Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Angebotsanforderung   

Przykładowe zdania z "zapytanie ofertowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Izba Handlowo-Przemysłowa w Castres-Mazamet przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧.‧.‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu oraz projekt umowyDie Industrie- und Handelskammer Castres-Mazamet übermittelt den ausgewählten Bewerbern spätestens bis zum ‧.‧.‧ die Ausschreibungsunterlagen, die die Ausschreibungsbedingungen und einen Vertragsentwurf enthalten
Punkt ‧: EBC zachowuje przejrzystość, publikując główne kryteria oceny w dokumentacji przetargowej (Ogłoszenie o zamówieniu dla zamówień publicznych i Zapytanie ofertowe dla procedury bez publikacji ogłoszeniaAbsatz ‧: Die EZB legt die wichtigsten Bewertungskriterien transparent durch Veröffentlichung in den Vergabeunterlagen (Aufruf zum Wettbewerb bei öffentlichen Ausschreibungen und Aufforderung zur Angebotsabgabe bei Verfahren mit drei bzw. fünf Angeboten) dar
Syndicat mixte de gestion aérodrome départemental Le Puy-en-Velay/Loudes przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧.‧.‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu, specyfikacje oraz projekt umowyDas Syndicat mixte de gestion aérodrome départemental Le Puy-en-Velay/ Loudes übermittelt den ausgewählten Bewerbern spätestens bis zum ‧.‧.‧ die Ausschreibungsunterlagen, die die Ausschreibungsbedingungen und einen Vertragsentwurf enthalten
Izba Handlowo-Przemysłowa w Cantal przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧.‧.‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu oraz projekt umowyDie Industrie- und Handelskammer Cantal übermittelt den ausgewählten Bewerbern spätestens bis zum ‧.‧.‧ die Ausschreibungsunterlagen, die die Ausschreibungsbedingungen und einen Vertragsentwurf enthalten
Merostwo Brive-la-Gaillarde przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧ sierpnia ‧ r. zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu, specyfikacje oraz projekt umowyDie Stadtverwaltung Brive-la-Gaillarde übermittelt den ausgewählten Bewerbern spätestens bis zum ‧.‧.‧ Konsultationsunterlagen, die die Ausschreibungsbedingungen, eine genaue Leistungsbeschreibung und einen Vertragsentwurf enthalten
Zgodnie z planem członek kartelu, który otrzymał od klienta zapytanie ofertowe, zgłaszał ten fakt podmiotowi koordynującemu kartel, a ten z kolei przydzielał klienta zwycięzcy, to znaczy członkowi kartelu, który miał wygrać przetargNach diesem Plan meldete ein Mitglied des Kartells, das eine Anfrage von einem Kunden erhalten hatte, diese Anfrage dem Koordinator des Kartells, der den Kunden dann einem Gewinner (champion) zuteilte (d.h. dem Kartellmitglied, das in der betreffenden Ausschreibung den Zuschlag erhalten sollte
ogłoszenie o zamówieniu lub, w przypadku procedury zawartej w rozdziale III, zapytanie ofertowe przewidują możliwość jego przedłużeniaDie Bekanntmachung oder, im Falle eines Verfahrens gemäß Kapitel III, die Aufforderung zur Angebotsabgabe sieht die Möglichkeit einer Verlängerung vor
Izba Handlowo-Przemysłowa w Dijon przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧.‧.‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu oraz projekt umowyDie Industrie- und Handelskammer Dijon übermittelt den ausgewählten Bewerbern spätestens bis zum ‧.‧.‧ die Ausschreibungsunterlagen, die die Ausschreibungsbedingungen und einen Vertragsentwurf enthalten
Departament Finistère przekaże następnie wybranym kandydatom zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu, specyfikacje oraz projekt umowyDas Département du Finistère übermittelt den ausgewählten Bewerbern die Ausschreibungsunterlagen, die die Ausschreibungsbedingungen und einen Vertragsentwurf umfassen
Syndicat mixte pour l'aéroport départemental przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧ sierpnia ‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu, specyfikacje oraz projekt umowyDas Syndicat mixte pour l'aéroport départemental übermittelt den ausgewählten Bewerbern spätestens bis zum ‧.‧.‧ die Ausschreibungsunterlagen, die die Ausschreibungsbedingungen und einen Vertragsentwurf umfassen
nota techniczna dotycząca tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez Syndicat mixte de gestion aérodrome départemental Le Puy-en-Velay/Loudes do przedstawienia oferty, obejmująca w szczególnościEine Erläuterung der Methodik zur Bearbeitung der Ausschreibungsunterlagen, sofern der Bewerber vom Syndicat mixte de gestion aérodrome départemental Le Puy-en-Velay/ Loudes zur Angebotsabgabe aufgefordert wird; insbesondere sind anzugeben
Otrzymane oferty podlegają ocenie na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowymDie eingereichten Angebote werden anhand der in der Aufforderung zur Angebotsabgabe festgelegten Kriterien bewertet
Krótko po terminie wskazanym w poprzednim punkcie, Izba Handlowo-Przemysłowa Cherbourg-Cotentin przekaże wybranym kandydatom zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu oraz projekt umowyDie Industrie- und Handelskammer Cherbourg-Cotentin übermittelt den ausgewählten Bewerbern in den Tagen nach dem im vorhergehenden Absatz genannten Stichtag die Ausschreibungsunterlagen, die die Ausschreibungsbedingungen und einen Vertragsentwurf enthalten
Miasto Périgueux przekaże wybranym kandydatom zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu, specyfikacje oraz projekt umowyDie Stadt Périgueux übermittelt den ausgewählten Bewerbern die Ausschreibungsunterlagen, die die Ausschreibungsbedingungen und einen Vertragsentwurf enthalten
Po zakończeniu oceny ofert pisemnych EBC może rozpocząć negocjacje z oferentami, jeżeli taka możliwość była wskazana w zapytaniu ofertowymNach Auswertung der schriftlichen Angebote kann die EZB in Verhandlungen mit den Bietern eintreten, wenn diese Möglichkeit in der Aufforderung zur Angebotsabgabe angekündigt wurde
Wszystkie te wydarzenia postawiły przed nami poważne znaki zapytania, zwłaszcza, że nie możemy zapominać, iż Azerbejdżan podpisał europejską Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.All diese Vorfälle werfen bei uns ernste Fragen auf, insbesondere da wir nicht vergessen dürfen, dass Aserbaidschan die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten unterzeichnet hat.
