Tłumaczenia na język niemiecki:

  • fischen mit gift   

Przykładowe zdania z "zatruwanie ryb", pamięć tłumaczeniowa

add example
Sto tysięcy metrów sześciennych wody o bardzo wysokim stężeniu cyjanku i innych metali ciężkich wyciekło z kopalni złota do rzeki Cisy, a następnie do Dunaju, powodując straty na Węgrzech i w Serbii, jak również w Rumunii, zabijając dziesiątki tysięcy ryb i zatruwając wodę pitną.Einhunderttausend Kubikmeter Wasser mit hohen Konzentrationen von Zyanid und anderen Schwermetallen sind aus einem Goldbergwerk in die Theiß geflossen und von dort in die Donau, wovon Ungarn und Serbien sowie Rumänien betroffen waren und wodurch Zehntausende von Fischen getötet wurden und das Trinkwasser vergiftet wurde.
W konsekwencji , państwa członkowskie powinny nakładać sankcje na tych wszystkich , którzy w dany sposób zatruwają wody morskie , nawet jeśli jest to wynikiem zaniedbania .Nun müssen die Mitgliedstaaten Sanktionen gegenüber jedem verhängen , der die Meere auf diese Weise verschmutzt , auch wenn dies durch Fahrlässigkeit geschieht .
Mimo że pestycydy są pożyteczne i stosowane codziennie przez rolników , instytucje publiczne i wielu z nas , to jednak nieprawidłowo lub nadmiernie używane – zatruwają powietrze , wodę i glebę , co stanowi zagrożenie dla zdrowia i dla środowiska .Obwohl Pestizide nützlich sind und Landwirte , öffentliche Behörden und viele von uns diese täglich anwenden , verschmutzen sie bei falscher oder zu intensiver Anwendung Luft , Wasser und Boden und bilden so eine Bedrohung für Gesundheit und Umwelt .
Komitet sugeruje, że należałoby się również zająć zatruwaniem środowiska przez okręty wojenneDer Ausschuss schlägt des Weiteren vor, auch die Umweltverschmutzung durch Kriegsschiffe zu thematisieren
To właśnie to ciągłe siedzenie tutaj cię zatruwa!Die ganze Zeit nur drinnen bleiben, das macht dich noch krank!
Jeśli nawet Tony Blair nie może zapewnić, aby Izrael zezwolił na import sprzętu w celu zatrzymania 40 000 litrów nieprzetworzonych odpadów ludzkich zatruwających dostawę wody, nadszedł czas, aby Europa zaczęła działać.Wenn selbst Tony Blair nicht in der Lage ist, Israel dazu zu bewegen, die Einfuhr von Ausrüstungen zu genehmigen, um damit der Vergiftung der Wasserversorgung durch 40 000 Liter unbehandelter Fäkalien Einhalt zu gebieten, ist es für Europa an der Zeit, zu handeln.
Zatruwa duszęVerget die Seele
odnotowuje, że po upływie dwudziestu lat od wycieku gazów toksycznych z produkujących pestycydy zakładów Union Carbide Corporation w Bhopalu w stanie Madhya Pradesz- który to wyciek spowodował śmierć ponad ‧ osób, a u kolejnych dziesiątek tysięcy wywołał przewlekłe i wyniszczające choroby- miejsce to nie zostało oczyszczone, a toksyczne odpady nadal zatruwają środowisko naturalne i wody gruntowe; wzywa władze Indii oraz Dow Chemicals do natychmiastowego oczyszczenia tego miejsca i zanieczyszczonego otoczenia, zapewnienia pełnego wynagrodzenia ofiarom i postawienia winnych przed sądemstellt fest, dass zwanzig Jahre, nachdem aus einer Pflanzenschutzmittelfabrik der Union Carbide Corporation in Bhopal, Madhya Pradesh, Giftgas entwich, durch das über ‧ Menschen den Tod fanden und Zehntausende an chronischen und kräfteverzehrenden Krankheiten erkrankten, das Gelände noch immer nicht gereinigt wurde und die giftigen Abfälle weiterhin die Umwelt und das Grundwasser verschmutzen; fordert die indischen Behörden und Dow Chemicals auf, das Gelände und das geschädigte Umfeld unverzüglich zu reinigen, eine umfassende Unterstützung für die Opfer bereitzustellen und die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen
Głosowałam przeciwko przyjęciu sprawozdania w ostatecznym kształcie, nie dlatego, że popieram stanowisko Grupy Europejskiej Partii Ludowej, czy wewnętrzną debatę hiszpańską z jej ograniczonym horyzontem, która tak często zatruwa atmosferę naszych dyskusji w tym Parlamencie dotyczących walki z terroryzmem, ale dlatego, że postanowiliśmy rozważyć uwzględnienie w naszym pakiecie środków walki z terroryzmem uzasadnienie dla terroryzmu.Ich habe gegen den endgültigen Bericht gestimmt, und zwar nicht, weil ich den Standpunkt der PPE oder die stark eingegrenzte innenpolitische Debatte der Spanier unterstütze, die häufig unsere Diskussionen in diesem Haus über die Terrorismusbekämpfung vergiftet, sondern weil wir beschlossen haben zu prüfen, ob wir die Rechtfertigung des Terrorismus in unser Antiterrorismuspaket aufnehmen sollten.
