wymowa: IPA: ˌza<sup>j</sup>ĩntɛrɛsɔˈvãɲa

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Hobbys   
    (  f)

Pozostałe znaczenia:

 
ulubione czynności, zajęcia wykonywane w wolnym czasie dla relaksu

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (9)

brak zainteresowaniawenig aussichtsreich
Brak zainteresowaniaWenig aussichtsreich
duże zainteresowaniesehr aussichtsreich
Duże zainteresowanieSehr aussichtsreich
projekt będący przedmiotem zainteresowania WEVorhaben von gemeinschaftlichem Interesse
zainteresowaćinteressieren; interesse
zainteresowanieZins; Interesse; Anteilnahme; zinsen
Zainteresowanieaussichtsreich
zainteresowanyinteressiert

Przykładowe zdania z "zainteresowania", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ze zrozumiałych względów nasze zainteresowanie w Azji przyciągają wciąż Chiny, ale partnerstwo z ASEAN nie powinno być mniej zaangażowane w kwestie zrównoważonego rozwoju, społeczeństwa czy handlu.Verständlicherweise konzentrieren wir uns in Asien immer wieder auf China, doch bei unserer Partnerschaft mit der ASEAN dürfen wir uns nicht weniger engagieren, ob es nun um Fragen der nachhaltigen Entwicklung, der Gesellschaft oder des Handels geht.
W tym celu właściwe jest ustanowienie przepisów dotyczących ogólnych wskaźników jakości, szczegółowych kryteriów i norm, które zostaną wkrótce opracowane przez Komisję przy udziale wszystkich zainteresowanych stronZu diesem Zweck sollte die Kommission in naher Zukunft, mit der Beteiligung aller interessierten Parteien, generische qualitative Deskriptoren sowie ausführliche Kriterien und Normen entwickeln
w terminie ‧ miesięcy nie korzysta z zezwolenia, wyraźnie z niego rezygnuje lub zaprzestaje prowadzenia działalności na okres dłuższy niż sześć miesięcy, chyba że zainteresowane Państwo Członkowskie przewidziało wygaśnięcie zezwolenia w takich przypadkachnicht binnen zwölf Monaten von der Zulassung Gebrauch macht, ausdrücklich auf die Zulassung verzichtet oder in den sechs vorhergehenden Monaten nicht tätig gewesen ist, es sei denn, der betreffende Mitgliedstaat sieht in diesen Fällen das Erlöschen der Zulassung vor
Zainteresowane Państwa Członkowskie i regiony: wszystkieBetroffene Mitgliedstaaten und Regionen: alle
Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracjiAlle interessierten Unternehmen oder Personen können bei der Kommission zu diesem Vorhaben Stellung nehmen
Zależy to od woli politycznej i od mobilizacji zainteresowanych podmiotówDas hängt von dem politischen Willen und der Mobilisierung der Akteure ab
Załączniki I ‧ dotyczące właściwych sądów i środków zaskarżenia powinny być dostosowywane przez Komisję na podstawie zmian przekazywanych przez zainteresowane Państwo CzłonkowskieDie Anhänge I bis ‧ betreffend die zuständigen Gerichte und die Rechtsbehelfe sollten von der Kommission anhand der von dem betreffenden Mitgliedstaat mitgeteilten Änderungen angepaßt werden
Zainteresowane państwo członkowskie zapewnia, by służby te i ich pracownicy byli zobowiązani do przestrzegania wszelkich ograniczeń dotyczących dozwolonego wykorzystywania danych przekazywanych im przez ten organDer jeweilige Mitgliedstaat sorgt dafür, dass die betreffende Stelle und deren Mitarbeiter verpflichtet werden, etwaige Beschränkungen hinsichtlich der zulässigen Verwendung der ihnen von der Behörde übermittelten Daten einzuhalten
Jeżeli zainteresowana strona nie podejmuje współpracy bądź współpracuje tylko częściowo i wykorzystane zostają dostępne fakty, wynik może być mniej korzystny dla tej strony niż w przypadku podjęcia współpracyArbeitet eine interessierte Partei nicht oder nur zum Teil mit und werden die verfügbaren Informationen zugrunde gelegt, so kann dies zu einem Ergebnis führen, das für diese Partei weniger günstig ist, als wenn sie mitgearbeitet hätte
Zawieszenie stosowania protokołu podlega powiadomieniu przez zainteresowaną Stronę w formie pisemnej na co najmniej trzy miesiące przed datą, z którą zawieszenie to ma stać się skuteczneWill eine Vertragspartei die Anwendung des Protokolls aussetzen, so muss sie ihre Absicht mindestens drei Monate vor dem Zeitpunkt, ab dem die Aussetzung wirksam sein soll, schriftlich mitteilen
