Tłumaczenia na język niemiecki:

  • auftrag   

Przykładowe zdania z "umowa zlecenia", pamięć tłumaczeniowa

add example
Państwa członkowskie mogą również przewidzieć, że wybrany oferent może spełnić wymóg dotyczący zlecenia podwykonawstwa określony w art. ‧ ust. ‧ lub ‧ poprzez powierzenie podwykonawstwa na podstawie umowy ramowej zawartej zgodnie z zasadami określonymi w art. ‧ i ‧ oraz w ust. ‧–‧ niniejszego artykułuDie Mitgliedstaaten können ferner vorsehen, dass der erfolgreiche Bieter die Anforderungen an die Vergabe von Unteraufträgen gemäß Artikel ‧ Absätze ‧ oder ‧ erfüllen kann, indem Unteraufträge auf der Grundlage einer Rahmenvereinbarung vergeben werden, die unter Einhaltung der Vorschriften der Artikel ‧ und ‧ sowie der Absätze ‧ bis ‧ dieses Artikels geschlossen wurde
Państwa członkowskie powinny ułatwić utworzenie i rozwój sieci elektronicznej na początkowym etapie poprzez zlecenie właściwym organom, określonym w art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, przygotowania w ramach Komitetu Europejskich Organów Nadzoru nad Papierami Wartościowymi (CESR), ustanowionego decyzją ‧/‧/WE, umowy o zarządzaniu siecią elektroniczną (zwanej dalej umową o zarządzaniuDie Mitgliedstaaten sollten die Einrichtung und den Ausbau des elektronischen Netzes in der Anfangsphase fördern, indem sie die in Artikel ‧ der Richtlinie ‧/‧/EG genannten zuständigen Behörden anweisen, im Rahmen des durch den Beschluss ‧/‧/EG eingesetzten Ausschusses der europäischen Wertpapierregulierungsbehörden (AEWRB) eine Vereinbarung zur Regulierung des elektronischen Netzes (nachstehend die Regulierungsvereinbarung) zu treffen
Umowy z PTK nie mogą być unieważniane w ciągu ‧ dni przed rozpoczęciem zlecenia, ale dla ograniczenia kosztów umowy te są przekształcane na umowy lokalneDie Verträge der ACI können innerhalb der ersten ‧ Tage nach Vertragsbeginn nicht gekündigt werden; um Kosten zu sparen, werden diese Verträge in örtliche Verträge umgewandelt
Jest to niezwykle złożona dziedzina, w której kwestią jest, czy dana osoba pracuje na podstawie "umowy o pracę” czy "zlecenia na pracę” - i jest różnica między tymi, którzy wykonują pracę w charakterze pracowników i mają taki status dla celów podatkowych, a w zatem płacą składki ubezpieczeniowe szyprowi jako swemu pracodawcy, a tymi, którzy dzielą się dochodami z połowów i nie mają statusu pracowników.Es handelt sich um einen äußerst komplexen Bereich, bei dem es um die Frage geht, nach welcher Art von Arbeitsvertrag man beschäftigt wird - als steuerlich betrachtet normaler Angestellter, der seine Sozialbeiträge an den Schiffsführer als Arbeitgeber bezahlt oder als Fischer, der am Fangerlös beteiligt wird und nicht als gewöhnlicher Arbeitnehmer behandelt wird.
