Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Wettbewerb   
    (noun   )
  • Kämpfe     
  • Pokal   
    (noun   )
  • Rennen   
  • Wettkampf   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (27)

aktorstwo (zawód aktora filmowego)Schauspielerberuf
dostęp do zawoduZugang zum Beruf
Klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracyISCO 88
najstarszy zawód świataälteste Gewerbe der Welt
nauczyciel zawoduLehrkraft im beruflichen Schulwesen / Berufsschullehrer
organizacja zawoduOrganisierung des Berufsstandes
przyuczenie do zawodulehrzeit; Lehrlingsausbildung
uczeń przyuczany do zawoduAuszubildender
usługi świadczone w ramach wolnych zawodówfreiberufliche Dienstleistungen
wolny zawódfreier Beruf
zakaz wykonywania zawoduBerufsverbot
zawody pływackieWettkampf im Schwimmen
zawódBeschäftigung; Arbeit; Gewerbe; Fach; Stelle; Job; Karriere; Profession; Beruf; Berufung; Handwerk; Enttäuschung; Anstellung; beruf; beruflich
zawód artystykünstlerischer Beruf
zawód finansistyBeruf im Finanzgewerbe
zawód handlowykaufmännischer Beruf
zawód informatykaInformatikberuf
zawód literataliterarischer Beruf
zawód miłosnyLiebeskummer
zawód prawniczyOrgan der Rechtspflege
zawód regulowanyreglementierter Beruf
zawód samodzielnyselbstständiger Beruf
zawód usługowyDienstpersonal
zawód związany z komunikowaniemBeruf in der Kommunikationsbranche
zawód związany z ochroną środowiskaUmweltberuf
Zawód: dziennikarzSchlagzeilen
zmiana zawoduberufswechsel

Przykładowe zdania z "zawody", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dotyczy: nieuznawania prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii w GrecjiBetrifft: Nichtanerkennung der Approbation von Tierärzten in Griechenland
Reprezentacja przez adwokata lub innego przedstawiciela zawodu prawniczego nie jest obowiązkowaDie Vertretung durch einen Rechtsanwalt oder einen sonstigen Rechtsbeistand ist nicht verpflichtend
Przedmiotowy projekt dyrektywy wiąże się ściśle z projektem dyrektywy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych i z komunikatem w sprawie konkurencji w dziedzinie usług wykonywanych przez osoby wolnych zawodów, z trwającą aktualnie debatą w sprawie usług użyteczności publicznej oraz bieżącymi konsultacjami w sprawie socjalnych usług użyteczności publicznej jak również z konwencją Rzym I i proponowanym rozporządzeniem Rzym IIDer Richtlinienvorschlag steht in enger Verbindung zum Entwurf für eine Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen und zur Mitteilung über den Wettbewerb bei freiberuflichen Dienstleistungen, der aktuellen Debatte über die Dienstleistungen von allgemeinem Interesse und der laufenden Konsultation zu den Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse sowie zu dem Übereinkommen von Rom I und dem Vorschlag für die Rom ‧ Verordnung
Od czasu wprowadzenia tych przepisów instytucje europejskie określiły ‧ kwalifikacji w ‧ zawodach, których wykonywanie w największym stopniu predestynuje do wyjazdu za granicęDie europäischen Institutionen hatten seit der Einführung dieser Vorschriften ‧ Qualifikationen aus ‧ Berufen identifiziert, in denen höchste Wahrscheinlichkeit eines Wechsels von Arbeitnehmern in andere Länder bestand
podkreśla ścisły związek pomiędzy zagwarantowaniem, że zawód nauczyciela jest atrakcyjny i przynosi satysfakcję oraz przedstawia obiecujące perspektywy rozwoju kariery, a pomyślnym zatrudnianiem absolwentów i specjalistów, którzy odznaczają się dużą motywacją i wysokimi wynikami; domaga się, aby państwa członkowskie podjęły dalsze środki w celu promowania wyboru zawodu nauczyciela przez najlepszych absolwentówbetont, dass, um erfolgreich motivierte, leistungsfähige Absolventen und Fachleute anzuwerben, gewährleistet sein muss, dass der Lehrerberuf ein attraktiver und erfüllender Beruf mit guten Aufstiegschancen ist; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich dazu auf, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um bei den besten Hochschulabsolventen für den Lehrerberuf zu werben
na Cyprze od dostawcy można zażądać przedstawienia zaświadczenia wystawionego przez Registrar of Companies and Official Receiver (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης) lub, jeśli nie jest to możliwe, zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczył on pod przysięgą, iż wykonuje dany zawód w kraju, w którym posiada swoją siedzibę, w określonym miejscu i działa pod określoną nazwąim Fall Zyperns kann der Lieferant aufgefordert werden, eine Bescheinigung des Registrar of Companies and Official Receiver (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης) vorzulegen oder andernfalls eine Bescheinigung über die von ihm abgegebene eidesstattliche Erklärung beizubringen, dass er den betreffenden Beruf in dem Lande, in dem er niedergelassen ist, an einem bestimmten Ort und unter einer bestimmten Firmenbezeichnung ausübt
na piśmie. - (FR) Głosowałem za sprawozdaniem posłanki z Rumunii Silvi-Adriany Ţicău, w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wspólnych zasad dotyczących warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.schriftlich. - (FR) Ich habe für den Bericht meiner rumänischen Kollegin Silvia-Adriana Ţicău über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers gestimmt.
