wymowa: IPA: ˌv‿mjjɛ̃nʣ̑ɨˈʧ̑aɕɛ

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • in der Zwischenzeit   
   
  pot. potocznie między jednym wydarzeniem a drugim
 • derweil   
 • derweilen   
 • einstweilen   
 • inzwischen   
 • unterdessen   
 • währenddessen   

Przykładowe zdania z "w międzyczasie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Właściwe władze holenderskie w międzyczasie poinformowały, że Johannes (Joop) Post zastąpi Camiela Eurlingsa na stanowisku posła do Parlamentu Europejskiego począwszy od ‧.‧.‧ rDie zuständigen niederländischen Behörden haben inzwischen mitgeteilt, dass Johannes (Joop) Post mit Wirkung vom ‧.‧.‧ anstelle von Camiel Eurlings zum Mitglied des Europäischen Parlaments benannt worden ist
W międzyczasie musimy jednak umocnić europejskie granice zewnętrzne, zarówno w kategoriach ich ochrony, jak i wspólnej odpowiedzialności za nie.In der Zwischenzeit müssen wir jedoch die europäische Außengrenze verstärken, sowohl in Bezug auf deren Kontrolle als auch auf unsere gemeinsame Verantwortung für die Grenze.
W ten sposób w trakcie realizacji programu Komisja mogłaby reagować niezwłocznie na następujące w międzyczasie przesunięcia akcentów, pojawiające się nowe kwestie czy na konieczność restrukturyzacji programu ze względu na zazębianie się wielu jego zagadnień, i to bez podejmowania dalszych kroków o charakterze politycznymDamit soll sicher-gestellt werden, dass die Kommission während der Programmdurchführung auf zwischenzeitlich erkennbare Akzentverschiebungen, auf neu auftauchende Fragen oder, wegen des Querschnittscharakters vieler Programmthemen, auf erforderlich werdende Umstrukturierungen zügig und ohne weitere politische Schritte reagieren kann
Jeżeli budowa tych sieci wyszła na pierwszy plan bieżących spraw, to stało się tak dlatego, że w międzyczasie oddzieliły się one od systemu tradycyjnych koleiDer Bau dieser Netze rückte nämlich deshalb in den Mittelpunkt des Interesses, weil sie unterdessen eine Abkehr vom traditionellen Eisenbahnsystem bedeuteten
Pozwolenia są wydawane w trzecim dniu roboczym liczonym od dnia, w którym informacja określona w ust. ‧ została złożona, pod warunkiem że Komisja nie przedsięwzięła w międzyczasie środków określonych w artDie Lizenzen werden am dritten Arbeitstag nach der in Absatz ‧ genannten Mitteilung erteilt, sofern die Kommission innerhalb dieser Frist keine der in Absatz ‧ genannten Maßnahmen getroffen hat
Jednakże w międzyczasie politycy porzucili te cele i przedstawili Traktat, który jest bardziej skomplikowany, mniej przejrzysty i nawet bardziej oddalony od ludzi.Als die Politiker jedoch mit der Arbeit fertig waren, präsentierten sie einen Vertrag, der komplizierter, undurchsichtiger und von den Bürgern noch weiter entfernt war.
Na płaszczyźnie UE pojawiły się w międzyczasie ważne zagadnienia, które mają także wpływ na współpracę w dziedzinie rozwoju: proces reform pomocy zewnętrznej, zapoczątkowany w ‧ r. konsolidacją EuropeAid i procesami decentralizacyjnymi na rzecz przedstawicielstw Komisji; wejście w życie porozumienia z Cotonou w ‧ r. (dopiero co podpisano zmodyfikowaną wersję porozumienia, zgodnie z którym kraje AKP będą korzystać z gwarantowanej sumy minimalnej, bez względu na wynik negocjacji w sprawie perspektyw finansowych na lata ‧-‧) oraz proces rozpoczęty na rzecz włączenia Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) do budżetuIm gleichen Zeitraum haben auf Ebene der Gemeinschaft wichtige Veränderungen stattgefunden, die für die Entwicklungszusammenarbeit ebenfalls relevant sind: der ‧ mit der Konsolidierung von EuropeAid und der Aufgliederung und Dezentralisierung der Kommissionsdelegationen begonnene Reformprozess der Außenhilfe; das Inkrafttreten des Cotonou-Abkommens im Jahr ‧ (gerade wurde die überarbeitete Fassung dieses Abkommens unterzeichnet, dem zufolge die AKP-Staaten von einem garantierten Mindestbetrag profitieren werden, unabhängig vom Ergebnis der Verhandlungen über die Finanzielle Vorausschau ‧-‧) und der laufende Prozess zur Aufnahme des Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) in den Haushaltsplan
Nawet jeśli strata , która przenoszona jest na przyszłe okresy , zostaje następnie wyrównana , w międzyczasie spółka z definicji poniesi e niekorzystne skutki w zakresie przepływów pieniężnych .Selbst wenn ein vorgetragener Verlust später abgezogen wird , erleidet die Gesellschaft bis dahin einen Liquiditätsnachteil .
