wymowa: IPA: ˈtwũmaʧ̑  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Dolmetscher   
  (Noun  m) (noun   )
   
  osoba przekładająca tekst pisany z jednego języka na inny;
 • Übersetzer   
  (Noun  male, m) [male, generic, hyphenation: Über·set·zer;]
   
  osoba przekładająca tekst pisany z jednego języka na inny;
   
  Jemand, der geschriebene Texte von einer Sprache in eine andere übersetzt
 • Dolmetscherin   
  (Noun  f)
 • Interpret   
 • Interpreter   
 • Übersetzerin   
  (Noun  f)
 • Übersetzung     

Pozostałe znaczenia:

 
osoba dokonująca tłumaczenia wypowiedzi ustnej
 
2 os. osoba rozk. tryb rozkazujący

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (15)

Marpa TłumaczMarpa
potrzebuję tłumaczaich brauche einen Dolmetscher
przysięgły, zaprzysiężony (np. tłumacz)vereidigt
tłumacz niezależnyfreiberuflicher Übersetzer
tłumacz wypowiedzi ustnychDolmetscher
tłumacz zewnętrznyfreiberuflicher Übersetzer
tłumaczeniaÜbersetzungen
tłumaczenieübersetzung; Deutung; Wiedergabe; Übersetzer; Übersetzen; Übertragung; translation; Übersetzung
tłumaczenie amatorskie nnicht offizielle Übersetzung; Nacheifererübersetzung
tłumaczenie automatyczneautomatische Übersetzung; maschinelle Übersetzung
tłumaczenie maszynoweautomatische Übersetzung; maschinelle Übersetzung
tłumaczenie nieprofesjonalne nnicht offizielle Übersetzung; Nacheifererübersetzung
Tłumaczenie Stron InternetowychWeb-Übersetzung
tłumaczenie symultaniczneDolmetschen
tłumaczyćinterpretieren; vorschützen; entschuldigen; Übersetzen; sich; dolmetschen; übertragen; zurückführen; übersetzen; jemanden der Justiz übergeben; erklären; aufklären; erläutern

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "tłumacz", pamięć tłumaczeniowa

