Tłumaczenia na język niemiecki:

  • in dieser Woche   

Przykładowe zdania z "w tym tygodniu", pamięć tłumaczeniowa

add example
Niezależnie od art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ niniejszego rozporządzenia, aby obliczyć odnośne dochody tygodniowe zaliczalne na poczet ubezpieczenia danej osoby w celu przyznania jej świadczenia chorobowego lub zasiłku dla bezrobotnych na mocy ustawodawstwa irlandzkiego, osobie tej zalicza się kwotę równą średniej płacy tygodniowej pracowników najemnych w danym roku za każdy tydzień przepracowany w charakterze pracownika najemnego na podstawie ustawodawstwa innego państwa członkowskiego w tym okresieBei der Berechnung des Wochenarbeitsentgelts eines Versicherten für die Gewährung der Leistung bei Krankheit oder bei Arbeitslosigkeit nach den irischen Rechtsvorschriften wird abweichend von Artikel ‧ Absatz ‧ und Artikel ‧ dieser Verordnung diesem Versicherten für jede als Arbeitnehmer nach den Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats während des betreffenden Bezugsjahrs zurückgelegte Beschäftigungswoche ein Betrag in Höhe des in diesem Jahr geltenden durchschnittlichen Wochenarbeitsentgelts eines Beschäftigten angerechnet
imprezy organizowane podczas Tygodnia Weterynaryjnego we wszystkich państwach członkowskich dla studentów kierunków weterynaryjnych i dla ogółu społeczeństwa oraz materiały zwiększające świadomość kwestii zdrowia zwierząt, w tym np. strategii UE w zakresie zdrowia zwierząt, identyfikacji i identyfikowalności zwierząt oraz wściekliznyVeranstaltungen in allen Mitgliedstaaten für Tiermedizinstudierende und die breite Öffentlichkeit während der Veterinärwoche mit entsprechendem Begleitmaterial, um auf die Tiergesundheit, auch die einschlägige Strategie der EU, die Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit von Tieren und die Tollwut aufmerksam zu machen
W tym tygodniu Parlament będzie głosował nad rezolucją zalecającą wszystko, co byłyby korzystne z punktu widzenia Kopenhagi, jeśli wierzyć ONZ i naukowcom.Dieses Parlament wird in dieser Woche über eine Entschließung abstimmen, in der alles steht, was für Kopenhagen richtig wäre, wenn man der UNO oder der Wissenschaft traut.
Co więcej, ministrowie Maroni i Frattini spotkali się z władzami Tunezji w zeszłym tygodniu, aby zawrzeć z tym krajem umowę o readmisji, stanowiącą konieczny warunek trwałej repatriacji.Weiterhin haben sich die Minister Maroni und Frattini letzte Woche mit der tunesischen Regierung getroffen in der Bemühung um ein Rückführungsabkommen mit diesem Land - eine wesentliche Voraussetzung für eine nachhaltige Flüchtlingsrückführung.
W tym tygodniu mamy rozmowy z Komisją i wnioskowałbym również, aby umieścić to w porządku obrad.Wir diskutieren mit der Kommission in dieser Woche, und ich beantrage auch, dass das auf die Tagesordnung kommt.
Dlatego zwracam się do Rady o udzielenie Komisji pełnomocnictwa na tym spotkaniu i proszę Komisję o zainicjowanie rozmów w przyszłym tygodniu w celu dopilnowania, aby wszystkie gwarancje znalazły się w protokole oraz doprowadzenia do tymczasowego rozszerzenia działalności, aby była ona kontynuowana przez wystarczający okres roku lub dwóch lat w celu osiągnięcia ostatecznego, całkowicie satysfakcjonującego porozumienia.Ich bitte den Rat daher, der Kommission bei diesem Treffen ein Mandat zu geben, und ich bitte die Kommission, nächste Woche Gespräche aufzunehmen, um ein neues Protokoll zu vereinbaren, dass alle Garantien enthält, und eine provisorische Verlängerung der Aktivitäten zu erreichen, um sicherzustellen, dass diese für einen ausreichenden Zeitraum von ein oder zwei Jahren weiter möglich sind, um zu einem endgültigen, völlig zufriedenstellenden Abkommen zu gelangen.
Pod koniec tego tygodnia Rada Europejska zajmie się tym problemem i mam nadzieję, że zgodzi się, że w tym zakresie zostały poczynione pewne postępy.Ende dieser Woche wird sich der Europäische Rat mit diesem Problem beschäftigen und den erzielten Fortschritten hoffentlich zustimmen.
