Tłumaczenia na język niemiecki:

  • schulnote   

Przykładowe zdania z "szkolna skala ocen", pamięć tłumaczeniowa

add example
Projekt ESPAD wprowadza wspólne podejście w kontekście gromadzenia informacji na temat zażywania narkotyków przez 15- i 16-letnią młodzież szkolną w Europie , a także pozwala na dokonanie oceny tendencji w skali czasu .Die ESPAD-Schülerstudie bietet einen gemeinsamen Ansatz für die Erhebung von Daten über den Substanzkonsum unter 15- bis 16-jährigen Schülern in Europa und ermöglicht die Auswertung von Tendenzen im Zeitverlauf .
Doświadczenie w zakresie systematycznego monitorowania i oceny programów i działań interwencyjnych na dużą skalę, najlepiej w dziedzinie żywienia, epidemiologii, programów w kontekście szkolnymErfahrung in der systematischen Überwachung und Evaluierung von groß angelegten Programmen und Interventionen, vorzugsweise auf den Gebieten Ernährung, Epidemiologie und schulbezogene Programme
doświadczenie w zakresie systematycznego monitorowania i oceny programów i działań interwencyjnych na dużą skalę, najlepiej w dziedzinie żywienia, epidemiologii, programów w kontekście szkolnymErfahrung in der systematischen Überwachung und Bewertung von groß angelegten Programmen und Interventionen, vorzugsweise auf den Gebieten Ernährung, Epidemiologie und schulbezogene Programme
Ocena może być wyrażona w skali numerycz nej ( od 4 do 10 ) , w formie opisowej lub w formie zaliczenia . Metoda oceniania jest opi sana w programie szkolnym ; tam też jest po dany sposób oceniania poszczególnychZiel der Leistungsbeurteilung ist es , den Schülern Rückmeldungen über ihre Lernfortschritte und über ihre Leistungen im Laufe und beim Abschluß des Sekundarbereichs II zu geben .
Niejest znana skala tych problemów ; partnerzy działający na rzecz rozwoju zlecili wykonanie trzech przeglądów technicznych edukacji szkolnej , które zostały przeprowadzone wlatach 2005i 2006 .Das Ausmaß dieser Probleme ist nicht bekannt , und die Entwicklungspartner gaben drei Fachüberprüfungen der Schulbildung in Auftrag , die in den Jahren 2005 und 2006 durchgeführt wurden .
Skala ocen/ wymagania dotyczące promocjiBewertungsskala/Bestehensregeln
Przy tej ocenie istotne jest między innymi rozważenie, jaka jest minimalna skala umożliwiająca efektywne świadczenie różnego rodzaju usług trampowychBei dieser Beurteilung ist u. a. zu erwägen, was die effiziente Mindestgröße bei den unterschiedlichen Trampdiensten ist
Stosowano zmodyfikowaną całkowitą skalę Sharp (ang. modified Total Sharp Score – mTSS), która obejmowała dystalne stawy międzypaliczkowe (tzn. nie była taka sama jak skala TSS stosowana w ocenie reumatoidalnego zapalenia stawówFür die Auswertung wurde ein modifizierter Total Sharp Score (mTSS) verwendet, der die distalen Interphalangealgelenke mit einschloss (d. h. nicht identisch mit dem TSS, der bei der rheumatoiden Arthritis verwendet wurde
Skala ocen obejmuje stopnie od 4 ( niedostateczny ) do 10 ( celujący ) .Noten werden aufgrund einer Notenskala vergeben , die von 4 ( nicht genügend ) bis 10 ( ausgezeichnet ) reicht .
Aby określić kwotę pomocy, jaka ma być wypłacona członkom-producentom międzybranżowych organizacji produkcji bawełny, skala musi przewidywać metodę podziału całkowitej kwoty pomocy zróżnicowanej między poszczególnymi kategoriami działek rolnych, procedury oceny i klasyfikacji każdej działki w jednej z tych kategorii, obliczenie kwoty pomocy na kwalifikujący się hektar w zależności od budżetu będącego w dyspozycji na każdą kategorię oraz całkowitej liczby hektarów zaliczanych do każdej kategoriiIm Hinblick auf die Festsetzung des Beihilfebetrags, der den Erzeugern zu zahlen ist, die einem Branchenverband für die Baumwollerzeugung angeschlossen sind, ist im Rahmen der Skala Folgendes vorzusehen: die Methode, nach der der gesamte für die gestaffelte Beihilfe bestimmte Betrag auf die Parzellenkategorien zu verteilen ist, die Verfahren zur Beurteilung der einzelnen Parzellen und für ihre Einstufung in eine dieser Kategorien, die Berechnung des Beihilfebetrags je Hektar beihilfefähige Fläche auf der Grundlage der für die einzelnen Kategorien verfügbaren Mittel und der Gesamthektarzahl in jeder Kategorie
mając na uwadze, że wykazano, iż skala A-G jest dla konsumentów zrozumiała, ale Komisja nie przeprowadziła żadnej oceny wpływu ukazującej, czy klasy A-‧ %, A-‧ %, A-‧ % obok pustych niższych klas są dla konsumentów pomocne, czy wprowadzają ich w błądin der Erwägung, dass die Verbraucher die Skala von A-G nachweislich als verständlich empfinden, dass die Kommission aber keine Folgenabschätzung vorgenommen hat, aus der hervorgeht, ob die Kennzeichnungen A-‧ %, A-‧ % und A-‧ % neben leeren niedrigeren Effizienzklassen für die Verbraucher nützlich oder missverständlich sind
Przy ocenie istotne jest między innymi rozważenie, jaka jest minimalna skala efektywności na danym rynkuBei dieser Beurteilung ist u. a. zu erwägen, was die effiziente Mindestgröße in dem fraglichen Markt ist
