Tłumaczenia na język niemiecki:

  • gute Besserung   
    (Phrase  )

Przykładowe zdania z "szybkiego powrotu do zdrowia", pamięć tłumaczeniowa

add example
Panu Johnowi Bowisowi życzę szybkiego powrotu do zdrowia.Ich möchte Herrn Bowis eine rasche Genesung wünschen.
Życzę Johnowi Bowisowi szybkiego powrotu do zdrowia.Ich wünsche Herrn Bowis eine schnelle Genesung.
Na zakończenie chciałabym życzyć Johnowi Bowisowi szybkiego powrotu do zdrowia.Ich möchte damit schließen, Herrn Bowis eine rasche Genesung zu wünschen.
Na zakończenie chciałbym wyrazić życzenia szybkiego powrotu do zdrowia prezydenta Vaclava Havla po jego ostatniej operacji.Abschließend wünsche ich dem Präsidenten Vaclav Havel eine rasche Erholung von seiner kürzlichen Operation.
Chcemy życzyć mu szybkiego i całkowitego powrotu do zdrowia oraz wyrazić nasze pełne polityczne i ludzkie poparcie.Lassen Sie uns ihm eine rasche und vollständige Genesung wünschen und unsere uneingeschränkte politische und menschliche Unterstützung aussprechen.
Panie przewodniczący! Pozwolę sobie na początku przekazać wyrazy uznania dla mojego kolegi, Johna Bowisa, i - jestem przekonany - wszyscy życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia.Herr Präsident! Lassen Sie mich damit beginnen, meinem Kollegen John Bowis meine Achtung zu bezeugen, und ich bin mir sicher, dass wir alle ihm eine baldige Genesung wünschen.
w imieniu grupy PSE. - (DE) Panie przewodniczący! Przede wszystkim chciałabym w imieniu mojej grupy życzyć Johnowi Bowisowi szybkiego powrotu do zdrowia.im Namen der PSE-Fraktion - (DE) Herr Präsident! Zuallererst möchte ich im Namen meiner Fraktion John Bowis alles Gute wünschen.
Z drugim pytaniem zwracam się szczególnie do Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) i Europejskich Demokratów: przykro mi, że mój przyjaciel, John Bowis, nie jest dziś obecny, ponieważ w tej kadencji rozwiązaliśmy wiele problemów dzięki niemu jako koordynatorowi wielu grup w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, i ja również oczywiście życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia. I chciałbym zapytać grupę PPE-DE, jak również - jak mi się wydaje - Grupę Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy: czy uważają państwo, że lepiej jest przejść do drugiego czytania bez poparcia ze strony Grupy Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim?Zweitens, und hier wende ich mich speziell an die Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) und Europäischen Demokraten - ich bedaure, dass mein Freund John Bowis nicht hier ist, da wir mit ihm als Koordinator der wichtigsten Fraktionen im Ausschuss für Umwelt, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit sehr viele Probleme in dieser parlamentarischen Amtszeit gelöst haben, und auch ich wünsche ihm natürlich eine schnelle Genesung - möchte ich die EVP-ED-Fraktion und, denke ich, auch die Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa fragen: Halten Sie es für besser, in die zweite Lesung ohne die Stimmen der Sozialistischen Fraktion im Europäischen Parlament einzutreten?
(ES) Panie przewodniczący, pani komisarz! Ja również chciałabym życzyć pani komisarz Kroes szybkiego powrotu do zdrowia.(ES) Herr Präsident, Frau Kommissarin! Auch ich möchte Frau Kroes eine schnelle Genesung wünschen.
(NL) Na wstępie chciałabym podziękować Johnowi Bowisowi za jego bardzo energiczne i zaangażowane wysiłki na rzecz zdrowia publicznego i mobilności pacjentów, i życzyć mu szybkiego powrotu do zdrowia.(NL) Ich beginne mit einem Wort des Dankes an Herrn Bowis für seine aktiven und hingebungsvollen Bemühungen im Namen von öffentlicher Gesundheit und Patientenmobilität, und möchte ihm eine schnelle Genesung wünschen.
Chciałbym przekazać moje wyrazy współczucia rodzinie i przyjaciołom policjantów, którzy zostali zabici, a rannym policjantom życzę szybkiego powrotu do zdrowia.Ich möchte den Familien und Freunden der getöteten Polizisten mein Beileid aussprechen, und ich wünsche den verletzten Polizisten eine rasche Genesung.
