmäßigen grenzüberschreitenden Straßentransport von Euro-Bargeld zwischen Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets (CON
w szczególności w odniesieniu do znaków drogowych, oznakowań poziomych i sygnałów, pierwszeństwa przejazdu i ograniczeń prędkościinsbesondere Verkehrszeichen, einschließlich Markierungen und Signalanlagen, Vorfahrtsregeln und Geschwindigkeitsbegrenzungen
w przypadku przedsiębiorstwa Compagnie Signature: działalność związana z poziomym i pionowym oznakowaniem dróg, znaki drogowe i wyposażenie drógCompagnie Signature: Straßenbeschilderung und Fahrbahnmarkierung, Straßenverkehrszeichen und Straßenmöblierung
Jest to wynikiem nie tylko wzrostu natężenia ruchu drogowego, ale także nadmiernego obciążenia użytkowników dróg ze względu na stres związany z sytuacją zawodową lub osobistą czy nadmierne zmęczenie, a także mylącego natłoku znaków drogowych oraz billboardów reklamowych itp.Das hat zum einen mit dem steigenden Verkehrsaufkommen, aber auch mit der Überforderung der Verkehrsteilnehmer durch beruflichen oder privaten Stress, Übermüdung, aber auch schlichtweg einem Wirrwarr an Verkehrsschildern und Reklamewänden und Co. zu tun.
zwraca uwagę na możliwość określenia minimalnych wymagań w zakresie aktywnego i pasywnego bezpieczeństwa dla wszystkich pojazdów oraz harmonizacji przepisów technicznych dotyczących znaków drogowych w całej Unii Europejskiejweist auf die Möglichkeit hin, für alle Fahrzeuge Mindestanforderungen hinsichtlich der aktiven und passiven Sicherheit aufzustellen und die technischen Vorschriften für die Verkehrszeichen in der gesamten Union zu harmonisieren
w szczególności odnośnie do znaków drogowych, oznakowań poziomych i sygnałów, pierwszeństwa przejazdu i limitów prędkościinsbesondere über Verkehrszeichen, einschließlich Markierungen und Signalanlagen, Vorfahrtsregeln und Geschwindigkeitsbegrenzungen
Jednakże w przypadku gdy towary umieszczone są w kontenerach, które będą przewożone za pomocą pojazdów drogowych, państwa członkowskie mogą zezwolić, by główny zobowiązany nie wypełniał pola ‧, jeżeli sytuacja logistyczna w punkcie wyjścia nie pozwala w chwili tworzenia zgłoszenia tranzytowego na podanie znaków i przynależności państwowej środka transportu oraz jeżeli państwa członkowskie są w stanie zapewnić, że wymagane informacje, dotyczące tych środków transportu, będą później umieszczone w poluBei Warenbeförderungen in Containern, die von Straßenfahrzeugen befördert werden sollen, können die Zollbehörden den Hauptverpflichteten ermächtigen, das Feld ‧ beim Abgang nicht auszufüllen, wenn aus logistischen Gründen bei der Abgangsstelle zum Zeitpunkt der Erstellung der Versandanmeldung Kennzeichen und Staatszugehörigkeit nicht bekannt sind, sofern sie sicherstellen können, dass die erforderlichen Angaben zum Beförderungsmittel nachträglich in Feld ‧ eingetragen werden
Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków bieżących związanych z budynkami, nieujętych w innych artykułach niniejszego rozdziału, w szczególności podatków drogowych, asenizacji, wywozu śmieci, znaków drogowych itpDiese Mittel decken die sonstigen laufenden Ausgaben für Gebäude, die in den anderen Artikeln dieses Kapitels nicht besonders vorgesehen sind, insbesondere für Wegegebühren, Kanalisation, Müllabfuhr, Beschilderung usw
Żadne Państwo Członkowskie nie może odmówić lub zabronić sprzedaży, rejestracji, dopuszczenia do ruchu lub eksploatowania dowolnego pojazdu z powodów odnoszących się do reflektorów świateł drogowych i/lub świateł mijania oraz żarówek elektrycznych do tych reflektorów, jeśli posiadają one znak homologacji EWG części oraz są zainstalowane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w dyrektywie ‧/EWGDie Mitgliedstaaten dürfen den Verkauf, die Zulassung, die Inbetriebnahme oder die Benutzung eines Fahrzeugs nicht wegen der Scheinwerfer für Fernlicht und/oder Abblendlicht oder wegen der für diese Scheinwerfer bestimmten Glühlampen versagen oder verbieten, wenn diese mit dem EWG-Genehmigungszeichen versehen und gemäß der Richtlinie ‧/EWG angebaut sind
Popieram sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady dotyczącego rozszerzenia zakresu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zawodowego, transgranicznego, drogowego transportu znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro.Ich unterstütze den Bericht über den Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Erweiterung des Geltungsbereichs der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den gewerbsmäßigen grenzüberschreitenden Straßentransport von Euro-Bargeld zwischen Mitgliedstaaten der Euro-Zone.
