Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Filmstudio   

Przykładowe zdania z "studio filmowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Studio jest wynajmowane na produkcje filmoweDas Studio wird für Filmproduktionen vermietet
Pomoc państwa- Hiszpania- Pomoc państwa C ‧/‧ (ex NN ‧/‧; ex CP ‧/‧)- Kompleks studiów filmowych Ciudad de la Luz, Alicante- Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Traktatu WEStaatliche Beihilfe- Spanien- Staatliche Beihilfe C ‧/‧ (ex NN ‧/‧; ex CP ‧/‧)- Filmstudiokomplex Ciudad de la Luz, Alicante- Aufforderung zur Stellungnahme gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ des EG-Vertrags
W ‧ r. na terenie BAV rozpoczęto budowę nowocześnie wyposażonego studia filmowego (zwanego dalej studiemwurde auf einem Gelände der BAV mit dem Bau eines nach den modernsten Gesichtspunkten ausgestatteten Filmstudios (nachstehend Studio) begonnen
Ciudad de la Luz jest głównym kompleksem studiów filmowych w Alicante (WalencjaCiudad de la Luz ist ein großer Filmstudiokomplex in Alicante (Valencia
Pomoc państwa C ‧/‧ (ex NN ‧/‧; ex CP ‧/‧)- Kompleks studiów filmowych Ciudad de la Luz, AlicanteStaatliche Beihilfe C ‧/‧ (ex NN ‧/‧; ex CP ‧/‧)- Filmstudiokomplex Ciudad de la Luz, Alicante
Takie studia realizują przede wszystkim wielkie produkcje filmowe, przy czym wiele z tych powstających w Europie filmów jest produkowanych lub współprodukowanych przez główne amerykańskie wytwórnie filmoweDiese Einrichtungen werden hauptsächlich bei großen Filmproduktionen genutzt und viele der in Europa gedrehten Filme werden von den großen US-amerikanischen Gesellschaften produziert oder ko-produziert
Komisja nie jest również przekonana, że kompleks studiów filmowych można uznać za infrastrukturę publiczną, ani że przyznana Ciudad de la Luz pomoc państwa mogłaby być zgodna ze wspólnym rynkiem na mocy przewidzianego w art. ‧ ust. ‧ lit. d) odstępstwa dotyczącego wspierania kulturyDie Kommission hat ferner Zweifel daran, ob ein Filmstudiokomplex als öffentliche Infrastruktur betrachtet werden kann und ob die staatlichen Beihilfen für Ciudad de la Luz unter Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstabe d des EG-Vertrags (Ausnahmeregelung für Kulturbeihilfen) fallen
Ze względu na skalę działalności kompleks Ciudad de la Luz należy umieścić na europejskim rynku dużych studiów filmowychAufgrund seiner Größe gehört Ciudad de la Luz auf dem europäischen Markt zu den großen Filmstudioeinrichtungen
Twierdzą oni, że niezgodna z prawem pomoc państwa, udzielona przez regionalny rząd Walencji na budowę i uruchomienie kompleksu studiów filmowych Ciudad de la Luz w Alicante pozwoliła temu podmiotowi na zaniżanie cen na rynkuDiese Akteure bringen vor, dass rechtswidrige staatliche Beihilfen, die die Regionalregierung von Valencia für den Bau und Betrieb des Filmstudiokomplexes Ciudad de la Luz in Alicante gewährt haben, die Unterbietung der Marktpreise ermöglicht haben
Sposoby wsparcia uczestnictwa europejskich utworów i profesjonalistów na festiwalach filmowych organizowanych w krajach, które nie są członkami Programu MediaMaßnahmen zur Förderung der Teilnahme von europäischen Werken und Kulturschaffenden an Filmfestspielen, die nicht in Teilnehmerländern des MEDIA-Programms stattfinden
Dyrektor gry filmowejDen Spielfilm hat leitete
zarejestrowanie utworu audiowizualnego, filmowego, literackiego lub muzycznego jako takie nie jest objęte zakresem niniejszej dyrektywyDaraus ergibt sich, daß die Aufzeichnung eines audiovisüllen, kinematographischen, literarischen oder musikalischen Werkes als solche nicht in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fällt
kroniki filmowe (ze ścieżką dźwiękową lub bez) opisujące wydarzenia, o bieżącej wartości informacyjnej w czasie przywozu i wywozu ograniczone do dwóch kopii każdego tematu dla celów kopiowaniaEX A) FILME (MIT ODER OHNE TON), DIE ZUR ZEIT DER EINFUHR AKTUELLE EREIGNISSE DARSTELLEN UND ZU KOPIERZWECKEN EINGEFÜHRT WERDEN (HÖCHSTENS ZWEI KOPIEN JE THEMA
wsparcie produkcji filmowejFörderung von Filmproduktionen
(FR) Panie przewodniczący, panie i panowie! Chcę zwrócić państwa uwagę, że mają państwo przed sobą plik dotyczący filmowej nagrody LUX, którą mają państwo przyznać.(FR) Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit für eine Mappe, die Sie auf Ihren Tischen vorfinden, und die den LUX-Preis betrifft, einen Filmpreis, den Sie verleihen sollen.
