Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Wettbewerb   
    (noun   )
  • Kämpfe     
  • Pokal   
    (noun   )
  • Rennen   
  • Wettkampf   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (27)

aktorstwo (zawód aktora filmowego)Schauspielerberuf
dostęp do zawoduZugang zum Beruf
Klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracyISCO 88
najstarszy zawód świataälteste Gewerbe der Welt
nauczyciel zawoduLehrkraft im beruflichen Schulwesen / Berufsschullehrer
organizacja zawoduOrganisierung des Berufsstandes
przyuczenie do zawodulehrzeit; Lehrlingsausbildung
uczeń przyuczany do zawoduAuszubildender
usługi świadczone w ramach wolnych zawodówfreiberufliche Dienstleistungen
wolny zawódfreier Beruf
zakaz wykonywania zawoduBerufsverbot
zawody pływackieWettkampf im Schwimmen
zawódBeschäftigung; Arbeit; Gewerbe; Fach; Stelle; Job; Karriere; Beruf; Berufung; Profession; Handwerk; Enttäuschung; Anstellung; beruf; beruflich
zawód artystykünstlerischer Beruf
zawód finansistyBeruf im Finanzgewerbe
zawód handlowykaufmännischer Beruf
zawód informatykaInformatikberuf
zawód literataliterarischer Beruf
zawód miłosnyLiebeskummer
zawód prawniczyOrgan der Rechtspflege
zawód regulowanyreglementierter Beruf
zawód samodzielnyselbstständiger Beruf
zawód usługowyDienstpersonal
zawód związany z komunikowaniemBeruf in der Kommunikationsbranche
zawód związany z ochroną środowiskaUmweltberuf
Zawód: dziennikarzSchlagzeilen
zmiana zawoduberufswechsel

Przykładowe zdania z "zawody", pamięć tłumaczeniowa

add example
Odniesienia do przedsiębiorstw wykonujących zawód przewoźnika drogowego uznaje się odpowiednio za odniesienia do przedsiębiorstw, które mają zamiar wykonywać ten zawódBezugnahmen auf Unternehmen, die den Beruf des Kraftverkehrsunternehmers ausüben, gelten gegebenenfalls auch als Bezugnahmen auf Unternehmen, die beabsichtigen, diesen Beruf auszuüben
O-‧/‧) Giuseppe Gargani, w imieniu komisji JURI, do Komisji: Zawody prawnicze i interes ogólny w związku z funkcjonowaniem systemów prawnych (BO-‧/‧) Giuseppe Gargani im Namen des JURI-Ausschusses an die Kommission: Rechtsberufe und allgemeines Interesse am Funktionieren von Rechtssystemen (B
Właśnie poprzez szkolenie pracowników i pomaganie im w przejściu do zawodów, które będą potrzebne w przyszłości, stworzymy sobie możliwości wyjścia z kryzysu.Indem wir Arbeitskräfte ausbilden und ihnen helfen, die Berufe der Zukunft zu ergreifen, können wir die Krise abwenden.
Specyfiki poszczególnych krajów, jeśli chodzi o kwalifikacje i określenia tych zawodów, nie wolno ukrywać w imię wyższości jednolitych wskaźników. EKES zachęca do zbierania danych na temat zawodów służby zdrowia w Europie oraz przepływów pracowników między państwamiNationale Besonderheiten bei Kompetenzen und Bezeichnungen von Gesundheitsberufen dürfen nicht unter dem Primat einheitlicher Indikatoren kaschiert werden
Zalecałbym również obowiązkowe sprawdzanie osób chcących pracować w zawodzie nauczyciela, trenera lub opiekuna młodzieży pod kątem popełnionych w przeszłości przestępstw seksualnych.Ich würde ebenso für Personen, die sich um Lehrer- und Trainerstellen oder als Jugendbetreuer bewerben, eine obligatorische Überprüfung auf zurückliegende Sexualstraftaten empfehlen.
UE proponuje również nowe zobowiązania odnośnie do osób wykonujących wolne zawody, prowadzących samodzielną działalność jako usługodawcy kontraktowi, nawet jeśli miałoby to dotyczyć tylko kilku podsektorów i wysoko wyspecjalizowanych specjalistówDie EU regt auch neue Verpflichtungen bezüglich selbstständiger Erbringer vertraglicher Dienstleistungen an, wenn auch nur in einigen Teilbereichen und für hochqualifizierte Fachleute
Sama, jako fizyk z zawodu, zatrudniona na Uniwersytecie Warszawskim, nie doznałam dyskryminacji ze względu na płeć.Als Physikerin mit einer Anstellung an der Universität Warschau habe ich nie Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts erlebt.