Umowa agencyjna może zatem mieścić się w zakresie art. ‧ ust. ‧, nawet jeżeli dający zlecenie ponosi całe stosowne ryzyko finansowe i handlowe, gdy ułatwia ona zmowęEin Handelsvertretervertrag kann aber auch in Fällen, in denen der Auftraggeber alle damit verbundenen finanziellen und geschäftlichen Risiken übernimmt, unter Artikel ‧ Absatz ‧ fallen, wenn er abgestimmte Verhaltensweisen (Kollusion) fördert
Państwa Członkowskie gwarantują, że informacja o warunkach umowy obejmuje następujące elementy: (a) opis odpowiednich obowiązków oraz zakresów odpowiedzialności dostawcy i użytkownika usług płatniczych w odniesieniu do dostarczenia i korzystania z usługi płatniczej, w tym zwłaszcza: (i) wyszczególnienie informacji lub podanie jednoznacznego identyfikatora, które muszą być dostarczone przez użytkownika usług płatniczych, aby zlecenie płatnicze mogło zostać prawidłowo zrealizowaneDie Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Mitteilung Folgendes umfasst: a) eine Darstellung der jeweiligen Pflichten sowie der Haftung des Zahlungsdienstleisters und des Zahlungsdienstnutzers im Zusammenhang mit der Erbringung bzw. Nutzung des Zahlungsdienstes, insbesondere i) die vom Zahlungsdienstnutzer zu liefernden Informationen oder Kundenidentifikatoren, die für die ordnungsgemäße Ausführung einer Zahlungsanweisung erforderlich sind
Zlecenie obsługi będzie regulowane umową zgodną ze wzorem, który można otrzymać wraz z warunkami przetargu i wszelkimi pozostałymi niezbędnymi informacjami występując do organu zlecającego, pod adresemDer Auftrag zum Erbringen der Dienste wird in einer Vereinbarung nach einem Muster geregelt, das zusammen mit den Ausschreibungsunterlagen und jeder anderen als nützlich erachteten Information vom Auftraggeber unter folgender Anschrift angefordert werden kann
umowy dotyczące zlecenia zadań do realizacji poza jednostką (np. zlecenie przetwarzania danych jednostkiOutsourcingvereinbarungen (z. B. das Auslagern der Datenverarbeitungsprozesse eines Unternehmens
Czynnikiem decydującym przy definiowaniu umowy agencyjnej dla celów stosowania art. ‧ ust. ‧ jest ryzyko finansowe lub handlowe ponoszone przez agenta w związku z działaniami, do których został wyznaczony jako agent przez dającego zlecenieEntscheidend für die Frage, ob Artikel ‧ Absatz ‧ AEUV anwendbar ist, ist das finanzielle oder geschäftliche Risiko, das der Handelsvertreter bezüglich der ihm vom Auftraggeber übertragenen Tätigkeiten trägt
Umowy agencyjne – oprócz tego, iż regulują warunki sprzedaży lub zakupu przez agenta towarów lub usług objętych porozumieniem na rzecz dającego zlecenie – często zawierają postanowienia dotyczące stosunków między agentem i dającym zlecenieHandelsvertreterverträge regeln nicht nur die Bedingungen, zu denen der Vertreter die Vertragswaren oder-dienstleistungen für den Auftraggeber verkauft oder ankauft, sondern enthalten oftmals auch Bestimmungen, die das Verhältnis zwischen dem Vertreter und dem Auftraggeber betreffen
Są to inwestycje specjalnie wymagane przy danym rodzaju działalności, do której agent został wyznaczony przez dającego zlecenie, tj. które są konieczne, aby umożliwić agentowi zawarcie i/lub negocjowanie tego rodzaju umowyInvestitionen, die für die Art der vom Vertreter auszuführenden Tätigkeit erforderlich sind und die dieser benötigt, um den betreffenden Vertrag zu schließen und/oder auszuhandeln
Umowy agencyjne oprócz tego, iż regulują warunki sprzedaży lub zakupu przez agenta towarów lub usług objętych umową w interesie dającego zlecenie często zawierają postanowienia dotyczące stosunków między agentem i dającym zlecenieHandelsvertreterverträge regeln nicht nur die Voraussetzungen, unter denen der Vertreter die Vertragswaren oder-dienstleistungen für den Auftraggeber verkauft oder kauft, sondern enthalten oftmals auch Bestimmungen, die das Verhältnis zwischen dem Vertreter und dem Auftraggeber betreffen