Przedmiot: Nazwy polskich miejscowości na znakach drogowych w NiemczechBetrifft: Namen polnischer Ortschaften auf den Straßenverkehrsschildern in Deutschland
Zgadzam się ze sprawozdawczynią w kwestii rozszerzenia wstępnej wersji rozporządzenia w sprawie zawodowego, transgranicznego, drogowego transportu znaków pieniężnych denominowanych w euro o terytoria państw członkowskich, które mają wkrótce wprowadzić wspólną walutę.Ich stimme der Berichterstatterin im Hinblick auf die Folgemaßnahmen zu ihrem ursprünglichen Bericht über die Erweiterung des Geltungsbereichs der Verordnung über den gewerbsmäßigen grenzüberschreitenden Straßentransport von Euro-Bargeld zwischen Mitgliedstaaten der Euro-Zone, die kurz vor der Einführung des Euro stehen, zu.
dane o drogach oznaczają dane o cechach infrastruktury drogowej, w tym dotyczące stałych znaków drogowych lub ich prawnie określonych elementów dotyczących bezpieczeństwaStraßendaten die Daten über Merkmale der Straßeninfrastruktur einschließlich fest installierter Verkehrszeichen oder ihrer geregelten Sicherheitsmerkmale
Tytułem tego sprawozdania powinno być: "UE nie rozumie znaków drogowych".Der Titel dieses Berichts sollte lauten: "Die EU kann nicht die Schilder lesen".
W celu wsparcia sektora, producentów i organów kontrolnych w zakresie możliwości identyfikacji aktualnych producentów na rynku oraz rozróżniania krajów i odpowiednich kodów w oparciu o znaki stosowane na pojazdach w ruchu międzynarodowym zgodnie z Konwencją wiedeńską Narodów Zjednoczonych o ruchu drogowym z ‧ r., laboratorium właściwe do prowadzenia badań interoperacyjności powinno prowadzić odpowiednie wykazy i udostępniać je na publicznej stronie internetowejUm der Branche, den Herstellern und den Kontrollbehörden die Ermittlung der derzeit auf dem Markt präsenten Hersteller und die Unterscheidung von Staaten und zugehörigen Codes anhand der gemäß dem Wiener Übereinkommen über den Straßenverkehr (Vereinte Nationen, ‧) im grenzüberschreitenden Verkehr auf den Fahrzeugen angebrachten Kennzeichen zu erleichtern, sollten die entsprechenden Listen von dem für die Durchführung von Interoperabilitätsprüfungen zuständigen Labor geführt und auf einer frei zugänglichen Internetseite zur Verfügung gestellt werden
W przypadku gdy towary umieszczone są w kontenerach przewożonych za pomocą pojazdów drogowych, Umawiające się Strony mogą zezwolić, by główny zobowiązany pozostawił pole ‧ puste, jeśli sytuacja logistyczna w punkcie wyjścia nie pozwala w chwili tworzenia zgłoszenia tranzytowego na dostarczenie znaków i przynależności państwowej środka transportu, a także w przypadku, gdy Umawiające się Strony mogą zapewnić, aby odpowiednia informacja na temat środka transportu została w późniejszym terminie wprowadzona do polaBei Warenbeförderungen in Containern, die von Straßenfahrzeugen befördert werden sollen, können die zuständigen Behörden den Hauptverpflichteten ermächtigen, das Feld ‧ beim Abgang nicht auszufüllen, wenn aus logistischen Gründen bei der Abgangsstelle zum Zeitpunkt der Erstellung der Versandanmeldung Kennzeichen und Staatszugehörigkeit nicht bekannt sind, sofern sie sicherstellen können, dass die erforderlichen Angaben zum Beförderungsmittel nachträglich in Feld ‧ eingetragen werden
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 16558 zdań frazy znaki drogowe.Znalezione w 5,179 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.