Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Anzahlung   
    (Noun  f)
  • Vorschuss   
    (Noun  m)
  • Akontozahlung   
  • Voraus   
  • Vorauszahlung   
  • vorrücken   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (8)

opłata za wyjątkową zaliczkę w gotówceGebühr für Barvorschuss in Notfällen
potrącona kwota zaliczkiabgezogener Vorauszahlungsbetrag
procent zaliczkiVorauszahlungsprozentsatz
zafakturowana kwota zaliczkifakturierter Vorauszahlungsbetrag
zaliczka (na podatek)Voranmeldung
zaliczka %Vorauszahlung %
zaliczka budżetowaVorschuss der Staatskasse
zaliczki z tytułu świadczeń alimentacyjnychUnterhaltsvorschüsse

Przykładowe zdania z "zaliczka", pamięć tłumaczeniowa

add example
Od wejścia w życie Wspólnotowych zasad ramowych na rzecz B & R Komisja otrzymała wiele zgłoszeń dotyczących środków pomocy w formie zaliczek, zwracanych w przypadku powodzenia przedsięwzięciaSeit Inkrafttreten des FuE-Gemeinschaftsrahmens wurden zahlreiche Beihilfen bei der Kommission angemeldet, die in Form von bei Programmerfolg rückzahlbaren Vorschüssen gewährt wurden
dodatek specjalny księgowych i administratorów zaliczek- pozycjaSondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter- Posten
Złożone zabezpieczenie jest zwalniane z chwilą odliczenia całej sumy wypłaconej zaliczki od premii podlegającej wypłacieDie geleistete Sicherheit wird zu dem Zeitpunkt freigegeben, an dem der gesamte Vorschuß von den zu zahlenden Prämien abgezogen worden ist
W związku z tym Komisja zgłosiła wątpliwości, czy gwarancje udzielone przez KUKE na zaliczki od armatorów, nie stanowią pomocy państwa oraz ogłosiła, że zbada charakter tych gwarancjiSie hegt daher Zweifel an der Aussage, dass die KUKE-Bürgschaften für die Vorschusszahlungen der Schiffseigner keine staatliche Beihilfe darstellen, und hat angekündigt, die Beschaffenheit dieser Bürgschaften zu prüfen
Jeżeli zaliczka jest przyznana grupie producentów lub pierwszemu przetwórcy, ale nie została wypłacona członkom lub uprawnionym do tego producentom lub zwrócona Państwu Członkowskiemu w terminie ‧ dni od daty jej otrzymania, od nadal dostępnej sumy pobiera się odsetki w wysokości ustalonej przez Państwo CzłonkowskieWurde der an eine Erzeugergemeinschaft oder ein Erstverarbeitungsunternehmen gezahlte Vorschuß innerhalb von ‧ Tagen nach Erhalt nicht an die prämienberechtigten Mitglieder bzw. Erzeuger ausgezahlt oder dem Mitgliedstaat zurückgezahlt, so sind auf die verbleibende Vorschußsumme Zinsen zu einem vom Mitgliedstaat bestimmten Satz fällig
Częściowe płatności i zaliczki otrzymane od klientów często nie odzwierciedlają wykonanych usługAbschlagszahlungen oder erhaltene Anzahlungen des Kunden geben die erbrachten Leistungen zumeist nicht wieder
W ramach umów zawartych przez HSY z przedsiębiorstwem Organizacja Kolei Greckich (OSE) i przedsiębiorstwem Koleje Elektryczne Ateny-Pireus (ISAP), dotyczących dostawy taboru szynowego, ETVA udzielił gwarancji w odniesieniu do płatności zaliczkowych i zabezpieczenia należytego wykonania umów (zwanych dalej gwarancjami zwrotu przedpłaty lub gwarancjami zwrotu zaliczki). ETVA wystawił gwarancje zwrotu przedpłaty w odniesieniu do umowy z ISAP w lutym ‧ i w styczniu ‧ r. oraz gwarancje w odniesieniu do umowy z OSE w sierpniu ‧ r. ETVA następnie otrzymał