Zlecenie obsługi będzie regulowane umową zgodną ze wzorem, który można otrzymać wraz z dokumentacją przetargową i wszelkimi pozostałymi niezbędnymi informacjami występując do organu zlecającego, pod adresemDer Auftrag zum Erbringen der Dienste wird in einer Vereinbarung nach einem Muster geregelt, das zusammen mit den Ausschreibungsunterlagen und jeder anderen als nützlich erachteten Information vom Auftraggeber unter folgender Anschrift angefordert werden kann
zlecenie lub umowa w sprawie przyznania dotacji pomiędzy Komisją a krajowymi lub międzynarodowymi organami sektora publicznego lub pomiędzy Komisją a osobami fizycznymi lub prawnymi odpowiedzialnymi za realizację działaniaVerträge oder Finanzhilfevereinbarungen zwischen der Kommission und öffentlich-rechtlichen nationalen oder internationalen Einrichtungen oder zwischen der Kommission und natürlichen oder juristischen Personen, die mit der Durchführung beauftragt werden
produktów pochodnych chmielu przetworzonych na podstawie umowy, na zlecenie browarnika, pod warunkiem że produkty te zostaną wykorzystane przez samego browarnikaHopfenerzeugnisse, die unter Vertrag und für Rechnung einer Brauerei verarbeitet werden, sofern diese Erzeugnisse von der Brauerei selbst verwendet werden
nie bierze na siebie odpowiedzialności za niewypełnienie umowy przez klienta, z wyjątkiem straty prowizji, o ile nie ponosi winy (na przykład z powodu nieprzestrzegania stosownych środków bezpieczeństwa lub antywłamaniowych albo niedokonania stosownych działań związanych ze zgłoszeniem kradzieży dającemu zlecenie lub policji, bądź też nieprzekazania dającemu zlecenie wszystkich niezbędnych dostępnych mu informacji dotyczących wiarygodności finansowej klientakeine Haftung dafür übernimmt, dass Kunden ihre Vertragspflichten erfüllen, mit Ausnahme des Verlustes der Provision des Handelsvertreters, sofern die Schuld nicht bei diesem liegt (wenn er es z. B. versäumt, zumutbare Sicherheitsmaßnahmen oder Diebstahlsicherungen vorzusehen oder zumutbare Maßnahmen zu treffen, um Diebstähle dem Auftraggeber oder der Polizei zu melden oder es unterlässt, dem Lieferanten alle, ihm bekannten Informationen hinsichtlich der Zahlungsverlässlichkeit seiner Kunden, zu übermitteln
Czy art. ‧ pkt ‧ lit. b) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych należy interpretować w ten sposób, że umowy dostawy towarów, które mają być wytworzone bądź wyprodukowane, niezależnie od określenia przez zamawiającego wymogów dotyczących pozyskania, obróbki i dostawy produkowanych przedmiotów, łącznie z zapewnieniem jakości produkcji, rzetelności dostawy oraz sprawnej formalnej realizacji zlecenia, należy uznać za sprzedaż rzeczy ruchomych (tiret pierwsze), a nie za świadczenie usług (tiret drugie)?Ist Art. ‧ Nr. ‧ Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen dahin auszulegen, dass Verträge über die Lieferung herzustellender oder zu erzeugender Ware trotz bestimmter Vorgaben des Auftraggebers zu Beschaffung, Verarbeitung und Lieferung der herzustellenden Gegenstände einschließlich einer Sicherung der Herstellungsqualität, der Lieferzuverlässigkeit und der reibungslosen administrativen Auftragsabwicklung als Verkauf beweglicher Sachen (erster Spiegelstrich) und nicht als Erbringung von Dienstleistungen (zweiter Spiegelstrich) zu qualifizieren sind?
Jeżeli zobowiązanie pozaumowne z tytułu prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia dotyczy istniejącego wcześniej między stronami stosunku, takiego jak umowa lub czyn niedozwolony, który jest ściśle związany z tym zobowiązaniem pozaumownym, podlega ono prawu właściwemu dla tego stosunkuKnüpft ein außervertragliches Schuldverhältnis aus Geschäftsführung ohne Auftrag an ein zwischen den Parteien bestehendes Rechtsverhältnis- wie einen Vertrag oder eine unerlaubte Handlung- an, das eine enge Verbindung mit dieser Geschäftsführung ohne Auftrag aufweist, so ist das Recht anzuwenden, dem dieses Rechtsverhältnis unterliegt
Niemniej jednak Komisja uważa, że art. ‧ ust. ‧ nie będzie zwykle miał zastosowania do obowiązków nałożonych na agenta w odniesieniu do umów negocjowanych i/lub zawieranych w interesie dającego zlecenie, jeżeli agentowi nie jest przyznane prawo własności do zakupionych lub sprzedanych towarów objętych umową lub jeżeli sam nie świadczy usług objętych umową i jeżeli agentDie Kommission geht jedoch davon aus, dass Artikel ‧ Absatz ‧ für Verpflichtungen des Handelsvertreters in bezug auf die für den Auftraggeber ausgehandelten und/oder geschlossenen Verträge grundsätzlich nicht anwendbar ist, wenn das Eigentum an den gekauften oder verkauften Vertragswaren nicht bei dem Vertreter liegt oder der Vertreter die Vertragsdienstleistungen nicht selbst erbringt und der Vertreter