W tym tygodniu przypada 60. rocznica deportacji setek tysięcy obywateli z krajów nadbałtyckich.Ich bin gebeten worden, folgende Erklärung abzugeben: Diese Woche begehen wir den 60. Jahrestag der Deportation Hunderttausender Staatsangehöriger der baltischen Staaten.
Panie komisarzu! Bardzo ucieszyła mnie przekazana przez pana informacja, że prawdopodobnie na początku maja rozpocznie się wypłacanie płatności zaliczkowych i w związku z tym zakładam, że przedmiotowe poprawki zostaną opublikowane w dzienniku urzędowym w rozsądnym czasie, czyli przed upływem dwóch, trzech czy czterech tygodni, licząc od jutra, tak by możliwe było zastosowanie ich postanowień w określonym przez pana czasie.Ich war über Ihre Aussage erfreut, Herr Kommissar, dass die Auszahlung der Vorschüsse voraussichtlich Anfang Mai beginnen wird, und ich gehe folglich davon aus, dass diese Änderungen innerhalb einer angemessenen Frist von zwei, drei oder vier Wochen ab morgen im Amtsblatt veröffentlicht werden, damit sie angewandt werden können, wie Sie gesagt haben.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ stanowi, że państwa członkowskie mają obowiązek powiadomić Komisję o złożonych wnioskach o wydanie pozwoleń w poniedziałki i czwartki każdego tygodnia oraz wydać pozwolenia piątego dnia roboczego następującego od dnia złożenia wniosku, pod warunkiem że Komisja nie podjęła w tym czasie żadnych środkówGemäß der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ der Kommission müssen die Mitgliedstaaten die Lizenzanträge der Kommission jeden Montag und jeden Donnerstag mitteilen und die Lizenzen am fünften Arbeitstag nach dem Tag der Einreichung des Antrags erteilen, sofern die Kommission innerhalb dieses Zeitraums keine Maßnahmen ergreift
W piątek i sobotę w zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie przewodniczącego Komisji, pana Barroso, przewodniczącego Parlamentu i przewodniczącego Van Rompuya z przedstawicielami najważniejszych lóż masońskich w Europie, ale nie padło ani jedno słowo o tym, że kobiety nie mają prawa wstępu do większości z nich.Vergangenen Freitag und Samstag fand ein Treffen mit Würdenträgern der bedeutendsten europäischen Freimaurerlogen statt, dem der Präsident der Kommission Herr Barroso, der Präsident des Parlaments und Präsident Van Rompuy beiwohnten, aber es wurde kein einziges Wort darüber verloren, dass die meisten dieser Logen den Frauen den Beitritt verwehren.
W tym tygodniu obchodziliśmy dzień 8 marca.Wir haben diese Woche den 8. März gefeiert.
Ponownie uzgodniliśmy wnioski w Radzie ds. Zagranicznych w tym tygodniu i nadal będziemy monitorować sytuację.Wir haben uns diese Woche im Rat für Auswärtige Angelegenheiten wieder auf Schlussfolgerungen geeinigt und werden die Situation weiterhin beobachten.
(NL) Panie przewodniczący! Krótka uwaga dotycząca sesji miesięcznej w tym tygodniu.(NL) Herr Präsident! Nur eine Randbemerkung zur Tagung dieser Woche.
W najbliższych tygodniach Komisja przedstawi sprawozdanie w sprawie osiągnięć w tym obszarze.Die Kommission wird in den nächsten Wochen einen Bericht über die Entwicklung auf diesem Gebiet vorlegen.
W tym celu organizuje społeczne kampanie informacyjne , takie jak Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy .Zu diesem Zweck führen wir Sensibilisierungskampagnen wie die jährlichen Europäischen Wochen für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz durch .
W ostatnich tygodniach w mediach głośno było o tym, że od wstąpienia Rumunii do Unii Europejskiej już pół miliona Rumunów przeniosło się do Włoch.In den vergangenen Wochen wurde in den Medien deutlich, dass seit dem Beitritt Rumäniens in die Europäische Union bereits 500 000 Rumänen in Italien eingewandert sind.