Środki na program wsparcia dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją filmową przydzielane są w drodze transferu do Norweskiego Funduszu FilmowegoFür die Regelung zur Förderung von Filmproduktionsgesellschaften werden die Mittel durch die allgemeine Übertragung auf den norwegischen Filmfonds vergeben
W związku z tym, że inne aspekty- jak wspieranie dziedzin o szczególnym znaczeniu i pomoc publiczna- były już przedmiotem prac, EKES zaleca ponadto, by Obserwatorium zajęło się zagadnieniami fiskalnymi w branży audiowizualnej (w tym filmowejAußerdem empfiehlt der Ausschuss der Informationsstelle, die steuerlichen Rahmenbedingungen für den audiovisuellen Bereich- einschließlich des Films- als Thema in Erwägung zu ziehen, da andere Aspekte wie die Unterstützung von Bereichen von besonderem Interesse und die staatliche Unterstützung bereits behandelt wurden
Ulga podatkowa dla inwestycji w przemysł filmowySteuerermäßigung für Investitionen in die Filmproduktion
Z rozdziału tego sfinansowano również nagrodę filmową Parlamentu EuropejskiegoDer Filmpreis des Europäischen Parlaments wurde ebenfalls aus diesem Kapitel finanziert
Państwa Członkowskie nie mają obowiązku stosowania przepisów art. ‧ ust. ‧ do utworów filmowych i audiowizualnych stworzonych przed dniem ‧ lipca ‧ rDie Mitgliedstaaten brauchen Artikel ‧ Absatz ‧ auf vor dem ‧. Juli ‧ geschaffene Filmwerke und audiovisuelle Werke nicht anzuwenden
europejskich szkół filmowychder europäischen Filmschulen
Ustawa nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. zmieniająca ustawę nr ‧/‧ o tymczasowym zwrocie kosztów produkcji filmowej w IslandiiGesetz Nr. ‧/‧ vom ‧. April ‧ zur Änderung des Gesetzes Nr. ‧/‧ über befristete Kostenerstattungen für die Filmherstellung in Island
przeanalizowały szczegółowo wyzwania i możliwości związane z erą cyfrową dla instytucji zajmujących się ochroną dziedzictwa filmowegodie mit dem digitalen Zeitalter verbundenen Herausforderungen und Chancen für die mit der Erhaltung des Filmerbes betrauten Institutionen ausführlich zu untersuchen
Działanie przygotowawcze MEDIA International ma na celu zbadanie i przetestowanie działań w zakresie współpracy między europejskimi specjalistami filmowymi a specjalistami z krajów trzecichDie Vorbereitende Maßnahme MEDIA International beabsichtigt Kooperations-Aktivitäten zwischen Europäischen Filmschaffenden und Filmschaffenden aus Drittstaaten zu prüfen und zu testen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2033 zdań frazy studio filmowe.Znalezione w 2,131 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.