Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Laufwerk     

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (4)

inteligentna elektronika stacji dyskówIDE-Schnittstelle
stacja dysków twardychFestplatte
stacja, dyskLaufwerk
zintegrowana elektronika stacji dyskówIDE-Schnittstelle

Przykładowe zdania z "stacja dysków", pamięć tłumaczeniowa

add example
Brak dostępu do % ‧. Najprawdopodobniej w stacji % ‧ brak dysku albo brak wystarczających praw dostępu do stacjiKein Zugriff auf %‧. Wahrscheinlich befindet sich keine Diskette in Laufwerk %‧, oder Ihre Zugriffsrechte darauf sind unzureichend
Pasek boczny pokazuje listę urządzeń znajdujących się w Twoim komputerze. Mogą to być urządzenia fizyczne, takie jak twarde dyski, napędy & CD-ROM; lub stacje dyskietek, albo urządzenia wirtualne, takie jak dyski siecioweDes Weiteren enthält die Navigationsleiste eine Liste aller Geräte ihres Computers. Dabei werden sowohl physikalische Laufwerke (wie zum Beispiel Ihre Festplatten, & CD-ROM;-oder Disketten-Laufwerke) als auch virtuelle Laufwerke (wie zum Beispiel Partitionen Ihrer Festplatte oder Netzwerkfreigaben) angezeigt
Ta opcja jest podobna do Stacji dyskietek..., ale jest przeznaczona dla dysków twardych lub partycjiDiese Option ähnelt der für Diskettenlaufwerk..., aber dient dem Einbinden von Festplatten bzw. Partitionen
w przypadku JV: optyczne komputerowe stacje dyskówJV: optische Laufwerke
Ta opcja wyłącza testy podczas zapisywania konfiguracji. Ta opcja nie powinna być używana w typowych sytuacjach, ale jest użyteczna, gdy np. chcemy ustanowić możliwość rozruchu z dyskietki bez konieczności trzymania dyskietki w stacji dysków za każdym razem, gdy uruchamiamy lilo. Spowoduje to wstawienie opcji unsafe do lilo. confDiese Einstellung schaltet einige Integritätsprüfungen während des Schreibens der gewählten Konfiguration aus. Unter normalen Umständen sollte diese Einstellung nicht benutzt werden. Benutzen Sie sie, um von einer Diskette booten zu können, ohne jedesmal eine Diskette ins Laufwerk einlegen zu müssen, wenn Sie LILO installieren. Mit dieser Einstellung wird das Schlüsselwort unsafe in die Datei lilo.conf geschrieben
Włóż teraz poprawnie sformatowaną dyskietkę do napędu i kliknij ikonę Stacji dyskietek, aby & kde; zamontowało dyskietkę i wyświetliło pliki na niej zawarte. Przed wyciągnięciem dysku z napędu, kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę Stacji dyskietek i z wyświetlonego menu wybierz pozycję OdmontujNun können Sie eine ordnungsgemäß formatierte Diskette in das Laufwerk legen und auf das Diskette-Symbol klicken, um & kde; zum Einbinden des Diskettenlaufwerkes und zur Anzeige der Dateien zu veranlassen. Bevor Sie die Diskette aus dem Laufwerk entfernen, müssen Sie durch Klicken mit der & RMBn; auf das Disketten-Symbol klicken und Laufwerk-Einbindung lösen auswählen
Stacje robocze: Poniżej przedstawiono przykład obliczenia PTEC dla stacji roboczej z dwoma dyskami twardymiArbeitsplatzrechner: Es folgt eine beispielhafte Berechnung des TEC für einen Arbeitsplatzrechner mit zwei Festplattenlaufwerken
Nie można odczytać sektora startowego % ‧. Najprawdopodobniej brak dysku w stacji %Lesen des Startsektors in %‧ nicht möglich. Es ist vermutlich keine Diskette in Laufwerk %
Brak dostępu do % ‧. Najprawdopodobniej brak dysku w stacji %Kein Zugriff auf %‧. Es ist vermutlich keine Diskette in Laufwerk in %