Wniosek Danii dotyczy również skreślenia z załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/WE zawodów technik ortopedyczny (ortopædimekaniker) i obuwnik ortopedyczny (ortopædiskomager), które nie są już regulowane w DaniiDänemark hat ferner die Streichung der freien Berufe des Orthopädiemechanikers (ortopædimekaniker) und des Orthopädieschuhmachers (ortopædiskomager) aus Anhang ‧ der Richtlinie ‧/‧/EG beantragt, da diese Berufe in Dänemark nicht länger geregelt sind
ukończenia szkolenia nie stanowiącego elementu kształcenia prowadzącego do uzyskania świadectwa lub dyplomu w rozumieniu lit. b), c), d) lub e) lub specjalnego egzaminu niepoprzedzonego kształceniem lub wykonywania w Państwie Członkowskim zawodu w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trzech kolejnych lat lub przez równoważny okres w niepełnym wymiarze czasu pracy w okresie ostatnich dziesięciu latentweder aufgrund einer Ausbildung, für die kein Zeugnis oder Diplom im Sinne der Buchstaben b, c, d oder e erteilt wird, oder einer spezifischen Prüfung ohne vorhergehende Ausbildung oder aufgrund der Ausübung des Berufs als Vollzeitbeschäftigung in einem Mitgliedstaat während drei aufeinander folgender Jahre oder als Teilzeitbeschäftigung während eines entsprechenden Zeitraums in den letzten zehn Jahren
Niemcy wnioskowały o usunięcie z załącznika ‧ zawodu pielęgniarki/pielęgniarza psychiatrycznego (Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger), ponieważ kształcenie w tym kierunku stanowi uzupełnienie wykształcenia pielęgniarki/pielęgniarza odpowiedzialnych za opiekę ogólną i wobec tego wchodzi w zakres objęty dyplomemDeutschland hat beantragt, den Beruf Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger aus Anhang ‧ zu streichen, da dieser Ausbildungsgang die Ausbildung zur Krankenschwester bzw. zum Krankenpfleger für die allgemeine Pflege nur ergänzt und somit unter die Definition des Berufsabschlusses fällt
Prace Forum Farmaceutycznego, które obejmuje przedstawicieli organizacji pacjentów, członków zawodów medycznych i wiodących podmiotów tego sektora, jak również ministrów zdrowia państw członkowskich, mogą pomóc w rozwiązaniu kwestii dostępu do bezpiecznych leków.Die Arbeiten des Pharmaforums, in dem Patientenorganisationen, Angehörige der medizinischen Berufe und Führungskräfte aus der Branche sowie die Gesundheitsminister aller Mitgliedstaaten vertreten sind, können einen Beitrag zu der wichtigen Frage eines erschwinglichen Zugangs zu sicheren Arzneimitteln leisten.
Dotyczy to w szczególności swobody zrzeszania się i faktycznego uznawania prawa do negocjacji zbiorowych pracowników oraz zniesienia dyskryminacji w odniesieniu do zatrudnienia i zawoduDabei handelt es sich insbesondere um die Versammlungsfreiheit sowie um die tatsächliche Anerkennung des Rechts der Arbeitnehmer auf Tarifverhandlungen und auf die Beseitigung von Diskriminierungen in Beschäftigung und Beruf
Komitet uważa wreszcie, że należy kontynuować i rozwijać doskonale prowadzone prace porównawcze podjęte przez Komisję, regularnie aktualizować informacje o nich na stronie internetowej Wspólnoty, jak również tłumaczyć je na wystarczającą ilość języków, by zapewnić ich ogólną przydatność dla przedstawicieli zawodów prawniczych, urzędników publicznych, administratorów i sędziów zajmujących się spadkami międzynarodowymiDer Ausschuss ist schließlich der Auffassung, dass die bereits von den Kommissionsdienststellen begonnene, hervorragende rechtsvergleichende Arbeit weiter vorangetrieben und regelmäßig auf der Europa-Website aktualisiert sowie in eine ausreichende Anzahl von Sprachen übersetzt werden sollte, damit sie für Angehörige der Rechtsberufe sowie den öffentlichen Bediensteten, Verwaltungsangestellten und Richtern, die mit Fragen der Erbschaften mit Auslandsbezug befasst sind, von allgemeinem Nutzen sind
informować ogół społeczeństwa, a także przedstawicieli pracowników i pracodawców oraz osoby wykonujące zawody prawnicze o prawach osób, które czują się dyskryminowanesowohl Bürger im Allgemeinen als auch Vertreter von Arbeitnehmern und Arbeitgebern und Angehörige von Rechtsberufen über die Rechte informiert werden, die jemand hat, der sich diskriminiert fühlt
Wciąż istnieją znaczne różnice co do roli mężczyzn i kobiet na rynku pracy, a także duża segmentacja, zwłaszcza jeśli chodzi o zasady pracy oraz zawody i sektory, w jakich pracująAuf dem Arbeitsmarkt bestehen zwischen Männern und Frauen weiterhin große Unterschiede bei den Aufgaben und eine große Segmentierung, vor allem was die Beschäftigungsmodalitäten in den Wirtschaftszweigen und ausgeübten Berufen angeht
Zakres zawodów, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz świadectwa (tam, gdzie ma to zastosowanieTätigkeitsfelder, die für den Inhaber des Abschlusszeugnisses zugänglich sind (wenn zutreffend