W przypadku innych ograniczeń, w tym ograniczeń weterynaryjnych przyjętych na mocy prawa wspólnotowego w celu ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt, prowadzących do ograniczenia dostępu kur do wybiegów na świeżym powietrzu, jaja mogą być w dalszym ciągu wprowadzane do obrotu jako jaja z chowu na wolnym wybiegu podczas obowiązywania ograniczenia, ale w żadnym wypadku nie dłużej niż przez dwanaście tygodniIm Falle anderer Beschränkungen, einschließlich auf der Grundlage des Gemeinschaftsrechts verhängter Beschränkungen zum Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier, dürfen Eier für die Dauer der Beschränkung, in keinem Fall aber länger als zwölf Wochen, weiterhin als Eier aus Freilandhaltung vermarktet werden
w jakimkolwiek roku podatkowym rozpoczynającym się z dniem ‧ kwietnia ‧ r. lub później osoba wykonująca pracę najemną ukończyła okresy ubezpieczenia, zatrudnienia lub zamieszkania wyłącznie w państwie członkowskim innym niż Zjednoczone Królestwo, a w świetle stosowania pkt ‧ ust.‧ dany rok stanowi rok kwalifikujący się w rozumieniu ustawodawstwa Zjednoczonego Królestwa do celów art. ‧ ust. ‧ lit. b) ppkt (i) niniejszego rozporządzenia, to uznaje się, że osoba ta była ubezpieczona przez ‧ tygodnie tego roku w tym innym państwie członkowskimHat eine als Arbeitnehmer beschäftigte Person in einem Einkommensteuerjahr, das am oder nach dem ‧. April ‧ beginnt, Versicherungs-, Beschäftigungs- oder Wohnzeiten ausschließlich in einem anderen Mitgliedstaat als dem Vereinigten Königreich zurückgelegt und führt die Anwendung der obigen Nummer ‧. ‧) dazu, dass dieses Jahr für die Anwendung des Artikels ‧ Absatz ‧ Buchstabe b Ziffer i dieser Verordnung als anspruchswirksames Jahr im Sinne der Rechtsvorschriften des Vereinigten Königreichs zählt, so wird davon ausgegangen, dass sie in diesem Jahr ‧ Wochen lang in dem anderen Mitgliedstaat versichert gewesen ist
W tym badaniu trabektedynę podawano w dawce ‧, ‧ mg/m‧ pc. we wlewie dożylnym trwającym ‧ godziny co ‧ tygodnie lub w dawce ‧, ‧ mg/m‧ pc. raz w tygodniu we wlewie dożylnym trwającym ‧ godziny przez ‧ tygodnie w ‧-tygodniowym cykluIn dieser Studie wurde Trabectedin entweder in einer Dosis von ‧ mg/m‧ als ‧-stündige intravenöse Infusion alle ‧ Wochen oder in einer Dosis von ‧ mg/m‧ wöchentlich als ‧-stündige intravenöse Infusion über ‧ Wochen in einem ‧-wöchigen Zyklus gegeben
W tym kontekście, powinniśmy odnotować dobry klimat współpracy pomiędzy Parlamentem Europejskim i Parlamentem Czarnogóry, z którym spotkaliśmy się już wielokrotnie, a który odwiedzimy w przyszłym tygodniu w Podgoricy.Von dieser Warte aus sollte auf das positive Klima der Kooperation zwischen dem Europäischen Parlament und dem Parlament von Montenegro hingewiesen werden, das wir mehrmals getroffen haben und das uns in der nächsten Woche in Podgorica willkommen heißt.
W takim przypadku decyzja ta wywiera skutek nie wcześniej, niż po ośmiu dniach od momentu, gdy zainteresowany członek personelu został o tym powiadomiony, pod warunkiem, że nie pozostało mniej niż cztery tygodnie delegacji do odbycia, począwszy od dnia powiadomieniain diesem Falle wird die Kürzung frühestens acht Tage nach der Bekanntgabe an den Bediensteten wirksam, sofern die Dienstreise vom Zeitpunkt der Bekanntgabe an gerechnet mindestens noch vier Wochen andauert
Pacjenci nie powinni przyjmować dwóch tabletek w tym samym tygodniuDie Patienten sollten nicht zwei Tabletten innerhalb der gleichen Woche einnehmen
Pełna odpowiedź na leczenie występuje zazwyczaj w ciągu ‧ tygodni i utrzymuje się po tym czasieEin maximales Ansprechen wird gewöhnlich inWochen erreicht und bleibt danach erhalten
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1870286 zdań frazy w tym tygodniu.Znalezione w 883,061 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.