wymowa: IPA: uˈvaʒaʨ̑ /uˈvaʐaʨ/  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • halten   
  (Verb  )
   
  sądzić coś o kimś lub czymś
   
  uznawać; poczytywać
   
  mieć zdanie na jakiś temat; być zdania
 • aufpassen       
   
  zwracać szczególną uwagę na coś; być ostrożnym
   
  skupiać się
 • achtgeben   
  (Verb  )
 • Obacht geben   
 • Obacht geben auf   
 • achten   
 • ansehen       
 • aufpassen auf   
 • beachten   
 • beherrschen   
 • beherzigen   
 • betrachten     
 • denken     
 • erachten   
 • finden         
 • glauben   
 • halten für   
 • herrschen     
 • kontrollieren   
 • meinen     
 • nachsehen   
 • regieren   
 • schätzen       
 • verstehen       
 • zusehen   
 • überwachen   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (3)

uważać stosunki za doskonałeBeziehungen ausgezeichnet nennen
uważać żehalten für
uważanieBehandlung

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "uważać", pamięć tłumaczeniowa

add example
Za zatrudnionych uważa się w szczególności następujące osobyAls Lohn- und Gehaltsempfänger gelten insbesondere
na piśmie. - (SV) Głosuję przeciwko przedmiotowemu sprawozdaniu, ponieważ uważam, że wzrost kwot powinien zostać przyznany producentom mleka organicznego.schriftlich. - (SV) Ich stimme gegen diesen Bericht, da eine Anhebung der Quoten meiner Ansicht nach den Produzenten von Biomilch zugute kommen sollte.
Uważamy, panie komisarzu - być może z tego względu, że pracuję w sektorze transportowym i jestem ekspertem do spraw bezpieczeństwa drogowego - że być może powinniśmy rozważyć coś podobnego do planu działania w sprawie bezpieczeństwa drogowego.Wir glauben, vielleicht, weil ich zum Verkehrssektor gehöre und Experte für Sicherheit im Straßenverkehr bin, dass wir, Herr Kommissar, vielleicht etwas Ähnliches zum Aktionsplan zur Sicherheit im Straßenverkehr in Erwägung ziehen sollten.
Włochy uważają, iż Komisja posługuje się orzecznictwem Deggendorf w zbyt szerokim zakresie i zauważa, iż możliwym skutkiem może być zaprzestanie zgłaszania przez państwa członkowskieDie Kommission macht Italien zufolge übertriebenen Gebrauch von der Deggendorf-Rechtsprechung, was unter anderem dazu führen könne, dass die Mitgliedstaaten keine Anmeldungen mehr notifizieren
Władze francuskie uważają, że zgłoszona reforma jest konieczna, ponieważ poprzedza ona otwarcie sektora transportu miejskiego w regionie Ile-de-France na konkurencję przewidziane w rozporządzeniu (WE) nrNach Ansicht der französischen Behörden ist die angemeldete Reform notwendig, da sie die in der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ vorgesehene Liberalisierung des Nahverkehrssektors der Region Ile-de-France vorbereite
Do celów stosowania ust. ‧, produkty uważane są za pochodzące z ASEAN lub SAARC, jeżeli są uzyskane w tych krajach zgodnie z regułami pochodzenia określonymi w art. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧ lub za pochodzące z krajów beneficjentów Umowy o partnerstwie AKP-WE, jeżeli uzyskane są w tych krajach zgodnie z regułami pochodzenia określonymi w protokole nr ‧ do Umowy o partnerstwie AKP-WE[‧]Im Sinne des Absatzes ‧ gelten als ASEAN-oder SAARC-Ursprungserzeugnisse die gemäß den in den Artikeln ‧ bis ‧ der Verordnung (EWG) Nr. ‧ vorgesehenen Ursprungsregeln hergestellten Erzeugnisse und als Ursprungserzeugnisse der des AKP-EG-Partnerschaftsabkommens begünstigten Länder die in diesen Ländern gemäß den im Protokoll Nr. ‧ des AKP-EG-Partnerschaftsabkommens festgelegten Ursprungsregeln hergestellten Erzeugnisse
