wymowa: IPA: /rɔˈʥina/ rɔˈʥ̑ĩna    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Familie     
  (Noun  f, female) (noun   ) [hyphenation: Fa·mi·lie;]
   
  Eine Gruppe bestehend aus Eltern, Nachkommen und anderen nah mit ihnen verwandten oder verbundenen Personen.
   
  małżonkowie i ich dzieci; także: osoby związane pokrewieństwem, powinowactwem; krewni, powinowaci
   
  Biologisches Taxon, eine Gruppe (verwandter) Arten, Teil einer Ordnung und bestehend aus einer oder mehreren Gattungen
 • familie   
  [biologie]
 • Familienplanung   
  (Noun  f)
 • Geschlecht   
  (noun   )
 • Haushalt   
 • Sippe   
 • Sprachfamilie   
  (Noun  f)
 • verwandtschaft   

Pozostałe znaczenia:

 
grupa osób, które łączy pokrewieństwo, małżeństwo, powinowactwo lub inne prawo
 
mat. matematyka, matematyczny zbiór, szczególnie zbiór zbiorów
 
rodzice wraz z ich dziećmi (zwana też rodziną elementarną)
 
pot. potocznie grupa osób które łączy społeczna więź

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (33)

Brytyjska Rodzina KrólewskaBritische Königsfamilie
członek rodzinyFamilienmitglied
głowa rodzinyHaushaltsvorstand
Kronika Rodziny KentówDie Chronik der Kent-Familie
Liga Polskich RodzinLiga Polnischer Familien
ochrona rodzinySchutz der Familie
planowanie rodzinyfamilienplanung; Familienplanung
podatek od członków rodzinyKopfsteuer
praca rodzinyfamilienarbeitskraft
pracownik-członek rodzinymitarbeitender Familienangehöriger; Familienarbeiter
przemoc w rodziniehäusliche Gewalt; familiäre Gewalt
przyjaciel rodzinyHausfreund
ptaki z rodziny brzytwodziobówtordalk
RodzinaKinder Gottes
Rodzina AddamsówThe Addams Family
rodzina bezdzietnakinderlose Familie
rodzina elementarnaKernfamilie
rodzina niepełnaFamilie mit einem Elternteil
rodzina nośnikówMedienfamilie
rodzina nuklearnaKernfamilie
rodzina produktówProduktfamilie
rodzina pszczelabienenvolk
Rodzina SopranoDie Sopranos
rodzina wielodzietnakinderreiche Familie
rodzina zastępczaPflegeverhältnis; Pflegefamilie
rodzina zrekonstruowanaPatchwork-Familie
Święta rodzinaDie heilige Familie
węże z rodziny ColubridaeNattern
wielkość rodzinyfamiliengroesse
Wszystko zostaje w rodzinieMord im Pfarrhaus
założyć rodzinęFamilie gründen
zawartość przyjazna dla rodzinyfamilienfreundliche Inhalte
Znajomi i rodzinaFreunde und Familie

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "rodzina", pamięć tłumaczeniowa

