wymowa: IPA: ˌv‿mjjɛ̃nʣ̑ɨˈʧ̑aɕɛ

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • in der Zwischenzeit   
   
  pot. potocznie między jednym wydarzeniem a drugim
 • derweil   
 • derweilen   
 • einstweilen   
 • inzwischen   
 • unterdessen   
 • währenddessen   

Przykładowe zdania z "w międzyczasie", pamięć tłumaczeniowa

add example
podkreśla jednak, że patrząc z perspektywy dłuższego okresu czasu wysokość strat podawanych w sprawozdaniu Europejskiego Funduszu Wyrównawczego i Gwarancyjnego na rzecz Rolnictwa (EFWiG) wyraźnie spada, podczas gdy w obszarze Funduszy Strukturalnych odnotowuje się ich silny wzrost; i tak na przykład podana przez EFWiG wysokość strat w roku ‧ wyniosła ‧.‧ mln EUR, natomiast w Funduszach Strukturalnych zaledwie ‧.‧ mln EUR; w międzyczasie nastąpiło nieomal dokładne odwrócenie proporcji w statystyce nadużyć w obu tych obszarachhebt allerdings hervor, dass über einen längeren Zeitraum betrachtet das Schadensvolumen im Bereich des EAGFL deutlich rückläufig ist, während im Bereich der Strukturfonds ein kräftiger Anstieg zu verzeichnen ist; so belief sich zum Beispiel im Jahr ‧ das gemeldete Schadensvolumen im Bereich EAGFL noch auf ‧,‧ Millionen EUR, während es bei den Strukturfonds in ‧ lediglich ‧,‧ Millionen EUR ausmachte; inzwischen hat sich die relative Bedeutung beider Bereiche in der Betrugsstatistik beinahe umgekehrt
Kwoty równoległe: Komisja również wyraziła swoje wątpliwości, co do zapewnienia władz belgijskich, według którego przekształcenie w ‧ r. w kapitał pożyczek udzielonych przez SNCB spółce ABX w wysokości ogółem ‧ milionów EUR (która w międzyczasie została zweryfikowana do ‧,‧ milionów EUR, w dalszej części zwanych kwotami równoległymi na rzecz ABX LOGISTICS (Irlandia) Ltd. (‧,‧ miliony EUR), ABX LOGISTICS (Portugalia) Lda. (‧ miliony EUR), ABX LOGISTICS (Singapur) Pte Ldt. (‧,‧ milionów EUR) i ABX LOGISTICS International (Belgia) NV/SA (‧ milionów EUR), (w dalszej części zwanych odpowiednio ABX-Irl, ABX-P, ABX-Sing i ABX-B) stanowiło normalną transakcję w ramach grupy SNCBParallelbeträge: Die Kommission hatte ferner Zweifel an der Behauptung der belgischen Behörden gehegt, die ‧ erfolgte Umwandlung der von der SNCB dem Unternehmen ABX gewährten Darlehen in Höhe von insgesamt ‧ Millionen Euro (dieser Betrag wurde inzwischen auf ‧,‧ Millionen Euro korrigiert in Kapital, im Folgenden Parallelbeträge genannt, zugunsten von ABX LOGISTICS (Ireland) Ltd. (‧,‧ Millionen Euro), von ABX LOGISTICS (Portugal) Lda. (‧ Millionen Euro), von ABX LOGISTICS (Singapore) Pte Ldt. (‧,‧ Millionen Euro) und von ABX LOGISTICS International (Belgium) NV/SA (‧ Millionen Euro), (im Folgenden ABX-Irl, ABX-P, ABX-Sing und ABX-B genannt), sei ein völlig normaler Vorgang innerhalb des SNCB-Konzerns gewesen
Aby umożliwić jej udzielenie wsparcia w zakresie przewidywania i stawiania czoła wyzwaniom, przekazaliśmy również przewodnictwo tej grupy Felipe Gonzálezowi, jednemu z wielkich Europejczyków w historii Europy, który powraca do aktywności politycznej w celu objęcia przywództwa w grupie refleksji, wspomagającej realizację projektu europejskiego, w jego opinii jednego z najszlachetniejszych ideałów, wspólnie z wiceprzewodniczącymi, panią Vike-Freibergą i panem Jormą Ollilą, którzy pomogą mu w przewodniczeniu utworzonej w międzyczasie grupie.Er kehrt ins politische Leben zurück, um die Leitung der Reflexionsgruppe zu übernehmen und seine Kraft in den Dienst eines seiner höchsten Ideale - des europäischen Projekts - zu stellen. Vaira Vike-Freiberga und Jorma Ollila werden ihn als Vizevorsitzende bei der Leitung der inzwischen gebildeten Gruppe unterstützen.