w szczególności docenia włączenie przez nowe państwa członkowskie do programów operacyjnych na lata ‧–‧ wyników inicjatyw wspólnotowych URBAN i EQUAL; pochwala wysiłki państw członkowskich na rzecz realizacji zintegrowanych planów dotyczących zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, ponieważ w miastach zlokalizowane są przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i tworzą miejsca pracy; ponadto uważa, że należy wykorzystać pełny potencjał programów europejskiej współpracy terytorialnej, a także instrumentów Jessica, Jaspers, Jeremie oraz Jasmine, w celu przyspieszenia rozwoju i osiągnięcia większej stopy wzrostuwürdigt insbesondere die Einbeziehung der Ergebnisse der Gemeinschaftsinitiativen URBAN und EQUAL in die operationellen Programme für den Zeitraum ‧-‧ durch die neuen Mitgliedstaaten; billigt die Bemühungen, die die Mitgliedstaaten unternommen haben, um integrierte Pläne für eine nachhaltige Stadtentwicklung aufzustellen, da Gemeinden und Städte Sitz von Unternehmen sind, die für Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen verantwortlich sind; ist darüber hinaus der Auffassung, dass das volle Potenzial der Programme für europäische territoriale Zusammenarbeit wie auch der Instrumente Jessica, Jaspers, Jeremie und Jasmine ausgeschöpft werden sollte, um die Entwicklung zu beschleunigen und höhere Wachstumsraten zu erreichen
Uważam, że omawiany dokument służy interesom obu stron, dlatego przychylam się do jego przyjęcia.Ich glaube, dass das vorliegende Dokument den Interessen beider Vertragsparteien dient, und daher empfehle ich seine Annahme.
Czy naprawdę nie uważa Pan, że wspólne działanie jest jedynym sposobem, by Europa nadal odgrywała ważną międzynarodową rolę?Denken Sie nicht, dass die einzige Art und Weise, wie Europa dort weiterhin eine Rolle spielen kann, ist, dass es gemeinsam handelt?
Uważa się, że mieszkanie jest ogrzewane centralnie, jeżeli ogrzewanie zapewnione jest przez komunalny zakład ogrzewania lub z instalacji grzewczej zamontowanej w budynku lub w mieszkaniu, bez względu na źródło energiiEine Wohneinheit gilt als zentral beheizt, wenn die Heizwärme entweder von einem gemeinschaftlichen Heizzentrum oder von einer zu Heizzwecken in dem Gebäude oder der Wohneinheit eingebauten Anlage geliefert wird, wobei die Energiequelle keine Rolle spielt
Jeżeli co najmniej dwa spośród trzech wyników badania nie spełniają wymogów pkt ‧.‧, wynik badania uważa się za niezadowalającyEntsprechen wenigstens zwei der drei Prüfungen den Vorschriften nach Absatz ‧.‧ nicht, so ist das Ergebnis der Prüfung als nicht befriedigend anzusehen
Uważa się, że różnica pomiędzy klirensem całkowitym a klirensem nerkowym odzwierciedla wychwyt przez kościDie Differenz zwischen der scheinbaren Gesamt-und der renalen Clearance wird als Ausdruck der Aufnahme durch den Knochen angesehen
Uważam poprawki złożone przez sprawozdawcę za istotny wkład we wzmocnienie polityki rybołówstwa UE w takim stopniu, w jakim podkreślają one znaczenie wzmocnienia roli Parlamentu i informacji jemu dostarczanych.Nach meinem Dafürhalten sind die vom Berichterstatter vorgelegten Abänderungen insofern ein bedeutender Beitrag zur Stärkung der EU-Fischereipolitik, als sie die Wichtigkeit der Festigung der Rolle des Parlaments und der ihm übermittelten Informationen belegen.
