wymowa: IPA: uˈvaʒaʨ̑ /uˈvaʐaʨ/  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • halten   
  (Verb  )
   
  sądzić coś o kimś lub czymś
   
  uznawać; poczytywać
   
  mieć zdanie na jakiś temat; być zdania
 • aufpassen       
   
  zwracać szczególną uwagę na coś; być ostrożnym
   
  skupiać się
 • achtgeben   
  (Verb  )
 • Obacht geben   
 • Obacht geben auf   
 • achten   
 • ansehen       
 • aufpassen auf   
 • beachten   
 • beherrschen   
 • beherzigen   
 • betrachten     
 • denken     
 • erachten   
 • finden         
 • glauben   
 • halten für   
 • herrschen     
 • kontrollieren   
 • meinen     
 • nachsehen   
 • regieren   
 • schätzen       
 • verstehen       
 • zusehen   
 • überwachen   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (3)

uważać stosunki za doskonałeBeziehungen ausgezeichnet nennen
uważać żehalten für
uważanieBehandlung

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "uważać", pamięć tłumaczeniowa

add example
Po czwarte, UOP uważa, podobnie jak Komisja, że aby nie istniała przewaga na korzyść grupy IFP/Axens, budżet IFP przeznaczony na badania i rozwój prowadzone we współpracy ze spółką Axens lub na jej rzecz powinien być finansowany z dochodów uzyskiwanych na rynkuViertens steht UOP wie die Kommission auf dem Standpunkt, dass ein Vorteil für IFP/Axens nur dann ausgeschlossen werden kann, wenn die in Zusammenarbeit mit oder für Rechnung von Axens durchgeführten FuE-Tätigkeiten des IFP durch die auf dem Markt erzielten Einnahmen finanziert werden müssen
Państwa członkowskie mogą dokonać w dowolnej chwili przeglądu zezwolenia, w przypadku gdy istnieją powody, aby uważać, że wymóg, o którym mowa w art. ‧, przestał być spełnianyDie Mitgliedstaaten können eine Zulassung jederzeit ändern, wenn es Anzeichen dafür gibt, dass eine Anforderung gemäß Artikel ‧ nicht mehr erfüllt ist
Uważamy również, że nie była w stanie skorzystać z władzy przysługującej jej na podstawie traktatów, czyli z prawa inicjatywy, które w czasach kryzysu powinno być tak naprawdę obowiązkiem inicjatywy.Wir glauben auch, dass sie unfähig war, die durch die Verträge an sie übertragene Macht zu nutzen, dieses Initiativrecht, das in Krisenzeiten eine echte Initiativpflicht sein sollte.
Niezależnie od zasad interpretacji nomenklatury scalonej (CN), treść opisu produktów uważa się za mającą jedynie wartość orientacyjną, natomiast system preferencyjny jest ustalany, w kontekście niniejszego załącznika, przez zakres kodów CNUngeachtet der Auslegungsregeln für die Kombinierte Nomenklatur gilt die Bezeichnung der Waren nur als Hinweis; für die Präferenzbehandlung nach diesem Anhang sind die KN-Codes maßgebend
Poza tym Komitet uważa, że system EIT powinien działać tak, by- tam, gdzie jest to właściwe- włączyć wybrane, już działające w UE centra doskonałości, ale uniknąć przekształcenia się w nadbudowę biurokratyczną wspierającą takie ośrodkiDer Ausschuss ist ebenfalls der Auffassung, dass das ETI-System darauf abzielen sollte, wenn möglich bereits in der EU bestehende ausgewählte Kompetenzzentren einzubeziehen, es aber vermeiden muss, zu einem bürokratischen Überbau zur Unterstützung der bereits in der Union bestehenden Spitzenforschungs-Einrichtungen zu werden
Uważamy, że rośliny zmodyfikowane genetycznie powinny być całkowicie zakazane w państwach członkowskich, podobnie jak import produktów zawierających niewielkie ilości organizmów zmodyfikowanych genetycznie.Wir glauben, dass genetisch veränderte Pflanzen in den Mitgliedstaaten vollständig verboten werden sollten, ebenso wie Importe von Produkten, die Spuren von GVO aufweisen.
Uważam, że słowo "dynamika” jest właściwym słowem - wiemy, na jakie trudności na początku napotykał się Mercosur i tak naprawdę nadal się na nie napotyka.Ich halte das Wort Dynamik für überaus angemessen - wir wissen, mit welchen Schwierigkeiten Mercosur anfangs zu kämpfen hatte und wohl immer noch zu kämpfen hat.
