Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Natron   
    (  n)

Przykładowe zdania z "soda oczyszczona", pamięć tłumaczeniowa

add example
w przypadku JV: wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu sody kaustycznej i polichlorku winyluJV: Herstellung und Vertrieb von Natriumhydroxid und PVC
Kwas askorbowy Chlorek sodu Wodorotlenek sodu lub kwas solny Woda do wstrzykiwań Ponadto zawiera sódAscorbinsäure Natriumchlorid Natriumhydroxid oder Salzsäure Wasser für Injektionszwecke Enthält außerdem Natrium
Sprawa T-‧/‧: Wyrok Sądu z dnia ‧ grudnia ‧ r.- Solvay przeciwko Komisji (Konkurencja- Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki- Rynek sody we Wspólnocie- Decyzja stwierdzająca naruszenie art. ‧ WE- Porozumienie gwarantujące przedsiębiorstwu minimalną wyrażoną w tonach wielkość sprzedaży w państwie członkowskim oraz zakup ilości niezbędnych do osiągnięcia owej minimalnej wyrażonej w tonach wielkości- Przedawnienie uprawnień Komisji do nakładania grzywien lub kar- Rozsądny termin- Istotne wymogi proceduralne- Wpływ na handel między państwami członkowskimi- Prawo dostępu do akt- Grzywna- Waga i czas trwania naruszenia- Okoliczności obciążające i łagodząceRechtssache T-‧/‧: Urteil des Gerichts vom ‧. Dezember ‧- Solvay/Kommission (Wettbewerb- Kartelle- Sodamarkt in der Gemeinschaft- Entscheidung, mit der eine Zuwiderhandlung gegen Art. ‧ EG festgestellt wird- Vereinbarung, mit der einem Unternehmen der Absatz einer Mindesttonnage in einem Mitgliedstaat sowie der Kauf der für das Erreichen dieser Mindesttonnage erforderlichen Mengen garantiert wird- Verjährung der Befugnis der Kommission, Geldbußen oder Sanktionen zu verhängen- Angemessener Zeitraum- Wesentliche Formvorschriften- Beeinträchtigung des Handels zwischen Mitgliedstaaten- Recht auf Akteneinsicht- Geldbuße- Schwere und Dauer der Zuwiderhandlung- Erschwerende und mildernde Umstände
Lek VISTIDE zawiera sódVISTIDE enthält Natrium
Zawiera sódEnthält Natrium
Podwójny Jack Daniel' s z sodaEinen doppelten Jack Daniel' s
minerały (sód, potas, magnez, wapń, mangan, żelazo, kobalt, miedź, cynk, nikiel, chrom, chlor, fosfor, fluor, jod, bor, selen) od ‧,‧ do ‧,‧ %Mineralien (Natrium, Kalium, Magnesium, Kalzium, Mangan, Eisen, Kobalt, Kupfer, Zink, Nickel, Chrom, Chlor, Phosphor, Fluor, Jod, Bor, Selen): ‧,‧-‧,‧ %
Soda kaustycznaNatriumhydroxid
stosowanie tetrachlorku węgla do usuwania trichlorku azotu w procesie wytwarzania chloru i sody kaustycznejVerwendung von Tetrachlorkohlenstoff zur Beseitigung von Stickstofftrichlorid bei der Herstellung von Chlor und Ätznatron
Zawiera E‧, E‧, E‧ i sódEnthält E‧, E‧, E‧ und Natrium
Państwa członkowskie i Komisja zachęcają dostawców usług audiowizualnych do opracowania sposobów postępowania wobec niestosownych handlowych przekazów audiowizualnych towarzyszących audycjom dla dzieci lub będących elementem tych audycji i stanowiących reklamę artykułów żywnościowych lub napojów, które zawierają składniki odżywcze i substancje o działaniu odżywczym lub fizjologicznym, zwłaszcza takie jak tłuszcze, kwasy tłuszczowe trans, sól/sód i węglowodany, niezalecane w nadmiernych ilościach w codziennej diecieDie Mitgliedstaaten und die Kommission bestärken die Anbieter von Mediendiensten darin, Verhaltenskodizes für unangebrachte audiovisuelle kommerzielle Kommunikation zu entwickeln, die Kindersendungen begleitet oder darin enthalten ist und Lebensmittel und Getränke betrifft, die Nährstoffe oder Substanzen mit ernährungsbezogener oder physiologischer Wirkung enthalten, insbesondere solche wie Fett, Transfettsäuren, Salz/Natrium und Zucker, deren übermäßige Aufnahme im Rahmen der Gesamternährung nicht empfohlen wird