do podniesienia wiedzy i poprawy narzędzi w walce z segregacją zawodową, na rzecz zawodów mieszanychzudem fordert er die Sozialpartner dazu auf, stärker für das Problem der Segregation der Berufe zu sensibilisieren und wirksamere Instrumente zu dessen Bekämpfung sowie zur Sicherstellung einer besseren Durchmischung der Geschlechter zu schaffen; sowie
odpowiednią wiedzę o wymogach prawnych i innych wymogach związanych z wykonywaniem zawodu farmaceutyangemessene Kenntnisse der rechtlichen und sonstigen Voraussetzungen im Zusammenhang mit der Ausübung der pharmazeutischen Tätigkeiten
opracowywanie narzędzi i kursów szkolenia nauczycieli języków, instruktorów zawodu i pozostałego personeludie Entwicklung von Instrumenten und Kursen für die Ausbildung von Sprachlehrern, Ausbildern und anderem Personal
W odniesieniu do regionów, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ Traktatu, zainteresowane państwa członkowskie mogą dostosować warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, o ile w tych regionach działania są prowadzone w pełni przez przedsiębiorców, którzy posiadają tam siedzibęWas die in Artikel ‧ Absatz ‧ des Vertrags genannten Gebiete anbelangt, so können die betreffenden Mitgliedstaaten die Voraussetzungen für die Ausübung des Berufs des Kraftverkehrsunternehmers insoweit anpassen, als die betreffenden Tätigkeiten vollständig in diesen Gebieten von dort niedergelassenen Unternehmen durchgeführt werden
Każde państwo członkowskie dostarcza Komisji (Eurostatowi) dane na temat wynagrodzeń pracowników według wybranych zawodów w odniesieniu do sektora instytucji rządowych i samorządowych (S ‧), w rozumieniu ESAJeder Mitgliedstaat übermittelt der Kommission (Eurostat) Angaben über das Arbeitnehmerentgelt für ausgewählte Tätigkeiten für den Sektor Staat (S ‧) gemäß dem ESVG
W dyrektywie ‧/‧/EWG ustanowiono zasady regulujące handel zwierzętami z rodziny koniowatych przeznaczonymi do udziału w zawodach oraz zasady regulujące ich udział w takich zawodachDie Richtlinie ‧/‧/EWG legt die Bedingungen für den Handel mit Sportpferden und für die Teilnahme dieser Pferde an pferdesportlichen Veranstaltungen fest
Wniosek wprowadza wspólne zasady zapewniające więcej przejrzystości, porównywalności, a w konsekwencji wiarygodności zasad dotyczących dostępu do zawodu przewoźnikaDer Vorschlag führt gemeinsame Grundsätze ein, die eine größere Transparenz, Vergleichbarkeit und letztlich auch Glaubwürdigkeit der für die Zulassung zum Beruf geltenden Regeln gewährleisten sollen
Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ grudnia ‧ r.- Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego- Swoboda świadczenia usług- Swoboda przedsiębiorczości- Zawód pracownika ochrony- Usługi w zakresie prywatnej ochrony- Przyrzeczenie lojalności Republice Włoskiej- Zezwolenie prefekturalne- Miejsce prowadzenia działalności- Minimalne zatrudnienie- Złożenie kaucji- Administracyjna kontrola cen świadczonych usługRechtssache C-‧/‧: Urteil des Gerichtshofs (Zweite Kammer) vom ‧. Dezember ‧- Kommission der Europäischen Gemeinschaften/Italienische Republik (Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats- Freier Dienstleistungsverkehr- Niederlassungsrecht- Beruf des Wachmanns- Private Sicherheitsdienste- Treueid auf die Italienische Republik- Genehmigung durch den Präfekten- Geschäftsniederlassung- Mindestzahl von Bediensteten- Hinterlegung einer Sicherheit- Behördliche Kontrolle der Preise für die erbrachten Dienstleistungen
Moim zdaniem sprawa jest absolutnie jasna: więcej sportu w szkole, to mniej narkotyków w szkole; więcej wydatków na sport w szkole, to mniej wydatków na opiekę zdrowotną, gdyż jest zupełnie oczywiste, że dla naszych dzieci jest dziesięć razy lepiej, by były szczęśliwe niż lepiej leczone; więcej rywalizacji sportowej na najwcześniejszym etapie, to mniej agresji w innych sferach życia; więcej międzynarodowych zawodów sportowych z udziałem uczniów, to mniej napięć między grupami etnicznymi i państwami w Unii Europejskiej i na świecie w ogóle.Meiner Meinung nach ist es sonnenklar: Mehr Sport an den Schulen heißt weniger Drogen an den Schulen; höhere Ausgaben für den Sport heißt weniger Kosten im Gesundheitswesen, denn es liegt auf der Hand, dass es für unsere Kinder besser ist, glücklich zu sein, statt geheilt werden zu müssen. Mehr sportlicher Wettbewerb im frühesten Kindesalter heißt weniger Aggression in den anderen Lebensbereichen; mehr internationale Sportereignisse mit Kindern heißt weniger Spannungen zwischen den ethnischen Gruppen und den Staaten in der Europäischen Union und der Welt insgesamt.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2758 zdań frazy zawody.Znalezione w 2,493 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.