Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Natron   
    (  n)

Przykładowe zdania z "soda oczyszczona", pamięć tłumaczeniowa

add example
Stosowanie tetrachlorku węgla do usuwania trichlorku azotu w procesie wytwarzania chloru i sody kaustycznejVerwendung von Tetrachlorkohlenstoff zur Beseitigung von Stickstofftrichlorid bei der Herstellung von Chlor und Ätznatron
Soda kaustyczna (KOH), roztwór ‧ %Kaliumhydroxid (KOH), ‧ % ige Lösung
minerały (sód, potas, magnez, wapń, mangan, żelazo, kobalt, miedź, cynk, nikiel, chrom, chlor, fosfor, fluor, jod, bor, selen) od ‧,‧ do ‧,‧ %Mineralien (Natrium, Kalium, Magnesium, Kalzium, Mangan, Eisen, Kobalt, Kupfer, Zink, Nickel, Chrom, Chlor, Phosphor, Fluor, Jod, Bor, Selen): ‧,‧-‧,‧ %
chłodziwa, takiego jak hel, płyny organiczne, soda, stopy sodowo-potasowe, bizmut i stopy bizmutowo-ołowioweKühlmittel, wie Helium, organische Thermofluide, Natrium, Natriumkaliumlegierungen, Wismut, Bleiwismutlegierungen
Wypływa ona na powierzchnię w miejscu powstania uskoku tektonicznego z głębokości ponad ‧ m., ma temperaturę ‧ °C i zawiera następujące składniki mineralne: lit, sód, potas, rubid, cez, miedź, beryl, magnez, wapń, stront, cynk, kadm, glin, cyna, ołów, arsen, antymon, selen, mangan, żelazo, kobalt, nikiel, fluorki, chlorki, bromki, siarczany, wodorowęglany, węglany oraz kwas krzemowyEs enthält Lithium, Natrium, Kalium, Rubidium, Caesium, Kupfer, Beryllium, Magnesium, Kalzium, Strontium, Zink, Cadmium, Aluminium, Zinn, Blei, Arsen, Antimon, Selen, Mangan, Eisen, Kobalt, Nickel, Fluoride, Chloride, Bromide, Sulfate, Hydrogencarbonat, Karbonate und Kieselsäure
Kwas askorbowy Chlorek sodu Wodorotlenek sodu lub kwas solny Woda do wstrzykiwań Ponadto zawiera sódAscorbinsäure Natriumchlorid Natriumhydroxid oder Salzsäure Wasser für Injektionszwecke Enthält außerdem Natrium
Dane dotyczące działalności to ilość [t] surowców węglanowych lub dodatków związanych z emisjami CO‧, dostarczanych (takich jak dolomit, wapień, soda i inne węglany) i przetworzonych do produkcji szkła w instalacji, w okresie sprawozdawczymDie Tätigkeitsdaten sind die Menge [t] der für CO‧-Emissionen verantwortlichen karbonathaltigen Rohmaterialien oder Zusatzstoffen (wie Dolomit, Kalk/Kalkstein, Soda und andere Karbonate), die während des Berichtszeitraums in der Anlage angeliefert und zur Herstellung von Glas verwendet werden
Substancja pomocnicza: sódSonstiger Bestandteil
Soda kaustycznaNatriumhydroxid
Zawiera sód, dodatkowe informacje – patrz ulotka dla pacjentaEnthält Natrium, für weitere Informationen siehe Packungsbeilage
Zawiera również sódEnthält auch Natrium
Sprawa T-‧/‧: Wyrok Sądu z dnia ‧ czerwca ‧ r.- Imperial Chemical Industries przeciwko Komisji (Konkurencja- Nadużycie pozycji dominującej- Rynek sody w Zjednoczonym Królestwie- Decyzja stwierdzająca naruszenie art. ‧ WE- Przedawnienie uprawnień Komisji do nakładania grzywien lub kar- Rozsądny termin- Istotne wymogi proceduralne- Powaga rzeczy osądzonej- Istnienie pozycji dominującej- Nadużywanie pozycji dominującej- Wpływ na handel między państwami członkowskimi- Grzywna- Waga i czas trwania naruszenia- Okoliczności łagodząceRechtssache T-‧/‧: Urteil des Gerichts vom ‧. Juni ‧- Imperial Chemical Industries/Kommission (Wettbewerb- Missbrauch einer beherrschenden Stellung- Sodamarkt im Vereinigten Königreich- Entscheidung, mit der eine Zuwiderhandlung gegen Art. ‧ EG festgestellt wird- Verjährung der Befugnis der Kommission zur Festsetzung von Geldbußen oder Sanktionen- Angemessene Frist- Wesentliche Formvorschriften- Rechtskraft- Vorliegen der beherrschenden Stellung- Missbräuchliche Ausnutzung der beherrschenden Stellung- Beeinträchtigung des Handels zwischen Mitgliedstaaten- Geldbuße- Schwere und Dauer der Zuwiderhandlung- Mildernde Umstände
