wymowa: IPA: ˈtwũmaʧ̑  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Dolmetscher   
  (Noun  m) (noun   )
   
  osoba przekładająca tekst pisany z jednego języka na inny;
 • Übersetzer   
  (Noun  male, m) [male, generic, hyphenation: Über·set·zer;]
   
  osoba przekładająca tekst pisany z jednego języka na inny;
   
  Jemand, der geschriebene Texte von einer Sprache in eine andere übersetzt
 • Dolmetscherin   
  (Noun  f)
 • Interpret   
 • Interpreter   
 • Übersetzerin   
  (Noun  f)
 • Übersetzung     

Pozostałe znaczenia:

 
osoba dokonująca tłumaczenia wypowiedzi ustnej
 
2 os. osoba rozk. tryb rozkazujący

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (15)

Marpa TłumaczMarpa
potrzebuję tłumaczaich brauche einen Dolmetscher
przysięgły, zaprzysiężony (np. tłumacz)vereidigt
tłumacz niezależnyfreiberuflicher Übersetzer
tłumacz wypowiedzi ustnychDolmetscher
tłumacz zewnętrznyfreiberuflicher Übersetzer
tłumaczeniaÜbersetzungen
tłumaczenieübersetzung; Deutung; Wiedergabe; Übersetzer; Übersetzen; Übertragung; translation; Übersetzung
tłumaczenie amatorskie nnicht offizielle Übersetzung; Nacheifererübersetzung
tłumaczenie automatyczneautomatische Übersetzung; maschinelle Übersetzung
tłumaczenie maszynoweautomatische Übersetzung; maschinelle Übersetzung
tłumaczenie nieprofesjonalne nnicht offizielle Übersetzung; Nacheifererübersetzung
Tłumaczenie Stron InternetowychWeb-Übersetzung
tłumaczenie symultaniczneDolmetschen
tłumaczyćinterpretieren; vorschützen; entschuldigen; Übersetzen; sich; dolmetschen; übertragen; zurückführen; übersetzen; jemanden der Justiz übergeben; aufklären; erklären; erläutern

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "tłumacz", pamięć tłumaczeniowa

