Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Filmstudio   

Przykładowe zdania z "studio filmowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
W ‧ r. na terenie BAV rozpoczęto budowę nowocześnie wyposażonego studia filmowego (zwanego dalej studiemwurde auf einem Gelände der BAV mit dem Bau eines nach den modernsten Gesichtspunkten ausgestatteten Filmstudios (nachstehend Studio) begonnen
Ze względu na skalę działalności kompleks Ciudad de la Luz należy umieścić na europejskim rynku dużych studiów filmowychAufgrund seiner Größe gehört Ciudad de la Luz auf dem europäischen Markt zu den großen Filmstudioeinrichtungen
Studio jest wynajmowane na produkcje filmoweDas Studio wird für Filmproduktionen vermietet
Takie studia realizują przede wszystkim wielkie produkcje filmowe, przy czym wiele z tych powstających w Europie filmów jest produkowanych lub współprodukowanych przez główne amerykańskie wytwórnie filmoweDiese Einrichtungen werden hauptsächlich bei großen Filmproduktionen genutzt und viele der in Europa gedrehten Filme werden von den großen US-amerikanischen Gesellschaften produziert oder ko-produziert
Twierdzą oni, że niezgodna z prawem pomoc państwa, udzielona przez regionalny rząd Walencji na budowę i uruchomienie kompleksu studiów filmowych Ciudad de la Luz w Alicante pozwoliła temu podmiotowi na zaniżanie cen na rynkuDiese Akteure bringen vor, dass rechtswidrige staatliche Beihilfen, die die Regionalregierung von Valencia für den Bau und Betrieb des Filmstudiokomplexes Ciudad de la Luz in Alicante gewährt haben, die Unterbietung der Marktpreise ermöglicht haben
Komisja nie jest również przekonana, że kompleks studiów filmowych można uznać za infrastrukturę publiczną, ani że przyznana Ciudad de la Luz pomoc państwa mogłaby być zgodna ze wspólnym rynkiem na mocy przewidzianego w art. ‧ ust. ‧ lit. d) odstępstwa dotyczącego wspierania kulturyDie Kommission hat ferner Zweifel daran, ob ein Filmstudiokomplex als öffentliche Infrastruktur betrachtet werden kann und ob die staatlichen Beihilfen für Ciudad de la Luz unter Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstabe d des EG-Vertrags (Ausnahmeregelung für Kulturbeihilfen) fallen
Ciudad de la Luz jest głównym kompleksem studiów filmowych w Alicante (WalencjaCiudad de la Luz ist ein großer Filmstudiokomplex in Alicante (Valencia
Pomoc państwa C ‧/‧ (ex NN ‧/‧; ex CP ‧/‧)- Kompleks studiów filmowych Ciudad de la Luz, AlicanteStaatliche Beihilfe C ‧/‧ (ex NN ‧/‧; ex CP ‧/‧)- Filmstudiokomplex Ciudad de la Luz, Alicante
Pomoc państwa- Hiszpania- Pomoc państwa C ‧/‧ (ex NN ‧/‧; ex CP ‧/‧)- Kompleks studiów filmowych Ciudad de la Luz, Alicante- Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Traktatu WEStaatliche Beihilfe- Spanien- Staatliche Beihilfe C ‧/‧ (ex NN ‧/‧; ex CP ‧/‧)- Filmstudiokomplex Ciudad de la Luz, Alicante- Aufforderung zur Stellungnahme gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ des EG-Vertrags
Celem mechanizmów wspierania działalności filmowej jest stworzenie stabilnych warunków ramowych sprzyjających produkcji filmówFilmförderungsmaßnahmen sollen die Rahmenbedingungen für ein solides Umfeld der Filmproduktion schaffen
W tym okresie branża filmowa na Litwie umocniła się, zbudowała bazę gospodarczą i obecnie w znacznym stopniu przyczynia się do tworzenia zatrudnienia.Während dieser Zeit gewann die litauische Filmindustrie an Kraft, schuf sich eine wirtschaftliche Grundlage und trägt jetzt wesentlich zur Schaffung von Arbeitsplätzen bei.