Czy klauzulę ‧ ust. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ roku należy interpretować w ten sposób, iż poszanowanie praw nabywanych obejmuje dożywotnią rentę z tytułu całkowitej i trwałej niezdolności do wykonywania dotychczasowego zawodu, powstałej w okresie korzystania z rocznego urlopu rodzicielskiego, w formie zmniejszenia wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia, a spowodowanej chorobą zawodową wywołaną świadczeniem pracy na rzecz przedsiębiorstwa, które wyraziło zgodę na zmniejszenie czasu pracy, a choroba ta ujawniła się w okresie korzystania z tego urlopu, biorąc pod uwagę fakt, iż wypłata takiego świadczenia przez instytucję zabezpieczenia społecznego opiera się na wstąpieniu w miejsce przedsiębiorstwa, na mocy stosunku ubezpieczenia obowiązkowego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych?Ist Paragraph ‧ Nr. ‧ der Richtlinie ‧/‧/EG des Rates vom ‧. Juni ‧ dahin auszulegen, dass die Wahrung der Rechte, die der Arbeitnehmer zu erwerben im Begriff war, eine Rente auf Lebenszeit wegen einer dauerhaften, vollständigen und den üblichen Beruf betreffenden Berufsunfähigkeit einschließt, die während der Inanspruchnahme eines einjährigen Elternurlaubs in Form eines verkürzten Arbeitstags mit entsprechender Kürzung des Arbeitsentgelts durch eine Berufskrankheit verursacht wurde, die sich der Arbeitnehmer bei seiner Tätigkeit für das den Elternurlaub gewährende Unternehmen zuzog und die während des Elternurlaubs auftrat, wenn berücksichtigt wird, dass die Erbringung der Leistung durch die Sozialversicherung stellvertretend für das Unternehmen kraft des für Berufsrisiken wie Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten bestehenden Pflichtversicherungsverhältnisses erfolgt?
kody zawodów SEDOC i krajowe kody klasyfikacji zawodówdie Kennziffer der SEDOC-Berufssystematik und der einzelstaatlichen Berufssystematik
W Zjednoczonym Królestwie zawódDer Beruf des anerkannten Sozialarbeiters im Bereich der Geisteskrankheiten ist im Vereinigten Königreich nicht reglementiert
W dziedzinie praw kobiet odnotowuje Komitet szereg poważnych uchybień pomimo ratyfikowania przez Turcję podstawowych konwencji MOP dotyczących równego wynagrodzenia (nr ‧) oraz dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu (nrWas die Rechte der Frauen anbelangt, stellt der Ausschuss mehrere schwerwiegende Verstöße fest, obwohl die Türkei die grundlegenden IAO-Übereinkommen über die Gleichheit des Entgelts männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit (Nr. ‧) und das Übereinkommen über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf (Nr. ‧) ratifiziert hat
zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oznacza decyzję administracyjną, która upoważnia przedsiębiorcę spełniającego warunki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu do wykonywania zawodu przewoźnika drogowegoZulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers eine Verwaltungsentscheidung, durch die einem Unternehmen, das die in dieser Verordnung geregelten Voraussetzungen erfüllt, gestattet wird, den Beruf des Kraftverkehrsunternehmers auszuüben
Niniejszej dyrektywy nie stosuje się, jeżeli inne instrumenty Wspólnoty zawierają bardziej szczegółowe wymagania dotyczące organizacji czasu pracy w odniesieniu do niektórych zawodów lub niektórych rodzajów działalności zawodowejDie Bestimmungen dieser Richtlinie gelten nicht, soweit andere Gemeinschaftsinstrumente spezifischere Vorschriften über die Arbeitszeitgestaltung für bestimmte Beschäftigungen oder berufliche Tätigkeiten enthalten
Jeżeli zarobki wahają się pomiędzy stawkami niskimi i najniższymi, nie należy oczekiwać, że tego typu zawody będą atrakcyjne dla młodych kobiet, a nawet młodych mężczyzn zakładających rodziny.Bei niedrigen bis sehr niedrigen Gehältern kann niemand erwarten, dass derartige Berufe jungen Frauen oder auch Männern, die gerade eine Familie gründen, noch attraktiv erscheinen.