add example
kopię zezwolenia udzielonego przez państwo członkowskie odniesienia oraz tłumaczenie zezwolenia na jeden z języków urzędowych państwa członkowskiego otrzymującego wniosekeine Kopie der vom Referenzmitgliedstaat erteilten Zulassung sowie eine Übersetzung der Zulassung in eine Amtssprache des Mitgliedstaats, für den die Zulassung bestimmt ist
Apeluje ponadto do instytucji o rozważenie możliwości udzielania pomocy w tłumaczeniu na wszystkie języki urzędowe Unii Europejskiej głównych elementów inicjatywy uznanej za dopuszczalną, tak by wszyscy obywatele Unii Europejskiej mogli się z nią zapoznaćersucht des Weiteren die Institutionen, die Möglichkeit von Hilfen für die Übersetzung der Hauptelemente einer für zulässig erklärten Initiative in sämtliche Amtssprachen der Europäischen Union in Erwägung zu ziehen, damit eine solche Initiative allen Unionsbürgern zur Kenntnis gebracht werden kann
Te trzy opcje mają sens tylko wtedy, gdy grupowanie jest wyłączone. Nazwy opcji tłumaczą same ich działanie i nie wymagają dalszego komentarza& eg;eg;eg;eg;eg;eg;Diese drei Option sind nur dann sinnvoll, wenn die Gruppierung zusammengehöriger Fenster abgeschaltet ist. Sie sind ziemlich selbsterklärend. Aktivieren heißt, nach vorn bringen und dieses Fenster zum Aktiven zu machen. Nach unten bewegen bedeutet, in den Hintergrund bringen und das dann oben befindliche Fenster zu aktivieren
Tłumaczenie robocze; tłumaczenie ostateczne zostanie opublikowane w „Zbiorze Orzeczeń Trybunału”Vorläufige Übersetzung; die endgültige Übersetzung erscheint in der Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes
w przypadku opublikowania przez Stronę naukowych i technicznych danych, informacji i wyników za pośrednictwem czasopism, artykułów, sprawozdań, książek, a także w przypadku upowszechnienia ich w formie nagrań wideo i oprogramowania, związanych z działaniami prowadzonymi na mocy niniejszej Umowy, druga Strona otrzyma obowiązujące na całym świecie, nieodwołalne, niewyłączne i bezpłatne prawo do tłumaczenia, powielania, adaptacji, przekazywania oraz publicznego rozpowszechniania tych pracVeröffentlicht eine Vertragspartei wissenschaftliche und technische Daten, Informationen und Ergebnisse, die bei Tätigkeiten im Rahmen dieses Abkommens erworben wurden oder sich darauf beziehen, über wissenschaftlich-technische Zeitschriften, Artikel, Berichte, Bücher, einschließlich Videoaufzeichnungen und Software, so wird der anderen Vertragspartei eine weltweite nicht ausschließliche, unwiderrufliche und gebührenfreie Lizenz zur Übersetzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Übermittlung und öffentlichen Verbreitung solcher Werke eingeräumt
Komitet podkreśla, że omawiany wniosek, który dotyczy zmian do dyrektywy ‧/‧/EWG (pierwszej dyrektywy w sprawie prawa spółek) i ‧/‧/EWG (jedenastej dyrektywy w sprawie prawa spółek), prowadzi do uproszczenia i zmniejszenia obciążeń administracyjnych w odniesieniu do delikatnych kwestii, takich jak wymogi ujawniania i tłumaczenia nakładane na niektóre rodzaje spółek, często obciążone nieproporcjonalnymi i czasami nieuzasadnionymi kosztamiDer EWSA betont, dass der hier erörterte Vorschlag zur Änderung der Richtlinien ‧/‧/EWG (Erste Gesellschaftsrechtrichtlinie) und ‧/‧/EWG (Elfte Gesellschaftsrechtrichtlinie) eine Vereinfachung und Verringerung der Verwaltungslasten auf dem heiklen Gebiet der Veröffentlichungs- und Übersetzungspflichten von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen vorsieht, denen oft unverhältnismäßig hohe und mitunter ungerechtfertigte Belastungen auferlegt werden
Jak już tłumaczono powyżej, Komitet wzywa, aby rozważania na temat ewentualnego ryzyka rynkowego prowadziły do tego, by wszystkie urzędy odpowiedzialne za nadzór nad działalnością bankową i transakcjami niebankowymi zawarły pod przewodnictwem Europejskiego Banku Centralnego umowę o stałej współpracy i wzajemnym informowaniu, co umożliwi szybkie i skuteczne działanie w nagłej potrzebieWie bereits oben ausgeführt fordert der Ausschuss, dass die Erwägung der möglichen Marktrisiken dazu führt, dass alle für die Überwachung von Bankgeschäften und nicht bankspezifischen Geschäften zuständigen Behörden unter der Führung der EZB Abkommen über die ständige Zusammenarbeit und gegenseitige Unterrichtung abschließen, die rasche und wirksame Notfallmaßnahmen ermöglichen
Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie wynagrodzeń oraz składek pracodawcy na system ubezpieczeń społecznych tłumaczy ustnych zatrudnionych jako personel pomocniczyDiese Mittel decken die Bezüge und den Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung der Hilfsdolmetscher
Tłumaczenie powinno być uwierzytelnione przez osobę do tego uprawnioną w jednym z Państw CzłonkowskichDie Übersetzung ist von einer hierzu in einem der Mitgliedstaaten befugten Person zu beglaubigen
Powinna istnieć możliwość, by w SIS ‧ umieszczać tłumaczenie danych dodatkowych, które są wprowadzane jako środek umożliwiający wydawanie osób na podstawie europejskiego nakazu aresztowania i ich ekstradycjęAuch sollte eine Übersetzung der ergänzenden Daten, die zwecks Übergabe auf der Grundlage des Europäischen Haftbefehls und zwecks Auslieferung eingegeben wurden, in das SIS ‧ aufgenommen werden können
Najpoważniejsze trudności odnotowano w odniesieniu do stanowisk informatyków i tłumaczy konferencyjnychBeträchtlichere Schwierigkeiten wurden in Bezug auf die Stellen für Informatiker und Dolmetscher festgestellt
Nie mogą one wymagać przedłożenia dokumentu z innego państwa członkowskiego w oryginale ani w formie poświadczonej kopii lub poświadczonego tłumaczenia, chyba że jest to przewidziane w innych przepisach wspólnotowych lub jeśli taki wymóg jest uzasadniony nadrzędnym interesem publicznym, w tym względami porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznegoDie Mitgliedstaaten dürfen nicht verlangen, dass Dokumente eines anderen Mitgliedstaates im Original, in beglaubigter Kopie oder in beglaubigter Übersetzung vorgelegt werden, außer in den Fällen, in denen dies in anderen Gemeinschaftsrechtsakten vorgesehen ist, oder wenn zwingende Gründe des Allgemeininteresses, einschließlich der öffentlichen Ordnung und Sicherheit dies erfordern
Komitet uważa wreszcie, że należy kontynuować i rozwijać doskonale prowadzone prace porównawcze podjęte przez Komisję, regularnie aktualizować informacje o nich na stronie internetowej Wspólnoty, jak również tłumaczyć je na wystarczającą ilość języków, by zapewnić ich ogólną przydatność dla przedstawicieli zawodów prawniczych, urzędników publicznych, administratorów i sędziów zajmujących się spadkami międzynarodowymiDer Ausschuss ist schließlich der Auffassung, dass die bereits von den Kommissionsdienststellen begonnene, hervorragende rechtsvergleichende Arbeit weiter vorangetrieben und regelmäßig auf der Europa-Website aktualisiert sowie in eine ausreichende Anzahl von Sprachen übersetzt werden sollte, damit sie für Angehörige der Rechtsberufe sowie den öffentlichen Bediensteten, Verwaltungsangestellten und Richtern, die mit Fragen der Erbschaften mit Auslandsbezug befasst sind, von allgemeinem Nutzen sind
Sekretariat Generalny Rady popiera pomysł przeprowadzenia niezależnej analizy dotyczącej możliwych korzyści płynących z utworzenia jednego międzyinstytucjonalnego biura świadczącego usługi tłumaczenia ustnego wszystkim instytucjom UEDas Generalsekretariat des Rates unterstützt die Idee, eine unabhängige Evaluierung der potenziellen Vorteile vornehmen zu lassen, die mit der Schaffung einer einzigen interinstitutionellen Einrichtung verbunden wären, die die Dolmetscher für alle EU-Organe bereitstellen würde
Jeżeli któryś z wymienionych dokumentów nie jest sporządzony w języku angielskim, należy dołączyć tłumaczenie na język angielskiSollte eines dieser Dokumente nicht in englischer Sprache erstellt sein, ist eine englische Übersetzung beizufügen
Mając świadomość, że wydatki związane z tłumaczeniem ustnym posiedzeń oraz tłumaczeniem dokumentów stanowią wydatki ponoszone wyłącznie dla potrzeb własnych, Wspólnota jest gotowa do kontynuowania wcześniejszych praktyk i pokrywania wydatków związanych zarówno z posiedzeniami instytucji Umowy, które odbywają się na terytorium Państwa Członkowskiego, jak i tych, które odbywają się na terytorium państwa AKPDie Gemeinschaft ist sich bewußt, dass die Kosten für das Dolmetschen in den Sitzungen und die Übersetzung der Schriftstücke im wesentlichen wegen ihres Bedarfs anfallen, und ist bereit, die bisherige Praxis fortzusetzen und diese Kosten sowohl für die Sitzungen der Organe des Abkommens im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates als auch im Hoheitsgebiet eines AKP-Staates zu tragen