add example
Państwa Członkowskie uznają za konieczne zapewnienie takiej obsługi, przynajmniej gdy organ rozpatrujący wezwie wnioskodawcę na przesłuchanie, o którym mowa w art. ‧ i ‧, a odpowiednia komunikacja nie może zostać zapewniona bez obsługi przez tłumaczyDie Mitgliedstaaten müssen zumindest dann von der Erforderlichkeit einer solchen Beziehung ausgehen, wenn die Asylbehörde den Asylbewerber zu einer Anhörung nach Maßgabe der Artikel ‧ und ‧ vorlädt und ohne die Beziehung eines Dolmetschers eine angemessene Verständigung nicht gewährleistet werden kann
w odniesieniu do języka lub języków, w których zostało ono podane w dodatku ‧, ale nie w odniesieniu do tłumaczenia; orazdie Sprachfassungen in Anlage ‧, nicht aber für Übersetzungen, und
obserwowanie rynku informatycznego w zakresie tłumaczeń oraz analizowanie/testowanie obecnych na rynku narzędzi wspomagających tłumaczenieBeobachtung des Markts für Übersetzungstools und Analysierung/Erprobung der auf dem Markt erhältlichen Übersetzungstools
Tłumaczenie prawodawstwa, dokumentów politycznych i administracyjnych umożliwia Unii wypełnienie jej obowiązków prawnych.Die Übersetzung legislativer, politischer und administrativer Dokumente gestattet es der Union, ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.
Usługi tłumaczy wymagane do funkcjonowania Agencji świadczy Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii EuropejskiejDie für die Arbeit der Agentur erforderlichen Übersetzungen werden vom Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union angefertigt
Właściwe organy państwa członkowskiego, w którym składa się wniosek o pozwolenie na przywóz, mogą wymagać dostarczenia tłumaczenia świadectwaDie zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem die Einfuhrlizenz beantragt wird, können eine Übersetzung des Zeugnisses verlangen
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z pracą tłumaczy zewnętrznych lub zatrudnionych czasowo oraz maszynopisania i innych prac zlecanych na zewnątrz przez służby tłumaczenioweDiese Mittel decken die Ausgaben für Leistungen freiberuflicher oder vorübergehend beschäftigter Übersetzer oder für vom Übersetzungsdienst nach außen vergebene Schreib- oder sonstige Arbeiten
Piotr Prędkiewicz (aktualny tłumacz), Marcin Raubal, Maciej WikłoEMAIL OF TRANSLATORSFrederik Schwarzer und Arndt BraunEMAIL OF TRANSLATORS
Trybunał Sprawiedliwości przechodził trudności, jeśli chodzi o rekrutację wykwalifikowanych tłumaczy konferencyjnych i związane z tym ograniczenia, a także konieczność stosowania szeregu technik tłumaczeniowych w celu jakościowego i ilościowego zaspokojenia wszystkich próśb o tłumaczenia ustne.Der Gerichtshof hatte Schwierigkeiten bezüglich der Einstellung qualifizierter Konferenzdolmetscher, und es wurden die diesbezüglichen Beschränkungen und die Notwendigkeit, eine Reihe von Dolmetschtechniken zu nutzen, um in der Lage zu sein, in qualitativer und quantitativer Hinsicht alle Anträge auf Dolmetschanträge zu bewältigen, vermerkt.
Nikt nie powinien przytaczać niezależności jako powodu, dla którego nie musi on brać na siebie odpowiedzialności, tłumaczyć się ze swoich czynów lub być przedmiotem kontroli.Ich habe vorgeschlagen, dass ein Ausschuss der Weisen eingerichtet wird, um über die Zukunft nachzudenken und damit wir alle zusammen über die verschiedenen Zukunftsmöglichkeiten Europas diskutieren.
W przypadku pozycji ‧ ‧ ‧ ‧ nie odbyła się planowana rekrutacja tłumaczy ustnychBei Posten ‧ ‧ ‧ ‧ kam die geplante Einstellung von Dolmetschern nicht zustande
Ponadto konieczne jest rozwijanie kursów tłumaczenia pisemnego i ustnego, w które byłyby zaangażowane nie tylko instytucje (począwszy od zwykłych obywateli, poprzez regiony, aż po Parlament Europejski- dobrą zachętą do używania wielu języków w lokalnych instytucjach jest promowanie i nagradzanie miast, które potrafią zaproponować własny portal internetowy i dokumentację zewnętrzną w różnych wersjach językowych), lecz również podmioty kontaktujące się z ogółem społeczeństwaDarüber hinaus sind Übersetzungs- und Dolmetschkurse zu konzipieren, an denen sich nicht nur die Institutionen beteiligen (angefangen bei den Bürgern über die Regionen bis hin zum Europäischen Parlament- die Förderung und Auszeichnung von Städten, die ihre eigene Internetseite und ihre Informationsbroschüren in mehreren Sprachen anbieten können, ist ein guter Anreiz für die institutionelle Mehrsprachigkeit auf lokaler Ebene), sondern auch Akteure, die mit der breiten Öffentlichkeit Kontakt haben
