wymowa: IPA: ˈvɨjast

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Ausreise   
  (  f)
 • Abfahrt       
  (noun   )
 • Abgang     
 • Abreise   
 • Abzug   
  (noun   )
 • Ausfahrt     
 • Reise   
 • Start   
 • Trip   

Pozostałe znaczenia:

 
fakt wyjechania skądś, opuszczenia jakiegoś miejsca

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (2)

na wyjeździeunterwegs; Weg; fort; auswärts
polecenie wyjazdu służbowegoDienstreiseanweisung

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wyjazd", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wyjazdy służboweDienstreisen
Od czasu wprowadzenia tych przepisów instytucje europejskie określiły ‧ kwalifikacji w ‧ zawodach, których wykonywanie w największym stopniu predestynuje do wyjazdu za granicęDie europäischen Institutionen hatten seit der Einführung dieser Vorschriften ‧ Qualifikationen aus ‧ Berufen identifiziert, in denen höchste Wahrscheinlichkeit eines Wechsels von Arbeitnehmern in andere Länder bestand
Przekazanej osoby nie ściga się, nie pozbawia wolności ani nie poddaje żadnym innym ograniczeniom wolności osobistej w związku z czynami lub wyrokami, które nastąpiły przed jej wyjazdem z terytorium państwa wykonującego i które nie są ujęte w odnośnym europejskim nakazie dochodzeniowymDie überstellte Person darf wegen Handlungen oder Verurteilungen aus der Zeit vor ihrer Abreise aus dem Hoheitsgebiet des Vollstreckungsstaats, die nicht in der Europäischen Ermittlungsanordnung angegeben sind, weder verfolgt noch inhaftiert noch einer anderen Beschränkung ihrer persönlichen Freiheit unterworfen werden
kosztów wyjazdów służbowychdie Dienstreisekosten
Przejście graniczne wyjazdu z kraju trzeciego (*) (ostatni kraj tranzytuAusgangszollstelle des Drittstaats (*) (letztes Durchfuhrland
Każda ze Stron ułatwia wjazd na swoje terytorium personelu uczestników zaangażowanego w realizację wspólnych działań oraz przywóz należących do nich materiałów i urządzeń służących do realizacji tych działań, a także ich wyjazd i wywóz ze swojego terytorium, zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi obowiązującymi na terytorium każdej ze Stron oraz na terytorium państw członkowskich UEJede Vertragspartei erleichtert im Einklang mit den Gesetzen und sonstigen Rechtsvorschriften der Vertragsparteien und der EU-Mitgliedstaaten in ihrem Gebiet die Ein- und Ausreise von Personal wie auch die Ein- und Ausfuhr von Materialien und Ausrüstungsgegenständen der Teilnehmer, das bzw. die für Kooperationstätigkeiten eingesetzt oder verwendet wird bzw. werden
Ponieważ jednostka ta prowadzi działalność w kilku miejscach pracy, stanowisko wymaga dyspozycyjności, wiąże się z wyjazdami służbowymi do miejsc pracy PE oraz licznych kontaktów wewnątrz instytucji i międzyinstytucjonalnych, także z posłami do Parlamentu EuropejskiegoDa es sich um eine Direktion handelt, die an mehreren Arbeitsorten präsent ist, erfordert diese Tätigkeit Flexibilität, Dienstreisen zu den verschiedenen Arbeitsorten und zahlreiche interne und interinstitutionelle Kontakte sowie Kontakte zu den Mitgliedern des Europäischen Parlaments
Pozostałe ‧,‧ mln dotyczy umów będących w toku realizacji, za które nie otrzymano jeszcze faktur, oraz zobowiązań tymczasowych pokrywających koszty związane z wyjazdami służbowymi pracowników i ekspertówDie verbleibenden ‧,‧ Millionen Euro betreffen laufende Verträge, für die noch keine Rechnungen eingegangen sind, und vorläufige Mittelbindungen für Kosten im Zusammenhang mit Dienstreisen und Sachverständigen
Kodeksy postępowania etycznego, wyższe dochody i fundusze kompensacyjne to sposoby zapobiegania wyjazdowi wykwalifikowanych fachowcówEthische Verhaltenskodizes, höhere Einkommen und Ausgleichsfonds sind Möglichkeiten, die Abwanderung von Fachkräften zu verhindern
Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzysząceDienstreise- und Fahrkosten sowie Nebenkosten
Osoba na tym stanowisku będzie musiała odbywać liczne wyjazdy służbowe do poszczególnych miejsc pracy Parlamentu EuropejskiegoDie dafür zuständige Person wird häufig Dienstreisen an die Arbeitsorte des Europäischen Parlaments durchzuführen haben
Ponadto należy uwzględnić pośrednie ograniczenia na rynku sprzedaży detalicznej klientom końcowym, tj. klientów kupujących wyjazdy wakacyjne oferowane w pakiecie od organizatorów turystykiAußerdem muss der indirekte Wettbewerbsdruck durch den nachgelagerten Markt für Endkunden, d. h. den Kunden, die bei Reiseveranstaltern Pauschalreisen buchen, berücksichtigt werden