Przygotowując taki model należy mieć na uwadze propozycje wysunięte w dyrektywie Komisji z lat ‧-‧ w świetle komentarzy i analiz przedstawionych przez zainteresowane strony, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i instytucji regulacyjnych Państw Członkowskich; należy także odpowiednio uwzględnić przemiany, jakie w międzyczasie nastąpiły w sektorzeBei der Ausarbeitung dieses Modells müssen die Richtlinienvorschläge der Kommission von ‧ und ‧ unter Berücksichtigung der hierzu vorgelegten Bemerkungen und Analysen der verschiedenen interessierten Kreise, der Vertreter der Zivilgesellschaft und der Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten zugrunde gelegt sowie die zwischenzeitlichen Entwicklungen im Sektor gebührend berücksichtigt werden
W rzeczywistości w międzyczasie , po konsultacji z Działem Prawnym , zdecydowano , że nie było potrzeby odwoływania zaproszenia do składania ofert przetargowych .Vielmehr habe die zwischenzeitliche Konsultation des Juristischen Dienstes zu der Entscheidung geführt , dass die Auebung der Ausschreibung nicht notwendig sei .
W ww. wyroku w sprawie Kühne & Heitz , który szczegółowo przeanalizuję w dalszej części wywodów , Trybunał orzekł , że „ zasada współpracy wynikająca z art . 10 WE nakłada na organ administracji , do którego złożono odpowiedni wniosek , obowiązek ponownego rozpatrzenia ostatecznej decyzji administracyjnej celem uwzględnienia dokonanej w międzyczasie przez Trybunał wykładni właściwego przepisu prawa wspólnotowego , w sytuacji gdy : A — Prawo wspólnotowe8. Im Urteil Kühne & Heitz , das ich später in meinen Schlussanträgen eingehender untersuchen werde , hat der Gerichtshof entschieden , dass der in Artikel 10 EG verankerte Grundsatz der Zusammenarbeit eine Verwaltungsbehörde auf einen entsprechenden Antrag hin verpflichtet , eine bestandskräftige Verwaltungsentscheidung zu überprüfen , um der mittlerweile vom Gerichtshof vorgenommenen Auslegung der einschlägigen Bestimmung Rechnung zu tragen , wenn A Das Gemeinschaftsrecht
W międzyczasie jednak negocjacje zawiodły dwukrotnie.Aber in der Zwischenzeit sind die Verhandlungen zweimal gescheitert.
w imieniu grupy PPE-DE. - Panie przewodniczący! Nasza grupa zamierzała poprosić o trzy dodatkowe głosowania imienne, ale - trudno powiedzieć, z jakiego powodu - zostało to w międzyczasie pominięte.im Namen der PPE-DE-Fraktion. - (EN) Herr Präsident! Unsere Fraktion hatte beabsichtigt, drei zusätzliche namentliche Abstimmungen zu beantragen, aber die Anträge sind, aus welchem Grunde auch immer, unterwegs verlorengegangen.