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Centrale Raad van Beroep- Wykładnia art. ‧ WE i art. ‧ rozporządzenia Komisji (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. dotyczącego prawa pracowników do pozostania na terytorium państwa członkowskiego po ustaniu zatrudnienia w tym państwie (Dz.U. L ‧, s. ‧) oraz art. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie prawa pobytu dla studentów (Dz.U. L ‧, s. ‧)- Student będący obywatelem państwa członkowskiego, który przybył do innego państwa członkowskiego w celu zdobycia wykształcenia i wykonywał jednocześnie w tym państwie członkowskim działalność zarobkową, zaniechał jednak w międzyczasie wykonywania zawoduVorabentscheidungsersuchen- Central Raad van Beroep- Auslegung von Art. ‧ EG und Art. ‧ der Verordnung (EWG) Nr. ‧/‧ der Kommission vom ‧. Juni ‧ über das Recht der Arbeitnehmer, nach Beendigung einer Beschäftigung im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats zu verbleiben (ABl. L ‧, S. ‧), sowie Art. ‧ der Richtlinie ‧/‧/EWG des Rates vom ‧. Oktober ‧ über das Aufenthaltsrecht der Studenten (ABl. L ‧, S. ‧)- Student, der Angehöriger eines Mitgliedstaats ist und sich in einen anderen Mitgliedstaat begeben hat, um dort eine Ausbildung zu absolvieren, in diesem Mitgliedstaat gleichzeitig einer entgeltlichen Beschäftigung nachgegangen war, seine Erwerbstätigkeiten aber inzwischen beendet hat
wyraża zaniepokojenie w związku ze znacząco niższą jakością tłumaczeń na języki UE-‧ (tłumaczenie na języki urzędowe ‧ państw członkowskich, które przystąpiły do UE w ‧ r.) w niektórych instytucjach w ‧ r., spowodowaną głównie brakiem wykwalifikowanych tłumaczy; odnotowuje, że w międzyczasie Komisja zajęła się tym problemem i że wszystkie instytucje dokonały, z pomocą państw członkowskich, postępu w rekrutacji wykwalifikowanych tłumaczyist allerdings besorgt über die erheblich niedrigere Qualität der EU-‧-Übersetzungen (die Übersetzungen in die Amtssprachen der zehn Mitgliedstaaten, die ‧ beigetreten sind) in einigen Organen im Jahr ‧, die hauptsächlich auf einen Mangel an qualifizierten Übersetzern zurückzuführen ist; stellt fest, dass die Kommission das Problem inzwischen angegangen ist und dass alle Organe mit Unterstützung der Mitgliedstaaten Fortschritte bei der Einstellung qualifizierter Übersetzer erzielt haben
Zgodnie ze wspólnym oświadczeniem przyjętym przez władze budżetowe w ramach budżetu na ‧ r., w przypadku powstania luki legislacyjnej między początkiem ‧ roku a momentem ostatecznego przyjęcia tego aktu prawnego, wszystkie trzy instytucje zgadzają się, że kwota do ‧ mln EUR może być przeznaczona w międzyczasie na działania przygotowujące ponowne uruchomienie programu Life+ w najlepszych warunkach, tzn. mając na uwadze zachowanie dorobku zgromadzonego w ramach prowadzonych działań w dziedzinie ochrony środowiskaGemäß der Gemeinsamen Erklärung der Haushaltsbehörde im Haushaltsverfahren ‧ kommen die drei Organe für den Fall, dass eine Rechtslücke zwischen dem Beginn des Jahres ‧ und der letztendlichen Annahme des Rechtsakts entstehen sollte, überein, dass (im Hinblick auf die Erhaltung des durch die laufenden Aktionen im Umweltbereich aufgebauten Besitzstands) ein Betrag von bis zu ‧ Mio. EUR in der Zwischenzeit für Aktivitäten gebunden werden kann, mit denen die Ablösung durch LIFE+ unter besten Bedingungen erfolgen kann