Substancja pomocnicza: sódSonstiger Bestandteil
W celu zdefiniowania pojęć chemicznych i agronomicznych użytych w niniejszym rozporządzeniu wykorzystano zawarte w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ (rozporządzenie w sprawie nawozów) definicje podstawowych składników pokarmowych (N, P, K), drugorzędnych składników pokarmowych (jak: wapń, magnez, sód i siarka), mikroskładników pokarmowych (jak: bor, kobalt, miedź, żelazo, mangan, molibden i cynk), nawozów na bazie azotanu amonu o wysokiej zawartości azotu (N powyżej ‧ %), nawozów prostych (z zawartością tylko jednego podstawowego składnika pokarmowego) oraz nawozów wieloskładnikowych (z zawartością więcej niż jednego podstawowego składnika pokarmowegoDie Definition der in dieser Verordnung zugrunde gelegten chemischen und agronomischen Konzepte entspricht den Begriffsbestimmungen in der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ des Rates (nachstehend Düngemittelverordnung genannt) für Primärnährstoffe (N, P, K), Sekundärnährstoffe (Calcium, Magnesium, Natrium und Schwefel), Spurennährstoffe (Bor, Kobalt, Kupfer, Eisen, Mangan, Molybdän und Zink), Ammoniumnitratdünger mit hohem Stickstoffgehalt (über ‧ GHT), Einnährstoffdünger (mit nur einem Primärnährstoff) und Mehrnährstoffdünger (mit mehr als einem Primärnährstoff
Jeżeli substancja odniesienia nie ulega degradacji w spodziewanym przedziale czasu (dla aniliny i benzoesanu sody zwykle krótszym niż dwa tygodnie), to ważność badania jest niepewna i musi zostać poddana dalszej weryfikacji lub, alternatywnie, badanie należy powtórzyć z nową próbką wodyWenn die Referenzsubstanz binnen des erwarteten Zeitraums nicht abgebaut wird (bei Anilin und Natriumbenzoat gewöhnlich unter zwei Wochen), ist die Validität des Tests zu bezweifeln und weiter zu überprüfen; alternativ kann der Test auch mit einer frischen Wasserprobe wiederholt werden
Chemiczne: zawartość węglowodanów nie mniej niż ‧,‧ g na ‧ g świeżego produktu; zawartość polifenoli nie mniej niż ‧ mg na ‧ g świeżego produktu; sód: nie więcej niż ‧,‧ g na ‧ g świeżego produktu; żelazo: nie więcej niż ‧,‧ mg na ‧ g świeżego produktuChemische Eigenschaften: Kohlenhydratgehalt mindestens ‧,‧ g je ‧ g Frischsubstanz; Polyphenolgehalt mindestens ‧ mg je ‧ g Frischsubstanz; Natrium: mindestens ‧,‧ g je ‧ g Frischsubstanz; Eisen: mindestens ‧,‧ mg je ‧ g Frischsubstanz
Rozlany produkt odkażać ‧ % roztworem sody kaustycznej lub roztworem podchlorynu sodu (wybielacz chlorowy używany w gospodarstwach domowych – ‧ ml (‧, ‧ %Verschüttetes Arzneimittel mit ‧ % Lauge oder Natriumhypochlorit-Lösung (Haushaltschlorbleiche ‧ ml (‧ %
Wytwarza się go poprzez polimeryzację N-winylo-‧-pirolidonu w obecności katalizatora, którym może być soda kaustyczna lub N,NPVPP wird hergestellt durch Polymerisierung von N-vinyl-‧-Pirrolidon in Anwesenheit eines Katalysators, namentlich Natronlauge oder N,N
