wymowa: IPA: stuˈdɛ̃ntka

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Student   
  (Noun  m) (noun   )
 • Studentin   
  (Noun  f)
 • Studierende   
  (Noun  )
 • Studierender   
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
forma żeńska od → student

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "studentka", pamięć tłumaczeniowa

add example
Powiedziano już tutaj o tym, że na studiach licencjackich jest więcej kobiet niż mężczyzn; dotyczy to również studiów magisterskich i doktoranckich - przeważają studentki.Wie bereits erwähnt, sind Studentinnen an den Universitäten in der Überzahl, sowohl beim Erststudium als auch bei weiterführenden Studiengängen und Promotionen.
Czyli terrorysta jest kobietą, studentką, bez dzieci i z mieszkaniem w BrooklynieBis jetzt ist unser Terrorist weiblich, Hochschulabsolventin, keine Kinder, aus Brooklyn
zachęca EUROSTAT i państwa czonkowskie do dostosowania istniejących wskaźników w celu zebrania danych umożliwiających określenie, na szczeblu krajowym i unijnym, liczby studentów i studentek posiadających zobowiązania rodzinne, ich warunków życia oraz stopnia, w jakim zobowiązania rodzinne stanowią czynnik powodujący porzucanie studiów, zwłaszcza przez młode kobietyermuntert Eurostat und die Mitgliedstaaten, die bestehenden Indikatoren anzupassen, um Daten zu gewinnen, die es gestatten, auf nationaler und europäischer Ebene einerseits die Zahl der Studenten und Studentinnen mit Familienpflichten sowie ihre Lebensbedingungen zu ermitteln und andererseits festzustellen, inwieweit Familienpflichten bei der Aufgabe des Studiums, insbesondere bei jungen Frauen, eine Rolle spielen
zwraca uwagę na fakt, że w społeczeństwie tureckim toczy się ważna dyskusja na temat noszenia chust; wskazuje na brak europejskich przepisów w tej kwestii, wyraża jednak nadzieję, że w Turcji osiągnięty zostanie kompromis w sprawie noszenia chust przez studentki na uczelniach wyższychstellt fest, dass in der türkischen Gesellschaft eine wichtige Diskussion über Kopftücher im Gange ist; weist darauf hin, dass es in diesem Bereich keine europäischen Bestimmungen gibt; bringt aber seine Hoffnung zum Ausdruck, dass im Zusammenhang mit dem Tragen von Kopftüchern durch Studentinnen an den Universitäten ein Kompromiss in der Türkei erzielt werden kann
Ona jest studentką.Sie ist Studentin.
Ciągle przesłuchujemy studentkiNein, wir haben ihn in ein Bett im Bootshaus geschleppt und wir haben ihm am Morgen Kaffee eingeflößt
A, mamy nową studentkęEine neue Schülerin!
Ostatnio czytałam wspomnienia polskiej studentki, która uczestniczyła w wymianie studentów w Sarajewie i która nie spotkała żadnego obcokrajowca przebywającego tam na wymianie, któremu by się nie podobało.Ich habe kürzlich die Erinnerungen einer polnischen Studentin gelesen, die an einem Studentenaustausch in Sarajevo teilnahm - sie traf keinen einzigen ausländischen Studenten, der im Rahmen des Austauschs dort war und Sarajevo nicht mochte.
Studentka drugiego roku?Eine College- Studentin im ‧. Jahr?
Na studiach wyższych studentek jest więcej niż studentów, a 40 % wykładowców to kobiety.Auf universitärer Ebene übertrifft die Zahl der Studentinnen die der Studenten und 40 % der Lehrerschaft sind Frauen.
Jestem nauczycielem, a ona studentkąDenn ich bin der Dozent und sie ist Studentin
Słyszałem, że studentki są łatweHey, wie man so hört, lassen sich Studentinnen nicht zweimal bitten
Jesteś studentką?Nun, ich reise sehr viel günstiger
zaleca Radzie, Komisji i państwom członkowskim, by w ramach otwartej metody koordynacji i spotkań ministrów edukacji i spraw socjalnych dokonywały wymiany najlepszych praktyk w dziedzinie wspierania studentów i studentek mających zobowiązania rodzinne, jak również uwzględniały nowatorskie przepisy w tym zakresie wprowadzane w życie w niektórych państwach członkowskichempfiehlt dem Rat, der Kommission und den Mitgliedstaaten, im Rahmen der offenen Koordinierungsmethode und der Treffen der Bildungsminister und Sozialminister, bewährte Praktiken zur Unterstützung von Studierenden mit Familienpflichten auszutauschen sowie innovative Maßnahmen, die in diesem Bereich von einigen europäischen Ländern eingeführt wurden, zu berücksichtigen
Pracująca studentkaSie verdienen sich etwas dazu
Dotyczy: zniesienia zakazu noszenia chusty przez studentki na uniwersytetach w TurcjiBetrifft: Aufhebung des Kopftuchverbots für Studentinnen an türkischen Universitäten