mając na uwadze, że Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie (CFE), podpisany w ‧ r. między ‧ państwami członkowskimi NATO i sześcioma państwami Paktu Warszawskiego i zmieniony w ‧ r., stanowi najistotniejsze w historii porozumienie rozbrojeniowe w zakresie broni konwencjonalnych; mając na uwadze, że traktat ten został ratyfikowany przez Rosję, Białoruś i Ukrainę, lecz zawieszony przez NATO; mając na uwadze, że w międzyczasie Rosja zawiesiła wykonywanie traktatuin der Erwägung, dass der zwischen ‧ Nato-Mitgliedern und sechs Warschauer-Pakt-Staaten im Jahre ‧ unterzeichnete und ‧ modifizierte Vertrag über Konventionelle Streitkräfte in Europa (KSE) das bedeutendste Abrüstungsabkommen über konventionelle Waffen in der Geschichte darstellt; in der Erwägung, dass dieser Vertrag von Russland, Weißrussland und der Ukraine ratifiziert, von der NATO jedoch auf Eis gelegt wurde; in der Erwägung, dass Russland den Vertrag zwischenzeitlich ausgesetzt hat
Na płaszczyźnie UE pojawiły się w międzyczasie ważne zagadnienia, które mają także wpływ na współpracę w dziedzinie rozwoju: proces reform pomocy zewnętrznej, zapoczątkowany w ‧ r. konsolidacją EuropeAid i procesami decentralizacyjnymi na rzecz przedstawicielstw Komisji; wejście w życie porozumienia z Cotonou w ‧ r. (dopiero co podpisano zmodyfikowaną wersję porozumienia, zgodnie z którym kraje AKP będą korzystać z gwarantowanej sumy minimalnej, bez względu na wynik negocjacji w sprawie perspektyw finansowych na lata ‧-‧) oraz proces rozpoczęty na rzecz włączenia Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) do budżetuIm gleichen Zeitraum haben auf Ebene der Gemeinschaft wichtige Veränderungen stattgefunden, die für die Entwicklungszusammenarbeit ebenfalls relevant sind: der ‧ mit der Konsolidierung von EuropeAid und der Aufgliederung und Dezentralisierung der Kommissionsdelegationen begonnene Reformprozess der Außenhilfe; das Inkrafttreten des Cotonou-Abkommens im Jahr ‧ (gerade wurde die überarbeitete Fassung dieses Abkommens unterzeichnet, dem zufolge die AKP-Staaten von einem garantierten Mindestbetrag profitieren werden, unabhängig vom Ergebnis der Verhandlungen über die Finanzielle Vorausschau ‧-‧) und der laufende Prozess zur Aufnahme des Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) in den Haushaltsplan
Zgodnie ze wspólnym oświadczeniem przyjętym przez władze budżetowe w ramach budżetu na ‧ r., w przypadku powstania luki legislacyjnej między początkiem ‧ roku a momentem ostatecznego przyjęcia tego aktu prawnego, wszystkie trzy instytucje zgadzają się, że kwota do ‧ mln EUR może być przeznaczona w międzyczasie na działania przygotowujące ponowne uruchomienie programu Life+ w najlepszych warunkach, tzn. mając na uwadze zachowanie dorobku zgromadzonego w ramach prowadzonych działań w dziedzinie ochrony środowiskaGemäß der Gemeinsamen Erklärung der Haushaltsbehörde im Haushaltsverfahren ‧ kommen die drei Organe für den Fall, dass eine Rechtslücke zwischen dem Beginn des Jahres ‧ und der letztendlichen Annahme des Rechtsakts entstehen sollte, überein, dass (im Hinblick auf die Erhaltung des durch die laufenden Aktionen im Umweltbereich aufgebauten Besitzstands) ein Betrag von bis zu ‧ Mio. EUR in der Zwischenzeit für Aktivitäten gebunden werden kann, mit denen die Ablösung durch Life+ unter besten Bedingungen erfolgen kann
