Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Wettbewerb   
    (noun   )
  • Kämpfe     
  • Pokal   
    (noun   )
  • Rennen   
  • Wettkampf   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (27)

aktorstwo (zawód aktora filmowego)Schauspielerberuf
dostęp do zawoduZugang zum Beruf
Klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracyISCO 88
najstarszy zawód świataälteste Gewerbe der Welt
nauczyciel zawoduLehrkraft im beruflichen Schulwesen / Berufsschullehrer
organizacja zawoduOrganisierung des Berufsstandes
przyuczenie do zawodulehrzeit; Lehrlingsausbildung
uczeń przyuczany do zawoduAuszubildender
usługi świadczone w ramach wolnych zawodówfreiberufliche Dienstleistungen
wolny zawódfreier Beruf
zakaz wykonywania zawoduBerufsverbot
zawody pływackieWettkampf im Schwimmen
zawódBeschäftigung; Arbeit; Gewerbe; Fach; Stelle; Job; Karriere; Profession; Beruf; Berufung; Handwerk; Enttäuschung; Anstellung; beruf; beruflich
zawód artystykünstlerischer Beruf
zawód finansistyBeruf im Finanzgewerbe
zawód handlowykaufmännischer Beruf
zawód informatykaInformatikberuf
zawód literataliterarischer Beruf
zawód miłosnyLiebeskummer
zawód prawniczyOrgan der Rechtspflege
zawód regulowanyreglementierter Beruf
zawód samodzielnyselbstständiger Beruf
zawód usługowyDienstpersonal
zawód związany z komunikowaniemBeruf in der Kommunikationsbranche
zawód związany z ochroną środowiskaUmweltberuf
Zawód: dziennikarzSchlagzeilen
zmiana zawoduberufswechsel

Przykładowe zdania z "zawody", pamięć tłumaczeniowa

add example
W rozumieniu pierwszego akapitu w taki sam sposób jak dyplom traktuje się każdy dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji albo każdy zestaw tych dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, które zostały wydane przez właściwe władze w Państwie Członkowskim, jeżeli wydano je w wyniku pomyślnego ukończenia kształcenia oraz szkoleń, odbytych na terenie Wspólnoty, i uznawane są przez właściwe władze tego Państwa Członkowskiego za ekwiwalentne oraz że przyznaje on jednakowe prawa odnośnie do podejmowania i wykonywania zawodu regulowanego w tym Państwie CzłonkowskimEinem Diplom im Sinne von Unterabsatz ‧ sind alle Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstigen Befähigungsnachweise bzw. diese Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstigen Befähigungsnachweise insgesamt gleichgestellt, die von einer zuständigen Stelle in einem Mitgliedstaat ausgestellt wurden, wenn sie eine in der Gemeinschaft erworbene und von einer zuständigen Stelle in diesem Mitgliedstaat als gleichwertig anerkannte Ausbildung abschließen und in diesem Mitgliedstaat in bezug auf den Zugang zu einem reglementierten Beruf oder dessen Ausübung dieselben Rechte verleihen
praca w grupach, umiejętności komunikacji interpersonalnej, dialog z przedstawicielami innych zawodów i instytucjamiGruppenarbeit, die als solche kommunikative Kompetenzen erfordert, die sich auch auf berufs- und einrichtungsübergreifende Kommunikationsformen erstrecken
Bardzo ważne jest, by rybacy mieli rozsądne warunki pracy oraz zapewnione bezpieczeństwo na poziomie proporcjonalnym do wysokiego ryzyka, którym jest obciążony zawód rybaka. Mężczyźni i kobiety, pracujący w tym zawodzie, muszą mieć zapewnione przyzwoite dochody pozwalające im na utrzymanie własne i ich rodzin.im Namen der IND/DEM-Fraktion. - Frau Präsidentin! Es ist von größter Bedeutung, dass Fischer zumutbare Arbeitsbedingungen haben, die so viel Sicherheit bieten, wie es in einer Hochrisikobeschäftigung wie der des Fischens nur möglich ist, und die ausreichend viel abwerfen, damit Fischerinnen und Fischer sich selbst und ihre Familien versorgen können.
Czy zachęca się je do zdobycia zawodu hydraulika czy stolarza?Werden sie ermutigt, Installateure oder Zimmerleute zu werden?