add example
Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Rodzina a zmiany demograficzneStellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema Die Familie und die demografische Entwicklung
Producenci przedstawiający rodziny modeli nadal są rozliczani z deklaracji dotyczących energooszczędności złożonych w odniesieniu do ich produktów do przetwarzania obrazu, w tym produktów niepoddanych testom lub dla których nie zgłoszono danychBei der Einreichung von Modellfamilien haften die Hersteller für die über ihre bildgebenden Geräte angegebene Energieeffizienz, auch wenn die Geräte nicht geprüft bzw. die Daten nicht eingereicht wurden
Czy art. ‧ ust. ‧ tiret pierwsze decyzji stowarzyszeniowej nr ‧/‧ sprzeciwia się temu, by państwo członkowskie mogło postanowić w trakcie tych trzech lat, że jeśli członek rodziny, któremu zezwolono na wjazd na terytorium zawiera związek małżeński, to traci uprawnienia przyznane na mocy tego przepisu, nawet jeśli w dalszym ciągu zamieszkuje z pracownikiem tureckim?Steht Art. ‧ Abs. ‧ erster Gedankenstrich des Assoziierungsbeschlusses Nr. ‧/‧ dem entgegen, dass ein Mitgliedstaat während dieser drei Jahre bestimmen kann, dass ein zugelassener Familienangehöriger, wenn er heiratet, keine Rechte nach dieser Vorschrift erwirbt, auch wenn er weiter bei dem türkischen Arbeitnehmer wohnt?
Rodzina duzo zawdziecza tym dwóm ptakomJa, die Familie schuldet diesen beiden Hähnen viel
jeśli u pacjenta lub w jego rodzinie występują tendencje do problemów z krwawieniem lubwenn Sie oder einer Ihrer Angehörigen an Blutungsproblemen leiden oder wenn Sie
Rodzina ludzka jest zorganizowana jak klatka schodowa: my, uprzywilejowani, jesteśmy na górze, a następnie są cztery miliardy ludzi pod nami, którzy dosłownie chcą wyjść na światło dziennie, ponieważ dwa miliardy ludzi wciąż nie ma elektryczności.Die globale Familie ist wie auf einer Treppe angeordnet: Wir, die Privilegierten, stehen ganz oben, und dann gibt es vier Milliarden Menschen unterhalb von uns, die im wahrsten Sinne des Wortes ans Tageslicht drängen, weil zwei Milliarden dieser Menschen nicht einmal Strom haben.
niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób wymienionych w załączniku ‧ i członków ich rodzin pozostających na ich utrzymaniu, w tym do opłacenia artykułów spożywczych, czynszu lub kredytu hipotecznego, lekarstw i leczenia, podatków, składek ubezpieczeniowych i opłat na rzecz przedsiębiorstw użyteczności publicznejzur Befriedigung der Grundbedürfnisse der in Anhang ‧ aufgeführten Personen und ihrer unterhaltsberechtigten Familienangehörigen, unter anderem für die Bezahlung von Nahrungsmitteln, Mieten oder Hypotheken, Medikamenten und medizinischer Behandlung, Steuern, Versicherungsprämien und Gebühren öffentlicher Versorgungseinrichtungen notwendig sind
z tych samych powodów, powinno być możliwe sadzenie winorośli, z których wyprodukowane wino przeznaczone będzie w całości na potrzeby rodziny plantatoraAus ähnlichen Gründen sollte auch die Anpflanzung von Reben, deren Erzeugung für den Eigenbedarf der Familie des Erzeugers bestimmt ist, zulässig sein
Rodzina jest bezsprzecznie najlepszym środowiskiem dla dziecka.Die Familie ist unbestreitbar die beste Umgebung für ein Kind.
System dodatków rodzinnych wymaga reformy w celu doprowadzenia do polepszenia sytuacji rodzin, w szczególności jeżeli chodzi o sytuację rodziców z małymi dziećmiDas System der Familienzulagen muss reformiert werden, um die Situation der Familien zu verbessern und insbesondere die Schwierigkeiten der Eltern kleiner Kinder zu mildern
Podobnie jak w obszarach miejskich trzeba stworzyć dobre warunki życia na obszarach wiejskich, aby istniały zachęty do pozostania dla kobiet i ich rodzin.Wie in städtischen Räumen müssen wir auch in ländlichen Räumen gute Lebensbedingungen schaffen, damit Frauen und ihre Familien Anreize erhalten, dort zu bleiben.