Arabskie ' natrun ' oznacza ' sodę 'Arabisch natrun für Soda
Przedsiębiorstwo Nippon Soda Co. Ltd oświadczyło, po wszczęciu oraz po rozszerzeniu/wyjaśnieniu zakresu produktu, że nie odpowie na pytania zawarte w kwestionariuszuDas Unternehmen Nippon Soda Co. Ltd gab bei der Verfahrenseinleitung und nach der Erweiterung/Präzisierung der Warendefinition an, dass es die Fragebogen nicht beantworten werde
Produktem, którego dotyczy zarzut dumpingu, jest sód luzem, pochodzący ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (produkt objęty postępowaniem), zgłaszany zwykle w ramach kodu CN exBei der angeblich gedumpten Ware handelt es sich um Natrium in Bulk-Form, mit Ursprung in den Vereinigten Staaten von Amerika (betroffene Ware), das normalerweise unter dem KN-Code ex‧ eingereiht wird
Sprawa T-‧/‧: Wyrok Sądu z dnia ‧ grudnia ‧ r.- Solvay przeciwko Komisji (Konkurencja- Nadużycie pozycji dominującej- Rynek sody we Wspólnocie (z wyjątkiem Zjednoczonego Królestwa oraz Irlandii)- Decyzja stwierdzająca naruszenie art. ‧ WE- Porozumienia w sprawie dostaw zawierane na zbyt długi okres- Upust lojalnościowy- Przedawnienie uprawnień Komisji do nakładania grzywien lub kar- Rozsądny termin- Istotne wymogi proceduralne- Właściwy rynek geograficzny- Istnienie pozycji dominującej- Nadużywanie pozycji dominującej- Prawo dostępu do akt- Grzywna- Waga i czas trwania naruszenia- Okoliczności obciążające- Powrót do naruszenia- Okoliczności łagodząceRechtssache T-‧/‧: Urteil des Gerichts vom ‧. Dezember ‧- Solvay/Kommission (Wettbewerb- Missbrauch einer beherrschenden Stellung- Sodamarkt in der Gemeinschaft (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs und Irlands)- Entscheidung, mit der eine Zuwiderhandlung gegen Art. ‧ EG festgestellt wird- Liefervereinbarungen für einen übermäßig langen Zeitraum- Treuerabatt- Verjährung der Befugnis der Kommission, Geldbußen oder Sanktionen zu verhängen- Angemessener Zeitraum- Wesentliche Formvorschriften- Räumlich relevanter Markt- Vorliegen einer beherrschenden Stellung- Missbräuchliche Ausnutzung der beherrschenden Stellung- Recht auf Akteneinsicht- Geldbuße- Schwere und Dauer der Zuwiderhandlung- Erschwerende Umstände- Wiederholungsfall- Mildernde Umstände
CO‧ z węglanów zawartych w surowcach, uwolniony w czasie topienia w piecu, jest bezpośrednio związany z produkcją szkła i można go obliczać na podstawie przetworzonej ilości węglanów z surowców – głównie z sody, wapna/wapienia, dolomitu i innych węglanów alkalicznych oraz węglanów ziem alkalicznych, uzupełnionych szkłem z odzysku (stłuczkaCO‧ aus Karbonaten im Rohmaterial, das während des Schmelzvorgangs im Ofen freigesetzt wird, steht in direktem Zusammenhang mit der Glasproduktion und wird berechnet auf Basis der umgewandelten Menge an Karbonaten aus dem Rohmaterial- hauptsächlich Soda, Kalk/Kalkstein, Dolomit und andere Alkali- und Erdalkalikarbonate, durch karbonatfreies Altglas (Bruchglas) ergänzt
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1129 zdań frazy soda oczyszczona.Znalezione w 0,566 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.