Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Freizeitgestaltung   
    (  f)

Przykładowe zdania z "spędzanie wolnego czasu", pamięć tłumaczeniowa

add example
mając na uwadze, że aktywność fizyczna połączona z odżywianiem się w sposób zdrowy i zrównoważony jest najważniejszym środkiem zapobiegającym powstawaniu nadwagi; mając na uwadze, że jeden na trzech Europejczyków nie wykonuje w czasie wolnym jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych, a tymczasem przeciętny Europejczyk spędza ponad pięć godzin dziennie w pozycji siedzącej; mając na uwadze, że wielu Europejczyków nie odżywia się w zrównoważony sposóbin der Erwägung, dass vor allem durch körperliche Bewegung und eine gesunde und ausgewogene Ernährung dem Übergewicht vorgebeugt werden kann und alarmierenderweise jeder dritte Europäer in seiner Freizeit überhaupt keinen Ausgleichssport treibt, die Europäer im Durchschnitt täglich fünf Stunden im Sitzen verbringen und zahlreiche Europäer sich nicht ausgewogen ernähren
Uwzględnianiu faktu, że dostęp do sportu dla wszystkich jest ważny, co obejmuje także dostępność obiektów sportowych, infrastruktury i imprez sportowych dla jak największej grupy osób, w szczególności niepełnosprawnych, oraz znaczenie zapewnienia niepełnosprawnym uczestnictwa w aktywności rekreacyjnej, sportowej i związanej ze spędzaniem wolnego czasu na takich samych zasadach jak osobom zdrowymbedacht wird, dass der Zugang zum Breitensport wichtig ist, einschließlich der Zugänglichkeit und Verfügbarkeit von Sporteinrichtungen,-infrastrukturen und-anlagen für möglichst viele Menschen, insbesondere Menschen mit Behinderungen, und dass es wichtig ist, dass Menschen mit Behinderungen in gleichem Maße wie andere an Erholungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten teilnehmen können
Bez równego dostępu do transportu ludzie niepełnosprawni nie mogą dojechać do pracy, na zakupy ani uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych czy innych formach spędzania wolnego czasu.Wenn sie keinen gleichen Zugang zur Beförderung haben, können Menschen mit Behinderungen weder zur Arbeit oder zum Einkaufen fahren, noch an kulturellen und anderen Freizeitaktivitäten teilhaben.
opowiada się za zintensyfikowaniem wysiłków mających na celu poprawę integracji oraz spójności społecznej i terytorialnej, zwłaszcza poprzez usunięcie braków natury urbanistycznej i poprawę warunków środowiskowych, przy jednoczesnym realizowaniu zrównoważonej polityki rozwojowej obszarów miejskich, szczególnie poprzez ustabilizowanie sytuacji w dzielnicach będących źródłem problemów i przedstawienie atrakcyjnej oferty mieszkaniowej, jak również oferty w zakresie pracy i spędzania czasu wolnegosetzt sich dafür ein, die Anstrengungen zu verstärken, um Integration, soziale Kohäsion und territorialen Zusammenhalt zu verbessern, insbesondere durch die Überwindung städtebaulicher Mängel und eine Verbesserung der Umweltbedingungen sowie durch eine ausgewogene Entwicklungspolitik für den städtischen Raum, und zwar durch die Stabilisierung von Problemquartieren und die Schaffung attraktiver Angebote für Wohnen, Arbeiten und Freizeit
polecenia co do sposobu zachowania, miejsca pobytu, kształcenia i szkolenia, spędzania czasu wolnego, lub zawierające ograniczenia lub warunki prowadzenia działalności zawodowejWeisungen, die das Verhalten, den Aufenthalt, die Ausbildung und Schulung oder die Freizeitgestaltung betreffen oder die Beschränkungen oder Modalitäten der Ausübung einer beruflichen Tätigkeit beinhalten