Kwestionariusz Oceny Zdrowia (The Health Assessment Questionnaire-HAQ; skala ‧) był zastosowano do oceny zmian sprawności fizycznej pacjenta w odniesieniu do stanu wyjściowegoDer Health Assessment Questionnaire (HAQ; Skalierung ‧) wurde zur Messung des Verlaufs der durchschnittlichen Änderung der körperlichen Funktionsfähigkeit der Patienten im Vergleich zum Ausgangs-Score verwendet
Skala klasyfikacji Magnusson/Kligman do oceny szkodliwych reakcji na łatę prowokacyjnąBewertungsskala nach Magnusson/Kligman für Reaktionen auf Provokations-Läppentests
Skala określa procedury pozwalające na dokonanie oceny każdej działki rolnej z uwzględnieniem tych kryteriów i zaklasyfikowanie jej do określonej kategoriiIm Rahmen der Skala werden die Verfahren zur Beurteilung der einzelnen Parzellen anhand dieser Kriterien und für ihre Einstufung in eine der festgelegten Kategorien aufgestellt
Osiem badań z udziałem ‧ pacjentów dotyczyło leczenia uogólnionych zaburzeń lękowych; w badaniach tych skuteczność preparatu Lyrica oceniano za pomocą kwestionariusza lęku (Hamilton Anxiety Rating Scale – Skala oceny lęku HamiltonaAn den insgesamt acht Studien zur Behandlung der generalisierten Angststörung nahmen über ‧ Patienten teil, wobei die Wirksamkeit von Lyrica anhand eines Angstfragebogens (Hamilton-Angstskala) ermittelt wurde
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy, jeżeli charakter lub skala danej pracy zmieni się znacznie lub stanie się osiągalna nowa wiedza naukowa lub techniczna taka, że dana ocena ryzyka nie jest już stosowna, ocenę ryzyka należy przeprowadzić ponownie w świetle zaistniałych zmianFür den Fall, dass eine erhebliche Änderung der Art oder des Umfangs der Arbeit oder neue wissenschaftliche und technische Erkenntnisse die Risikobewertung als nicht mehr angemessen erscheinen lassen, ist nach Artikel ‧ Absatz ‧ der Richtlinie die Risikobewertung unter Zugrundelegung dieser Änderungen zu überprüfen
Poprzez wprowadzenie obowiązku, żeby etykiety miały określony okres ważności, np. trzy do pięciu lat, a po wygaśnięciu tego okresu, żeby skala efektywności została poddana ocenie na podstawie postępów poczynionych w zakresie produktów określonej kategorii.Durch die Einführung einer Verpflichtung zur Kennzeichnung mit Etiketten unter Angabe einer bestimmten Gültigkeitsdauer, zum Beispiel 3 bis 5 Jahre. Sobald dieser Zeitraum abgelaufen ist, muss die Energieeffizienzskala auf der Grundlage des in der jeweiligen Produktkategorie erzielten Fortschritts überprüft werden.
Punktem wyjścia dla oceny Komisji dotyczącej konieczności podjęcia takich środków są wielkość, skala i zakres działań, jakie prowadził będzie bank po zrealizowaniu wiarygodnego planu restrukturyzacji zgodnie z sekcjąBei der Prüfung der Notwendigkeit solcher Maßnahmen geht die Kommission zunächst von Umfang, Reichweite und Art der Geschäftstätigkeiten aus, denen die betreffende Bank bei Umsetzung eines plausiblen Umstrukturierungsplans im Einklang mit Abschnitt ‧ nachgehen würde
Skala ocen, sposób ich przyznawaniaNotenskala und Anmerkungen zur Vergabe von Noten
➾ Pozostałe publikacje , przyczyniające się do większej przejrzystości , to : „ W stronę nowej strategii dla Grupy EBI ” ( Towards a New Strategy for the EIB Group ) – kluczowy dokument przedłożony Radzie Gubernatorów Banku ; sześć raportów z oceny ex-post ( patrz ramka ) ; raport o środowisku za rok 2004 ( który w tym roku będzie połączony w jedną całość z bardziej obszernym raportem na temat społecznej odpowiedzialności Banku za 2005 rok ) ; sprawozdanie roczne Komitetu Kontroli i Audytu za 2004 rok wraz z odpowiedzią zarządu EBI ; skondensowane skonsolidowane i nieskonsolidowane krótkookresowe sprawozdanie finansowe za 2005 rok ; skala płac i podatków pracowników EBI ; sprawozdanie roczne Parytetowej Komisji do spraw Równych Szans ( COPEC ) oraz dokument dotyczący polityki Banku w zakresie sponsoringu i dotacji .Zur Erhöhung der Transparenz tragen auch die folgenden Veröffentlichungen bei : Überlegungen zu einer neuen Strategie für die EIB-Gruppe , ein Grundsatzpapier für den Rat der Gouverneure der Bank ; sechs Ex-post-Evaluierungsberichte ( siehe Kasten ) ; der Umweltbericht 2004 ( wird in diesem Jahr als Teil eines umfassenderen Berichts ( 2005 ) über die soziale Verantwortung der EIB erstellt werden ) ; der Bericht des Prüfungsausschusses über das Geschäftsjahr 2004 und die St ellungnahme des Direktoriums ; die zusammengefassten Halbjahres-Finanzausweise 2005 ( konsolidiert und nicht konsolidiert ) ; die Gehalts- und Steuertabelle für das Personal der EIB ; der Jahresbericht des Ausschusses für die Chancengleichheit von Frauen und Männern ( COPEC ) sowie ein Papier über die Kriterien der EIB für die Gewährung von Beihilfen ( Sponsoring and Subsidy Policy ) .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 59624 zdań frazy szkolna skala ocen.Znalezione w 21,263 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.