Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Freizeitgestaltung   
    (  f)

Przykładowe zdania z "spędzanie wolnego czasu", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ograniczyć interwencję państwa polegającą na karaniu, przy jednoczesnym wdrożeniu strategii zapobiegawczych w dziedzinie opieki społecznej nad nieletnimi, polityki socjalnej, rynku pracy, oferty możliwości spędzania wolnego czasu i ogólnie polityki na szczeblu lokalnym, stwarzając równocześnie większe możliwości działania społeczności lokalnej i innym grupom społecznym w rozwiązywaniu konfliktów i poszukiwaniu możliwych alternatyw (rodzina, pracownicy społeczni, szkoła, gmina, organizacje społeczne itpVerringerung der Strafinterventionen des Staates bei gleichzeitiger Belebung von Präventionsstrategien in den Bereichen Jugendsozialhilfe, Sozialpolitik, Arbeitsmarkt, Freizeitangebote und Kommunalpolitik allgemein sowie parallel dazu stärkere Beteiligung der Gemeinschaft und anderer Gruppen des sozialen Lebens (wie Familie, Sozialarbeiter, Schule, Gemeinwesen, soziale Organisationen usw.) an der Lösung von Konflikten und der Suche nach gangbaren Alternativen
mając na uwadze, że aktywność fizyczna połączona z odżywianiem się w sposób zdrowy i zrównoważony jest najważniejszym środkiem zapobiegającym powstawaniu nadwagi; mając na uwadze, że jeden na trzech Europejczyków nie wykonuje w czasie wolnym jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych, a tymczasem przeciętny Europejczyk spędza ponad pięć godzin dziennie w pozycji siedzącej; mając na uwadze, że wielu Europejczyków nie odżywia się w zrównoważony sposóbin der Erwägung, dass vor allem durch körperliche Bewegung und eine gesunde und ausgewogene Ernährung dem Übergewicht vorgebeugt werden kann und alarmierenderweise jeder dritte Europäer in seiner Freizeit überhaupt keinen Ausgleichssport treibt, die Europäer im Durchschnitt täglich fünf Stunden im Sitzen verbringen und zahlreiche Europäer sich nicht ausgewogen ernähren
Pomimo faktu, iż w różnych dziedzinach bezpieczeństwa, takich jak ruch drogowy lub miejsca pracy, poczyniono znaczny postęp, wciąż istnieją dziedziny objęte w znacznie mniejszym stopniu prewencją zdrowotną, takie jak dom, spędzanie czasu wolnego, uprawianie sportów, wypadki oraz prewencja zdrowotna w odniesieniu do dzieci, kobiet i osób starszychObwohl in mehreren Bereichen wie im Straßenverkehr oder am Arbeitsplatz beträchtliche Fortschritte erzielt wurden, finden andere Bereiche weit weniger Berücksichtigung, zum Beispiel Heim-, Freizeit- und Sportunfälle sowie die Prävention bei Kindern, Frauen und älteren Mitbürgern
polecenia co do sposobu zachowania, miejsca pobytu, kształcenia i szkolenia, spędzania czasu wolnego, lub zawierające ograniczenia lub warunki prowadzenia działalności zawodowejWeisungen, die das Verhalten, den Aufenthalt, die Ausbildung und Schulung oder die Freizeitgestaltung betreffen oder die Beschränkungen oder Modalitäten der Ausübung einer beruflichen Tätigkeit beinhalten
z zadowoleniem przyjmuje wysiłki w zakresie wspierania zrównoważonej turystyki oraz efektywnego wykorzystania środowiska naturalnego jako atutu gospodarczego poprzez nowe zrównoważone a jednocześnie tradycyjne koncepcje spędzania czasu wolnego i uprawiania sportu z uwzględnieniem szczególnych właściwości tych obszarów; podkreśla rolę osób korzystających ze środowiska naturalnego, które dbają od dobry stan zdrowia, szanując jednocześnie przyrodębegrüßt die Bemühungen, einen nachhaltigen Tourismus zu fördern und durch nachhaltige und gleichzeitig traditionelle Freizeit- und Sportkonzepte unter Berücksichtigung der Besonderheiten dieser Gebiete die Natur als wirtschaftlichen Vorteil effizient zu nützen; unterstreicht die Rolle der Naturnutzer, welche im Respekt der Natur zur eigenen Gesundheit beitragen
Prosimy krótko opisać cele projektu, podjęte dzialania, organizację przyjmującą, współpracę, warunki zakwaterowania, sposoby spędzania wolnego czasu podczas wymiany, itp...Please provide a brief description of the objectives, programme, activities, host organisation, networking, conditions for accommodation, free time activities, etc.
