Tłumaczenia na język niemiecki:

  • in dieser Woche   

Przykładowe zdania z "w tym tygodniu", pamięć tłumaczeniowa

add example
w imieniu grupy PPE-DE. - (FR) Panie przewodniczący! W istocie w pełni popieram pana Swobodę, ponieważ nie powiedziano nam, a tym samym nie jesteśmy przygotowani na przyjęcie tej rezolucji w tym tygodniu.im Namen der PPE-DE-Fraktion. - (FR) Herr Präsident, ich unterstütze Herrn Swoboda uneingeschränkt, da wir nicht informiert wurden und daher nichts für diese Entschließung in dieser Woche vorbereitet haben.
w wieku co najmniej trzech tygodni i wykorzystywane tylko raz w tym celumindestens drei Wochen alt sein und dürfen nur einmal zu diesem Zweck verwendet werden
Pragnę państwu przypomnieć, że przewodniczący Van Rompuy wspomniał o tym, gdy podczas tajemniczego spotkania odbywającego się na tydzień przed jego wejściem w skład Grupy Bilderberg, która nie jest najbardziej przejrzystym stowarzyszeniem świata, ogłosił - a wręcz poparł - propozycję dotyczącą bezpośredniego europejskiego podatku od CO2, który spowodowałby natychmiastowy wzrost cen paliwa, usług itp., a więc byłby szkodliwy dla obywateli Europy.Ich möchte Sie daran erinnern, dass Präsident Van Rompuy so etwas auf einem geheimnisvollen Treffen der Bilderberg-Gruppe, die nicht gerade die transparenteste Gruppe der Welt ist, angedeutet hat. Auf diesem Treffen, das eine Woche vor seiner Ernennung stattfand, verkündete er, man fasse eine direkte EU-Steuer auf CO2-Emissionen ins Auge - und dafür setzt er sich sogar persönlich ein.
Panie przewodniczący! W ostatnich dwóch tygodniach Pakistan był sceną szokujących wydarzeń, które toczyły się w zawrotnym tempie w tym niespokojnym, nękanym konfliktami kraju.(EN) Herr Präsident! Die letzten zwei Wochen bestanden aus einer wilden Abfolge schockierender Ereignisse in einem stürmischen und unruhigen Land.
wnioski o wydanie pozwoleń na wywóz określone w art. ‧ złożone od poniedziałku do piątku w tym samym tygodniu, ze stwierdzeniem, czy wchodzą one w zakres art. ‧ czy też niedie Anträge auf Ausfuhrlizenzen gemäß Artikel ‧, die von Montag bis Freitag der laufenden Woche gestellt wurden, mit der Angabe, ob sie unter Artikel ‧ fallen oder nicht
Jeżeli którykolwiek organ władzy budżetowej zamierza wydać opinię, powiadamia komitet zarządzający o tym zamiarze w terminie dwóch tygodni od otrzymania informacji o projekcie dotyczącym nieruchomościBeabsichtigt einer der beiden Teile der Haushaltsbehörde, eine Stellungnahme abzugeben, so teilt er dies dem Verwaltungsausschuss innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Information über das Immobilienvorhaben mit
W zeszłym tygodniu niedaleko od Amsterdamu w Holandii rozbił się samolot Turkish Airlines i dzięki niezależnemu dochodzeniu w sprawie wypadku jego przyczynę ustalono w ciągu tygodnia, przerywając tym samym spekulacje.Erst letzte Woche ist ein Flugzeug der Turkish Airlines in den Niederlanden in der Nähe von Amsterdam abgestürzt, und dank der unabhängigen Unfalluntersuchung war man sich schon innerhalb einer Woche über die Ursache im Klaren und die Spekulationen fanden ein Ende.
W tym tygodniu znalazł się on tymczasem - moim zdaniem słusznie - w porządku obrad Parlamentu Europejskiego obok podatku węglowego i euroobligacji.Aber in dieser Woche steht sie im Europäischen Parlament zusammen mit einer CO2-Steuer und Eurobonds auf der Tagesordnung und das finde ich gut so.
W takim przypadku decyzja ta wywiera skutek nie wcześniej, niż po ośmiu dniach od momentu, gdy zainteresowany członek personelu został o tym powiadomiony, pod warunkiem, że nie pozostało mniej niż cztery tygodnie delegacji do odbycia, począwszy od dnia powiadomieniain diesem Falle wird die Kürzung frühestens acht Tage nach der Bekanntgabe an den Bediensteten wirksam, sofern die Dienstreise vom Zeitpunkt der Bekanntgabe an gerechnet mindestens noch vier Wochen andauert
Wszystko, co wydarzyło się w ostatnich kilku tygodniach i miesiącach pokazuje w istocie, że pozycja Europy w tym wielobiegunowym świecie jest problematyczna, gdyż brakuje wspólnej perspektywy, a stopień integracji europejskiej jest niewystarczający - myślę tu o Kopenhadze i braku koordynacji w sprawie Haiti.In der Tat zeigt alles was in den vergangenen paar Wochen und Monaten passiert ist, dass der Grund, weshalb die Position Europas in dieser multipolaren Welt problematisch ist, die Tatsache ist, dass keine gemeinschaftliche Perspektive und nicht genügend europäische Integration existiert - ich denke dabei an Kopenhagen und an den Mangel an Koordination in Haiti.