W międzyczasie wdrożono nowe niemieckie ustawodawstwo w celu prawidłowej transpozycji przedmiotowej dyrektywy, a Komisja poinformowała składającego skargę, że potrzebowała czasu na przeanalizowanie nowego ustawodawstwa w celu określenia jego zgodności z prawodawstwem wspólnotowym oraz określenia tego, czy w odpowiedni sposób rozwiązuje ono problem poruszony w skardze.In der Zwischenzeit hatte Deutschland ein neues Gesetz erlassen, um die Richtlinie ordnungsgemäß umsetzen zu können, und die Kommission teilte dem Beschwerdeführer mit, dass sie Zeit brauche, um die Vereinbarkeit dieser neuen Rechtsvorschriften mit der Gemeinschaftsgesetzgebung zu prüfen und um festzustellen, ob sie die Beschwerde effektiv behandelt hat.
W międzyczasie Komisja będzie kontynuować prace przygotowawcze do projektu pilotażowego w ramach sieci ERA-NET oraz w ramach uzgodnień administracyjnych ze Wspólnym Centrum Badawczym w Isprze w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi.Zwischenzeitlich wird die Kommission die Vorbereitung des Pilotprojekts im Rahmen eines ERA-NET-Netzwerks und im Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung mit der Gemeinsamen Forschungsstelle in Ispra in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten fortsetzen.
A zatem, właściwe jest ustanowienie, w międzyczasie, przepisów wymaganych przy przywozie produktów pośrednich przeznaczonych do wykorzystania w celach technicznych w wyrobach medycznych, diagnostyce in vitro i odczynnikach laboratoryjnych w postaci konkretnego rozporządzenia uzupełniającego przepisy określone w tym załącznikuIn der Zwischenzeit ist es angebracht, die Vorschriften für die Einfuhr von Zwischenerzeugnissen zur technischen Verwendung in Medizinprodukten, In-vitro-Diagnostika und Laborreagenzien in einer speziellen Verordnung festzulegen, die die bereits vorhandenen Vorschriften in dem genannten Anhang ergänzt
Czy organy celne mogą odmówić preferencyjnego traktowania na podstawie układu stowarzyszeniowego już z tego względu, że- co zostało w międzyczasie ustalone- produkty pochodzą z Zachodniego Brzegu Jordanu, czy też należy przyznać to preferencyjne traktowanie na podstawie układu stowarzyszeniowego także w odniesieniu do produktów pochodzących z tego terytorium, w każdym razie o ile nie została przeprowadzona określona w art. ‧ protokołu ‧ do układu stowarzyszeniowego procedura rozstrzygania sporów dotycząca wykładni występującego w tym układzie pojęcia terytorium państwa Izrael?Darf die Zollbehörde die Präferenzbehandlung nach dem EMA ohne weiteres deswegen verweigern, wenn- wie inzwischen feststeht- die Ware ihren Ursprung im Westjordanland hat, oder ist die Präferenzbehandlung nach dem EMA auch für Waren dieses Ursprungs zu gewähren, jedenfalls solange kein Streitbeilegungverfahren nach Art. ‧ EMA Prot. ‧ über die Auslegung des Abkommensbegriffs Gebiet des Staates Israel durchgeführt worden ist?