Parlament i Rada postanowiły przychylić się do propozycji Komisji i uzgodniły wprowadzenie podstawowych warunków regulujących dostęp do zawodu egzaminatora przeprowadzającego egzaminy na prawo jazdy oraz ustalenie minimalnych norm w zakresie jego kwalifikacji wstępnych i regularnego szkoleniaParlament und Rat haben beschlossen, der Kommission zu folgen, und sich auf die Festlegung von Grundbedingungen für den Zugang zum Beruf des Fahrprüfers und die Einführung von Mindestanforderungen für die Grundqualifikation der Fahrprüfer und von regelmäßigen Weiterbildungskursen verständigt
Komitet z zainteresowaniem przyjął fakt, że Komisja opowiedziała się za uregulowaniem dostępu do zawodu przewoźnika drogowego nie w formie dyrektywy, lecz rozporządzenia, co oznacza, że jego treść będzie bezpośrednio stosowana przez państwa członkowskie, które nie będą posiadały zbyt dużego marginesu uznaniowościDer Ausschuss nimmt mit Interesse zur Kenntnis, dass die Kommission den Zugang zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers im Wege einer Verordnung anstatt durch eine Richtlinie zu regeln beabsichtigt, was bedeutet, dass die Regelung unmittelbar in allen Mitgliedstaaten gilt und somit ein größerer Handlungsspielraum der Mitgliedstaaten ausgeschlossen ist
promowanie szkoleń z zakresu prawa unijnego i wspólnotowego dla sędziów i prokuratorów, prawników i przedstawicieli innych zawodów uczestniczących w pracach wymiaru sprawiedliwościFörderung der Aus- und Fortbildung von Richtern, Staatsanwälten, Rechtsanwälten und sonstigem an der Rechtspflege beteiligtem Fachpersonal auf dem Gebiet des Gemeinschafts- und des Unionsrechts
mając na uwadze, że elastyczność i mobilność są nierozerwalnie związane z wykonywaniem zawodów artystycznychin der Erwägung, dass bei der Ausübung von künstlerischen Berufen Flexibilität und Mobilität untrennbar miteinander verbunden sind
WYROK Z DNIA 11.9.2008 r . — SPRAWY POŁĄCZONE OD C-428 / 06 DO C-434 / 06 d ) stosować taką samą klasyfikację rodzajów działalności w sekt orze hodowli bydła , górnictwa , działalności przemysłowej , handlowej , usługowej , w zakresie wolnych zawodów i zawodów artystycznych , jaka obowiązuje na całym terytorium państwa , z zastrzeżeniem możliwości bardziej szczegółowej klasyfikacji tych rodzajów działalności .URTEIL VOM 11. 9. 2008 VERBUNDENE RECHTSSACHEN C-428/ 06 BIS C-434/ 06 d ) die gleiche Einteilung nach Tätigkeiten der Viehzucht , des Bergbaus , der Industrie , des Handels sowie der freiberuflichen und künstlerischen Dienstleistungen wie im gemeinsamen Hoheitsgebiet unbeschadet einer etwaigen weitergehenden Einteilung dieser Tätigkeiten verwenden .