W międzyczasie Kodeks Żeglugi Liniowej, jako podstawowy dokument międzynarodowy regulujący żeglugę liniową pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się, oraz system konferencji, jako podstawowy międzynarodowy system koordynacji działalności żeglugi liniowej zostały uznane w kilku ważnych dokumentach prawnych przyjętych przez UEDer Verhaltenskodex für Linienkonferenzen als grundlegendes internationales Instrument zur Regelung der Linienfrachtdienste zwischen den Industrie- und den Entwicklungsländern und das Linienkonferenzsystem als wesentliches internationales System zur Koordinierung der Linienfrachtdienste wurden mittlerweile in mehreren Rechtsinstrumenten der EU verankert
W międzyczasie należy je przechowywać w zaciemnionym miejscu w temperaturze ‧ oC ± ‧ oCSie sind bis dahin im Dunkeln bei einer Temperatur von ‧ oC ± ‧ oC aufzubewahren
stwierdzenie, że Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy przepisów art. ‧ w związku z art. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. dotyczącej koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, ze względu na to, że miasto Kolonia zawarło ze spółką Grundstücksgesellschaft Köln Messe ‧ bis ‧ GbR (która w międzyczasie przekształciła się w spółkę Grundstücksgesellschaft Köln Messe ‧-‧) umowę z dnia ‧ sierpnia ‧ r. bez przeprowadzenia przetargu z europejskim ogłoszeniem o zamówieniu, zgodnie z ww. przepisamiDie Bundesrepublik Deutschland hat gegen ihre Verpflichtungen aus Artikel ‧ in Verbindung mit Artikel ‧ der Richtlinie ‧/‧/EWG des Rates vom ‧. Juni ‧ zur Koordinierung des Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge verstoβen, indem die Stadt Köln mit der Grundstücksgesellschaft Köln Messe ‧ bis ‧ GbR (zwischenzeitlich Grundstücksgesellschaft Köln Messe ‧-‧) den Vertrag vom ‧. August ‧ geschlossen hat, ohne ein Vergabeverfahren mit europaweiter Ausschreibung nach den genannten Bestimmungen durchzuführen
W międzyczasie prowadzone są działania sprowokowane przez testy warunków skrajnych; banki poszukują kapitału; niektóre państwa członkowskie proaktywnie zachęcają banki do zwiększenia kapitału.Unterdessen bewirken die Stresstests Maßnahmen, die Banken suchen Kapital, einige Mitgliedstaaten handeln proaktiv, indem sie die Banken dazu drängen, ihr Kapital zu erhöhen.
W międzyczasie, w trzech komunikatach oraz w drodze zatwierdzenia niemieckiego programu ratowania systemu bankowego Komisja stwierdziła, że istnieje niebezpieczeństwo powstania poważnych zaburzeń gospodarki w Niemczech, a także iż środki na rzecz wsparcia sektora bankowego są odpowiednie do zaradzenia temu niebezpieczeństwuIn der Zwischenzeit hat die Kommission in drei Mitteilungen und im Zuge der Genehmigung des deutschen Rettungspakets bestätigt, dass eine beträchtliche Störung im Wirtschaftsleben Deutschlands droht und dass Maßnahmen zur Stützung von Banken geeignet sind, diese Störung zu beheben
Jak zawsze, trzeba narzucić nam typową europejską politykę salami, w myśl której decyzje są podejmowane po kawałku, a skutki kolejnych decyzji w międzyczasie utrzymuje się w sekrecie.Wie immer, die typische, europäische Salamipolitik, die uns eingetrichtert werden muss: Entscheidungen werden scheibchenweise getroffen und die Auswirkungen nachfolgender Entscheidungen in der Zwischenzeit geheim gehalten.
W międzyczasie, to ważne, żebyś nic nie mówiłAber jetzt ist es wichtig, dass du nichts verrätst
W międzyczasie Komisja nadal zamierza prowadzić konstruktywny dialog z obiema instytucjami.Die Kommission beabsichtigt, in der Zwischenzeit weiterhin einen konstruktiven Dialog mit beiden Institutionen fortzuführen.
W międzyczasie jednak ten wspólnotowy program oznakowania ekologicznego musi najpierw zostać uznany przez konsumentów i przedsiębiorstwa w całej Unii Europejskiej.Bis dahin aber muss das Umweltzeichen zuerst bei den Verbrauchern und den Unternehmen in der gesamten Europäischen Union Anerkennung finden.
Kraje UE graniczące z morzami i oceanami - a jest ich 22 - powinny w międzyczasie zapoznać się z doświadczeniem Holendrów w stawianiu oporu morzu.Die EU-Länder mit See- und Meeresgrenzen - und davon gibt es 22 - sollten in der Zwischenzeit die Erfahrungen der Niederlande im Kampf mit dem Meer studieren.
W międzyczasie zapewnijmy zdecydowane poparcie rozważanej obecnie propozycji i raczej niż obarczać ją problemem dajmy konferencji międzyrządowej rozwiązanie.Lassen Sie uns in der Zwischenzeit dem Vorschlag unsere einhellige Zustimmung geben und der Regierungskonferenz eine Lösung und kein Problem vorlegen.
( 1 ) W międzyczasie Republika Bułgarii , Republika Czeska , Republika Estońska , Republika Cypryjska , Republika Łotewska , Republika Litewska , Republika Węgierska , Republika Malty , Republika Austrii , Rzeczpospolita Polska , Rumunia ,( 1 ) Seit dem ursprünglichen Vertrags schluss sind Mitgliedstaaten der Europäischen Union geworden : die Republik Bulgarien , die Tschechische Republik , die Republik Estland , die Republik Zypern , die Republik Lettland , die Republik
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1599069 zdań frazy w międzyczasie.Znalezione w 343,685 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.