odpowiednie regwarancje od państwaIm Zusammenhang mit den Verträgen, die HSY mit der Hellenic Railways Organisation (OSE) und der Athens Piraeus Electric Railways (ISAP) für die Lieferung von Fahrzeugen schloss, hat ETVA Bürgschaften für Vorauszahlungen und für die gute Ausführung der Aufträge übernommen (im Folgenden: Bürgschaften für Vorauszahlungen). ETVA übernahm die Bürgschaften für die Vorauszahlungen in Bezug auf den Vertrag mit ISAP im Februar ‧ und im Januar ‧, die Bürgschaften bezüglich des Vertrags mit OSE hingegen im August ‧. ETVA wiederum hat entsprechende Nachbürgschaften vom griechischen Staat erhalten
W przypadku otrzymania odpowiedzi, którą Komisja uzna za niewystarczającą lub która wyraźnie świadczy o nieprzestrzeganiu zasad i niewłaściwym wykorzystaniu funduszy Wspólnoty, Komisja może ograniczyć lub tymczasowo zawiesić comiesięczne zaliczki dla danego Państwa CzłonkowskiegoWird die Antwort als unzureichend angesehen oder lässt sie auf eine offensichtliche Missachtung der Vorschriften und eine offensichtlich missbräuchliche Verwendung von Gemeinschaftsmitteln schließen, so kann die Kommission die monatlichen Vorauszahlungen an die Mitgliedstaaten vorübergehend kürzen oder aussetzen
Należy ustanowić zasady obliczania zaliczek na rekompensaty finansowe i ustalania wymaganych kwot zabezpieczeniaEs empfiehlt sich, die Regeln für die Berechnung des Vorschusses auf den finanziellen Ausgleich festzulegen und die Höhe der zu stellenden Sicherheit festzusetzen
Pomoc w formie zaliczek zwrotnych uznaje się za przejrzystą tylko wówczas, gdy całkowita kwota zaliczki nie przekracza poziomów mających zastosowanie zgodnie z niniejszym rozporządzeniemBeihilfen in Form rückzahlbarer Vorschüsse gelten nur dann als transparent, wenn der Gesamtbetrag des rückzahlbaren Vorschusses die maßgeblichen Schwellenwerte nach Maßgabe dieser Verordnung nicht übersteigt
środki pieniężne otrzymane ze spłat zaliczek oraz pożyczek udzielonych stronom trzecim (innych niż zaliczki i pożyczki wpłacane i udzielane przez instytucje finansoweEinzahlungen aus der Tilgung von Dritten gewährten Krediten und Darlehen (mit Ausnahme der von einer Finanzinstitution gewährten Kredite und Darlehen
możliwości przyznawania zaliczek niektórym beneficjentom w ramach środków inwestycyjnychMöglichkeit der Gewährung von Vorschüssen an bestimmte Begünstigte von Investitionsmaßnahmen
Płatności roczne dokonywane są w formie zaliczek oraz salda końcowegoDie jährlichen Zahlungen werden in Anzahlungen und einen Restbetrag aufgeteilt
Środki te przeznaczone są na specjalne świadczenia, zgodnie z rozporządzeniem finansowym mającym zastosowanie do Fundacji, dla księgowych i dysponentów zaliczekDiese Mittel sind zur Deckung der Sonderzulagen veranschlagt, die gemäß der Finanzregelung Rechnungsführern und Zahlstellenverwaltern gewährt werden
Środki służące przeciwdziałaniu kryzysowi stanowią wyraz takiej solidarności; potrzebujemy elastycznych wypłat zaliczek, aby można było realizować te projekty służące poprawie jakości życia i tworzeniu miejsc pracy.Krisenbekämpfungsmaßnahmen, wie ausgeführt, sind Zeichen dieser Solidarität, und wir brauchen die flexiblen Vorauszahlungen, damit die angestrebten Projekte, die Lebensqualität und Arbeitsplätze schaffen, auch ermöglicht werden.