a)wnioskodawcy występujący z wnioskiem o wydanie zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu przed przeprowadzeniem doświadczeń z udziałem kręgowców, kierują do właściwego organu Państwa Członkowskiego, w którym zamierzają złożyć wniosek zapytaniePersonen, die die Zulassung eines Pflanzenschutzmittels beantragen, müssen sich vor Durchführung von Experimenten mit Wirbeltieren bei der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, bei der sie die Zulassung beantragen wollen, nach folgendem erkundigen
Wnioski lub zapytania od osób zainteresowanych, których dane dotyczą, odnoszące się do informacji przekazanych przed instytucje lub organy wykonawcze, są rozpatrywane przez te instytucje lub organyAnträge oder Fragen betroffener Personen, die sich auf die von Durchführungsbehörden oder-stellen übermittelten Informationen beziehen, werden von letzteren selbst bearbeitet
Po podjęciu decyzji ‧/‧/WE Komisja przekazała Niemcom w dniu ‧ września ‧ r. zapytanie dotyczące transferów do innych banków krajów związkowychIm Anschluss an die Entscheidung ‧/‧/EG übermittelte die Kommission am ‧. September ‧ Deutschland ein Auskunftsersuchen, das die Übertragungen auf die anderen Landesbanken betraf
w imieniu grupy EFD - Pani Przewodnicząca! Zwiększenie budżetu o 2,3 %, o co poprosił ten Parlament, stawia pod znakiem zapytania jego poczucie odpowiedzialności.im Namen der EFD-Fraktion. - Frau Präsidentin, die von diesem Parlament vorgeschlagene Erhöhung um 2,3 % stellt seinen Sinn für Verantwortung infrage.
Chciałbym zwrócić się więc z zapytaniem: czy Parlament Europejski przewiduje jakieś spektakularne przedsięwzięcie last minute mające skłonić ludzi do głosowania?Ich möchte daher eine Frage stellen: Plant das Europäische Parlament irgendwelche spektakulären Aktionen in letzter Minute, um die Menschen davon zu überzeugen, wählen zu gehen?
Istnieją potwierdzone dowody braku przejrzystości i nieudzielenia przez SN‧AG w terminie odpowiedzi na zapytania Komisji. SN‧AG oświadczył, że z żadnego sprawozdania nie wynika, iż stwierdzono w jego przypadku poważne uchybienia w trakcie kontroli na ziemi przeprowadzonych w ramach programu SAFA, podczas gdy uchybienia takie stwierdziła Francja w trakcie kontroli na ziemi przeprowadzonych w ramach programu SAFAEs liegen stichhaltige Beweise vor für einen Mangel an Transparenz und rechtzeitigen Mitteilungen seitens SN‧AG bei Antworten auf Anfragen der Kommission. SN‧AG gab an, dass Vorfeldinspektionen im Rahmen des SAFA-Programms keine gravierenden Mängel ergaben, obwohl Frankreich bei Vorfeldinspektionen im Rahmen des SAFA-Programms in Wirklichkeit mehrere Mängel festgestellt hatte
Zapytania od parlamentarzystówParlamentarische Anfragen
W sieci najlepsi stykają się z najgorszymi: z jednej strony, są ogromne możliwości rozpowszechniania i otrzymywania cennych, ukierunkowanych informacji służących lepszej spójności społecznej; z drugiej zaś strony jest to idealne forum dla stereotypów, uprzedzeń, uwłaczających poglądów, a nawet treści niebezpiecznych, jak to wskazano w zapytaniu.In der virtuellen Welt treffen beste und schlechteste Verhaltensweisen aufeinander: Einerseits hat man hervorragende Gelegenheiten, wertvolle und gezielte Informationen zur sozialen Kohäsion zu verteilen und zu erhalten, und andererseits ist dies, wie bei der Frage bereits erwähnt wurde, ein ideales Forum für Stereotypen, Vorurteile, abfällige Bemerkungen und sogar gefährlichen Inhalt.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2992 zdań frazy zapytanie ofertowe.Znalezione w 1,149 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.