wobec konieczności rozwiązania również kwestii zmiany klimatu poprzez bardziej zrównoważone procesy handlowe uważa, że dostęp do energii i zasobów i ich wykorzystanie jest kwestią wprowadzenia wielostronnej zasady, której nie mogą podważyć dwustronne porozumienia handlowe konkurujące o najlepsze warunki dostępuvertritt angesichts der Notwendigkeit, den Klimawandel auch durch nachhaltigere Handelspraktiken zu bekämpfen, die Auffassung, dass Zugang und Nutzung von Energie und Ressourcen eine Frage der Festlegung multilateraler Regeln ist, die nicht durch bilaterale Handelsabkommen ausgehöhlt werden dürfen, bei denen es um die günstigsten Zugangsbedingungen geht
Popieram ten wybór Komisji, ponieważ popieram doskonałość legislacyjną, chociaż uważam, że państwa członkowskie powinny mieć wystarczająco dużo czasu na przeanalizowanie ewentualnych konsekwencji takich działań w kontekście szerszego przeglądu podstawowego aktu prawnego w tym obszarze, a mianowicie dyrektywy w sprawie instrumentów pomiarowych (dyrektywa 2004/22/WE).Ich befürworte diese Entscheidung der Kommission im Hinblick auf eine bessere Qualität der legislativen Arbeit, obwohl ich glaube, dass die Mitgliedstaaten genügend Zeit erhalten sollten, um die möglichen Folgen im Kontext der umfassenderen Überarbeitung des grundlegenden Rechtsinstruments auf diesem Gebiet, der "Richtlinie über Messinstrumente" (Verordnung 2004/22/EG), zu analysieren.
(IT) Głosowałem za przyjęciem sprawozdania pana posła Ashwortha, ponieważ uważam, że uproszczenie i zmniejszenie liczby biurokratycznych procedur związanych z WPR - wspólną polityką rolną - jest pożądane, a nawet niezbędne, żeby rolnicy europejscy mogli wykorzystywać w pełni jej możliwości, a nie - co często ma miejsce - borykali się z problemami natury administracyjnej i z opóźnieniami.(IT) Ich habe für den Ashworth-Bericht gestimmt, weil meines Erachtens eine Vereinfachung und Reduzierung der bürokratischen Verfahren im Zusammenhang mit der GAP, der gemeinsamen Agrarpolitik, nicht nur wünschenswert, sondern notwendig sind, damit europäische Landwirte deren Vorteile optimal nutzen können und nicht, wie dies so häufig geschieht, auf verwaltungstechnische Schwierigkeiten und Verzögerungen stoßen.
Jeżeli w tych kwestiach dokona się postęp w ciągu najbliższych kilku miesięcy, uważamy, że dalsze restrykcje UE będą mogły zostać zniesione.Wenn in den nächsten Monaten bezüglich dieser Punkte Fortschritte gemacht werden, dann können unserer Meinung nach weitere EU-Beschränkungen aufgehoben werden.
Niemniej jednak uważa się, że trasy te, obsługiwane z częstotliwością wymaganą na mocy porozumienia Hurtigruten, nie są ekonomicznie opłacalne w sezonie zimowymMan kann jedoch davon ausgehen, dass diese Routen, wenn sie in der nach dem Hurtigruten-Abkommen verlangten Frequenz bedient werden, während der Wintersaison nicht wirtschaftlich sind
mając na uwadze szerokie przekonanie o powszechności i wszechobecności korupcji na wszystkich szczeblach oraz fakt, że, jak się uważa, znaczna część środków otrzymywanych od międzynarodowych ofiarodawców nie jest przeznaczana na właściwy celin der Erwägung, dass Einigung darüber besteht, dass die Korruption auf allen Ebenen weit verbreitet ist und alles durchdringt, und in der Erwägung, dass ein großer Teil der von internationalen Gebern erhaltenen Hilfe nicht ihrem eigentlichen Zweck zugeführt wird