wzywa Komisję i państwa członkowskie do przygotowania kampanii informacyjnych i edukacyjnych dotyczących działań zapobiegawczych i zwalczania, uzgodnionych z państwami członkowskimi w celu zmniejszenia ryzyka i skutków klęsk żywiołowych, szczególnie na obszarach najbardziej zagrożonych, uczulając ludność na konieczność ochrony środowiska naturalnego i zachowania zasobów naturalnych, między innymi poprzez unikanie w rolnictwie takiej praktyki lub takiego sposobu spędzania wolnego czasu, które powodują takie zagrożenia; zwraca się ponadto do Komisji o promowanie organizacji ćwiczeń szkoleniowych, które umożliwiłyby ograniczenie do minimum negatywnych skutków tych ewentualnych zjawiskfordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Aufklärungs- und Bildungskampagnen über Vorbeugungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Erscheinungen zu entwerfen, die mit den Mitgliedstaaten abgestimmt sind, um durch Aufklärung der Öffentlichkeit über die Notwendigkeit, die Umwelt zu schützen und natürliche Ressourcen zu erhalten, indem unter anderem risikoträchtige Praktiken in der Landwirtschaft und im Freizeitbereich vermieden werden, die Risiken und die Folgen von Naturkatastrophen insbesondere in den am stärksten gefährdeten Gebieten zu verringern; fordert die Kommission ferner auf, die Organisation von Notfallübungen zu fördern, damit die negativen Auswirkungen beim tatsächlichen Auftreten dieser Erscheinungen minimiert werden können
Ponadto, należy zwrócić uwagę na inne dziedziny objęte dotychczas w znacznie mniejszym stopniu prewencją, takie jak przebywanie w domu, spędzanie czasu wolnego, wypadki sportowe oraz prewencja zdrowotna w odniesieniu do dzieci i osób starszychDarüber hinaus sollten andere Bereiche, die bisher weniger Berücksichtigung fanden, wie Heim-, Freizeit- und Sportunfälle sowie die Prävention bei Kindern und älteren Mitbürgern, Aufmerksamkeit finden
poprawa infrastruktury socjalnej dla rodzin, co ma umożliwić ludziom, którzy mają kogoś pod opieką, podjęcie i utrzymanie pracy, zapewniając w szczególności przystępne cenowo i dobrej jakości usługi opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny, obejmujące dostępność poradnictwa, kursów dla rodziców oraz szkoleń dla opiekunów, a także dzienną opiekę i obiekty służące spędzaniu wolnego czasu przeznaczone dla młodzieżyVerbesserung der sozialen Infrastruktur für Familien, die es Menschen mit Betreuungsverantwortung ermöglichen, ein Beschäftigungsverhältnis einzugehen und aufrecht zu erhalten, indem erschwingliche, zugängliche und qualitativ gute Betreuung insbesondere für Kinder und andere abhängige Personen bereitgestellt wird, einschließlich Beratungs-, Elternbildungs- und Betreuungsausbildungsangeboten sowie Tagesbetreuungs- und Freizeiteinrichtungen für Jugendliche
Jednakże nie należy zapominać, że proces edukacji nie odbywa się tylko w szkole, ale również w jednostkach przedszkolnych oraz w codziennym życiu poza szkołą, np. w rodzinie, w trakcie spędzania czasu wolnego z rówieśnikami, w cyberprzestrzeni, czy za pośrednictwem mediówDarüber soll jedoch nicht vergessen werden, dass Bildung nicht nur in der Schule erworben wird, sondern auch in vorschulischen Einrichtungen sowie im außerschulischen Alltag, z.B. in der Familie, bei Freizeitgestaltung mit Gleichaltrigen oder durch die Medien
Ponieważ więc sele ktywne i określone strategie zapobiegawcze ukierunkowane są na społeczne i osobiste czynniki ryzyka , w naturalny sposób wiążą się one z innymi aspektami polityki zdrowia publicznego dotyczącej młodych ludzi ( strategie zdrowia psychicznego młodzieży związane z zaburzeniami zachowania , zaburzeniami koncentracji itp . ) , z polityką społeczną ( zapewnienie miejsc spędzania wolnego czasu oraz ws parcia dla młodzieży zagrożonej lub z ubogich rodzin ) , z pol ityką oświatową ( obniżenie liczby uczniów porzucających szkołę ) itd .Da selektive und indizierte Präventionsstrategien auf soziale und persönliche Risikobedingungen abzielen , stehen sie somit natürlich in Zusammenhang mit anderen gesundheitspolitischen ( psychiatrische Strategien zur Bewältigung von Verhaltensstör ungen , Aufmerksamkeitsdefizitstörungen usw. bei Jugendlichen ) , sozialpolitischen ( Bereitstellung von Freizeiteinrichtungen und Unterstützung gefährdeter Jugendlicher oder benachteiligter Familien ) und bildungspolitischen ( Verringerung der Zahl der Schulabbrecher ) Maßnahmen für Jugendliche .