Młode pokolenie, które zdążyło od tamtego czasu dorosnąć, prawie w ogóle nie miało możliwości wyjazdu poza granice swojego kraju.Die junge Generation, die seitdem groß geworden ist, hatte kaum die Möglichkeit, über ihre Landesgrenzen hinaus zu kommen.
Informacja w sprawie jakości i standardów opieki w innych państwach członkowskich jest kolejnym istotnym czynnikiem dla tych, którzy być może będą zmuszeni do wyjazdu za granicę w celu leczenia.Informationen zu Qualität und Standards der Versorgung in anderen Mitgliedstaaten sind ein weiterer wichtiger Faktor für jene von uns, die eventuell für eine Behandlung ins Ausland reisen müssten.
System rejestracji zapisuje w szczególności dane dotyczące przybycia i wyjazdu inwentarza żywego, tusz lub kawałków, w celu zapewnienia zagwarantowania korelacji między przybyciem a wyjazdemDas Registriersystem dient insbesondere der Erfassung der Ein-und Abgänge von Tieren, Schlachtkörpern und/oder Teilstücken, um sicherzustellen, dass zwischen Ein-und Abgängen eine Verbindung besteht
Dla organizatora wyjazdów i biura sprzedającego wycieczkę osoba ubiegająca się o wizę jest wyłącznie klientem kupującym wycieczkę, a oferta przetwarzania wniosku wizowego jest jedynie częścią umowyGegenüber dem Reiseunternehmen und dem Reisebüro als Endverkäufer der Pauschalreise ist der Antragsteller lediglich Abnehmer der angebotenen Reise, wobei zu der im Paket erbrachten Leistung das Angebot der Einreichung des Visumantrags gehört
W przypadku gdy wartość COP nowej jednostki ciągnącej przekroczy tą wskazaną na formularzu, dodatkowe ekopunkty, dołączane do nowej karty, są dołączane i unieważniane przy wyjeździe z krajuWenn der COP-Wert des neuen Zugfahrzeugs den auf dem Formular ausgewiesenen Wert überschreitet, werden bei der Ausfahrt zusätzliche Ökopunkte auf eine neue Ökokarte aufgeklebt und entwertet
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych departamentu administracyjnegoVeranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Dienstreisen von Mitarbeitern der Verwaltungsabteilung
organizowanie wysłuchań publicznych, wyjazdów poza miejsca pracy, delegacji ad hoc itdVeranstaltung öffentlicher Anhörungen, Dienstreisen außerhalb der Arbeitsorte, Ad-hoc-Delegationen u. a
szczegółowa odprawa przy wyjeździe obejmujeDie eingehende Kontrolle bei der Ausreise umfasst
Wydaje mi się, że sprawozdanie pana posła Simpsona będzie cieszyło się szczególnym powodzeniem, ponieważ przewiduje tzw. rachunki satelitarne turystyki, czyli przeprowadzenie projektów pilotażowych, które umożliwią ocenę oddziaływania turystyki na poszczególne sektory gospodarki, innymi słowy - ocenę aspektów związanych z wyjazdami jednodniowymi, przygotowywanie oceny co pięć lat, a także możliwość, czy wręcz konieczność, przygotowywania co pięć lat sprawozdania umożliwiającego ocenę skutków statystyk.Ich glaube, dass der Bericht Simpson vor allem aufgrund des Begriffs der Tourismus-Satellitenkonten geschätzt wird, das heißt die Annahme von Pilotprojekten zur Ermöglichung einer Bewertung der wirtschaftlichen Auswirkung auf einzelne Wirtschaftssektoren, in anderen Worten, die Aspekte, hinsichtlich der Tagesausflüge, der alle fünf Jahre zu erstellenden Bewertungsberichte und der Möglichkeit, vielmehr der Notwendigkeit eines alle fünf Jahre zu erstellenden Berichts zur Bewertung der Auswirkungen der Statistiken.--
Umożliwi on ponad 3 500 studentów wyjazd na wymianę w ramach programu Erasmus.Dadurch wird es mehr als 3500 europäischen Studenten ermöglicht, am Erasmus-Austauschprogramm teilzunehmen.
Koszty podróży i wyjazdów służbowychDienstreisekosten, Fahrkosten
Przewoźnicy, operatorzy terminali, biura podróży i organizatorzy wyjazdów grupowych podejmują wszelkie środki niezbędne w celu przyjmowania powiadomień składanych zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. a) i art. ‧ ustBeförderer, Terminalbetreiber, Reisevermittler und Reiseveranstalter treffen alle erforderlichen Maßnahmen für die Entgegennahme von Meldungen gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstabe a und Artikel ‧ Absatz
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1342 zdań frazy wyjazd.Znalezione w 0,662 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.