wymowa: IPA: stuˈdɛ̃ntka

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Student   
  (Noun  m) (noun   )
 • Studentin   
  (Noun  f)
 • Studierende   
  (Noun  )
 • Studierender   
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
forma żeńska od → student

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "studentka", pamięć tłumaczeniowa

add example
zachęca EUROSTAT i państwa czonkowskie do dostosowania istniejących wskaźników w celu zebrania danych umożliwiających określenie, na szczeblu krajowym i unijnym, liczby studentów i studentek posiadających zobowiązania rodzinne, ich warunków życia oraz stopnia, w jakim zobowiązania rodzinne stanowią czynnik powodujący porzucanie studiów, zwłaszcza przez młode kobietyermuntert Eurostat und die Mitgliedstaaten, die bestehenden Indikatoren anzupassen, um Daten zu gewinnen, die es gestatten, auf nationaler und europäischer Ebene einerseits die Zahl der Studenten und Studentinnen mit Familienpflichten sowie ihre Lebensbedingungen zu ermitteln und andererseits festzustellen, inwieweit Familienpflichten bei der Aufgabe des Studiums, insbesondere bei jungen Frauen, eine Rolle spielen
zaleca odpowiednio Komisji i państwom członkowskim, by przy opracowywaniu i realizacji programów wspólnotowych i krajowych w dziedzinie edukacji uwzględniały szczególną sytuację studentów i studentek mających zobowiązania rodzinne i zwraca uwagę na znaczenie włączenia do tych programów działań przekrojowych sprzyjających pogodzeniu życia studenckiego i rodzinnego; wzywa system edukacji do elastyczności umożliwiającej matkom po urlopach macierzyńskich kontynuowanie i podjęcie studiów na tym samym poziomie, na którym znajdowały się poprzednioempfiehlt der Kommission und den Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung und Umsetzung der gemeinschaftlichen bzw. der nationalen Programme im Bildungsbereich die besondere Situation von Studierenden mit Familienpflichten zu berücksichtigen; weist darauf hin, wie wichtig es ist, dass in diese Programme Querschnittsmaßnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Studium und Familie aufgenommen werden; fordert ein flexibles Bildungssystem, damit gewährleistet ist, dass Mütter nach ihrem Mutterschaftsurlaub ihre Ausbildung fortsetzen und wieder auf demselben Niveau wie vorher eingegliedert werden können
Dotyczy: zniesienia zakazu noszenia chusty przez studentki na uniwersytetach w TurcjiBetrifft: Aufhebung des Kopftuchverbots für Studentinnen an türkischen Universitäten
" Studentce życia "?Eine Studentin des Lebens?
Ona jest studentką.Sie ist Studentin.
Mogą studiować, ale wykład mężczyzny studentki oglądają na video.Sie können studieren, doch können weibliche Studierende die von den Männern gehaltenen Vorlesungen nur über Video verfolgen.
Ta studentka, która siadła naprzeciw nauczyciela, jest z Niemiec.Die Schülerin, die sich direkt vor den Lehrer gesetzt hat, kommt aus Deutschland.
wzywa instytucje kształcenia wyższego i zawodowego do uwrażliwienia kadry kształcącej i pozostałych pracowników na specyficzne potrzeby studentów i studentek sprawujacych opiekę nad innymi osobami, a w razie konieczności do wprowadzenia usług w zakresie pomocy i doradztwa w celu umożliwienia im rozpoczęcia, kontynuacji lub podjęcia na nowo kształcenia wyższego lub zawodowegofordert die Hochschul- und Berufsbildungseinrichtungen auf, ihr Lehr- und sonstiges Personal für die besonderen Bedürfnisse der Studierenden, die Personen betreuen, zu sensibilisieren und, falls erforderlich, Unterstützungs- und Beratungsmöglichkeiten zu schaffen, um ihnen die Aufnahme, Fortsetzung oder Wiederaufnahme ihrer Hochschul- oder Berufsausbildung zu erleichtern
Powiedziano już tutaj o tym, że na studiach licencjackich jest więcej kobiet niż mężczyzn; dotyczy to również studiów magisterskich i doktoranckich - przeważają studentki.Wie bereits erwähnt, sind Studentinnen an den Universitäten in der Überzahl, sowohl beim Erststudium als auch bei weiterführenden Studiengängen und Promotionen.
Ostatnio czytałam wspomnienia polskiej studentki, która uczestniczyła w wymianie studentów w Sarajewie i która nie spotkała żadnego obcokrajowca przebywającego tam na wymianie, któremu by się nie podobało.Ich habe kürzlich die Erinnerungen einer polnischen Studentin gelesen, die an einem Studentenaustausch in Sarajevo teilnahm - sie traf keinen einzigen ausländischen Studenten, der im Rahmen des Austauschs dort war und Sarajevo nicht mochte.
Studentka drugiego roku?Eine College- Studentin im ‧. Jahr?
Dziś kobiety posiadają wysokie kwalifikacje, lecz liczba kobiet na stanowiskach zarządczych nie zmieniła się od kilku lat, choć na wydziałach ekonomicznych, biznesowych i prawniczych studiuje więcej studentek niż studentów.Frauen sind heute hochqualifiziert, der Anteil weiblicher Führungskräfte ist aber in den letzten Jahren unverändert geblieben - unverändert niedrig. Dabei ist der Anteil weiblicher Studierender gerade in den Studienrichtungen Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaft und Rechtswissenschaften höher als der der männlichen Studierenden.
Ja jestem studentką i daję lekcję języka niemieckiegoIch bin Studentin und gebe deutschen Sprachunterricht
zwraca uwagę na fakt, że w społeczeństwie tureckim toczy się ważna dyskusja na temat noszenia chust; wskazuje na brak europejskich przepisów w tej kwestii, wyraża jednak nadzieję, że w Turcji osiągnięty zostanie kompromis w sprawie noszenia chust przez studentki na uczelniach wyższychstellt fest, dass in der türkischen Gesellschaft eine wichtige Diskussion über Kopftücher im Gange ist; weist darauf hin, dass es in diesem Bereich keine europäischen Bestimmungen gibt; bringt aber seine Hoffnung zum Ausdruck, dass im Zusammenhang mit dem Tragen von Kopftüchern durch Studentinnen an den Universitäten ein Kompromiss in der Türkei erzielt werden kann
W tym czasie była studentką na uniwersytecie Yale.Damals war sie Studentin in Yale.
wzywa państwa członkowskie i instytucje kształcenia wyższego i zawodowego do zagwarantowania równego traktowania i niedyskryminacji w dostępie, kontynuowaniu i powrocie na studia studentek w ciąży i matek małych dzieci, i do szczególnego uwzględniania ich potrzebfordert die Mitgliedstaaten und die Hochschul- und Berufsbildungseinrichtungen auf, die Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung beim Zugang zum Studium sowie der Fortsetzung und der Wiederaufnahme des Studiums für schwangere Studentinnen und Mütter mit kleinen Kindern zu gewährleisten und ihre Bedürfnisse besonders zu berücksichtigen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 33 zdań frazy studentka.Znalezione w 0,475 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.