W międzyczasie jednak staliśmy się świadkami tak różnych trendów rozwoju w obrębie poszczególnych systemów opieki zdrowotnej, obejmujących różne rozwiązania w zakresie długości urlopu macierzyńskiego, finansowania i poziomu zasiłków w wyniku wprowadzania różnych kombinacji urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, że w chwili obecnej znalezienie jakiegokolwiek wspólnego mianownika jest praktycznie niemożliwe.In der Zwischenzeit sind wir aber - was die Länge des Mutterschaftsurlaubs, die Finanzierung und die Höhe der Bezahlung angeht - aufgrund der Kombination von Mutterschaftsurlaub und Elternzeit in den unterschiedlichen Gesundheitssystemen Zeuge von solch unterschiedlichen Entwicklungen geworden, dass es jetzt praktisch unmöglich ist, einen gemeinsamen Nenner zu finden.
Wyraża ubolewanie z powodu nacisków wywieranych przez USA na państwa trzecie w celu zawierania dwustronnych umów o immunitecie (Bilateral Imunity Agreements), jakoby w oparciu o art. ‧ Układu Rzymskiego, które wykluczają ich obywateli i personel wojskowy z jurysdykcji MTK, a także z powodu sankcji- w tym ograniczenia pomocy- wobec krajów, które podpisały Układ Rzymski; zwraca się zatem z prośbą do państw, które wspierają MTK oraz Komisję Europejską o kontynuowanie wysiłków w celu przekonania USA do zmiany polityki, a w międzyczasie do udzielania pomocy tym krajom, wobec których USA ograniczyły swoją pomocbedauert den von den USA auf Drittländer ausgeübten Druck, bilaterale Immunitätsverträge abzuschließen, die angeblich auf Artikel ‧ des Römischen Statuts beruhen und vorsehen, dass die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs nicht für ihre Bürger und Militärangehörigen gilt, sowie die von den USA eingeleiteten Vergeltungsmaßnahmen- einschließlich der Kürzung der Entwicklungshilfe- gegen Länder, die das Römische Statut unterzeichnet haben; fordert daher die den IStGH unterstützenden Staaten und die Europäische Kommission auf, in ihren Anstrengungen nicht nachzulassen, die USA zur Änderung ihrer Politik zu bewegen und sich bis dahin zu bemühen, diese Länder nach der Kürzung der US-Entwicklungshilfe zu unterstützen
Jednakże w międzyczasie możliwe jest dokonanie poprawek, a zatem zachęcam Trybunał Obrachunkowy do wykorzystania wszystkich możliwości znajdujących się w jego dyspozycji do racjonalizacji i uproszczenia jego działań, w szczególności wykorzystując możliwości dostępne w obecnym Traktacie: na przykład możliwość przyjmowania sprawozdań większością głosów, a nie zawsze w drodze konsensusu, jak również możliwości ustanowienia paneli odpowiedzialnych za poszczególne sprawozdania, które z tego względu nie muszą być omawiane przez cały zarząd.In der Zwischenzeit können jedoch Verbesserungen vorgenommen werden, und so fordere ich den Rechnungshof auf, alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um seine Arbeit zu rationalisieren und zu vereinfachen, insbesondere durch die Nutzung der nach dem derzeitigen Vertrag verfügbaren Optionen, zum Beispiel der Möglichkeit der Annahme von Berichten durch eine Mehrheit und nicht immer durch Konsens und auch der Einrichtung von Gremien, die für bestimmte Berichte zuständig sind, die folglich nicht durch das gesamte Kollegium bearbeitet werden müssten.