Umowy agencyjne obejmują sytuację, w której osobie prawnej lub fizycznej (agentowi) udzielane jest pełnomocnictwo do negocjowania i/lub zawierania umów w interesie innej osoby (dającego zlecenie), we własnym imieniu albo w imieniu dającego zlecenie, naBei Vereinbarungen dieser Art erhält eine juristische oder natürliche Person (der Handelsvertreter) die Vollmacht, im Auftrag einer anderen Person (der Auftraggeber) entweder im eigenen Namen oder im Namen des Auftraggebers Verträge auszuhandeln und/oder zu schließen, die folgendes zum Gegenstand haben
Ewentualne przeliczenie kosztów rzeczywistych na euro następuje po kursie dziennym opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub, w przypadku jego braku, po kursie miesięcznym księgowym, obliczonym przez Parlament Europejski i opublikowanym na stronach internetowych Parlamentu, w dniu wystawienia zlecenia płatniczego przez Parlament Europejski, o ile nie stosuje się przepisów specjalnych, przewidzianych w Warunkach szczegółowych umowyVorbehaltlich einer anderslautenden Regelung in den Besonderen Bestimmungen der Vereinbarung erfolgt die Umrechnung zwischen der Währung, in der die tatsächlichen Kosten ausgedrückt sind, und dem Euro zu dem im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Tageskurs oder, wenn ein solcher Tageskurs nicht veröffentlicht wird, zum monatlichen Buchungskurs des Euro, den das Europäische Parlament am Tag der Auszahlungsanordnung festgelegt und im Internet veröffentlicht hat
Jeżeli jednak agent ponosi jeden lub więcej z rodzajów ryzyka lub kosztów wspomnianych w pkt ‧, ‧ i ‧, umowa pomiędzy agentem a dającym zlecenie nie zostanie uznana za umowę agencyjnąSofern der Handelsvertreter jedoch eines oder mehrere der in Randnummern ‧, ‧ und ‧ genannten Risiken oder Kosten zu tragen hat, kann die Vereinbarung zwischen Vertreter und Auftraggeber nicht als Handelsvertretervertrag gewertet werden
Poniższe obowiązki ze strony agenta będą zazwyczaj uważane za stanowiące nieodłączną część umowy agencyjnej, ponieważ każdy z nich związany jest ze zdolnością dającego zlecenie do ustalenia zakresu działania agenta w związku z towarami lub usługami objętymi umową, co jest sprawą zasadniczą, jeżeli dający zlecenie ma podejmować ryzyko, a zatem mieć możność określania strategii handlowejFolgende Verpflichtungen auf Seiten des Handelsvertreters werden grundsätzlich als Bestandteil eines Handelsvertretervertrags angesehen, da jede für sich die Befugnis des Auftraggebers betrifft, die Tätigkeiten des Vertreters in bezug auf die Vertragswaren bzw. Vertragsdienstleistungen festzulegen, was unerläßlich ist, wenn der Auftraggeber die Risiken übernehmen und in der Lage sein soll, die Geschäftsstrategie festzulegen
Zlecenie/Umowa/FakturaArbeitsauftrag/Bestellung/Rechnung
Jeżeli zastosowanie ma wskazany termin pięcioletni, to czy art. ‧ rozporządzenia nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. pozwala na jego wyłączenie i czy wyłączenia takiego można odmówić jednostce samorządu terytorialnego, która wnosi o udostępnienie tych informacji w celu zawarcia umowy w przedmiocie zlecenia świadczenia usług użyteczności publicznej w zakresie zaopatrzenia miasta w energię cieplną?Für den Fall, dass diese Frist von fünf Jahren gelten sollte: Kann nach Art. ‧ der Verordnung Nr. ‧/‧ von dieser Frist abgewichen werden, und kann nach dieser Bestimmung eine Abweichung von dieser Frist einer Gebietskörperschaft verweigert werden, die um Mitteilung dieser Informationen ersucht, um über einen Vertrag zur Übertragung der öffentlichen Aufgabe der Fernwärme zu verhandeln?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 59558 zdań frazy umowa zlecenia.Znalezione w 25,982 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.