Wszystkie państwa członkowskie powinny akceptować takie uwierzytelnienie i nie mogą nakładać innych wymogów formalnych poza tym, co przewiduje ust. ‧ i ‧, zgodnie z celem zmniejszenia do koniecznego minimum kosztów tłumaczenia i uwierzytelnieniaSämtliche Mitgliedstaaten haben diese Bescheinigungen zu akzeptieren und dürfen, abgesehen von den in Absatz ‧ und ‧ vorgeschriebenen Formalitäten, keine weiteren offiziellen Anforderungen auferlegen, womit das Ziel, die Kosten für die Übersetzung und die Beglaubigung auf ein Minimum zu senken, erreicht wird
Środki te przeznaczone są na opłaty i koszty podróży zewnętrznych tłumaczy ustnych i operatorów konferencji, w tym na zwrot kostów za usługi świadczone przez tłumaczy konferencyjnych Komisji na wszystkich obradach niezwiązanych bezpośrednio z realizacją programu pracy AgencjiVeranschlagt sind die Vergütungen und Reisekosten der freiberuflichen Dolmetscher und Konferenzoperateure, einschließlich der Vergütung der von Dolmetschern der Kommission erbrachten Leistungen, im Zusammenhang mit sämtlichen Sitzungen, die nicht direkt mit der Durchführung des Arbeitsprogramms der Agentur zusammenhängen
Podręcznik tłumacza & kturtleÜbersetzerhandbuch für & kturtle
Wszystkie wnioski o udzielenie pomocy, standardowe formularze dotyczące powiadomienia i jednolite tytuły wykonawcze umożliwiające egzekucję we współpracującym państwie członkowskim przesyła się w języku urzędowym lub w jednym z języków urzędowych współpracującego państwa członkowskiego albo dokumentom tym towarzyszy stosowne tłumaczenieAlle Amtshilfeersuchen, Standardformblätter für die Zustellung und einheitlichen Vollstreckungstitel für die Vollstreckung im ersuchten Mitgliedstaat werden in der Amtssprache oder einer der Amtssprachen des ersuchten Mitgliedstaats übermittelt oder es wird ihnen eine Übersetzung in diese Amtssprache beigefügt
Tłumaczenie pisemneÜbersetzung
Obowiązek emitenta dokonywania tłumaczenia wszystkich bieżących lub okresowych informacji na właściwe w danej sytuacji języki we wszystkich Państwach Członkowskich, w których jego papiery wartościowe dopuszczone są do obrotu, nie sprzyja integracji rynków papierów wartościowych i wpływa zniechęcająco na transgraniczne dopuszczanie papierów wartościowych do obrotu na rynkuJede Verpflichtung eines Emittenten, alle laufenden und regelmäßigen Informationen in alle relevanten Sprachen der Mitgliedstaaten zu übersetzen, in denen seine Wertpapiere zum Handel zugelassen sind, fördert nicht die Integration der Wertpapiermärkte, sondern behindert die grenzüberschreitende Zulassung von Wertpapieren zum Handel an geregelten Märkten
Tłumaczenie musi być uwierzytelnione przez osobę uprawnioną do tego w jednym z Państw CzłonkowskichDie Übersetzung wird von einer Person beglaubigt, die in einem der Mitgliedstaaten für diese Aufgabe qualifiziert ist
I po drugie, Rada proponuje nowy ustęp 8, który przewiduję, że Komisja zapewnia państwom członkowskim wsparcie finansowe na potrzeby tłumaczenia na języki urzędowe tych państw umów dotyczących międzynarodowego przewozu drogowego ładunków niebezpiecznych, Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami ładunków niebezpiecznych i "Europejskiego porozumienia w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi”.Zum anderen schlägt der Rat vor, einen neuen Absatz zu Artikel 8 hinzuzufügen, in dem festgelegt wird, dass die Kommission den Mitgliedstaaten finanzielle Unterstützung für die Übersetzung des Europäischen Abkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, der Regelung für die internationale Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn und des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen in ihre jeweiligen Amtssprachen gewährt.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2935 zdań frazy tłumacz.Znalezione w 1,205 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.