W przypadkach, w których konieczne jest czasowe odosobnienie zwierząt w normalnych warunkach trzymanych w grupie społecznej, na przykład ze względu na dozowanie preparatu doświadczalnego, należy zachować ostrożność i czujność podczas ponownego wprowadzania zwierzęcia do grupy, ponieważ struktura społeczna może w międzyczasie ulec zmianie, a zwierzę może być atakowane przez innych członków grupyMüssen in sozialen Gruppen untergebrachte Tiere für einen bestimmten Zeitraum, z. B. für die Verabreichung von Substanzen, voneinander getrennt werden, sollte bei der Wiedereinsetzung eines Tieres schonend und vorsichtig vorgegangen werden, da sich die soziale Struktur in der Gruppe verändert haben kann und das Tier angegriffen werden könnte
przypomina EKES, że podczas zeszłorocznej procedury udzielenia absolutorium złożył on publiczne zapewnienie, że (...) nie występują już żadne dalsze nieprawidłowości dotyczące rozliczania kosztów podróży służbowych; krytykuje zatem EKES w związku z faktem, że Trybunał znalazł dowody, iż w trzech wypadkach dodatek podróżny wypłacony członkom był dwukrotnie wyższy od kwoty przewidzianej w przepisach komitetu; zauważa że w międzyczasie EKES doprecyzował zasady zwrotu kosztów podróży; ponadto, wzywa Trybunał Obrachunkowy do dalszego prześledzenia ustaleń zawartych w sprawozdaniu z absolutorium za ‧ rerinnert den EWSA daran, dass er im Rahmen des letztjährigen Entlastungsverfahrens versichert hat, dass bei Reisekostenabrechnungen keinerlei Unregelmäßigkeiten mehr aufgetreten sind"; wirft dem EWSA vor, dass der Rechnungshof Beweise dafür gefunden hat, dass in drei Fällen Mitgliedern doppelt so hohe Dienstreisevergütungen ausgezahlt wurden wie in der eigenen Regelung des Ausschusses vorgesehen ist; stellt fest, dass der EWSA inzwischen die Regelung für Dienstreisevergütungen präzisiert hat; fordert den Europäischen Rechnungshof auf, seine Feststellungen in seinem Prüfungsbericht ‧ weiterzubehandeln
z tego względu z zadowoleniem przyjmuje wszelkie działania i inicjatywy Komisji zmierzające do osiągnięcia konsensusu na szczeblu międzynarodowym w sprawie wysokich standardów ochrony zwierząt; uwża, że koniecznie i w sposób priorytetowy należy dążyć do dalszego rozwoju standardów ochrony zwierząt w ramach OIE oraz podniesienia ich statusu prawnego przez WTO; twierdzi, że celem powinien być możliwie wysoki i jednolity w skali światowej poziom ochrony zwierząt; w międzyczasie wzywa Komisję, aby nie przyczyniała się- wprowadzając nowe, szczegółowe i obowiązkowe normy- do wypaczenia konkurencji, które dotyka producentów wspólnotowychbegrüßt daher alle Maßnahmen und Initiativen der Kommission, die den Konsens auf internationaler Ebene über hohe Tierschutzstandards voranbringen; die Weiterentwicklung der Tierschutzstandards im Rahmen der OIE und deren rechtliche Aufwertung durch die WTO ist unbedingt und vorrangig anzustreben; Ziel sollte ein weltweit möglichst hohes und einheitliches Tierschutzniveau sein; fordert die Kommission bis dahin auf, die für die europäischen Erzeuger entstehenden Wettbewerbsverzerrungen nicht durch neue verbindliche, detaillierte und einheitliche Standards noch zu verstärken
W międzyczasie w sierpniu ‧ r. większościowy pakiet akcji Stoczni Gdańsk został przejęty przez ARP i jej spółkę zależną, Centralę Zaopatrzenia Hutnictwa, w drodze zamiany wierzytelności na akcje (akcje Stoczni Gdynia w Stoczni Gdańsk służyły jako zabezpieczenie pożyczki przyznanej przez ARP Stoczni Gdynia, której część miała termin zapadalności w czerwcu ‧ rIn der Zwischenzeit wurde im August ‧ die Anteilsmehrheit an der Danziger Werft durch die ARP und ihre Tochtergesellschaft, Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa, über den Tausch von Forderungen in Aktien übernommen (die Aktien der Gdingener Werft an der Danziger Werft dienten als Sicherheit für das Darlehen, das der Gdingener Werft von der ARP gewährt wurde und von denen ein Teil eine Laufzeit bis Juni ‧ hatte