wzywa państwa członkowskie i instytucje kształcenia wyższego i zawodowego do zagwarantowania równego traktowania i niedyskryminacji w dostępie, kontynuowaniu i powrocie na studia studentek w ciąży i matek małych dzieci, i do szczególnego uwzględniania ich potrzebfordert die Mitgliedstaaten und die Hochschul- und Berufsbildungseinrichtungen auf, die Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung beim Zugang zum Studium sowie der Fortsetzung und der Wiederaufnahme des Studiums für schwangere Studentinnen und Mütter mit kleinen Kindern zu gewährleisten und ihre Bedürfnisse besonders zu berücksichtigen
W 2003 roku w moim kraju, Irlandii, utworzono Komisję ds. Nauki, Inżynierii i Technologii, która przedstawia zalecenia dotyczące strategii wzmacniania asymilacji pomiędzy kobietami oraz uczennicami przedmiotów ścisłych i wyższej matematyki na drugim poziomie edukacji oraz zwiększania ilości studentek wybierających kursy z inżynierii i technologii naukowej na trzecim poziomie edukacji.2003 wurde in meinem Heimatland Irland ein Ausschuss für Wissenschaft, Ingenieurwesen und Technologie eingerichtet, der Empfehlungen für Strategien erarbeiten soll, mit denen sich die Teilnahme von Frauen und Mädchen an wissenschaftlichen Fächern und höherer Mathematik in den weiterführenden Schulen, sowie die Zahl weiblicher Teilnehmer an Studiengängen für Wissenschaft, Ingenieurwesen und Technologie an Hochschulen erhöhen ließe.
Ta studentka, która siadła naprzeciw nauczyciela, jest z Niemiec.Die Schülerin, die sich direkt vor den Lehrer gesetzt hat, kommt aus Deutschland.
Dziś kobiety posiadają wysokie kwalifikacje, lecz liczba kobiet na stanowiskach zarządczych nie zmieniła się od kilku lat, choć na wydziałach ekonomicznych, biznesowych i prawniczych studiuje więcej studentek niż studentów.Frauen sind heute hochqualifiziert, der Anteil weiblicher Führungskräfte ist aber in den letzten Jahren unverändert geblieben - unverändert niedrig. Dabei ist der Anteil weiblicher Studierender gerade in den Studienrichtungen Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaft und Rechtswissenschaften höher als der der männlichen Studierenden.
wzywa instytucje kształcenia wyższego i zawodowego do uwrażliwienia kadry kształcącej i pozostałych pracowników na specyficzne potrzeby studentów i studentek sprawujacych opiekę nad innymi osobami, a w razie konieczności do wprowadzenia usług w zakresie pomocy i doradztwa w celu umożliwienia im rozpoczęcia, kontynuacji lub podjęcia na nowo kształcenia wyższego lub zawodowegofordert die Hochschul- und Berufsbildungseinrichtungen auf, ihr Lehr- und sonstiges Personal für die besonderen Bedürfnisse der Studierenden, die Personen betreuen, zu sensibilisieren und, falls erforderlich, Unterstützungs- und Beratungsmöglichkeiten zu schaffen, um ihnen die Aufnahme, Fortsetzung oder Wiederaufnahme ihrer Hochschul- oder Berufsausbildung zu erleichtern
Amy Wilson, mezatka, ‧ lat, studentka, postrzelona w klatke... z. ‧ przy kasie sklepu w RichmondDas Opfer, Amy Wilson, Studentin, verheiratet, ‧ Jahre alt...... wurde in die Brust geschossen, in Pocums Grocery in Richmond
" Studentce życia "?Eine Studentin des Lebens?
zaleca odpowiednio Komisji i państwom członkowskim, by przy opracowywaniu i realizacji programów wspólnotowych i krajowych w dziedzinie edukacji uwzględniały szczególną sytuację studentów i studentek mających zobowiązania rodzinne i zwraca uwagę na znaczenie włączenia do tych programów działań przekrojowych sprzyjających pogodzeniu życia studenckiego i rodzinnego; wzywa system edukacji do elastyczności umożliwiającej matkom po urlopach macierzyńskich kontynuowanie i podjęcie studiów na tym samym poziomie, na którym znajdowały się poprzednioempfiehlt der Kommission und den Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung und Umsetzung der gemeinschaftlichen bzw. der nationalen Programme im Bildungsbereich die besondere Situation von Studierenden mit Familienpflichten zu berücksichtigen; weist darauf hin, wie wichtig es ist, dass in diese Programme Querschnittsmaßnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Studium und Familie aufgenommen werden; fordert ein flexibles Bildungssystem, damit gewährleistet ist, dass Mütter nach ihrem Mutterschaftsurlaub ihre Ausbildung fortsetzen und wieder auf demselben Niveau wie vorher eingegliedert werden können
W tym czasie była studentką na uniwersytecie Yale.Damals war sie Studentin in Yale.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 33 zdań frazy studentka.Znalezione w 0,447 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.