wymowa: IPA: [ˈʐatkɔ] ˈʒatkɔ  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • selten   
  (Adverb  )
   
  prawie nigdy, z dużymi odstępami czasowymi między kolejnymi wydarzeniami
 • rar   
   
  prawie nigdy, z dużymi odstępami czasowymi między kolejnymi wydarzeniami
 • dünn   
 • singulär   

Pozostałe znaczenia:

 
o elementach w zbiorze: daleko od siebie

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (2)

mieć rzadko spotykane hobbyein ausgefallenes Hobby haben
Nieszczęścia rzadko chodzą paramiEin Unglück kommt selten allein

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "rzadko", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zakrzep z zatorami Podczas leczenia olanzapin, bardzo rzadko (< ‧, ‧ %) zgłaszano przej ciowe wyst powanie zakrzepu z zatorami w układzie ylnymThromboembolien Sehr selten (< ‧ %) wurde ein zeitlicher Zusammenhang zwischen einer Olanzapin Behandlung und venösen Thromboembolien (VTE) berichtet
Wybiórcza aplazja czerwonokrwinkowa (PRCA) PRCA zależna od przeciwciał była bardzo rzadko opisywana po leczeniu erytropoetyną podawaną podskórnie przez miesiące lub lataErythroblastopenie (PRCA) Sehr selten wurde über das Auftreten einer antikörpervermittelten PRCA nach monate-bis jahrelanger Behandlung mit subkutanem Erythropoetin berichtet
Bardzo rzadko (dotyczy mniej niż ‧ pacjenta na ‧) u pacjentów występowały krwawienia z przewodu pokarmowego (krew w kale lub w wymiotach), zakażenie dróg moczowych, zapalenie trzustki (silny ból w górnej części brzucha, często z nudnościami i wymiotami), zaburzenia rytmu pracy serca (szybkie lub wolne bicie serca), wysokie ciśnienie tętnicze krwi, omamy, pogorszenie stanu zdrowia u pacjentów z chorobą Parkinsona lub wystąpienie podobnych objawów (sztywność mięśni, trudności w poruszaniu sięSehr selten (betrifft weniger als ‧ Patienten von ‧) erlebten Patienten gastrointestinale Blutungen (Blut im Stuhl oder in Erbrochenem), Harnwegsinfektionen, Entzündungen des Pankreas (heftige Schmerzen im Oberbauchbereich, oft mit Übelkeit und Erbrechen), Schwierigkeiten mit dem Herzrhythmus (sowohl zu schneller als auch verlangsamter Herzschlag), hohen Blutdruck, Halluzinationen, eine Verschlechterung ihrer Parkinson-Erkrankung oder das Auftreten von dieser Erkrankung ähnlichen Symptomen (Muskelsteife, Schwierigkeiten beim Ausführen von Bewegungen
Niewielka wysokość ponad poziomem morza, ochrona zapewniana przez pasma górskie otaczające doliny, w których odbywa się produkcja, oraz bliskość wybrzeża zapewniają specyficzne właściwości klimatyczne, o wysokich wartościach wskaźnika pluwiometrycznego (średnie opady roczne rzędu ‧ mm), z przewagą wiatrów z południowego-zachodu i północy, o łagodnych temperaturach z niezbyt wyraźnymi wahaniami termicznymi, o średniej wartości rocznej ‧ °C i rzadko spadających poniżej ‧ °C w najzimniejszych miesiącachDie geringe Höhe über dem Meeresspiegel, die Abschirmung aufgrund der die Täler des Erzeugungsgebiets umgebenden Gebirgssysteme und die Küstennähe sorgen für besondere klimatische Bedingungen mit erhöhten Niederschlägen (mittlere jährliche Niederschlagsmenge um ‧ mm), vorherrschenden Winden aus Südwest und Nord, milden Temperaturen und wenig ausgeprägten Temperaturunterschieden, mit einer mittleren Jahrestemperatur von ‧ °C und einer Tiefsttemperatur von selten unter ‧ °C in den kältesten Monaten