Podejmowanie działań na rzecz zwalczania rasizmu, do którego aktów dochodzi niestety coraz częściej w trakcie imprez sportowych, to zadanie, które musi zostać przeprowadzone wspólnie w państwach członkowskich przez władze, stowarzyszenia sportowe i organizatorów zawodów.Das Vorgehen gegen den Rassismus, der bei Sportveranstaltungen bedauerlicherweise immer häufiger zutage tritt, ist eine Aufgabe, die die Behörden der Mitgliedstaaten, Sportverbände und Wettkampfveranstalter gemeinsam bewältigen müssen.
Ponadto w trakcie realizacji krajowego programu reform Francja powinna skoncentrować się na: zwiększaniu konkurencji w ramach zawodów regulowanych; rozbudowywaniu strategii na rzecz lepszych uregulowań prawnych i pobudzania przedsiębiorczości, szczególnie w zakresie wsparcia nowo powstających przedsiębiorstw oraz promowania przedsiębiorczości w społeczeństwie; podejmowaniu dalszych działań służących zwiększeniu podaży siły roboczejAußerdem wird es wichtig sein, dass sich Frankreich während der Laufzeit des nationalen Reformprogramms auf Folgendes konzentriert: Verstärkung des Wettbewerbs in den reglementierten Handelsbranchen und Berufen, Intensivierung der Maßnahmen zur Verbesserung der Rechtsetzung und zur Unternehmensförderung, was insbesondere die Unterstützung von Jungunternehmen und die Förderung des Unternehmergeists in der Gesellschaft betrifft, sowie weitere Schritte zur Erhöhung des Arbeitsangebots
Definicyjne rozgraniczenie konieczne jest również w kontekście zaproponowanego przez Komitet na okres przejściowy zintensyfikowania harmonizacji w określonych obszarach (wolne zawody, inne szczególnie wrażliwe obszaryEine definitorische Abgrenzung wird auch vor dem Hintergrund der seitens des Ausschusses während einer Übergangszeit vorgeschlagenen Verstärkung der Harmonisierungen in bestimmten Bereichen (freie Berufe, andere besonders sensible Bereiche) erforderlich
Jeden z tych warunków wymagał, aby byli oni doświadczonymi specjalistami w danym zawodzieEine dieser Bedingungen bestand darin, dass sie erfahrene Spezialisten in einem bestimmten Berufsbereich waren
Z zawodu jestem rolnikiem.Ich bin Landwirt von Beruf.
Wszelkie kwalifikacje zawodowe, które mimo iż nie spełniają wymogów dotyczących dostępu do zawodu lub jego wykonywania zawartych przepisach ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych obowiązujących w rodzimym Państwie Członkowskim, stanowią na mocy tych przepisów podstawę do przyznania ich posiadaczowi praw nabytych, traktowane są również jako kwalifikacje zawodowe na takich samych warunkach, jak określone w ustępie pierwszymUnter den Voraussetzungen des Absatzes ‧ sind solchen Ausbildungsnachweisen Berufsqualifikationen gleichgestellt, die zwar nicht den Erfordernissen der Rechts- oder Verwaltungsvorschriften des Herkunftsmitgliedstaats für die Aufnahme oder Ausübung eines Berufs entsprechen, ihrem Inhaber jedoch erworbene Rechte gemäß diesen Vorschriften verleihen
Dokładnie ustalone cele służące wspieraniu, w ramach szkolnictwa wyższego i zawodowego, dostępu kobiet i mężczyzn do wszystkich zawodów, przy przezwyciężaniu stereotypów kulturowychKlare Zielvorgaben für die Förderung des Zugangs von Frauen und Männern zu allen Berufen in der Hochschullehre und Berufsbildung bei gleichzeitiger Überwindung der kulturellen Stereotype
Komisja podkreśla też potrzebę nakłaniania młodych ludzi do wybierania tej grupy zawodów.Die Kommission betont weiterhin, dass es notwendig sei, mehr junge Menschen für diese Berufe zu interessieren.