Przepraszam, ale z powodu przeciągnięcia się poprzedniej debaty mamy dziś wieczorem mało czasu, zamierzam jednak zamknąć posiedzenie o godz. 20.30, aby tłumacze mogli zjeść kolację.Ich bitte um Entschuldigung, dass uns heute Abend so wenig Zeit bleibt, weil die vorhergehende Aussprache etwas ausgeufert ist, aber ich möchte wirklich gern um 20.30 Uhr schließen, damit auch die Dolmetscher noch etwas essen können.
Tłumaczenie robocze; tłumaczenie ostateczne zostanie opublikowane w Zbiorze Orzeczeń TrybunałuVorläufige Übersetzung: die endgültige Übersetzung erscheint in der Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes
Sekretariat Generalny Rady przyjmuje sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczące wydatków związanych z tłumaczeniem ustnym poniesionych przez instytucje UE, które może służyć za podstawę do dalszej racjonalizacji korzystania z usług tłumaczeniowych w przyszłościDas Generalsekretariat des Rates begrüßt den Bericht des Europäischen Rechnungshofs über die Ausgaben der EU-Organe für Dolmetscher; dieser Bericht könnte die Grundlage für eine weitere Rationalisierung des Einsatzes von Dolmetschern in der Zukunft darstellen
Jeżeli strona postępowania składa dokument podpisany w tym celu w jakimkolwiek innym urzędowym języku Unii Europejskiej niż użyty na podstawie ust. ‧, dokument ten uznaje się za dostarczony, gdy Urząd otrzyma jego tłumaczenie dostarczone przez inne instytucjeLegt ein Verfahrensbeteiligter ein von ihm zu diesem Zweck unterzeichnetes Schriftstück in einer anderen Amtssprache der Europäischen Union vor als derjenigen, die er nach Absatz ‧ hätte benutzen müssen, so gilt das Schriftstück als zu dem Zeitpunkt eingegangen, an dem das Amt über eine von anderen Dienststellen angefertigte Übersetzung verfügt
Wybory w Rumunii ukazały nam, że spoczywa na nas wielka odpowiedzialność wobec obywateli rumuńskich, którym musimy więcej mówić o Unii Europejskiej, tłumaczyć korzyści z przynależności do naszej rodziny i zasady w niej panujące.Die Wahl in Rumänien hat uns gezeigt, dass wir eine große Verantwortung gegenüber den rumänischen Bürgern haben, mit denen wir mehr über die Europäische Union reden müssen, um ihnen die Vorteile und die Zwänge innerhalb der Familie, der wir angehören, zu erläutern.
Jest to szczególnie ważne wtedy , gdy wideokonferencja odbywa się z udziałem tłumacza .Hierauf ist insbesondere bei Videokonferenzen zu achten , bei denen Dolmetscher eingesetzt werden .
Dokumentom sporządzonym w języku innym niż język postępowania towarzyszy tłumaczenie na język postępowaniaDokumenten in einer anderen Sprache als der Verfahrenssprache wird eine Übersetzung in die Verfahrenssprache beigefügt
Posiedzenia i spotkania tłumaczone są symultaniczne na języki urzędowe Unii EuropejskiejBei den Sitzungen wird simultan in die Amtssprachen der Union gedolmetscht
zatrudnianie A.I.C. niezbędnych dla uzupełnienia liczby tłumaczy stałych w długo-, średnio- i krótkoterminowej perspektywieEinstellung von Konferenzhilfsdolmetschern zur lang-, mittel- und kurzfristigen Ergänzung der dauerhaft beschäftigten Dolmetscher
Umawiające się Strony odstępują od wzajemnych roszczeń dotyczących zwrotu wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjątkiem wydatków poniesionych, w razie potrzeby, na rzecz biegłych lub świadków, a także tłumaczy ustnych i pisemnych niebędących pracownikami administracji publicznejDie Vertragsparteien verzichten auf gegenseitige Ansprüche auf Erstattung der bei der Anwendung dieses Abkommens angefallenen Kosten; hiervon ausgenommen sind gegebenenfalls Aufwendungen für Zeugen und Sachverständige sowie für Dolmetscher und Übersetzer, die nicht dem öffentlichen Dienst angehören
tłumaczenie ustne było wysokiej jakościDolmetschleistungen sind qualitativ hochwertig
trwały błąd w tłumaczeniu nazwyNicht behebbarer Fehler bei der Namensauflösung
Jeżeli język wcześniejszego zgłoszenia nie jest jednym z języków Urzędu, zgłaszający przedstawia tłumaczenie wcześniejszego zgłoszenia w jednym z tych językówIst die frühere Anmeldung nicht in einer der Sprachen des Amtes abgefaßt, so hat der Anmelder eine Übersetzung der früheren Anmeldung in einer dieser Sprachen einzureichen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3384 zdań frazy tłumacz.Znalezione w 2,196 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.