Wprost przeciwnie Komisja uważa, że pieniądze zgromadzone na rachunku bieżącym w Skarbie Państwa są wykorzystywane na pokrycie zwykłych potrzeb budżetowych Skarbu PaństwaDie Kommission ist vielmehr der Ansicht, dass mit den Einlagen der allgemeine Finanzierungsbedarf des Staates gedeckt wird
To, że wszyscy zdali sobie sprawę, iż wszystkie państwa członkowskie muszą działać razem uważam za ogólnie zachęcające.Was mich schließlich insgesamt wirklich optimistisch stimmte, war die allgemeine Auffassung, dass die Europäische Union zusammenhalten muss.
uważa także, że istnieje potrzeba włączenia wspólnej karty praw pacjentów do tych przyszłych ram wspólnotowych w celu zagwarantowania przestrzegania tych praw w praktyce w kraju i za granicąhält die Aufnahme einer gemeinsamen Charta der Patientenrechte in den künftigen gemeinschaftlichen Rahmen für erforderlich, um deren Wahrung in der Praxis grenzübergreifend und im Inland zu gewährleisten
Niemcy uważają, że ewentualne uprzywilejowanie NordLB wskutek wniesienia majątku funduszu celowego LTS miało stanowić wyłącznie rekompensatę dla NordLB z tytułu kosztów powstałych w związku z usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczymDeutschland trägt vor, bei einer eventuellen Begünstigung der NordLB durch die Übertragung der LTS-Fördervermögen habe es sich nur um eine Kompensation für die der NordLB durch die Wahrnehmung ihres öffentlichen Auftrags entstehenden Kosten gehandelt
Na tej podstawie stwierdza się, że zmiana okoliczności w odniesieniu do pierwotnego dochodzenia w zakresie dumpingu (określonego obecnie na podstawie porównania wartości normalnej Eurochemu z jego cenami eksportowymi) może być uważana w sposób uzasadniony za trwałąDaher wird es für vertretbar gehalten, die Änderung der Umstände in Bezug auf den Dumpingtatbestand (der in dieser Untersuchung anhand eines Vergleich des Normalwerts und der Ausfuhrpreise von Eurochem selbst ermittelt wurde) seit der Ausgangsuntersuchung als dauerhaft anzusehen
W odniesieniu do własności publicznej wspólne stanowisko przewiduje możliwość rozdzielenia własności z udziałem dwu odrębnych podmiotów publicznych, wprowadzając przepis stanowiący, że dwa odrębne podmioty publiczne mogą być uważane za dwie osoby do celów realizacji rozdzielenia własnościowego (art. ‧ ustDer Gemeinsame Standpunkt sieht in Bezug auf öffentliches Eigentum die Möglichkeit einer eigentumsrechtlichen Entflechtung mit zwei separaten öffentlichen Einrichtungen vor, und zwar durch eine Bestimmung, die ausdrücklich klarstellt, dass zwei verschiedene öffentliche Einrichtungen als zwei Personen für die Zwecke der Durchführung der eigentumsrechtlichen Entflechtung gelten können (Artikel ‧ Absatz
Urządzenia biurowe, na których użycie uzyskano zgodę USEPA na stosowanie wspólnego logo, uważa się za zgodne z niniejszym rozporządzeniem, o ile nie udowodniono, że jest inaczejBürogeräte, für welche die Verwendung des gemeinsamen Emblems durch das US-EPA genehmigt wurde, sind bis zum Beweis des Gegenteils als konform mit dieser Verordnung anzusehen
Kiedyś w tygodniku "The Economist” opublikowano wyniki badań, według których 80 % wiedzy fachowej i umiejętności, jakie menedżerowie dużych przedsiębiorstw uważają za kluczowe, w ogóle jest przedmiotem nauczania na uczelniach.In einer Ausgabe der Zeitschrift "The Economist" wurde eine Studie veröffentlicht, der zufolge 80 % der durch Manager definierten Schlüsselkompetenzen und Fachkenntnissen gar nicht an Hochschulen vermittelt werden.
To kolejna sprawa, której nie zrozumiałem, a uważam, że ważne jest rozumienie tego aspektu podstawy prawnej.Dies ist auch etwas, das ich nicht verstanden habe, und ich glaube, es ist wichtig, diesen Aspekt der Rechtsgrundlage zu verstehen.