Urządzenie może nie być gotowe, np. nie ma płyty w napędzie CD-ROM lub dyskietki w stacji dysków. Być może urządzenie peryferyjne nie jest poprawnie podłączone fizycznieDas Gerät ist eventuell nicht betriebsbereit. Vielleicht enthält es kein Medium (z. B. keine CD bei einem CD-ROM-Laufwerk), oder es ist nicht korrekt angeschlossen
W niektórych systemach operacyjnych (jak na razie tylko w & Linux-miejscownik; i FreeBSD) & kde; potrafi dynamicznie wyświetlać ikony dla każdego zamontowanego urządzenia w systemie (na przykład dla stacji & CD-ROM; dysków, dyskietek i udziałów sieciowychAuf einigen Betriebssystemen (derzeit & Linux; und FreeBSD) kann & kde; dynamisch Symbole für jedes verfügbare Gerät, das eingebunden werden kann, auf der Arbeitsfläche darstellen. Das können & CD-ROM;-Laufwerke, Diskettenlaufwerke oder Netzwerkfreigaben sein
Na powyższym obrazie, cztery urządzenia są widoczne: jeden twardy dysk sformatowany w systemie reiserfs, z partycją zamontowaną w systemie plików jako/root (/), dwa napędy & CD-ROM;, oraz stację dyskietekIn der Abbildung oben werden vier Geräte gezeigt: eine reiserfs-formatierte Festplatten-Partition als Dateisystembasis (/eingebunden), zwei & CD-ROM;s und eine Diskette
Urządzenia. Są tutaj wyświetlone Twoje partycje twardego dysku, stacje dyskietek oraz napędy & CD-ROM;. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na nazwie urządzenia lub partycji spowoduje jej zamontowanie i wyświetli jej zawartość w głównym widoku. Zamontowane urządzenie, lub partycja, może zostać odmontowana po kliknięciu na nią prawym przyciskiem myszy i wybraniu polecenia Odmontuj z podręcznego menuGeräte. Dies ist eine Baumansicht Ihrer Festplattenpartitionen, der Diskette und & CD-ROM;. Ein Linksklick auf einen Geräte-oder Partitionsnamen bindet diesen Eintrag in das Dateisystem ein und zeigt seinen Inhalt in der Hauptansicht an. Die Einbindung eines eingebundenen Gerätes oder einer eingebundenen Partition können Sie wieder lösen, indem Sie nach einem Rechtsklick auf den Eintrag Laufwerk-Einbindung lösen des Kontextmenüs klicken
Skorzystaj z tego polecenia, aby stworzyć ikonę służącą do montowania stacji dyskietek i jednoczesnego jej otwierania w & konqueror-miejscownik; w celu przeglądania jej zawartości. Aby następnie odmontować dysk, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę i wybrać polecenie Odmontuj. W praktyce nie musi być to stacja dyskietek, ale może być to każdy twardy dysk lub partycja na Twoim systemie, która nie jest normalnie zamontowana. Jakkolwiek, w większości przypadków będziesz chciał, aby tworzona ikona znajdowała się na pulpicieBenutzen Sie diese Option, um ein Symbol zu erstellen, dass das Diskettenlaufwerk ins System einbindet und eine neue Instanz von & konqueror; mit dem Inhalt der Diskette öffnet. Um die Einbindung der Diskette in das Dateisystem wieder zu lösen, klicken Sie mit rechts auf das Symbol und wählen Laufwerkseinbindung lösen. Tatsächlich muss es sich nicht um ein Diskettenlaufwerk handeln--jedes Laufwerk und jede Partition, die nicht beim Systemstart automatisch eingebunden werden, können über ein solches Symbol eingebunden werden. Normalerweise ist die Arbeitsfläche ein guter Platz für dieses Symbol
& kdiskfree; wyświetla wszystkie dostępne urządzenia plikowe (partycje dysków twardych, stacje dyskietek oraz napędy & CD;, & etc;) wraz z informacją o ich całkowitej pojemności, dostępnym miejscu, rodzaju i punkcie montowania. Pozwala również na montowanie oraz odmontowywanie dysków oraz podgląd ich zawartości w menedżerze plików& kdiskfree; zeigt die verfügbaren Plattenbereiche an (Partitionen auf Festplatten, Disketten, CD-ROM-Laufwerke etc;). Zu jedem Bereich wird die Gesamtgröße, der freie Bereich, das Dateisystem und der Ort der Einbindung ins Dateisystem (Mount-Punkt) angezeigt. Mit & kdiskfree; können auch (sofern die Berechtigung vorhanden ist) Laufwerke gemountet/-unmountet und der Dateimanager mit der Anzeige für dieses Laufwerk geöffnet werden