Uważaj na dzieci!Pass auf, da sind Kinder!
Unia Europejska uważa, że Regionalny Plan Wdrożeniowy, jak również cele Agencji Informacyjnej obejmują zagadnienia związane z dostawą i popytem na ręczną broń strzelecką i broń lekką oraz stanowią część kontynuacji Programu działań na rzecz zapobiegania, zwalczania i likwidacji wszystkich aspektów nielegalnego handlu ręczną bronią strzelecką i bronią lekką, przyjętego przez Konferencję Narodów Zjednoczonych w sprawie wszystkich aspektów nielegalnego handlu ręczną bronią strzelecką i bronią lekką (Nowy Jork, ‧ lipca ‧ rDie Europäische Union ist der Ansicht, dass der regionale Implementierungsplan sowie die Ziele des Clearinghouse Aspekte im Zusammenhang mit dem Angebot von und der Nachfrage nach Kleinwaffen und leichten Waffen betreffen und Teil der Weiterentwicklung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Bekämpfung und Unterbindung des illegalen Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen seinen Aspekten sind, das von der Konferenz der Vereinten Nationen über den unerlaubten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen (‧. bis ‧. Juli ‧ in New York) angenommen wurde
Uważa, że należy zapewnić sprawiedliwe warunki konkurencji pomiędzy portami lotniczymi, wprowadzając wspólne zasady kalkulowania i ustalania opłat lotniskowychvertritt die Auffassung, dass der faire Wettbewerb zwischen den Flughäfen gesichert werden muss, indem für die Berechnung und Festlegung der Flughafengebühren gemeinsame Regeln aufgestellt werden
Ponadto uważam, że musimy przyjąć stanowisko skoncentrowane na ofiarach, uwzględniając w nim identyfikację wszystkich potencjalnych kategorii pokrzywdzonych oraz specjalne środki służące ich ochronie, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci i innych grup ryzyka, o czym wspomniała w swoim sprawozdaniu pani Edit Bauer.Alle potenziellen Opferkategorien müssen identifiziert und spezielle Maßnahmen für ihren Schutz ergriffen werden. Dabei müssen wir uns insbesondere auf Kinder und andere Risikogruppen konzentrieren, wie Frau Edit Bauer in ihrem Bericht erwähnte.
Komisja uważa wprawdzie, że powyższe uwagi w wystarczającym stopniu wykazały, iż przyznanie dalszej pomocy nie doprowadzi do nowej inwestycji oraz nie zaoferuje jakiejkolwiek zachęty, odpowiadając na uwagi Niemiec i spółki Kronoply pragnie jednak dokładniej wyjaśnić pojęcie efektu zachętyZwar ist die Kommission der Meinung, dass mit diesen Anmerkungen hinreichend gezeigt wurde, dass die Gewährung einer weiteren Beihilfe zu keiner neuen Investition führen wird und keine Anreize bieten wird, doch möchte sie zur Beantwortung der Stellungnahmen von Deutschland und Kronopoly auf den Begriff der Anreizwirkung noch näher eingehen
EKES uważa natomiast za możliwe zastosowanie otwartego systemu handlu emisjami (tzn. takiego, który zezwala na wymianę z innymi sektoramiDer EWSA hält es hingegen für möglich, ein offenes Emissionshandelssystem (das den Handel mit anderen Sektoren ermöglicht) anzuwenden, was den Vorteil hätte, eine umfassende Verringerung der CO‧-Emissionen mit einer angemessenen Flexibilität zu gewährleisten, wobei allerdings Obergrenzen für den Erwerb von Emissionsrechten durch die Automobilhersteller festzulegen wären
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 39229 zdań frazy uważać.Znalezione w 3,336 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.