Ustalić maksymalną opłatę za dostarczenie i udostępnienie materiałów krajowych filmotek ‧ Państw Członkowskich w przypadku, gdy materiały te mają być wykorzystane przez MŚP zajmujące się produkcją filmów lub programów o podobną tematyce lub przez niezależnych producentów filmowych, którzy są obywatelami Państwa Członkowskiego lub mają swoją siedzibę w Państwie CzłonkowskimFestsetzung einer Preisobergrenze für die Überlassung und Promotion von Material der nationalen Filmarchive der ‧ Mitgliedstaaten, wenn dieses Material in KMU, die Filme oder Sendungen vergleichbaren Inhalts herstellen, oder von unabhängigen Filmproduzenten, die Staatsangehörige eines Mitgliedstaates sind oder dort ihren Sitz haben, verwendet wird
promowanie wykorzystania dziedzictwa filmowego do wzmocnienia wymiaru europejskiego w zakresie edukacji i propagowania różnorodności kulturowejdie Nutzung des Filmerbes als Mittel zur Stärkung der europäischen Dimension im Bildungswesen und zur Förderung der kulturellen Vielfalt unterstützen
cyfryzacja kin stwarza również szanse na promowanie europejskiego dziedzictwa filmowego oraz na umożliwianie kontaktu z nimdie Kino-Digitalisierung auch Chancen zur Förderung des europäischen Filmerbes und des Zugangs zu diesem Erbe bietet
Czytam prasę filmowąIch lese Filmzeitschriften
Przedłużenie okresu realizacji dwóch programów wsparcia produkcji audiowizualnej, działalności związanej z filmem oraz przedsiębiorstw zajmujących się produkcją filmowąVerlängerung von zwei Programmen zur Förderung der audiovisuellen Produktion, der Aktivitäten im Zusammenhang mit der Filmherstellung und der Filmherstellungsunternehmen
Czy odpowiedź na pytanie pierwsze zależy od występowania innych dodatkowych elementów świadczenia usług (udostępnienie stołów, krzeseł, innych sprzętów potrzebnych do spożywania posiłków, prezentacja projekcji filmowej)?Kommt es für die Beantwortung der Frage ‧ darauf an, ob zusätzliche Dienstleistungselemente erbracht werden (Nutzungsüberlassung von Tischen, Stühlen, sonstigen Verzehrvorrichtungen, Präsentation eines Kinoerlebnisses)?
Wprowadzanie automatycznego systemu wsparcia dla wydawców europejskich utworów filmowych i audiowizualnych na nośnikach przeznaczonych do użytku prywatnego (jak np. DVD, DVD-ROM) w zależności od ich osiągnięć na rynku w danym okresieSchaffung einer automatischen Förderregelung für die Verleger kinematografischer und audiovisueller europäischer Werke auf Trägern, die für den privaten Gebrauch bestimmt sind (wie z.B. DVD, DVD-ROM), wobei die Förderung vom Markterfolg über einen bestimmten Zeitraum abhängt
wsparcie produkcji filmowejFörderung von Filmproduktionen
Ustęp ‧ nie stosuje się do utworów filmowych, łącznie z utworami stworzonymi w sposób analogiczny do dzieł filmowychAbsatz ‧ findet keine Anwendung auf Filmwerke einschließlich der Werke, die durch ein ähnliches Verfahren wie Filmwerke geschaffen worden sind
cyfryzacja kin stwarza bezprecedensowe szanse dla kina europejskiego, ale może wymagać restrukturyzacji rynku, która będzie miała nieproporcjonalny wpływ na wyżej wspomniane kina; w konsekwencji utrudnione może być utrzymanie różnorodności filmów wchodzących na ekrany, a dostęp do produkcji filmowej – ograniczony dla niektórych grup ludnościdie Kino-Digitalisierung zwar nie da gewesene Möglichkeiten für das europäische Kino eröffnet, gleichzeitig aber eine Umstrukturierung des Marktes nach sich ziehen kann, die die genannten Filmtheater unverhältnismäßig hart trifft und dadurch der Vielfalt des Angebots an Filmen abträglich wäre und einem Teil der Bevölkerung den Zugang zur Filmproduktion erschweren würde
I na zakończenie, choć to kwestia nie mniej ważna, chciałbym powiedzieć, że moim zdaniem dzięki programowi lepiej wykorzystana zostania wartość dodana generowana przez branżę filmową w państwach członkowskich.Zum Abschluss möchte ich meine Überzeugung darüber äußern, dass der in der Filmindustrie in den Mitgliedstaaten erarbeitete Mehrwert auf diese Weise besser eingesetzt werden kann.
W kwestii projekcji filmowych istnieje więcej niż jedna platforma digitalizacji, w zależności od zastosowań, użytkowników i potrzebJe nach Verwendungszweck, Anwender und Bedürfnissen gibt es verschiedene Digitalisierungsplattformen für Filmvorführungen
Metodami typu B dla produkcji filmowej i programowej radiowej/telewizyjnej są zbieranie cen za niektóre produkty modelowe (np. pół godziny krajowej komedii telewizyjnej, godzina reportażu radiowego), lub wykorzystanie danych o ilości na temat programów w podziale według głównych kategorii programowych i ważonych udziałem w całkowitej wartości programówB-Methoden für die Herstellung von Filmen und Fernseh-/Hörfunkprogrammen sind die Erhebung von Preisen für bestimmte Modellprodukte (z. B. eine halbstündige Fernsehkomödie inländischer Produktion, eine einstündige Dokumentarsendung im Hörfunk) oder die Verwendung von Mengendaten über Hörfunk-und Fernsehprogramme, gegliedert nach wichtigsten Programmkategorien und gewichtet mit dem Anteil am Wert der Gesamtprogramme
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3068 zdań frazy studio filmowe.Znalezione w 0,826 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.