Zawiera sódEnthält Natrium
Produktem, którego dotyczy zarzut subsydiowania, jest sód luzem, pochodzący ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (produkt objęty postępowaniem), zgłaszany zwykle w ramach kodu CN exBei der angeblich subventionierten Ware handelt es sich um Natrium in Bulk-Form, mit Ursprung in den Vereinigten Staaten von Amerika (betroffene Ware), das normalerweise unter dem KN-Code ex‧ eingereiht wird
Lek VISTIDE zawiera sódVISTIDE enthält Natrium
stosowanie tetrachlorku węgla do usuwania trichlorku azotu w procesie wytwarzania chloru i sody kaustycznejVerwendung von Tetrachlorkohlenstoff zur Beseitigung von Stickstofftrichlorid bei der Herstellung von Chlor und Ätznatron
W celu zdefiniowania pojęć chemicznych i agronomicznych użytych w niniejszym rozporządzeniu wykorzystano zawarte w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ (rozporządzenie w sprawie nawozów) definicje podstawowych składników pokarmowych (N, P, K), drugorzędnych składników pokarmowych (jak: wapń, magnez, sód i siarka), mikroskładników pokarmowych (jak: bor, kobalt, miedź, żelazo, mangan, molibden i cynk), nawozów na bazie azotanu amonu o wysokiej zawartości azotu (N powyżej ‧ %), nawozów prostych (z zawartością tylko jednego podstawowego składnika pokarmowego) oraz nawozów wieloskładnikowych (z zawartością więcej niż jednego podstawowego składnika pokarmowegoDie Definition der in dieser Verordnung zugrunde gelegten chemischen und agronomischen Konzepte entspricht den Begriffsbestimmungen in der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ des Rates (nachstehend Düngemittelverordnung genannt) für Primärnährstoffe (N, P, K), Sekundärnährstoffe (Calcium, Magnesium, Natrium und Schwefel), Spurennährstoffe (Bor, Kobalt, Kupfer, Eisen, Mangan, Molybdän und Zink), Ammoniumnitratdünger mit hohem Stickstoffgehalt (über ‧ GHT), Einnährstoffdünger (mit nur einem Primärnährstoff) und Mehrnährstoffdünger (mit mehr als einem Primärnährstoff
Campari z sodąCampari Soda
Zaleca się kontrolowanie ilości spożywanej soli, ponieważ lek Xyrem zawiera sód (który jest składnikiem soli kuchennej), co może mieć znaczenie jeżeli w przeszłości pacjent miał problemy z ciśnieniem krwi, sercem lub nerkamiSie müssen Ihre Salzaufnahme überwachen, da Xyrem Natrium enthält (das in Speisesalz enthalten ist) und dies Auswirkungen haben könnte, wenn Sie in der Vergangenheit Probleme mit dem Blutdruck, Herz oder Nieren hatten
w przypadku JV: wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu sody kaustycznej i polichlorku winyluJV: Herstellung und Vertrieb von Natriumhydroxid und PVC
Wytwarza się go poprzez polimeryzację N-winylo-‧-pirolidonu w obecności katalizatora, którym może być soda kaustyczna lub N,NPVPP wird hergestellt durch Polymerisierung von N-vinyl-‧-Pirrolidon in Anwesenheit eines Katalysators, namentlich Natronlauge oder N,N
Przedsiębiorstwo Nippon Soda Co. Ltd oświadczyło, po wszczęciu oraz po rozszerzeniu/wyjaśnieniu zakresu produktu, że nie odpowie na pytania zawarte w kwestionariuszuDas Unternehmen Nippon Soda Co. Ltd gab bei der Verfahrenseinleitung und nach der Erweiterung/Präzisierung der Warendefinition an, dass es die Fragebogen nicht beantworten werde
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1181 zdań frazy soda oczyszczona.Znalezione w 1,322 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.