Gospodarczy i społeczny potencjał rozwoju systemu zasobów cyfrowych rozszerza się na kulturę, edukację, kształcenie i sektory gospodarki związane ze spędzaniem wolnego czasuDie Sektoren Kultur, Bildung und Ausbildung sowie Freizeit haben am wirtschaftlichen und sozialen Potenzial der Entwicklung der digitalen Inhalte teil
Ponieważ więc sele ktywne i określone strategie zapobiegawcze ukierunkowane są na społeczne i osobiste czynniki ryzyka , w naturalny sposób wiążą się one z innymi aspektami polityki zdrowia publicznego dotyczącej młodych ludzi ( strategie zdrowia psychicznego młodzieży związane z zaburzeniami zachowania , zaburzeniami koncentracji itp . ) , z polityką społeczną ( zapewnienie miejsc spędzania wolnego czasu oraz ws parcia dla młodzieży zagrożonej lub z ubogich rodzin ) , z pol ityką oświatową ( obniżenie liczby uczniów porzucających szkołę ) itd .Da selektive und indizierte Präventionsstrategien auf soziale und persönliche Risikobedingungen abzielen , stehen sie somit natürlich in Zusammenhang mit anderen gesundheitspolitischen ( psychiatrische Strategien zur Bewältigung von Verhaltensstör ungen , Aufmerksamkeitsdefizitstörungen usw. bei Jugendlichen ) , sozialpolitischen ( Bereitstellung von Freizeiteinrichtungen und Unterstützung gefährdeter Jugendlicher oder benachteiligter Familien ) und bildungspolitischen ( Verringerung der Zahl der Schulabbrecher ) Maßnahmen für Jugendliche .
Bez równego dostępu do transportu ludzie niepełnosprawni nie mogą dojechać do pracy, na zakupy ani uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych czy innych formach spędzania wolnego czasu.Wenn sie keinen gleichen Zugang zur Beförderung haben, können Menschen mit Behinderungen weder zur Arbeit oder zum Einkaufen fahren, noch an kulturellen und anderen Freizeitaktivitäten teilhaben.
Nowoczesna technika zmieniła nasze życie i dotyczy to również sposobu spędzania wolnego czasu.Neue Technologien haben unser Leben verändert und die Freizeitaktivitäten sind keineswegs von diesem Prozess ausgenommen.
Formy spędzania wolnego czasu przez młodzieżJugend Freizeitgestaltung
oferty spędzania wolnego czasu i uprawiania turystyki, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb kulturalnychFreizeitangebote und Tourismus unter Berücksichtigung spezifischer kultureller Bedürfnisse
opowiada się za zintensyfikowaniem wysiłków mających na celu poprawę integracji oraz spójności społecznej i terytorialnej, zwłaszcza poprzez usunięcie braków natury urbanistycznej i poprawę warunków środowiskowych, przy jednoczesnym realizowaniu zrównoważonej polityki rozwojowej obszarów miejskich, szczególnie poprzez ustabilizowanie sytuacji w dzielnicach będących źródłem problemów i przedstawienie atrakcyjnej oferty mieszkaniowej, jak również oferty w zakresie pracy i spędzania czasu wolnegosetzt sich dafür ein, die Anstrengungen zu verstärken, um Integration, soziale Kohäsion und territorialen Zusammenhalt zu verbessern, insbesondere durch die Überwindung städtebaulicher Mängel und eine Verbesserung der Umweltbedingungen sowie durch eine ausgewogene Entwicklungspolitik für den städtischen Raum, und zwar durch die Stabilisierung von Problemquartieren und die Schaffung attraktiver Angebote für Wohnen, Arbeiten und Freizeit
Domy wakacyjne obejmują wszystkie rodzaje lokali mieszkalnych służących do spędzania wolnego czasu, takie jak domy położone w pobliżu stałego miejsca zamieszkania, w których użytkownicy spędzają weekendy lub krótkie okresy wiele razy w roku, a także położone dalej domy urlopowe, z których korzystają przez dłuższe okresy, ale tylko kilka razy w rokuAls Freizeitwohnungen gelten alle Arten von zu Freizeitzwecken genutztem Wohnraum, und zwar sowohl das nahe gelegene Wochenendhaus, das viele Male im Jahr für kürzere Zeiträume genutzt wird, als auch die weiter entfernt gelegene Ferienwohnung, die für längere Zeiträume, dafür aber nur wenige Male im Jahr bewohnt wird