W tym tygodniu natura przypomniała nam - tym razem w postaci wulkanów - że może znacznie wpływać na działalność człowieka oraz klimat.In dieser Woche hat uns die Natur diesmal in Form von Vulkanen daran erinnert, dass sie einen erheblichen Einfluss auf menschliche Aktivitäten und das Klima hat.
Głos zabrał Kyriacos Triantaphyllides, który potępił zatrzymanie w Izraelu parlamentarzystów palestyńskich, w tym przewodniczącego Rady Legislacyjnej, i wezwał do ich natychmiastowego uwolnienia (Przewodniczący poinformował, że skierował taki wniosek do Knesetu w tygodniu ubiegłym, ale obie strony muszą wykazać się dobrą woląEs spricht Kyriacos Triantaphyllides, der die Festnahme palästinensischer Parlamentarier, darunter der Vorsitzende des Legislativrates, in Israel verurteilt und ihre sofortige Freilassung fordert (der Präsident erklärt, er habe in der vergangenen Woche vor der Knesset eine vergleichbare Forderung gestellt, aber der gute Wille müsse gegenseitig sein
Tym, co daje konsumentom spokój ducha, bardziej niż aktualizowane co dwa tygodnie dyrektywy, jest ufność, że nadzór rynkowy funkcjonuje w sposób właściwy; czyli, że w przypadku, gdy ktoś próbuje sprzedać niebezpieczne zabawki, zostanie ukarany, a niebezpieczne produkty zostaną wycofane z obrotu.Was Verbraucher wirklich beruhigt, mehr als die Aktualisierung von Richtlinien alle vierzehn Tage, ist, wenn sie sich auf ein hartes Durchgreifen und das ordnungsgemäße Funktionieren der Marktüberwachung verlassen können. Mit anderen Worten, die Tatsache, dass, wenn jemand versucht unsicheres Spielzeug zu verkaufen, diese Person bestraft werden wird und die gefährlichen Produkte vom Markt genommen werden.
Światowy szczyt żywnościowy, który odbył się w zeszłym tygodniu w Rzymie, był ostatnim z serii spotkań zorganizowanych w tym roku na wysokim szczeblu, podczas których ważne miejsce zajmowały tematy bezpieczeństwa żywnościowego i rolnictwa. Mam na myśli spotkanie w styczniu w Madrycie, w lipcu w L'Aquila, we wrześniu w Nowym Jorku i Pittsburgu oraz posiedzenie Komitetu ds.Mitglied der Kommission. - Frau Präsidentin, der Welternährungsgipfel, der letzte Woche in Rom stattgefunden hat, ist der letzte in einer Reihe von hochrangigen Treffen, die dieses Jahr stattgefunden haben und bei denen die Ernährungssicherheit und die Landwirtschaft im Vordergrund standen: vorherige Treffen fanden im Januar in Madrid, im Juli in L'Aquila, im September in New York und in Pittsburgh statt und im vorigen Monat tagte der Ausschuss für Welternährungssicherheit.
Posiedzenie Rady w tym tygodniu nie przyniesie choćby promyka nadziei ciężko pracującym ludziom, bezrobotnym, czy młodym, którzy tak cierpią.Der dieswöchige Rat wird den hart arbeitenden Menschen, den Arbeitslosen oder den jungen Menschen, die es so schwer haben, keinen einzigen Funken Hoffnung geben.
Nie byłeś w tym tygodniu w szkoleIch hab dich die ganze Woche nicht in der Schule gesehen
możliwość zapewniono nam w tym tygodniu i powinniśmy ją wykorzystać.Diese Chance erhalten wir in dieser Woche, und wir sollten sie nutzen.