wstępowania i działania w organizacjach pracowników lub pracodawców lub jakiejkolwiek organizacji, której członkowie wykonują określony zawód, łącznie z korzyściami jakie dają takie organizacjedie Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Arbeitnehmer-oder Arbeitgeberorganisation oder einer Organisation, deren Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe angehören, einschließlich der Innanspruchnahme der Leistungen solcher Organisationen
Jeżeli właściwe władze przyjmującego Państwa Członkowskiego wymagają od obywateli tego Państwa Członkowskiego, pragnących podjąć lub wykonywać dalej zawód regulowany, przedstawienia świadectwa o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego, to jako wystarczający dokument potwierdzający przez te władze zostaną uznane dokumenty wymagane w Państwie Członkowskim pochodzenia lub przybyciaFordert die zuständige Behörde des Aufnahmestaats von den Angehörigen ihres Staates für den Zugang zu einem reglementierten Beruf oder dessen Ausübung eine Bescheinigung über die körperliche oder geistige Gesundheit, so erkennt sie die Vorlage der Bescheinigung, die im Heimat-oder Herkunftsmitgliedstaat gefordert wird, hierfür als ausreichenden Nachweis an
w Zjednoczonym Królestwie od przedsiębiorcy można zażądać przedstawienia zaświadczenia wystawionego przez Registrar of Companies lub, jeśli nie jest to możliwe, zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczył on pod przysięgą, iż wykonuje dany zawód w kraju, w którym posiada swoją siedzibę, w określonym miejscu i działa pod określoną nazwą firmowąim Fall des Vereinigten Königreichs kann der Unternehmer aufgefordert werden, eine Bescheinigung des Registrar of Companies vorzulegen oder andernfalls eine Bescheinigung über die von ihm abgegebene eidesstattliche Erklärung beizubringen, dass er den betreffenden Beruf in dem Lande, in dem er niedergelassen ist, an einem bestimmten Ort und unter einer bestimmten Firmenbezeichnung ausübt
Musimy również określić środki dla zawodów rolniczych, które zapewnią równość na rynku.Aber auch für den Berufsstand sind Maßnahmen zu finden, um quasi Waffengleichheit am Markt herzustellen.
Firmy rodzinne, gdzie kobiety pomagają w prowadzeniu działalności, odgrywają również istotną rolę - czy to w wolnych zawodach, w rzemiośle, w sprzedaży detalicznej czy szczególnie w rolnictwie.Auch Familienbetriebe, bei denen die Frauen im Unternehmen mithelfen, spielen eine wichtige Rolle, sei es in freien Berufen, im Handwerk, im Handel oder vor allem in der Landwirtschaft.
uważa ponadto, że niezbędne są dalsze badania zjawiska napiętnowania oraz metod przeciwdziałania mu, doświadczeń indywidualnych usługobiorców i ich opiekunów, współpracy między różnymi służbami i zawodami a byłymi usługobiorcami oraz transgranicznego świadczenia usługist zudem der Ansicht, dass mehr Forschungsarbeit in den folgenden Bereichen erforderlich ist: Stigmatisierung und Möglichkeiten dieser zu begegnen, Erfahrungen von Dienstleistungsnutzern und ihrer Betreuer, Arbeitsbeziehungen zwischen unterschiedlichen Diensten, Berufsgruppen und ehemaligen Dienstleistungsnutzern sowie grenzüberschreitende Versorgung
Niedyskryminacyjna ocena pracownika powinna opierać się na nowych systemach klasyfikacji zawodów i organizacji pracy, doświadczeniu zawodowym i wydajności, ocenianych zwłaszcza pod kątem jakości, na podstawie których opracowane zostaną dane i skale ocen, które służyć będą do określenia wynagrodzenia, oczywiście przy należytym uwzględnieniu zasady porównywalnościEine geschlechtsneutrale Arbeitsbewertung sollte basieren auf neuen Systemen der Klassifizierung und Einstufung des Personals und der Arbeitsorganisation, auf Berufserfahrung und Produktivität, die in erster Linie nach qualitativen Gesichtspunkten zu bewerten sind, woraus Daten und Bewertungsmaßstäbe zur Bestimmung der Vergütungen gewonnen werden, wobei der Grundsatz der Vergleichbarkeit gebührend zu berücksichtigen ist