Ta opcja wyłącza testy podczas zapisywania konfiguracji. Ta opcja nie powinna być używana w typowych sytuacjach, ale jest użyteczna, gdy np. chcemy ustanowić możliwość rozruchu z dyskietki bez konieczności trzymania dyskietki w stacji dysków za każdym razem, gdy uruchamiamy lilo. Spowoduje to wstawienie opcji unsafe do lilo. confDiese Einstellung schaltet einige Integritätsprüfungen während des Schreibens der gewählten Konfiguration aus. Unter normalen Umständen sollte diese Einstellung nicht benutzt werden. Benutzen Sie sie, um von einer Diskette booten zu können, ohne jedesmal eine Diskette ins Laufwerk einlegen zu müssen, wenn Sie LILO ausführen. Mit dieser Einstellung wird das Schlüsselwort unsafe in die Datei lilo.conf geschrieben
Proszę wybrać stację dyskówDiskettenlaufwerk wählen
45 % acja osob h o dz respondentów uw dysk rymin echna sę lub poc ra ż aża , na jej jest powsz e dyskrymin a cja w tym s dotyc zy etniczne isiejszym a mym stopniu ludz w dz ie . * e ń st w niepełno s pr i społec z a w n y c h . *45 % u n ft riminierung u n ter Ihnen gl en hen Herk sc dass Disk auben , ethni dass das der selbe für erson in der heutig haft weit
Sprawdź, czy urządzenie jest gotowe (stacje dysków muszą zawierać dyskietki, napędy CD-ROM-płyty, zaś urządzenia zewnętrzne muszą być poprawnie podłączone i włączone) i spróbuj jeszcze razVergewissern Sie sich, dass das Gerät betriebsbereit ist. Wechsellaufwerke müssen ein Medium enthalten und tragbare Geräte müssen angeschlossen und eingeschaltet sein. Versuchen Sie es anschließend erneut
Obecnie obowiązującymi środkami jest ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr ‧/‧ na przywóz zapisywalnych dysków kompaktowych pochodzących z Tajwanu oraz ostateczne cło wyrównawcze nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr ‧/‧ na przywóz zapisywalnych dysków kompaktowych pochodzących z IndiiBei den derzeit geltenden Maßnahmen handelt es sich um einen endgültigen Antidumpingzoll, den der Rat mit seiner Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ des Rates auf Einfuhren bespielbarer Compact Discs mit Ursprung in Taiwan eingeführt hat, sowie um einen endgültigen Ausgleichszoll, der mit der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ des Rates des Rates auf Einfuhren bespielbarer Compact Discs mit Ursprung in Indien eingeführt wurde
Raport podaje zmierzone poziomy emisji hałasu zarówno w jałowym trybie pracy, jak i podczas dostępu do napędu dysku, które są wykazane zgodnie z pkt ‧.‧.‧ ISOIn dem Bericht sind die gemessenen Geräuschpegel sowohl im Leerlauf als auch beim Zugriff auf ein Laufwerk gemäß ISO ‧, Absatz ‧.‧.‧ anzugeben
Zapisywanie listy grup na dyskGruppenliste wird gespeichert
Dysk dodatkowyOptionale Festplatte
Środki zaradcze obwiązujące w odniesieniu do przywozu zapisywalnych dysków kompaktowych z pozostałych państwGeltende Maßnahmen gegenüber Einfuhren von CD-R aus anderen Ländern
Mam jednostkę sterującą i dysk z instrukcjamiIch hab die Fernsteuerung und die Anleitungsdisk
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3439 zdań frazy stacja dysków.Znalezione w 0,866 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.