akty prawodawcze na wszystkich szczeblach będą opracowywane przy uwzględnieniu szczególnego położenia i potrzeb poszczególnych kategorii MŚP; wszelkie nowe przepisy europejskie dotyczące przedsiębiorstw powinny być przedmiotem wcześniejszych konsultacji z właściwymi organizacjami pośredniczącymi, w tym partnerami społecznymi i organizacjami gospodarki społecznej, przy czym minimalny czas odpowiedzi powinien wynosić ‧ tygodni (a nie ‧, jak zaproponowała Komisja EuropejskaDie Rechtstexte auf sämtlichen Ebenen müssen so gestaltet werden, dass sie den spezifischen Gegebenheiten und besonderen Bedürfnissen der verschiedenen KMU-Kategorien Rechnung tragen; allen neuen europäischen Rechtsvorschriften muss eine vorherige Konsultation der Verbände- einschließlich der Sozialpartner und der Organisationen der Sozialwirtschaft- mit einer Antwortfrist von mindestens ‧ Wochen (statt der von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen ‧ Wochen) vorausgehen
Dysponujemy technologią identyfikacji w ramach elektronicznego systemu eCustoms, a nasza sieć współpracy jest bardzo rozbudowana: obejmuje ona współpracę między urzędami celnymi poszczególnych państw członkowskich, współpracę z innymi organami egzekwowania prawa, z przedsiębiorstwami, a odnosząc się do słów pani Harbour chciałbym powiedzieć, że w ubiegłym tygodniu we Frankfurcie miałem okazję uzyskać informacje na temat projektu MediFake, który dotyczy podrabianych leków i muszę przyznać, że jeżeli by dokonać podziały pomiędzy poszczególne podróbki, produkty farmaceutyczne należałyby w tym przypadku do najbardziej niebezpiecznej grupy.Wir verfügen über die ID-Technologie für den elektronischen Zoll, und uns steht zudem ein sehr umfangreiches Netzwerk für die Zusammenarbeit zur Verfügung: für die Zusammenarbeit zwischen den Zollbehörden der Mitgliedstaaten, die Zusammenarbeit mit anderen Strafverfolgungsbehörden und die Zusammenarbeit mit Unternehmen - und Bezug nehmend auf den Beitrag von Herrn Harbour möchte ich sagen, dass ich in der vergangenen Woche in Frankfurt die Möglichkeit hatte, Informationen über das MediFake-Projekt zu erhalten, in dessen Mittelpunkt gefälschte Medikamente stehen. Wenn man nun die verschiedenen Kategorien von Produktfälschungen nach ihrer Bedeutung einstuft, sind die gefälschten Medikamente zweifelsohne die gefährlichsten.
Nowy komisarz, pan Štefan Füle, mój dawny kolega gdy sprawowałem funkcję ministra ds. Europy - w tym miejscu chciałbym go powitać i pogratulować mu tego wyboru - będzie bardzo zajęty sprawami Chorwacji, gdyż już w przyszłym tygodniu planujemy wstępną konferencję międzyrządową na szczeblu ministerialnym otwierającą rozdziały rybołówstwa i środowiska, dwa bardzo ważne zagadnienia, które - jak mogą sobie państwo wyobrazić - będą wymagać ogromu pracy i prawdziwego poświęcenia.Auf den neuen Kommissar Štefan Füle (ein früherer Kollege von mir zu meinen Zeiten als Europaminister), den ich im Übrigen willkommen heißen und zu seiner Ernennung beglückwünschen möchte, wird, was Kroatien betrifft, im Zusammenhang mit der Erweiterungsfrage sehr viel Arbeit zukommen, da wir bereits in der nächsten Woche die Abhaltung einer ersten Regierungskonferenz auf Ministerialebene planen, um uns den Kapiteln Fischerei und Umwelt zuzuwenden. Es handelt sich hier um zwei sehr wichtige Kapitel, die - wie Sie sich sicher vorstellen können - enorm viel Arbeit und Engagement erfordern werden.
W tym tygodniu Komisja ogłosiła nowy dokument dotyczący pomocy dla krajów regionu Morza Śródziemnego w sprawie Partnerstwa na rzecz demokracji i wspólnego dobrobytu z południowym regionem Morza Śródziemnego.Diese Woche hat die Kommission ein neues Dokument mit dem Titel "Eine Partnerschaft mit dem südlichen Mittelmeerraum für Demokratie und gemeinsamen Wohlstand" veröffentlicht, das sich mit der Hilfe für die Länder des Mittelmeerraums befasst.
Największym sukcesem ubiegłego tygodnia jest, że wreszcie jesteśmy w stanie skoncentrować się na tym, co musimy zrobić w kwestiach politycznych i tym, czego ludzie od nas potrzebują.Der große Erfolg des vergangenen Wochenendes ist, dass wir uns endlich darauf konzentrieren können, was politisch getan werden muss, was die Menschen von uns erwarten.
Termin dla eksporterów będzie liczony od daty otrzymania kwestionariusza, który w tym celu uważa się za otrzymany w tydzień po wysłaniu go do respondenta lub przesłaniu go do właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego kraju pochodzenia i/lub wywozuDie Frist für die Ausführer beginnt an dem Tag des Eingangs des Fragebogens, wobei davon ausgegangen wird, daß der Fragebogen eine Woche nach dem Tag eingeht, an dem er an den Antragsgegner abgesandt oder der zuständigen diplomatischen Vertretung des Ursprungs-und/oder Ausfuhrlands übermittelt wurde
Dlatego uważam, że środki zarządzania gospodarką, które Komisja przedłoży w tym tygodniu będą bez wątpienia uwzględniały obawę o niepozostawienie żadnego kraju na marginesie - wiedzą państwo do czego Europa była zdolna w zakresie solidarności w przypadku Grecji.Ich glaube daher, dass bei den Maßnahmen zur wirtschaftlichen Governance, die die Kommission diese Woche vorgeschlagen hat, kein Land im Regen stehen gelassen werden wird - Sie wissen ja, wozu Europa im Fall von Griechenland in Sachen Solidarität im Stande war.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1735801 zdań frazy w tym tygodniu.Znalezione w 384,781 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.