Tłumaczenia na język niemiecki:

  • gute Besserung   
    (Phrase  )

Przykładowe zdania z "szybkiego powrotu do zdrowia", pamięć tłumaczeniowa

add example
Z drugim pytaniem zwracam się szczególnie do Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) i Europejskich Demokratów: przykro mi, że mój przyjaciel, John Bowis, nie jest dziś obecny, ponieważ w tej kadencji rozwiązaliśmy wiele problemów dzięki niemu jako koordynatorowi wielu grup w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, i ja również oczywiście życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia. I chciałbym zapytać grupę PPE-DE, jak również - jak mi się wydaje - Grupę Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy: czy uważają państwo, że lepiej jest przejść do drugiego czytania bez poparcia ze strony Grupy Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim?Zweitens, und hier wende ich mich speziell an die Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) und Europäischen Demokraten - ich bedaure, dass mein Freund John Bowis nicht hier ist, da wir mit ihm als Koordinator der wichtigsten Fraktionen im Ausschuss für Umwelt, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit sehr viele Probleme in dieser parlamentarischen Amtszeit gelöst haben, und auch ich wünsche ihm natürlich eine schnelle Genesung - möchte ich die EVP-ED-Fraktion und, denke ich, auch die Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa fragen: Halten Sie es für besser, in die zweite Lesung ohne die Stimmen der Sozialistischen Fraktion im Europäischen Parlament einzutreten?
Niestety nie może on być dziś tu z nami z uwagi na zły stan zdrowia, a ja życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia i będzie nam go oczywiście bardzo brakować w Parlamencie kolejnej kadencji.Leider kann er heute wegen seiner Erkrankung nicht bei uns sein, und ich wünsche ihm eine baldige Genesung, und natürlich wird er im nächsten Parlament außerordentlich vermisst werden.
(NL) Na wstępie chciałabym podziękować Johnowi Bowisowi za jego bardzo energiczne i zaangażowane wysiłki na rzecz zdrowia publicznego i mobilności pacjentów, i życzyć mu szybkiego powrotu do zdrowia.(NL) Ich beginne mit einem Wort des Dankes an Herrn Bowis für seine aktiven und hingebungsvollen Bemühungen im Namen von öffentlicher Gesundheit und Patientenmobilität, und möchte ihm eine schnelle Genesung wünschen.
Z tego względu szkoda, że człowiek, który znaczną część swojej kariery poświęcił temu zagadnieniu, jest dzisiaj nieobecny z powodów zdrowotnych, a ja z całego serca przyłączam się do życzeń wszystkiego najlepszego dla szybkiego powrotu Johna do zdrowia.Daher ist es bedauerlich, dass der Mann, der dieser Sache einen Großteil seiner Karriere gewidmet hat, nun selbst aus gesundheitlichen Gründen fehlen muss. Ich schließe mich voll und ganz an und wünsche John alles erdenklich Gute für seine rasche Genesung.
Z tego względu chciałabym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do jego stworzenia, oraz sprawozdawcy, Johnowi Bowisowi, któremu życzę oczywiście szybkiego powrotu do zdrowia.Deshalb möchte ich jedem, der daran mitgewirkt hat, danken, insbesondere dem Berichterstatter John Bowis, dem wir natürlich alle eine rasche Genesung wünschen.
(EL) Panie przewodniczący, pani komisarz, pani przewodnicząca Filipiová! Na wstępie chciałbym pogratulować pani komisarz Vassiliou jej inicjatywy w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy oraz sprawozdawcy, Johnowi Bowisowi, za jego doskonałą pracę, jak również dołączyć się do życzeń jego szybkiego powrotu do zdrowia.(EL) Herr Präsident, Frau Kommissarin, Frau Filipiová, ich möchte damit beginnen, Frau Kommissarin Vassiliou für ihre Initiative des Richtlinienvorschlags zu danken, und Herrn Bowis für seine exzellente Arbeit, und meine Wünsche für seine rasche Genesung anschließen.
w imieniu grupy PSE. - (DE) Panie przewodniczący! Przede wszystkim chciałabym w imieniu mojej grupy życzyć Johnowi Bowisowi szybkiego powrotu do zdrowia.im Namen der PSE-Fraktion - (DE) Herr Präsident! Zuallererst möchte ich im Namen meiner Fraktion John Bowis alles Gute wünschen.
Żałuję, że John Bowis nie jest dzisiejszego ranka obecny wśród nas, w tej Izbie, i życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia po jego chorobie.Ich bedaure, dass Herr Bowis heute Vormittag im Parlament nicht unter uns weilen kann, und ich wünsche ihm eine rasche Erholung von seiner Krankheit.