W przypadku, gdy państwo członkowskie nie wyraża zgody na środki podjęte przez inne państwo członkowskie w myśl art. ‧ ust. ‧ lub w przypadku, gdy Komisja uzna, że środek taki jest sprzeczny z przepisami wspólnotowymi, Komisja zobowiązana jest niezwłocznie przeprowadzić konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, dokonać oceny środka oraz podjąć decyzję, czy środek jest uzasadniony, czy też nieIst ein Mitgliedstaat mit Maßnahmen, die ein anderer Mitgliedstaat gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ ergriffen hat, nicht einverstanden oder ist die Kommission der Auffassung, dass diese Maßnahme dem Gemeinschaftsrecht zuwiderlaufen, so konsultiert die Kommission unverzüglich alle beteiligten Parteien, bewertet die Maßnahmen und stellt fest, ob die Maßnahmen gerechtfertigt sind oder nicht
Ponadto Komisja może przesłuchać zainteresowane strony, pod warunkiem że wystąpiły z wnioskiem o przesłuchanie, wskazując szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchaneDie Kommission kann die interessierten Parteien außerdem hören, sofern die Parteien dies beantragen und nachweisen, dass besondere Gründe für ihre Anhörung sprechen
Niektóre zainteresowane strony stwierdziły, iż zamknięcie włoskiego zakładu spowoduje zmniejszenie ogólnej zdolności produkcyjnej przemysłu wspólnotowego w zakresie produktu objętego postępowaniem, wywołując tym samym niedobory na rynku WspólnotyEinige interessierte Parteien machten geltend, dass die Schließung des italienischen Werks eine Minderung der Gesamtproduktionskapazität des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft für die betroffene Ware bedeute und dies zu Versorgungsengpässen auf dem Gemeinschaftsmarkt führen könnte
zwraca uwagę na decyzję Komisji o ustanowieniu Europejskiego sojuszu na rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w ramach partnerstwa z szeregiem sieci biznesowych (Sojusz); zaleca Komisji, aby sama zapewniła pojedynczy punkt koordynacji w celu stałego informowania o członkach i działalności Sojuszu oraz uzgadniania jasnych celów, harmonogramów oraz strategicznych wizji w celu wytyczenia kierunku jego prac; zachęca europejskie przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Europie, zarówno małe, jak i duże, do zaangażowania się w tę inicjatywę oraz do rozszerzenia sojuszu dzięki udziałowi innych zainteresowanych stronnimmt die Entscheidung der Kommission zur Kenntnis, ein Europäisches Bündnis für die soziale Verantwortung von Unternehmen (Bündnis) in Partnerschaft mit verschiedenen Unternehmensnetzen zu schaffen; empfiehlt der Kommission, selbst für eine zentrale Koordinierungsstelle zu sorgen, um das Bewusstsein von der Mitgliedschaft im Bündnis und für dessen Aktivitäten sicherzustellen und klare Ziele und Fristen sowie eine strategische Vision seiner Arbeit zu vereinbaren; ermutigt alle europäischen Unternehmen und Unternehmen aus Drittstaaten, die in Europa tätig sind,- ob groß oder klein- sich dieser Initiative anzuschließen, damit das Bündnis durch die Mitwirkung anderer Beteiligter gestärkt wird
Komisja zwraca się do zainteresowanych stron trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracjiAlle interessierten Unternehmen oder Personen können bei der Kommission zu diesem Vorhaben Stellung nehmen
Udział zainteresowanych podmiotów w inicjatywach w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw ogranicza się wciąż do niewielkiej liczby przedsiębiorstw oraz, częściowo, do działalności skierowanej do ogółu zainteresowanych podmiotówDie Teilhabe der Interessenvertreter an den CSR-Initiativen ist noch auf sehr wenige Unternehmen sowie teilweise auf Aktivitäten, die auf die Gesamtheit der Interessenvertreter abzielen, beschränkt und es gibt noch viel zu tun
Jeżeli ważność pozwolenia lub świadectwa wygasła, strona zainteresowana zwraca je organowi wydającemuDer Beteiligte hat die Lizenz unverzüglich an die Stelle, die die Lizenz erteilt hat, zurückzusenden, wenn ihre Gültigkeitsdauer abgelaufen ist
Ponadto Komisja może przesłuchać zainteresowane strony, pod warunkiem że wystąpiły one z pisemnym wnioskiem o przesłuchanie, wskazując szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchaneDie Kommission kann die interessierten Parteien außerdem anhören, sofern die Parteien dies schriftlich beantragen und nachweisen, dass besondere Gründe für ihre Anhörung sprechen
Zainteresowane państwa członkowskie mogą uzgodnić, że organ wydający sam podejmie decyzje o zmianach warunków, na jakich świadczona jest usługaDie betreffenden Mitgliedstaaten können übereinkommen, dass die Genehmigungsbehörde allein über Änderungen der Bedingungen für den Betrieb eines Verkehrsdienstes entscheidet