Kluczowe słowa, takie jak kształcenie, mobilność, indywidualizacja, wymogi rozwoju demograficznego, higieny i zdrowia, godzenie życia rodzinnego z zawodowym, jak również zmienione przyzwyczajenia dotyczące komunikacji i spędzania czasu wolnego są dowodem na to, że istnieje potrzeba usług społecznych, zarówno dla poszczególnych osób, jak i dla firmStichworte wie Bildung, Mobilität, Individualisierung, Anforderungen an demografische Entwicklung, an Pflege und Gesundheit, Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie veränderte Kommunikations- und Freizeitgewohnheiten weisen auf zusätzlichen und neuen Bedarf an sozialen, personenbezogenen aber auch kommerziellen Diensten hin
Sugeruje rozszerzenie zakresu rozsądnych ułatwień dla osób niepełnosprawnych i dla osób defaworyzowanych celem zwiększenia ich dostępu do kształcenia i szkolenia zawodowego, opieki zdrowotnej, mieszkalnictwa, transportu, sklepów, form spędzania czasu wolnego i innych towarów i usług, umożliwiając im uczestnictwo w tych dziedzinach życia na zasadzie proporcjonalności, tak by mogły one rzeczywiście korzystać z równego traktowania i by uniknąć nadmiernych obciążeń biurokratycznych i nadużywania procedury skargist der Auffassung, dass das Konzept der angemessenen Vorkehrungen für Menschen mit Behinderungen und benachteiligte Personen ausgeweitet werden muss, um deren Zugang zu und Teilhabe an allgemeiner und beruflicher Bildung, Gesundheitsversorgung, Wohnungswesen, Verkehr, Handel und Freizeitbetätigungen sowie den Zugang zu anderen Waren und Dienstleistungen zu verbessern, wobei Verhältnismäßigkeit walten sollte, um ihre Gleichbehandlung zu gewährleisten sowie einen unangemessenen bürokratischen Aufwand und einen Missbrauch von Klageverfahren zu vermeiden
Jednakże nie należy zapominać, że proces edukacji nie odbywa się tylko w szkole, ale również w jednostkach przedszkolnych oraz w codziennym życiu poza szkołą, np. w rodzinie, w trakcie spędzania czasu wolnego z rówieśnikami, w cyberprzestrzeni, czy za pośrednictwem mediówDarüber soll jedoch nicht vergessen werden, dass Bildung nicht nur in der Schule erworben wird, sondern auch in vorschulischen Einrichtungen sowie im außerschulischen Alltag, z.B. in der Familie, bei Freizeitgestaltung mit Gleichaltrigen oder durch die Medien
zwraca uwagę, że poprzez udostępnienie obszarów, na których dzieci i młodzież mogą doświadczać przyrody, oferuje się im alternatywę wobec tradycyjnych form spędzania czasu wolnego, która jednocześnie wzmacnia wyobraźnię, kreatywność i chęć poznawcząweist darauf hin, dass mit der Bereitstellung von Naturerfahrungsräumen Kindern und Jugendlichen eine Alternative zu herkömmlichen Freizeitaktivitäten geboten wird und gleichzeitig Fantasie, Kreativität und Entdeckungsdrang gestärkt werden
Ponadto, należy zwrócić uwagę na inne dziedziny objęte dotychczas w znacznie mniejszym stopniu prewencją, takie jak przebywanie w domu, spędzanie czasu wolnego, wypadki sportowe oraz prewencja zdrowotna w odniesieniu do dzieci i osób starszychDarüber hinaus sollten andere Bereiche, die bisher weniger Berücksichtigung fanden, wie Heim-, Freizeit- und Sportunfälle sowie die Prävention bei Kindern und älteren Mitbürgern, Aufmerksamkeit finden
Inne informacje także dostarczyły istotnych podstaw do przyszłych środków działania , które mogłyby przynieść korzyści młodym ludziom , zwłaszcza jeśli chodzi o aktywne spędzanie czasu wolnego , w którym młodzież szuka równowagi po napięciach i problemach , które napotyka w domu , szkole i pracy .Auch an anderer Stelle wurden Auskünfte eingeholt , auf die sich künftige Maßnahmen zugunsten von Jugendlichen stützen können , vor allem für Freizeitaktivitäten , bei denen Jugendliche von Spannungen und Probleme n zu Hause , in der Schule oder am Arbeitsplatz abschalten möchten .