To rzeczywiście właściwy moment, by podziękować naszemu sprawozdawcy, panu Bowis'owi za wykonaną pracę, a także życzyć mu szybkiego i pomyślnego powrotu do zdrowia.Es ist in der Tat der angemessene Zeitpunkt, dem Berichterstatter, Herrn Bowis, für seine Arbeit zu danken und ihm eine rasche und gute Genesung zu wünschen.
Wraz z całą Izbą życzę mu bardzo szybkiego powrotu do zdrowia.Gemeinsam mit diesem Parlament wünsche ich ihm eine rasche Genesung.
(EL) Panie przewodniczący! Ja również chciałbym życzyć naszemu przyjacielowi, Johnowi Bowisowi, szybkiego powrotu do zdrowia i wszystkiego najlepszego, a jednocześnie podziękować mu za jego ciężką pracę.(EL) Herr Präsident, auch ich möchte unserem Freund eine rasche Genesung und alles Gute wünschen, und ihm gleichzeitig für seine harte Arbeit danken.
Muszę również podziękować wszystkim kolegom z całej Izby za ich ciepłe słowa dla Johna Bowisa, zarówno na polu zawodowym - uznania za jego pracę, jak również osobistym - poprzez życzenia szybkiego powrotu do zdrowia, które z przyjemnością mu przekażę.Ich muss auch allen Kollegen quer durch das Parlament für ihre warme Anerkennung für Herrn Bowis, sowohl beruflich für seine Arbeit als auch persönlich, danken, bis hin zu ihren guten Wünschen für seine rasche Genesung, die ich mit Freude weitergeben werde.
Życzymy panu premierowi szybkiego opuszczenia szpitala i powrotu do zdrowia.Wir hoffen, dass Herr Berlusconi das Krankenhaus bald verlassen kann und wir wünschen ihm eine schnelle Genesung.
Chcemy życzyć mu szybkiego i całkowitego powrotu do zdrowia oraz wyrazić nasze pełne polityczne i ludzkie poparcie.Lassen Sie uns ihm eine rasche und vollständige Genesung wünschen und unsere uneingeschränkte politische und menschliche Unterstützung aussprechen.
Dziękuję, pani poseł. Jeśli dobrze widzę, ma pani złamaną rękę - życzę szybkiego powrotu do zdrowia.Vielen Dank, Frau Kollegin Beer, und gute Besserung für Ihren offensichtlich gebrochenen Arm!
(ES) Panie przewodniczący, pani komisarz, panie i panowie! Przede wszystkim chciałabym podziękować Johnowi Bowisowi i kontrsprawozdawcom za ich pracę oraz życzyć Johnowi Bowisowi szybkiego powrotu do zdrowia.(ES) Herr Präsident, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren, zuerst möchte ich Herrn Bowis und den Schattenberichterstattern für ihre Arbeit danken, und Herrn Bowis eine rasche Genesung wünschen.
Na zakończenie chciałabym życzyć Johnowi Bowisowi szybkiego powrotu do zdrowia.Ich möchte damit schließen, Herrn Bowis eine rasche Genesung zu wünschen.
Na zakończenie chciałbym wyrazić życzenia szybkiego powrotu do zdrowia prezydenta Vaclava Havla po jego ostatniej operacji.Abschließend wünsche ich dem Präsidenten Vaclav Havel eine rasche Erholung von seiner kürzlichen Operation.
Kończąc, życzę komisarzowi Dimasowi szybkiego powrotu do zdrowia.Abschließend wünsche ich Kommissar Dimas gute Besserung.
(ES) Panie przewodniczący, pani komisarz! Ja również chciałabym życzyć pani komisarz Kroes szybkiego powrotu do zdrowia.(ES) Herr Präsident, Frau Kommissarin! Auch ich möchte Frau Kroes eine schnelle Genesung wünschen.
Panie przewodniczący! Życzę panu szybkiego powrotu do zdrowia.Herr Präsident, ich wünsche Ihnen eine rasche Genesung.
Życzę mu szybkiego powrotu do sił, jak również zdrowia i szczęścia po tak wielu latach doskonałej służby na rzecz obywateli europejskich.Nach so vielen Jahren herausragender Leistungen für die europäischen Bürger wünsche ich ihm eine rasche Genesung, Gesundheit und Glück.
Chciałbym przy tej okazji złożyć jej szczere życzenia szybkiego powrotu do zdrowia.Ich möchte ihr bei dieser Gelegenheit meine aufrichtigsten Wünsche für eine rasche Genesung übermitteln.
Wszystkim rannym życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.Wir wünschen allen Verletzten eine rasche Genesung.
Był pierwszym Czechem, który przemawiał w Parlamencie Europejskim. W imieniu nas wszystkich pragnę życzyć mu szybkiego powrotu do zdrowia.Er war der erste Tscheche im Europäischen Parlament, und im Namen von uns allen wünsche ich ihm, dass er sich schnell wieder erholt.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 721886 zdań frazy szybkiego powrotu do zdrowia.Znalezione w 46,724 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.