Obecnie skutki kryzysu oraz bezrobocia nie mogą powodować ograniczania roli uniwersytetów jako źródła pracowników z przygotowaniem zawodowym, którzy są gotowi do natychmiastowego podjęcia pracy, ponieważ w naszych zmieniających się społeczeństwach zdolność do zmiany zawodu staje się niezbędna.Heute dürfen die Auswirkungen der Krise und der Arbeitslosigkeit nicht dazu führen, dass Hochschulen sich darauf beschränken, Menschen auszubilden, die fähig sind, sofort zu arbeiten, denn in unserer sich wandelnden Gesellschaft ist die Fähigkeit, seinen Arbeitsplatz zu wechseln, entscheidend.
Ponadto niektóre zawody budowlane stawiają zwykle niskie wstępne wymagania dotyczące wykształcenia i odnoszą mierne wyniki szkoleniowe w porównaniu z innymi sektorami .Dies ist kaum verwunderlich , wenn man sich die Natur dieses Sektors vor Augen führt .
Podstawowe standard y pracy MOP zakazują pracy przymusowej ( konwencje 29 i105 ) ipracy dzieci ( konwencje 138 i182 ) oraz ustanawiają prawo do wolności zrzeszania się izawierania układów zbiorowych ( konwencje 87 i98 ) , atakże do niedyskryminacji wzakresie zatrudnienia iwykonywa-nia zawodu ( konwencje 100 i111 ) .Die Kern-Arbeitsstandards der ILO verbieten Zwangsarbeit ( Konventio-nen29 und105 ) , Kinderarbeit ( Konventionen138 und182 ) und etablieren das Recht auf Koalitionsfreiheit und Tarifaut onomie ( Konventionen87 und98 ) sowie Antidiskriminierung in Arbeits- und Beschäftigungsfragen ( Konventionen100 und111 ) .
— w świetle art . 110.1 EAKM „ [ o ] rganizator [ zawodów motocyklowych ] — bezpośrednio lub za pośrednictwem organów nadzoru [ tj . ELPA i ETHEAM ] — ma obowiązek objęcia imprezy sportowej ubezpieczeniem , które pokrywa odpowiedzialność jego samego , konstruktorów , motocyklistów , pasażerów [ ... ] w razie wypadków i szkód wyrządzonych osobom trzecim podczas przebiegu wyścigu i poszczególnych prób ” .Art. 110.1 EAKM bestimmt : Der Veranstalter [ eines Motorradrennens ] muss unmittelbar oder über die Aufsichtsbehörde [ d. h. ELPA und ETHEAM ] den Versicherungsschutz für die Wettkampfveranstaltung sicherstellen ; hierzu gehört seine eigene Haftpflicht sowie diejenige der Konstrukteure , Fahrer , Beifahrer bei Unfällen und Schäden von Dritten während des Rennens und während der Probeläufe .
Sieć ta miała też ułatwiać dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza, jak już podkreślono, w przypadku sporów o charakterze transgranicznym, w których nie zawsze istnieje równoważność, czy to pod względem treści, czy procedury; z tego też względu szczególną uwagę poświęcono łatwo dostępnym punktom kontaktowym dla wszystkich zainteresowanych, czy to przedstawicieli zawodów prawniczych czy obywateliDas Netz sollte außerdem den Bürgern den Zugang zum Recht erleichtern, vor allem wie erwähnt bei Rechtsstreitigkeiten mit grenzüberschreitenden Bezügen, bei denen nicht immer eine Äquivalenz gegeben ist- weder inhaltlich noch verfahrensrechtlich-, daher die besondere Aufmerksamkeit für die Kontaktstellen, die den Betroffenen, Fachleuten wie Bürgern einen einfachen Zugang gewähren sollen
Kara nałożona przez właściwe władze Państwa Członkowskiego zakładu, po konsultacji z właściwymi władzami przyjmującego Państwa Członkowskiego, może obejmować cofnięcie zezwolenia do wykonywania zawodu przewoźnika transportu drogowego osóbDie von den zuständigen Behörden des Niederlassungsmitgliedstaats nach Anhörung der zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats verhängte Sanktion kann auch den Entzug der Genehmigung zur Ausübung des Berufs des Personenkraftverkehrsunternehmers umfassen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3193 zdań frazy zawody.Znalezione w 2,483 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.