Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Laufwerk     

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (4)

inteligentna elektronika stacji dyskówIDE-Schnittstelle
stacja dysków twardychFestplatte
stacja, dyskLaufwerk
zintegrowana elektronika stacji dyskówIDE-Schnittstelle

Przykładowe zdania z "stacja dysków", pamięć tłumaczeniowa

add example
Stacje robocze: Poniżej przedstawiono przykład obliczenia PTEC dla stacji roboczej z dwoma dyskami twardymiArbeitsplatzrechner: Es folgt eine beispielhafte Berechnung des TEC für einen Arbeitsplatzrechner mit zwei Festplattenlaufwerken
Proszę wybrać stację dyskówDiskettenlaufwerk wählen
Skorzystaj z tego polecenia, aby stworzyć ikonę służącą do montowania stacji dyskietek i jednoczesnego jej otwierania w & konqueror-miejscownik; w celu przeglądania jej zawartości. Aby następnie odmontować dysk, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę i wybrać polecenie Odmontuj. W praktyce nie musi być to stacja dyskietek, ale może być to każdy twardy dysk lub partycja na Twoim systemie, która nie jest normalnie zamontowana. Jakkolwiek, w większości przypadków będziesz chciał, aby tworzona ikona znajdowała się na pulpicieBenutzen Sie diese Option, um ein Symbol zu erstellen, dass das Diskettenlaufwerk ins System einbindet und eine neue Instanz von & konqueror; mit dem Inhalt der Diskette öffnet. Um die Einbindung der Diskette in das Dateisystem wieder zu lösen, klicken Sie mit rechts auf das Symbol und wählen Laufwerkseinbindung lösen. Tatsächlich muss es sich nicht um ein Diskettenlaufwerk handeln--jedes Laufwerk und jede Partition, die nicht beim Systemstart automatisch eingebunden werden, können über ein solches Symbol eingebunden werden. Normalerweise ist die Arbeitsfläche ein guter Platz für dieses Symbol
w przypadku JV: optyczne komputerowe stacje dyskówJV: optische Laufwerke
Pasek boczny pokazuje listę urządzeń znajdujących się w Twoim komputerze. Mogą to być urządzenia fizyczne, takie jak twarde dyski, napędy & CD-ROM; lub stacje dyskietek, albo urządzenia wirtualne, takie jak dyski siecioweDes Weiteren enthält die Navigationsleiste eine Liste aller Geräte ihres Computers. Dabei werden sowohl physikalische Laufwerke (wie zum Beispiel Ihre Festplatten, & CD-ROM;-oder Disketten-Laufwerke) als auch virtuelle Laufwerke (wie zum Beispiel Partitionen Ihrer Festplatte oder Netzwerkfreigaben) angezeigt
Brak dostępu do % ‧. Najprawdopodobniej w stacji % ‧ brak dysku albo brak wystarczających praw dostępu do stacjiKein Zugriff auf %‧. Wahrscheinlich befindet sich keine Diskette in Laufwerk %‧, oder Ihre Zugriffsrechte darauf sind unzureichend
Urządzenie może nie być gotowe, np. nie ma płyty w napędzie CD-ROM lub dyskietki w stacji dysków. Być może urządzenie peryferyjne nie jest poprawnie podłączone fizycznieDas Gerät ist eventuell nicht betriebsbereit. Vielleicht enthält es kein Medium (z. B. keine CD bei einem CD-ROM-Laufwerk), oder es ist nicht korrekt angeschlossen
Na powyższym obrazie, cztery urządzenia są widoczne: jeden twardy dysk sformatowany w systemie reiserfs, z partycją zamontowaną w systemie plików jako/root (/), dwa napędy & CD-ROM;, oraz stację dyskietekIn der Abbildung oben werden vier Geräte gezeigt: eine reiserfs-formatierte Festplatten-Partition als Dateisystembasis (/eingebunden), zwei & CD-ROM;s und eine Diskette
& kdiskfree; wyświetla wszystkie dostępne urządzenia plikowe (partycje dysków twardych, stacje dyskietek oraz napędy & CD;, & etc;) wraz z informacją o ich całkowitej pojemności, dostępnym miejscu, rodzaju i punkcie montowania. Pozwala również na montowanie oraz odmontowywanie dysków oraz podgląd ich zawartości w menedżerze plików& kdiskfree; zeigt die verfügbaren Plattenbereiche an (Partitionen auf Festplatten, Disketten, CD-ROM-Laufwerke etc;). Zu jedem Bereich wird die Gesamtgröße, der freie Bereich, das Dateisystem und der Ort der Einbindung ins Dateisystem (Mount-Punkt) angezeigt. Mit & kdiskfree; können auch (sofern die Berechtigung vorhanden ist) Laufwerke gemountet/-unmountet und der Dateimanager mit der Anzeige für dieses Laufwerk geöffnet werden
Nie można odczytać sektora startowego % ‧. Najprawdopodobniej brak dysku w stacji %Lesen des Startsektors in %‧ nicht möglich. Es ist vermutlich keine Diskette in Laufwerk %