zezwalające w ‧ r. na wypłacanie zaliczek niektórych płatności bezpośrednich, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nrüber die Genehmigung für das Jahr ‧ von Vorschüssen auf bestimmte Direktzahlungen im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ des Rates
Wysokość zaliczki może wynosić maksymalnie ‧ %Ein Vorschuss kann bis zu einem Beihilfesatz von maximal ‧ % gewährt werden
Należy określić warunki zwalniania zabezpieczeń związanych z tymi zaliczkami oraz wyjaśnić, że zabezpieczenia nie są wymagane w odniesieniu do zaliczek wypłaconych po pełnym wykonaniu odpowiednich zadańDie Bedingungen für die Freigabe der Sicherheiten für diese Vorschüsse müssen festgelegt werden, und es muss klargestellt werden, dass für Vorschüsse, die nach der vollständigen Durchführung der jeweiligen Maßnahmen gezahlt werden, keine Sicherheiten erforderlich sind
Komisja wyraźnie stwierdziła, że nie może zgodzić się z argumentami Polski, której zdaniem zaliczki od armatorów powinny być uważane za wkład własnyDie Kommission hat auch unmissverständlich festgestellt, dass der Argumentation Polens nicht gefolgt werden kann, dass die Vorschüsse von den Schiffsreedern als Eigenbeitrag anzusehen seien
C ‧ dotyczącej anulowania pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na inwestycję infrastrukturalną w wysokości co najmniej ‧ milionów ECU we Włoszech (region: Sycylia) i nakazu zwrotu zaliczki wypłaconej już przez Komisję oraz zwolnienia salda końcowegoDezember ‧ über die Streichung des Zuschusses des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für eine Infrastrukturinvestition in Höhe von mindestens ‧ Millionen ECU in Italien (Region: Sizilien) und über die Rückforderung des von der Kommission bereits ausgezahlten Vorschusses für nichtig zu erklären und den Restbetrag freizugeben
Jedyny wyjątek stanowią pożyczki i zaliczki w postaci dłużnych papierów wartościowych lub wszelkie inne papiery wartościoweAusgenommen sind lediglich die in Form von Schuldverschreibungen oder in anderer Form verbrieften Forderungen
Wszelkie dochody wynikające ze zwrotu zaliczek, wprowadzone w poz. ‧ ‧ ‧ ‧ zestawienia dochodów, zostaną wykorzystane dla udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. ‧ i art. ‧ rozporządzenia (WE, Euratom) nrDie etwaigen Einnahmen aus solchen Rückzahlungen werden bei Posten ‧ ‧ ‧ ‧ des Einnahmenplans veranschlagt und gemäß den Artikeln ‧ und ‧ der Verordnung (EG, Euratom) Nr. ‧/‧ als zusätzliche Mittel in den Haushaltsplan eingesetzt
W przypadku śmierci lub zranienia pasażera przedsiębiorstwo kolejowe niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż piętnaście dni od ustalenia tożsamości osoby fizycznej uprawnionej do odszkodowania, wypłaca zaliczkę w wysokości niezbędnej do zaspokojenia bieżących potrzeb finansowych, proporcjonalnie do odniesionej szkodyWird ein Fahrgast getötet oder verletzt, so zahlt das Eisenbahnunternehmen unverzüglich, spätestens jedoch fünfzehn Tage nach der Feststellung der Identität der entschädigungsberechtigten natürlichen Person einen Vorschuss zur Deckung der unmittelbaren wirtschaftlichen Bedürfnisse, und zwar im Verhältnis zur Schwere des erlittenen Schadens
Środki przeznaczone na te zaliczki są dużeFür diese Vorschüsse sind umfassende Mittel vorgesehen
Władze szwedzkie twierdziły ponadto, że pomoc była proporcjonalna głównie z uwagi na warunki spłaty zaliczki zwrotnejDie Beihilfe sei vor allem dank der Bestimmungen über die Rückzahlung des Vorschusses verhältnismäßig
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1672 zdań frazy zaliczka.Znalezione w 1,125 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.