mając na uwadze, że regionalne komitety doradcze są organami, w ramach których prowadzona jest skuteczna współpraca oraz dialog pomiędzy różnymi grupami interesów związanymi z sektorem rybołówstwa (środowisko, ochrona przyrody, przedstawiciele zawodów z różnych gałęzi sektora, w tym produkcji, przetwórstwa i akwakultury) pod warunkiem ich ścisłego związku ze strefą geograficzną i poruszaną problematykąin der Erwägung, dass die Fischereibeiräte wirksame Organe der Zusammenarbeit und des Dialogs zwischen den verschiedenen im Fischereisektor vertretenen Interessen (Umwelt, Erhaltung der Natur, berufliche Interessen der verschiedenen Sparten des Sektors: am Fang Beteiligte, Verarbeitung und Aquakultur) sind, sofern eine enge Verknüpfung zwischen dem Gebiet und den Problemen, die sie analysieren, besteht
jeżeli wnioskodawca wykonywał dany zawód w pełnym wymiarze godzin przez okres dwóch lat w ciągu ostatnich dziesięciu lat w innym Państwie Członkowskim, w którym nie podlega on regulacjom, w rozumieniu art. ‧ lit. c) i art. ‧ lit. d) akapit pierwszy, oraz posiada jeden lub kilka dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacjiwenn der Antragsteller diesen Beruf vollzeitlich zwei Jahre lang in den vorhergehenden zehn Jahren in einem anderen Mitgliedstaat ausgeübt hat, der diesen Beruf nicht gemäß Artikel ‧ Buchstabe c) und Buchstabe d) Absatz ‧ reglementiert, sofern der Betreffende dabei im Besitz von einem oder mehreren Ausbildungsnachweisen war
Rozwój umiejętności i kompetencji nauczycieli, instruktorów zawodu i opiekunów naukowych VETEntwicklung der Fertigkeiten und Kompetenzen von Lehrern und Trainern in der Berufsbildung
W celu ułatwienia koniom pochodzącym ze Wspólnoty uczestnictwa w tych zawodach wspomniany szczegółowy przepis powinien stosować się do wszystkich zawodów Pucharu Świata w Długodystansowych Rajdach Konnych przeprowadzanych zgodnie z przepisami, w tym zgodnie z nadzorem weterynaryjnym, Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI), niezależnie od tego, w którym z państw zatwierdzonych zgodnie z dyrektywą ‧/‧/EWG odbywają się zawodyUm die Teilnahme von aus der Gemeinschaft stammenden Pferden an diesen Veranstaltungen zu erleichtern, sollte diese Sonderregelung für alle Veranstaltungen des Endurance World Cup gelten, die nach den Regeln der Internationalen Reiterlichen Vereinigung (FEI) mit tierärztlicher Überwachung ausgetragen werden, unabhängig davon, in welchem der gemäß der Richtlinie ‧/‧/EWG zugelassenen Länder die Veranstaltung stattfindet
W odniesieniu do osób fizycznych, informacje takie mogą obejmować nazwiska, w tym pseudonimy, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu i dowodu tożsamości, płeć, adres – o ile jest znany – oraz funkcję lub zawódIn Bezug auf natürliche Personen können diese Angaben Namen, einschließlich Aliasnamen, Geburtsdatum und-ort, Staatsangehörigkeit, Reisepass- und Personalausweisnummern, Geschlecht, Anschrift, soweit bekannt, sowie Funktion oder Beruf umfassen
Uzgodniono, że większe naruszenia zostaną objęte krajowymi rejestrami elektronicznymi dopiero po 2015 roku, zniesione zostanie ograniczenie czasowe ważności zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, utrzymane zostaną egzaminy w państwie członkowskim zamieszkania, struktura rejestrów elektronicznych będzie zawierać część dostępną publicznie i część poufną, zniesione zostaną odniesienia w treści rozporządzenia do ograniczeń licencji na dostęp do rynku transportu drogowego w taki sposób, że niemal wszystkie odniesienia do licencji na dostęp do rynku transportu drogowego zawarte będą tylko w dwóch rozporządzeniach pana posła Groscha.Es wurde übereingekommen, dass große Verstöße nur in nationalen elektronischen Registern nach 2015 aufgenommen werden, der Gültigkeitszeitraum der Lizenzen, um den Beruf des Kraftverkehrsunternehmers auszuüben gestrichen wird, die Prüfung im Mitgliedsstaat des ständigen Wohnsitzes durchgeführt wird, die Struktur des elektronischen Registers einen öffentlichen und einen vertraulichen Teil enthalten wird, die Angaben der Verordnungen zur Beschränkung der Lizenzen für den Zugang auf den Straßenbeförderungsmarkt dort entfernt werden, wo nahezu alle Angaben zu den Lizenzen für den Zugang auf den Straßenbeförderungsmarkt nur in den beiden Verordnungen von Herrn Grosch enthalten sind.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2758 zdań frazy zawody.Znalezione w 3,254 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.