Ta opcja wyłącza testy podczas zapisywania konfiguracji. Ta opcja nie powinna być używana w typowych sytuacjach, ale jest użyteczna, gdy np. chcemy ustanowić możliwość rozruchu z dyskietki bez konieczności trzymania dyskietki w stacji dysków za każdym razem, gdy uruchamiamy lilo. Spowoduje to wstawienie opcji unsafe do lilo. confDiese Einstellung schaltet einige Integritätsprüfungen während des Schreibens der gewählten Konfiguration aus. Unter normalen Umständen sollte diese Einstellung nicht benutzt werden. Benutzen Sie sie, um von einer Diskette booten zu können, ohne jedesmal eine Diskette ins Laufwerk einlegen zu müssen, wenn Sie LILO installieren. Mit dieser Einstellung wird das Schlüsselwort unsafe in die Datei lilo.conf geschrieben
Sprawdź, czy urządzenie jest gotowe (stacje dysków muszą zawierać dyskietki, napędy CD-ROM-płyty, zaś urządzenia zewnętrzne muszą być poprawnie podłączone i włączone) i spróbuj jeszcze razVergewissern Sie sich, dass das Gerät betriebsbereit ist. Wechsellaufwerke müssen ein Medium enthalten und tragbare Geräte müssen angeschlossen und eingeschaltet sein. Versuchen Sie es anschließend erneut
W niektórych systemach operacyjnych (jak na razie tylko w & Linux-miejscownik; i FreeBSD) & kde; potrafi dynamicznie wyświetlać ikony dla każdego zamontowanego urządzenia w systemie (na przykład dla stacji & CD-ROM; dysków, dyskietek i udziałów sieciowychAuf einigen Betriebssystemen (derzeit & Linux; und FreeBSD) kann & kde; dynamisch Symbole für jedes verfügbare Gerät, das eingebunden werden kann, auf der Arbeitsfläche darstellen. Das können & CD-ROM;-Laufwerke, Diskettenlaufwerke oder Netzwerkfreigaben sein
Ta opcja wyłącza testy podczas zapisywania konfiguracji. Ta opcja nie powinna być używana w typowych sytuacjach, ale jest użyteczna, gdy np. chcemy ustanowić możliwość rozruchu z dyskietki bez konieczności trzymania dyskietki w stacji dysków za każdym razem, gdy uruchamiamy lilo. Spowoduje to wstawienie opcji unsafe do lilo. confDiese Einstellung schaltet einige Integritätsprüfungen während des Schreibens der gewählten Konfiguration aus. Unter normalen Umständen sollte diese Einstellung nicht benutzt werden. Benutzen Sie sie, um von einer Diskette booten zu können, ohne jedesmal eine Diskette ins Laufwerk einlegen zu müssen, wenn Sie LILO ausführen. Mit dieser Einstellung wird das Schlüsselwort unsafe in die Datei lilo.conf geschrieben
Włóż teraz poprawnie sformatowaną dyskietkę do napędu i kliknij ikonę Stacji dyskietek, aby & kde; zamontowało dyskietkę i wyświetliło pliki na niej zawarte. Przed wyciągnięciem dysku z napędu, kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę Stacji dyskietek i z wyświetlonego menu wybierz pozycję OdmontujNun können Sie eine ordnungsgemäß formatierte Diskette in das Laufwerk legen und auf das Diskette-Symbol klicken, um & kde; zum Einbinden des Diskettenlaufwerkes und zur Anzeige der Dateien zu veranlassen. Bevor Sie die Diskette aus dem Laufwerk entfernen, müssen Sie durch Klicken mit der & RMBn; auf das Disketten-Symbol klicken und Laufwerk-Einbindung lösen auswählen
Brak dostępu do % ‧. Najprawdopodobniej brak dysku w stacji %Kein Zugriff auf %‧. Es ist vermutlich keine Diskette in Laufwerk in %
Urządzenia. Są tutaj wyświetlone Twoje partycje twardego dysku, stacje dyskietek oraz napędy & CD-ROM;. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na nazwie urządzenia lub partycji spowoduje jej zamontowanie i wyświetli jej zawartość w głównym widoku. Zamontowane urządzenie, lub partycja, może zostać odmontowana po kliknięciu na nią prawym przyciskiem myszy i wybraniu polecenia Odmontuj z podręcznego menuGeräte. Dies ist eine Baumansicht Ihrer Festplattenpartitionen, der Diskette und & CD-ROM;. Ein Linksklick auf einen Geräte-oder Partitionsnamen bindet diesen Eintrag in das Dateisystem ein und zeigt seinen Inhalt in der Hauptansicht an. Die Einbindung eines eingebundenen Gerätes oder einer eingebundenen Partition können Sie wieder lösen, indem Sie nach einem Rechtsklick auf den Eintrag Laufwerk-Einbindung lösen des Kontextmenüs klicken
Ta opcja jest podobna do Stacji dyskietek..., ale jest przeznaczona dla dysków twardych lub partycjiDiese Option ähnelt der für Diskettenlaufwerk..., aber dient dem Einbinden von Festplatten bzw. Partitionen
Błąd podczas zamiany % ‧ Być może brak miejsca na dyskuKeine Änderung möglich: %‧ (Ungenügend Platz auf dem Datenträger?