A przyjęcie odmiennego stanowiska byłoby w rezultacie równoznaczne z wymaganiem od zainteresowanego państwa członkowskiego, by powiadomiło Komisję i dostarczyło dla celów prewencyjnego przeglądu nie tylko informacje na temat faktycznej nowej pomocy lub zmian pomocy przyznanej przedsiębiorstwu otrzymującemu istniejącą pomoc, ale także wszelkich środków, które mają wpływ na działalność przedsiębiorstwa i na funkcjonowanie wspólnego rynku, na konkurencję lub po prostu na faktyczną kwotę, w określonym okresie, pomocy co do zasady dostępnej, ale równocześnie podlegającej odpowiednim wahaniom, w zależności od obrotu przedsiębiorstwaBei Annahme des Gegenteils müsste der betreffende Staat der Kommission nämlich nicht nur die neuen Beihilfen und die Umgestaltungen von Beihilfen im eigentlichen Sinne, die einem Unternehmen, das Nutznießer einer bestehenden Beihilferegelung ist, gewährt werden, anzeigen und der präventiven Kontrolle durch die Kommission unterstellen, sondern alle Maßnahmen, die die Tätigkeit dieses Unternehmens betreffen und sich auf das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes, auf den Wettbewerb oder auch nur für einen bestimmten Zeitraum auf die tatsächliche Höhe von Beihilfen auswirken können, die im Grundsatz bestehen, deren Höhe aber notwendig vom Umsatz des Unternehmens abhängt
będących przedmiotem sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego zastawu lub wyroku, w którym to przypadku fundusze i zasoby gospodarcze mogą być wykorzystane do zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim zastawem lub do wykonania wyroku pod warunkiem że zastaw ten został ustanowiony lub że wyrok został wydany przed wskazaniem przez Komitet Sankcji odnośnych osób lub podmiotów, i nie został ustanowiony ani wydany na rzecz osoby lub podmiotu, o których mowa w art. ‧, po powiadomieniu Komitetu Sankcji przez zainteresowane państwo członkowskieGegenstand eines Pfandrechts oder einer Entscheidung eines Gerichts, einer Verwaltungsstelle oder eines Schiedsgerichts sind, in welchem Fall die Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen für die Erfüllung von Forderungen aus diesem Pfandrecht oder dieser Entscheidung verwendet werden können, vorausgesetzt, das Pfandrecht oder die Entscheidung bestand vor der Benennung der betreffenden Person oder Organisation durch den Sanktionsausschuss, begünstigt nicht eine Person oder Organisationen nach Artikel ‧ und wurde dem Sanktionsausschuss durch den betreffenden Mitgliedstaat mitgeteilt
Z jednej strony zapewniamy rolnikom wsparcie na tworzenie sztucznych gniazd dla ptaków, a z drugiej ustalamy, że jeśli rolnicy chcą uzyskać wsparcie na uprawę gruntów, udział drzew i krzewów nie może przekraczać jednej trzeciej i zainteresowani muszą wyciąć wszystkie drzewa powodujące przekroczenie tego limitu.Einerseits bieten wir Landwirten Förderung für den Bau von Vogelnestern, andererseits beschließen wir zum Zweck der Förderung von Weideland, dass der Anteil der Bäume und Sträucher nicht größer als ein Drittel sein darf, und alle überzähligen Bäume von den Landwirten gefällt werden müssen.
niektóre usługi kulturalne i dostawa towarów ściśle z nimi związanych dostarczanych przez instytucje prawa publicznego lub przez inne instytucje uznane przez zainteresowane Państwa Członkowskiebestimmte kulturelle Dienstleistungen und eng damit verbundene Lieferungen von Gegenständen, die von Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder anderen von dem betreffenden Mitgliedstaat anerkannten Einrichtungen erbracht werden
po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie ze wspomnianym artykułem i uwzględniając te uwaginach Aufforderung der Beteiligten zur Äußerung gemäß dem genannten Artikel und unter Berücksichtigung ihrer Stellungnahmen
Jeśli zostanie stwierdzone, że wskaźnik, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧ niniejszego rozporządzenia, maleje, wówczas zainteresowane państwo członkowskie, na poziomie krajowym lub regionalnym, ustanawia dla rolników ubiegających się o pomoc w ramach jakichkolwiek systemów płatności wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ zakaz przekształcania trwałych użytków zielonych bez uprzedniej zgodyWird festgestellt, dass der Anteil im Sinne von Artikel ‧ Absatz ‧ der vorliegenden Verordnung abnimmt, so auferlegen die Mitgliedstaaten den Betriebsinhabern, die eine Beihilfe unter einer der Direktzahlungsregelungen gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ beantragen, auf nationaler oder regionaler Ebene die Verpflichtung, die Flächen, die als Dauergrünland genutzt werden, nicht ohne vorherige Genehmigung umzuwidmen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 28944 zdań frazy zainteresowania.Znalezione w 10,319 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.