przypomina EKES, że podczas zeszłorocznej procedury udzielenia absolutorium złożył on publiczne zapewnienie, że (...) nie występują już żadne dalsze nieprawidłowości dotyczące rozliczania kosztów podróży służbowych; krytykuje zatem EKES w związku z faktem, że Trybunał znalazł dowody, iż w trzech wypadkach dodatek podróżny wypłacony członkom był dwukrotnie wyższy od kwoty przewidzianej w przepisach komitetu; zauważa, że w międzyczasie EKES doprecyzował zasady zwrotu kosztów podróży; ponadto, wzywa Trybunał Obrachunkowy do dalszego prześledzenia ustaleń zawartych w sprawozdaniu z absolutorium za ‧ rerinnert den EWSA daran, dass er im Rahmen des letztjährigen Entlastungsverfahrens versichert hat, dass bei Reisekostenabrechnungen keinerlei Unregelmäßigkeiten mehr aufgetreten sind; wirft dem EWSA vor, dass der Rechnungshof Beweise dafür gefunden hat, dass in drei Fällen Mitgliedern doppelt so hohe Dienstreisevergütungen ausgezahlt wurden wie in der eigenen Regelung des Ausschusses vorgesehen ist; stellt fest, dass der EWSA inzwischen die Regelung für Dienstreisevergütungen präzisiert hat; fordert den Europäischen Rechnungshof auf, seine Feststellungen in seinem Prüfungsbericht ‧ weiterzubehandeln
Pozwolenia są wydawane w trzecim dniu roboczym liczonym od dnia, w którym informacja określona w ust. ‧ została złożona, pod warunkiem że Komisja nie przedsięwzięła w międzyczasie środków określonych w artDie Lizenzen werden am dritten Arbeitstag nach der in Absatz ‧ genannten Mitteilung erteilt, sofern die Kommission innerhalb dieser Frist keine der in Absatz ‧ genannten Maßnahmen getroffen hat
Pozwolenia na wywóz wydawane są w środę w tygodniu następującym po tygodniu, w którym złożono wniosek, o ile Komisja nie podjęła w międzyczasie żadnych szczególnych działań określonych w ust. ‧ lub ‧ niniejszego artykułuDie Ausfuhrlizenzen werden an dem auf die Woche des Eingangs des Antrags folgenden Mittwoch ausgestellt, sofern die Kommission innerhalb dieser Frist keine der in Absatz ‧ oder ‧ dieses Artikels genannten Maßnahmen trifft
Pozwolenia na wywóz wydawane są w środę w tygodniu następującym po tygodniu, w którym złożono wniosek, o ile Komisja nie podjęła w międzyczasie żadnych szczególnych działań określonych w ust. ‧ i ‧aDie Ausfuhrlizenzen werden an dem auf die Woche des Eingangs des Antrags folgenden Mittwoch ausgestellt, sofern die Kommission innerhalb dieser Frist keine der in Absatz ‧ oder ‧a genannten Maßnahmen trifft
W międzyczasie gatunek "pantera tigris” umieszczono w spisie załącznika A zaleceń Komisji (WE) nr 1332/2005 z 9 sierpnia 2005 oraz w spisie załącznika I CITES; oznacza to, że okazy tego gatunku mogą zostać przemieszczone tylko w wyjątkowych okolicznościach, podlegających rygorystycznym kryteriom.Die Tierart "Panthera tigris" wird inzwischen in Anhang A der Verordnung der Kommission (EG) Nr. 1332/2005 vom 9. August 2005 und in Anhang I des CITES geführt, was bedeutet, dass Exemplare dieser Art nur unter außergewöhnlichen Umständen und nach strikten Kriterien bewegt werden dürfen.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1480801 zdań frazy w międzyczasie.Znalezione w 362,569 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.