Jeśli już masz archiwum motywu na dysku, wciśnięcie tego przycisku spowoduje rozpoczęcie rozpakowania. Potem motyw będzie dostępny dla programów KDEWenn Sie bereits eine Design-Datei auf Ihrem Rechner haben, können Sie diese mit diesem Knopf auswählen und installieren
Galaktyki spiralne to duże zbiorowiska miliardów gwiazd, z których większość znajduje się w przestrzeni mającej kształt dysku, z jasnym, sferycznym centralnym zgrubieniem galaktycznym (jądrem) w środku. Od dysku odchodzą zwykle ramiona, na których znaleźć można najmłodsze i najjaśniejsze gwiazdy. Ramiona te odchodzą ze środka na kształt spirali dając galaktykom ich nazwy. Galaktyki spiralne mają wygląd podobny do huraganów. Są jednym z najpiękniejszych obiektów znajdujących się na niebieSpiralgalaxien sind riesige Ansammlungen von Milliarden von Sternen, die meisten in einer abgeflachten Diskusform mit einem hellen, kugelförmigen Haufen von Sternen in der Mitte. In der Scheibe sind normalerweise helle Arme, wo die jungen, hellen Sterne zu finden sind. Diese Arme breiten sich vom Zentrum in Spiralform aus, daher der Name dieser Galaxien. Spiralgalaxien sehen etwa wie Hurrikane aus oder wie Wasser, das in einen Abfluss läuft. Unter ihnen sind einige der schönsten Objekte im Himmel
Adres Media, znany również jako protokół media:/, pokaże wszystkie urządzenia rozpoznane przez & kde;. Lista urządzeń będzie zawierała dyski twarde, napędy CD i DVD, jak również urządzenia USB i Firewire, zakładając, że dystrybucja została poprawnie skonfigurowana i & kde; zostanie o nich poinformowaneDie Adresse Speichermedien (auch als Protokoll media:/bekannt) zeigt alle von & kde; erkannten Geräte an, darunte Festplatten, & CD; und DVD-Laufwerke, sowie USB-und Firewire-Geräte, vorausgesetzt Ihre Distribution ist so eingerichtet, dass Sie & kde; diese Geräte korrekt übermittelt
Zgodność z " Energy Star Compliance " może zostać przyznana niemalże każdemu urządzeniu elektrycznemu. Ten moduł jednakże nie wyłącza dysków twardych, czy drukarek. Ustawienia tutaj zawarte odnoszą się jedynie do zachowania Twojego monitoraEnergy Star Compliance kann auf nahezu jedes elektrische Gerät angewendet werden. Dieses Modul kann weder eine Festplatte anhalten noch einen Drucker in den Energiesparmodus schalten oder Ähnliches. Diese Einstellungen beeinflussen nur das Verhalten des Monitors
Kompresuje plik folderu, aby zaoszczędzić miejsce na dysku. Zwykle & kmail-mianownik; kompresuje wszystkie foldery automatycznie, ale w pewnych przypadkach możesz chcieć wymusić kompresjęKomprimiert den Ordner, um seinen Speicherplatzbedarf zu reduzieren. Normalerweise komprimiert & kmail; alle Ordner automatisch, aber unter gewissen Umständen kann es sinnvoll sein, einen Ordner manuell zu komprimieren
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2857 zdań frazy stacja dysków.Znalezione w 2,44 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.