Gospodarczy i społeczny potencjał rozwoju systemu zasobów cyfrowych rozszerza się na kulturę, edukację, kształcenie i sektory gospodarki związane ze spędzaniem wolnego czasuDie Sektoren Kultur, Bildung und Ausbildung sowie Freizeit haben am wirtschaftlichen und sozialen Potenzial der Entwicklung der digitalen Inhalte teil
z zadowoleniem przyjmuje wysiłki w zakresie wspierania zrównoważonej turystyki oraz efektywnego wykorzystania środowiska naturalnego jako atutu gospodarczego poprzez nowe zrównoważone a jednocześnie tradycyjne koncepcje spędzania czasu wolnego i uprawiania sportu z uwzględnieniem szczególnych właściwości tych obszarów; podkreśla rolę osób korzystających ze środowiska naturalnego, które dbają od dobry stan zdrowia, szanując jednocześnie przyrodębegrüßt die Bemühungen, einen nachhaltigen Tourismus zu fördern und durch nachhaltige und gleichzeitig traditionelle Freizeit- und Sportkonzepte unter Berücksichtigung der Besonderheiten dieser Gebiete die Natur als wirtschaftlichen Vorteil effizient zu nützen; unterstreicht die Rolle der Naturnutzer, welche im Respekt der Natur zur eigenen Gesundheit beitragen
podkreśla, że osoby starsze znacznie przyczyniają się do osiągnięcia spójności społecznej i gospodarczej oraz że ich aktywne działania w dziedzinie solidarności rodzinnej i międzypokoleniowej wzmacnia istniejące w obrębie rodziny znaczenie rozdziału zasobów; uważa również, że należy ułatwiać im udział w działalności na zasadzie wolontariatu i zachęcać do niego; na koniec uważa, że ich zapotrzebowanie na towary i usługi, korzystanie przez nich z usług związanych ze spędzaniem wolnego czasu, zabiegami i poprawianiem samopoczucia napędza rozwijający się sektor gospodarki i nowe bogactwo zwane siwym złotem; zwraca się więc do państw członkowskich o promowanie i rozszerzanie udziału osób starszych w gospodarce i społeczeństwie, czuwając zwłaszcza nad ich dobrym stanem fizycznym i dobrymi warunkami życia społecznego i finansowymierinnert an den gewaltigen Beitrag, den ältere Personen zum sozialen Zusammenhalt und zur Wirtschaft leisten, und daran, dass ihre aktive Rolle bezüglich der Solidarität innerhalb der Familie und zwischen den Generationen die Bedeutung der Umverteilung der Familienressourcen verstärkt; glaubt andererseits, dass ihre ehrenamtliche Tätigkeit erleichtert und gefördert werden muss; weist darauf hin, dass durch ihren Konsum von Gütern und Dienstleistungen im Freizeit-, Pflege- und Wellness-Bereich ein aufstrebender Wirtschaftszweig und ein neuer Wert, das so genannte graue Gold, entstehen; fordert daher die Mitgliedstaaten auf, die Teilnahme der älteren Menschen am wirtschaftlichen und sozialen Leben zu unterstützen und auszubauen und dabei insbesondere auf ihr physisches Wohlergehen und gute soziale und finanzielle Lebensbedingungen zu achten
Sport stanowi dla dzieci i młodzieży alternatywny sposób spędzania wolnego czasu i alternatywny rodzaj aktywności.Der Sport bietet Kindern und Jugendlichen eine Alternative für eine aktive Freizeitgestaltung.