Bardzo często (≥‧ pacjento-lat); Często (≥‧ do < ‧ pacjento-lat); Niezbyt często (≥‧ ‧ do < ‧ pacjento-lat); Rzadko (≥‧ ‧ do < ‧ ‧ pacjento-lat); Bardzo rzadko (< ‧ ‧ pacjento-lat); Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danychSehr häufig (‧ Patientenjahre); Häufig (‧ bis < ‧ Patientenjahre); Gelegentlich (‧.‧ bis < ‧ Patientenjahre); Selten (‧.‧ bis < ‧.‧ Patientenjahre); Sehr selten (< ‧.‧ Patientenjahre); Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar
Rzadko (≥ ‧ ‧ do ≤ ‧) mogą wystąpić związane z leczeniem epoetyną beta reakcje skórne, takie jak wysypka, świąd, pokrzywka lub odczyn w miejscu wstrzyknięciaSelten (‧ %, < ‧ %) kann es in Verbindung mit einer Epoetin-beta-Behandlung zu Hautreaktionen wie Ausschlag, Juckreiz, Nesselsucht oder Reaktionen an der Injektionsstelle kommen
Rzadko też można było zestawić zasoby ludzkie wskazane w programie prac z zaso- bamiokreślonymi wplaniezatrudnienia20Außerdem war es kaum möglich , die im Arbeitsprogramm ausgewiesenen mit denim Stellenplan20 vorgesehenen Personalressourcen abzugleichen , da es diesbezüglich keinerlei Vorgaben gibt .
Rzadko kobiety stosujące leki tej klasy przez dłuższy czas zaczynają wytwarzać mleko, a miesiączki u nich zanikają lub stają się nieregularneSelten begannen Frauen, die diese Art Arzneimittel über einen längeren Zeitraum einnahmen, Milch abzusondern und ihre monatliche Regel blieb aus oder setzte nur unregelmäßig ein
Częstość występowania działań niepożadanych, wymienionych poniżej, jest określona przy użyciu następującej konwencji: bardzo często (≥ ‧); często (≥ ‧, < ‧); niezbyt często (≥ ‧ ‧, < ‧); rzadko (≥ ‧ ‧, < ‧ ‧); bardzo rzadkoDie Häufigkeit der nachfolgend aufgeführten Nebenwirkungen ist nach folgenden Kriterien definiert: sehr häufig; häufig (‧, < ‧); gelegentlich (‧.‧, < ‧); selten (‧.‧, < ‧.‧); sehr selten
bardzo rzadko bardzo rzadkoSehr selten Sehr selten
Reakcje związane z wlewem, reakcje rzekomoalergiczne i nadwrażliwość Ciężkie działania niepożądane, związane z wlewem produktu Herceptin, które rzadko były raportowane obejmują: duszność, nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, świsty, nadciśnienie, skurcz oskrzeli, tachyarytmia nadkomorowa, zmniejszoną saturację tlenem, anafilaksję, zespół zaburzeń oddechowych, pokrzywkę i obrzęk naczynioruchowy (patrz punktInfusionsreaktionen, Allergie-ähnliche Reaktionen und Überempfindlichkeit Die schwerwiegenden Nebenwirkungen, die unter Herceptin selten berichtet wurden, beinhalten Dyspnoe, Hypotonie, pfeifendes Atmen, Hypertonie, Bronchospasmus, supraventrikuläre Tachyarrhythmie, reduzierte Sauerstoffsättigung, Anaphylaxie, Atemnot, Urtikaria und Angioödem (siehe
Panie przewodniczący, szanowni państwo posłowie! W polityce rzadko zdarza się możliwość przedstawienia propozycji i środków jako sytuacji, w której obie strony wygrywają.Mitglied der Kommission. - Herr Präsident, verehrte Damen und Herren Abgeordnete! In der Politik hat man selten Gelegenheit, Vorschläge und Maßnahmen als Win-win-Lösung zu präsentieren.
Podczas gdy ok. połowa władz zasięga opinii organizacji pozarządowych, rzadko kiedy dotyczy to lokalnych przedsiębiorstwWährend etwa die Hälfte der Gebietskörperschaften NRO konsultiert, werden örtliche Unternehmen selten miteinbezogen
Słowa cortín, albar, abellariza, albiza lub albariza oznaczają budowlę wiejską, pozbawioną dachu, o owalnym, okrągłym, a rzadziej kwadratowym kształcie, podpartą wysokim murem chroniącym ule oraz aby utrudnić dostęp zwierzętom (zwłaszcza niedźwiedziomAls cortín, albar, abellariza, albiaz oder albariza wird ein ländlicher runder oder ovaler, selten quadratischer Bau mit offenem Dach bezeichnet, der aus hohen Mauern besteht, die die Bienenstöcke schützen und Tieren (vor allem Bären) den Zugang verwehren sollen