Uważam, że umieszczenie przez Parlament tego sprawozdania w porządku obrad kilka dni po Światowym Dniu Praw Konsumentów ma znaczenie symboliczne.Es ist symbolisch und ein Signal, dass das Parlament diesen Bericht einige Tage nach dem Weltverbrauchertag auf die Tagesordnung setzt.
uważa, że Nagroda Unii Europejskiej związana z Dziedzictwem Kulturowym, przyznawana przez federację EUROPA NOSTRA, jest wartościową inicjatywą, która powinna być kontynuowana w przyszłości; uważa, że w związku z tym i w szerszym kontekście należy wprowadzić nową kategorię nagród za najlepszą całościową rewitalizację społeczności tradycyjnej, aby zachęcić te z nich, którym udało się zachować w całości lub częściowo swój charakter architektoniczny, do kontynuowania starań o wsparcieist der Auffassung, dass der von Europa Nostra verliehene Preis der Europäischen Union für kulturelles Erbe eine wichtige Maßnahme darstellt, die auch in Zukunft fortgeführt werden sollte; ist der Ansicht, dass in diesem Rahmen und in einem breiteren Zusammenhang eine neue Preiskategorie für den besten gesamten Wiederaufbau einer traditionellen Siedlung eingeführt werden sollte, um Siedlungen, denen es gelungen ist, ihre traditionelle Struktur ganz oder teilweise zu erhalten, Anreize zu geben, ihre diesbezüglichen Bemühungen zu verstärken
Uważam, że dwa niezwykle ważne czynniki mogą pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa w regionie Sahelu, a co za tym idzie także obywateli europejskich.Meines Erachtens gibt es zwei sehr nützliche Faktoren, die zur Gewährleistung der Sicherheit in der Sahel-Zone und damit auch der Sicherheit der europäischen Bürgerinnen und Bürger beitragen können.
Uważa, że możliwość wymiany doświadczeń i zdobycia nowej wiedzy poprzez współpracę oraz interakcję między różnymi podmiotami stanowi istotną część wysiłków ukierunkowanych na rozwój zrównoważonyerachtet die Möglichkeit, mittels Zusammenarbeit und Interaktion zwischen den einzelnen Akteuren Erfahrungen auszutauschen und sich neues Wissen anzueignen, als einen wesentlichen Aspekt der Bemühungen um eine nachhaltige Entwicklung
Uważają, że są uzasadnione powody, by ustalić kwoty znacznie wykraczające poza roczne wielkości połowów ustanowione przez ICCAT (Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Tuńczyka Transatlantyckiego).Ihrer Meinung nach müssten Quoten festgelegt werden, die weit über die jährlichen Fangquoten der Internationalen Kommission für die Erhaltung der Thunfischbestände im Atlantik (ICCAT) hinausgehen.
Uważam, że nie można obejść się bez tych warunków wstępnych, ponieważ bez nich skończy się na tym, że Parlament będzie odrzucał umowy dwustronne, których z definicji nie można zmienić i w odniesieniu do których - w razie braku partnerstwa - głosowanie stałoby się czystą formalnością.Ich glaube, dass wir auf diese Voraussetzungen nicht verzichten können, da das Parlament anderenfalls bilaterale Abkommen ablehnen würde, die per definitionem nicht geändert werden können, und die Abstimmung in Ermangelung einer Partnerschaft zu einer reinen Formalität machen würden.
Pojazd uważa się za zgodny, jeżeli spełnia następujące warunkiDas Fahrzeug gilt als vorschriftsmäßig, wenn folgende Vorschriften eingehalten sind
Zdecydowanie jednak uważam, że to robota obcego mocarstwaAber ich hab die Idee, dass eine wichtige ausländische Macht dahinter steckt
Dlatego też postanowiłem poprzeć ideę nierozróżniania w sposób kategoryczny pomiędzy usługami użyteczności prywatnej a usługami użyteczności publicznej, gdyż uważam, że konkurencja w sferze publicznej także przyczynia się do zwiększenia i poprawy usług.Darum unterstütze ich es, dass kein kategorischer Unterschied zwischen Dienstleistungen für den privaten oder den öffentlichen Gebrauch gemacht wird.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 39229 zdań frazy uważać.Znalezione w 5,155 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.