Jednocześnie obok znaczenia dla edukacji i promocji zdrowia, a także konstruktywnego spędzania czasu wolnego i wypoczynku, rozwój turystyki znacząco wpływa na zatrudnienie, gdyż liczne zawody zależą od ruchu turystycznego, a wiele z nich powiązanych jest z infrastrukturą turystyczną i działalnością pokrewnąGleichzeitig hat die Entwicklung des Tourismus- neben seiner Bedeutung für Bildung und Gesundheitsförderung sowie für eine sinnvolle Freizeitgestaltung und Erholung- auch erhebliche Auswirkungen auf die Beschäftigungslage, da viele Berufe von Tourismusströmen abhängen und zahlreiche Fachkräfte im Fremdenverkehr und angrenzenden Bereichen tätig sind
podkreśla, że osoby starsze znacznie przyczyniają się do osiągnięcia spójności społecznej i gospodarczej oraz że ich aktywne działania w dziedzinie solidarności rodzinnej i międzypokoleniowej wzmacnia istniejące w obrębie rodziny znaczenie rozdziału zasobów; uważa również, że należy ułatwiać im udział w działalności na zasadzie wolontariatu i zachęcać do niego; na koniec uważa, że ich zapotrzebowanie na towary i usługi, korzystanie przez nich z usług związanych ze spędzaniem wolnego czasu, zabiegami i poprawianiem samopoczucia napędza rozwijający się sektor gospodarki i nowe bogactwo zwane siwym złotem; zwraca się więc do państw członkowskich o promowanie i rozszerzanie udziału osób starszych w gospodarce i społeczeństwie, czuwając zwłaszcza nad ich dobrym stanem fizycznym i dobrymi warunkami życia społecznego i finansowymierinnert an den gewaltigen Beitrag, den ältere Personen zum sozialen Zusammenhalt und zur Wirtschaft leisten, und daran, dass ihre aktive Rolle bezüglich der Solidarität innerhalb der Familie und zwischen den Generationen die Bedeutung der Umverteilung der Familienressourcen verstärkt; glaubt andererseits, dass ihre ehrenamtliche Tätigkeit erleichtert und gefördert werden muss; weist darauf hin, dass durch ihren Konsum von Gütern und Dienstleistungen im Freizeit-, Pflege- und Wellness-Bereich ein aufstrebender Wirtschaftszweig und ein neuer Wert, das so genannte graue Gold, entstehen; fordert daher die Mitgliedstaaten auf, die Teilnahme der älteren Menschen am wirtschaftlichen und sozialen Leben zu unterstützen und auszubauen und dabei insbesondere auf ihr physisches Wohlergehen und gute soziale und finanzielle Lebensbedingungen zu achten
nakazy związane z trybem życia, miejscem pobytu, kształceniem się i szkoleniem zawodowym, działalnością zawodową lub spędzaniem czasu wolnegoAnordnungen, die die Lebensführung, den Aufenthalt, die allgemeine und berufliche Bildung, die berufliche Tätigkeit oder die Freizeitgestaltung betreffen
jest zdania, że zapobieganie przestępczości nieletnich wymaga również polityki publicznej w innych dziedzinach, w tym w mieszkalnictwie, zatrudnieniu, szkoleniach zawodowych, spędzaniu czasu wolnego i wymianie młodzieżowejist der Auffassung, dass die Prävention von Jugendkriminalität auch staatliche politische Maßnahmen in anderen Bereichen, einschließlich Wohnungsbau, Beschäftigung, berufliche Bildung, Freizeitgestaltung und Jugendaustausch, erfordert
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 68139 zdań frazy spędzanie wolnego czasu.Znalezione w 10,713 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.