Kończąc, życzę komisarzowi Dimasowi szybkiego powrotu do zdrowia.Abschließend wünsche ich Kommissar Dimas gute Besserung.
Chciałbym przy tej okazji złożyć jej szczere życzenia szybkiego powrotu do zdrowia.Ich möchte ihr bei dieser Gelegenheit meine aufrichtigsten Wünsche für eine rasche Genesung übermitteln.
Był pierwszym Czechem, który przemawiał w Parlamencie Europejskim. W imieniu nas wszystkich pragnę życzyć mu szybkiego powrotu do zdrowia.Er war der erste Tscheche im Europäischen Parlament, und im Namen von uns allen wünsche ich ihm, dass er sich schnell wieder erholt.
z całą mocą potępia próbę dokonania zamachu na prezydenta Ramosa Horta i życzy mu pełnego powrotu do zdrowia i szybkiego ponownego przejęcia roli przywódcy krajuverurteilt aufs Schärfste die versuchte Ermordung von Präsident Ramos Horta und wünscht ihm vollständige Genesung und eine rasche Rückkehr ins Amt
Z tego względu chciałabym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do jego stworzenia, oraz sprawozdawcy, Johnowi Bowisowi, któremu życzę oczywiście szybkiego powrotu do zdrowia.Deshalb möchte ich jedem, der daran mitgewirkt hat, danken, insbesondere dem Berichterstatter John Bowis, dem wir natürlich alle eine rasche Genesung wünschen.
Wszystkim rannym życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.Wir wünschen allen Verletzten eine rasche Genesung.
Dziękuję sprawozdawcy, Johnowi Borisowi, za całą pracę, jaką wykonał, i życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia.Ich danke dem Berichterstatter, Herrn Bowis, für all die Arbeit, die er geleistet hat, und wünsche ihm eine rasche Genesung.
(EL) Panie przewodniczący! Ja również chciałbym życzyć naszemu przyjacielowi, Johnowi Bowisowi, szybkiego powrotu do zdrowia i wszystkiego najlepszego, a jednocześnie podziękować mu za jego ciężką pracę.(EL) Herr Präsident, auch ich möchte unserem Freund eine rasche Genesung und alles Gute wünschen, und ihm gleichzeitig für seine harte Arbeit danken.
Wraz z całą Izbą życzę mu bardzo szybkiego powrotu do zdrowia.Gemeinsam mit diesem Parlament wünsche ich ihm eine rasche Genesung.
(ES) Panie przewodniczący! Przede wszystkim chciałabym wyrazić swój szacunek dla wysiłków Johna Bowisa, służących zagwarantowaniu szerokiego porozumienia w tej sprawie, ale również przekazać mu nasze najlepsze życzenia szybkiego powrotu do zdrowia.(ES) Herr Präsident, zunächst möchte ich meine Anerkennung für Herrn Bowis Anstrengungen zum Ausdruck bringen, eine breite Einigung zu diesem Thema zu sichern, und möchte ihm unsere besten Wünsche für eine rasche Genesung übermitteln.
Życzymy panu premierowi szybkiego opuszczenia szpitala i powrotu do zdrowia.Wir hoffen, dass Herr Berlusconi das Krankenhaus bald verlassen kann und wir wünschen ihm eine schnelle Genesung.
Panie przewodniczący! Życzę panu szybkiego powrotu do zdrowia.Herr Präsident, ich wünsche Ihnen eine rasche Genesung.
(EL) Panie przewodniczący, pani komisarz, pani przewodnicząca Filipiová! Na wstępie chciałbym pogratulować pani komisarz Vassiliou jej inicjatywy w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy oraz sprawozdawcy, Johnowi Bowisowi, za jego doskonałą pracę, jak również dołączyć się do życzeń jego szybkiego powrotu do zdrowia.(EL) Herr Präsident, Frau Kommissarin, Frau Filipiová, ich möchte damit beginnen, Frau Kommissarin Vassiliou für ihre Initiative des Richtlinienvorschlags zu danken, und Herrn Bowis für seine exzellente Arbeit, und meine Wünsche für seine rasche Genesung anschließen.
Chciałabym ponownie podziękować Johnowi Bowisowi i kontrsprawozdawcom za ich wysiłki i ciężką pracę, jak również życzyć Johnowi Bowisowi szybkiego powrotu do zdrowia.Lassen Sie mich auch noch einmal Herrn Bowis und den Schattenberichterstattern für ihre Anstrengungen und harte Arbeit danken, und ihm eine schnelle Genesung wünschen.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 772122 zdań frazy szybkiego powrotu do zdrowia.Znalezione w 94,521 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.