Państwa członkowskie wymagają od spółek zarządzających dopilnowania, by osoby zarządzające wyższego szczebla otrzymywały często (i nie rzadziej niż raz do roku) pisemne sprawozdania dotyczące zgodności z prawem, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, zawierające w szczególności informację o tym, czy w przypadku nieprawidłowości podjęto odpowiednie środki naprawczeDie Mitgliedstaaten verpflichten die Verwaltungsgesellschaften sicherzustellen, dass ihre Geschäftsleitung häufig, mindestens aber einmal jährlich, schriftliche Berichte zu Fragen der Rechtsbefolgung, der Innenrevision und des Risikomanagements erhält, in denen insbesondere angegeben wird, ob zur Beseitigung etwaiger Mängel geeignete Abhilfemaßnahmen getroffen wurden
Niestety, pożądane rezultaty osiągane są niezwykle rzadko.Bedauerlicherweise werden die angestrebten Ergebnisse nur in wenigen Fällen erreicht.
Tego typu dostawy rzadko mają miejsce w okresie zimowym, a zatem środek przejściowy powinien mieć zastosowanie, począwszy od wiosny ‧ rEine derartige Abgabe kommt in den Wintermonaten nur selten vor; daher sollte die Übergangsmaßnahme ab Frühjahr ‧ gelten
Choroba rzadko prowadzi do zgonu, lecz stanowi istotne ryzyko szczególnie wśród osób starszych lub osób z osłabieniem układu odpornościowego.Todesfälle sind selten, stellen aber dennoch insbesondere für ältere oder immungeschwächte Personen ein Risiko dar.
Przykład mogą stanowić w takich przypadkach mieszkańcy wysp oraz rzadko zaludnionych obszarów granicznych i peryferyjnych.Typische Beispiele sind Inselbewohner oder Bewohner von Gebirgsregionen und dünn besiedelten Grenz- und Randgebieten.
Rzadko *: rumieńSelten*:Erythem
Bardzo rzadkoSehr selten
W kontrolowanych badaniach klinicznych, w czasie leczenia preparatem Rasilez obrzęk naczynioruchowy występował rzadko, w częstości porównywalnej do występującej w czasie przyjmowania placebo lub leczenia hydrochlorotiazydemIn kontrollierten klinischen Studien traten während der Behandlung mit Rasilez selten Angioödeme auf, wobei. die Rate vergleichbar mit derjenigen unter Placebo oder Hydrochlorothiazid war
Wymienione poniżej działania niepożądane opisane w badaniach klinicznych zostały podane według klasyfikacji układów narządowych i według częstości występowania (bardzo często: ≥‧; często: ≥‧ do < ‧; niezbyt często: ≥‧ do < ‧; rzadko: ≥‧ ‧ do < ‧; bardzo rzadkoNachfolgend sind die aus klinischen Studien bekannt gewordenen unerwünschten Arzneimittelwirkungen aufgelistet, gruppiert nach Systemorganklassen und geordnet nach abnehmender Häufigkeit ihres Auftretens (sehr häufig: ‧; häufig: ‧, < ‧; gelegentlich: ‧.‧, < ‧; selten: ‧.‧, < ‧.‧; sehr selten
Lekozależność W wyniku wielokrotnego stosowania leku może dojść do rozwoju tolerancji i uzależnienia psychicznego i fizycznego, lecz rzadko w leczeniu bólu nowotworowegoAbhängigkeit Bei wiederholter Anwendung von Opioiden können sich Toleranz, physische und psychische Abhängigkeit entwickeln, was jedoch bei Schmerztherapien in Zusammenhang mit Krebserkrankungen selten der Fall ist
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2501 zdań frazy rzadko.Znalezione w 1,017 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.