Armenia, Azerbejdżan i Gruzja, które powstały po upadku ZSRR, w dalszym ciągu odczuwają skutki tamtego okresu, zwłaszcza w postaci nierozstrzygniętych konfliktów w Górnym Karabachu, Abchazji i Osetii, które wciąż zatruwają atmosferę stosunków między nimi i ich sąsiadami i doprowadziły do niszczycielskiego wyścigu zbrojeń.Armenien, Aserbaidschan und Georgien, die alle drei aus dem Zerfall der UdSSR hervorgegangen sind, leiden noch heute unter dem Erbe jener Zeiten, vor allem durch die ungelösten Konflikte in Bergkarabach, in Abchasien und in Ossetien, die das Klima zwischen ihnen und mit ihren Nachbarn vergiften und ein verhängnisvolles Wettrüsten ausgelöst haben.
Dwie rzeczy zatruwają relacje z Parlamentem i z ruchem związków zawodowych.Zwei Aktionen haben diese Beziehung zwischen dem Parlament und der Gewerkschaftsbewegung vergiftet.
Niezidentyfikowany mężczyzna, znaleziony w East River... padł ofiarą trwającej nadal wojny narkotykowej... która zatruwa nasze miastoDer unbekannte Tote, der aus dem East River gezogen wurde...... dürfte ein weiteres Opfer des Drogenkrieges sein...... der gegenwärtig unsere Stadt geißelt
Zatruwają one wodę i glebę.Pestizide vergiften sowohl das Wasser als auch den Boden.
Debata, która powinna koncentrować się na prawach człowieka, jest już zbyt długo zatruwana przez rozmaite względy polityczne.Allzu lange ist die Diskussion, bei der es um Menschenrechte gehen sollte, durch verschiedene politische Erwägungen vergiftet worden.
Jakby im było mało zanieczyszczania naszej rzeki, nasi drodzy sąsiedzi chcą nam obecnie również zatruwać powietrze, planując budowę spalarni w Heiligenkreuz.Nun sind unsere lieben Nachbarn aber nicht damit zufrieden, unseren Fluss zu verschmutzen, sondern sie beabsichtigen auch noch, unsere Luft zu verpesten, und zwar mit einer Müllverbrennungsanlage, die sie in Heiligenkreuz bauen wollen.
Obecnie czynnikiem, który zatruwa nasze stosunki, jest śmierć demokracji, praw człowieka, wolności prasy i państwa prawa w Rosji, a także bezkarność, z jaką byli członkowie sił bezpieczeństwa definiują agendę Federacji Rosyjskiej.Doch unsere Beziehungen werden durch den langsamen Tod der Demokratie, der Menschenrechte, der Pressefreiheit und des Rechtsstaates in Russland und die Tatsache vergiftet, dass einige ehemalige Angehörige der Sicherheitskräfte die Agenda der Russischen Föderation bestimmen.
To zatruwać powietrze, którym oddychamy!Das vergiftet die Luft. die wir atmen
To nas zatruwać!Das vergiftet uns
Zatruwają ziemięSie töten das Land
W ostatnich dniach widzieliśmy, jak skrajnie prawicowe idee, sprzeczne z najbardziej podstawowymi wartościami naszego wspólnego projektu europejskiego zatruwają życie polityczne Belgii i Włoch, wpływając na decyzje i działania polityczne.Seit einigen Tagen können wir sehen, wie Ideen der äußersten Rechten, die den elementaren Grundwerten unseres europäischen Projekts entgegenstehen, das politische Leben in Belgien und Italien infizieren und politische Entscheidungen und Aktionen beeinflussen.
Możemy i musimy od tego zacząć reformę rolną, ponownie odwracając tę sytuację, ponieważ ostatecznie to całe rolnictwo cierpi na skutek strat spowodowanych tutaj przez kilku przestępców zatruwających pasze, a temu z zasady musimy zapobiegać.Da können und müssen wir bei der Agrarreform ansetzen, dass wir hier wieder etwas zurückdrehen. Denn letztendlich trägt die ganze Landwirtschaft den Schaden, den einige kriminelle Panscher hier anrichten, und das müssen wir grundsätzlich verhindern!
Zadłużenie wewnętrzne małych i średnich przedsiębiorstw wzrasta, zatruwając gospodarkę fakturami o odległych terminach płatności, których dotrzymanie i tak trudno jest wyegzekwować.Die internen Schulden kleiner und mittlerer Unternehmen wachsen an und schaffen ein wirtschaftliches Gift in Form von Rechnungen mit langen Zahlungsfristen, deren Einhaltung schwer durchzusetzen ist.
Przychodzisz tutaj i zatruwasz rodzinny obiad syjonistycznymi, murzyńskimi i hipisowskimi bzduramiDu vergiftest meine FamiIie mit diesem jüdischen Nigger- Freunde- Schwachsinn
Jako partia zielonych cieszymy się z tej europejskiej sieci bezpieczeństwa, która ograniczy możliwości zatruwania środowiska przez niektóre rządy. Poprawiliśmy również monitorowanie i dostęp obywateli do dokumentów.Dieses wird die Möglichkeiten einiger Staaten zum Umweltdumping beschneiden. Außerdem haben wir die entsprechenden Überwachungsinstrumente und den Zugang der Bürger zu den relevanten Dokumenten verbessert.
Ten ostatni, daleki od sprawiedliwego i trwałego rozwiązania pokojowego, pogarsza się i zatruwa stosunki międzynarodowe, a także zagraża spójności naszych społeczeństw.Letzterer ist noch weit von einem gerechten und nachhaltigen Frieden entfernt und verschlechtert sich vor unseren Augen. Er vergiftet die internationalen Beziehungen und bedroht den Zusammenhalt unserer Gesellschaften.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4994 zdań frazy zatruwanie ryb.Znalezione w 1,277 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.