Jest ona ważnym zasobem dla działań gospodarczych, warunkuje wielorakie możliwości uprawiania sportu, spędzania wolnego czasu, wypoczynku i profilaktyki zdrowotnej, a w niektórych przypadkach również terapię medycznąSie dient als wichtige Ressource für wirtschaftliche Tätigkeiten und ist außerdem Voraussetzung für eine Vielzahl von Sport-, Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten, für die Gesundheitsfürsorge und im Einzelfall auch die medizinische Therapie
nakazy związane z trybem życia, miejscem zamieszkania, kształceniem się i szkoleniem zawodowym, działalnością zawodową lub spędzaniem czasu wolnegoAnordnungen, die die Lebensführung, den Aufenthalt, die allgemeine und berufliche Bildung, die berufliche Tätigkeit oder die Freizeitgestaltung betreffen
W obszarze spędzania wolnego czasu badania będą skoncentrowane na systemach inteligentnych i ruchomych oraz na zastosowaniu w przemyśle rozrywkowymForschungsarbeiten im Bereich Freizeit werden sich auf intelligente und mobile Systeme und Anwendungen für die Unterhaltung konzentrieren
Inne informacje także dostarczyły istotnych podstaw do przyszłych środków działania , które mogłyby przynieść korzyści młodym ludziom , zwłaszcza jeśli chodzi o aktywne spędzanie czasu wolnego , w którym młodzież szuka równowagi po napięciach i problemach , które napotyka w domu , szkole i pracy .Auch an anderer Stelle wurden Auskünfte eingeholt , auf die sich künftige Maßnahmen zugunsten von Jugendlichen stützen können , vor allem für Freizeitaktivitäten , bei denen Jugendliche von Spannungen und Probleme n zu Hause , in der Schule oder am Arbeitsplatz abschalten möchten .
Prosimy krótko opisać cele projektu, podjęte dzialania, organizację przyjmującą, współpracę, warunki zakwaterowania, sposoby spędzania wolnego czasu podczas wymiany, itp...Please provide a brief description of the objectives, programme, activities, host organisation, networking, conditions for accommodation, free time activities, etc.
na piśmie. - (HU) Sport to obecnie coś znacznie więcej niż sposób spędzania wolnego czasu: jest nieodłącznie związany z gospodarką i społeczeństwem.schriftlich. - (HU) Sport ist weit mehr als eine Freizeitaktivität: Durch ihn sind die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft miteinander verflochten.
nakazy związane z trybem życia, miejscem pobytu, kształceniem się i szkoleniem zawodowym, działalnością zawodową lub spędzaniem czasu wolnegoAnordnungen, die die Lebensführung, den Aufenthalt, die allgemeine und berufliche Bildung, die berufliche Tätigkeit oder die Freizeitgestaltung betreffen
W ciągu zaledwie ośmiu miesięcy młodzi ludzie z regionu Eferding przekształcili teren , na którym j uż i tak spędzali dużą cześć wolnego czasu , w atrakcyjne miejsca spotkań .In nur acht Monaten gelang es Jugendlichen aus der Region Eferding , Orte , an denen sie einen Großteil ihrer Freizeit verbrachten , in attraktive Treffpunkte umzuwandeln .
Formy spędzania wolnego czasu przez młodzieżJugend Freizeitgestaltung
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 68139 zdań frazy spędzanie wolnego czasu.Znalezione w 17,189 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.