podkreśla jednak, że wskaźnik dzietności w Unii Europejskiej, nadzwyczaj niski, bo wynoszący ‧,‧, nie odzwierciedla woli kobiet ani ambicji obywateli europejskich dążących do założenia rodziny, i mógłby również być związany z trudnościami godzenia życia zawodowego i rodzinnego (brak struktur opieki nad małymi dziećmi, wsparcia społeczno-ekonomicznego dla rodzin i dla zatrudnienia kobiet), z wywołującym niepokój kontekstem społecznym (niestałość pracy, drogie mieszkania) oraz z obawą przed przyszłością (późny dostęp ludzi młodych do zatrudnienia i jego nietrwałośćbetont, dass die durchschnittliche Geburtenrate in der Union ‧,‧ beträgt, was außerordentlich niedrig ist und weder dem Willen der Frauen entspricht noch den Wünschen der europäischen Bürgerinnen und Bürger nach einer eigenen Familie, sondern vielmehr auch mit den Schwierigkeiten, Beruf und Familie zu vereinbaren (fehlende Betreuungsstrukturen für Kleinkinder, keine sozio-ökonomische Unterstützung für Familien und die Beschäftigung von Frauen), mit beunruhigenden sozialen Bedingungen (unsichere Arbeitsplätze, teure Wohnungen) und mit der Zukunftsangst (später Einstieg der jungen Menschen in die Arbeitswelt, ungesicherte Arbeitsverhältnisse) zusammenhängen könnte
Wszystkie ssaki należy karmić mlekiem naturalnym przez okres, który powinien wynosić, zależnie od gatunku, co najmniej trzy miesiące dla bydła (łącznie z gatunkami bubalus i bizon) i zwierząt z rodziny koniowatych, ‧ dni dla owiec i kóz oraz ‧ dni dla świńAlle Säugetiere werden je nach Art für einen Mindestzeitraum-bei Rindern (einschließlich Bubalus-und Bison-Arten) und Equiden sind dies drei Monate, bei Schafen und Ziegen ‧ Tage und bei Schweinen ‧ Tage-mit natürlicher Milch ernährt
Panie przewodniczący! Na początku pragnę przekazać kondolencje rodzinom ofiar tajfunu Morakot.Herr Präsident, ich möchte zuerst den Familien derjenigen, die durch den Taifun Morakot ums Leben gekommen sind, mein tief empfundenes Beileid aussprechen.
Należy też pracować z rodzinami nieletnich, aby zdobyć ich współpracę i zaangażowanie w proces wychowania i resocjalizacji tychże nieletnichDementsprechend sollte auch mit den Familien der Jugendlichen gearbeitet werden, um sie im Rahmen der Erziehung und Resozialisierung der Jugendlichen zu Mitarbeit und Engagement zu bewegen
koszty podróży służbowych urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony (wraz z rodzinami) przy obejmowaniu i opuszczaniu stanowiska lub przy zmianie miejsca pracydie Erstattung der Reisekosten der Beamten und der Bediensteten auf Zeit (einschließlich derjenigen ihrer Familienangehörigen) bei Dienstantritt, beim Ausscheiden aus dem Dienst oder bei Versetzungen, die mit einem Wechsel des Dienstorts verbunden sind
Są to kobiety, które są ignorowane, lekceważone i dyskryminowane, ponieważ chcą się poświęcić swoim rodzinom, a my ich nie słuchamy.Denn diese Frauen werden ignoriert, missachtet und diskriminiert, nur weil sie sich ganz ihren Familien widmen möchten. Niemand hört ihnen zu.
Niektóre z nich przytoczyła pani osobiście, baronowo Ludford, między innymi prawo do informacji o przysługujących osobie prawach - powtarzam to celowo - oraz ciążących na niej obowiązkach w ramach postępowania karnego, prawo do obrony, do porady prawnej, do kontaktu z członkami rodziny i władzami konsularnymi, czy też szczególne gwarancje, które muszą zostać wprowadzone, a także ochrona oskarżonych wymagających szczególnego traktowania.Einige wurden bereits von Ihnen genannt, Baroness Ludford, wie beispielsweise das Recht auf Belehrung über die Rechte einer Person - die Wiederholung ist beabsichtigt - und Verpflichtungen bei Strafverfahren hinsichtlich Hilfe, Rechtsbeistand, Kommunikation mit Angehörigen und Konsularbehörden oder in Bezug auf besondere zu bestimmende Garantien und Schutz für schutzbedürftige Beschuldigte.
Silnik macierzysty oznacza silnik wybrany z rodziny silników w taki sposób, że spełnia on wymagania określone w załączniku ‧ do niniejszego regulaminuStamm-Motor ist ein Motor, der aus einer Motorenfamilie so ausgewählt wird, dass er den Vorschriften von Anhang ‧ dieser Regelung entspricht
Wspomniany dowód tożsamości wydawany jest członkom personelu administracyjnego i technicznego oraz personelu służby misji dyplomatycznych i zawodowych urzędów konsularnych, a także członkom ich rodzin, pozostającym z nimi we wspólnocie domowejDiese Identitätskarte wird für Verwaltungspersonal, technisches Personal und dienstliches Hauspersonal diplomatischer Missionen und berufskonsularischer Vertretungen in Island und für die in ihrem Haushalt lebenden Familienangehörigen ausgestellt
Ocenia się, że ‧ do ‧ mln dzieci jest narażonych na negatywne skutki spożywania alkoholu w rodzinach, że pod wpływem alkoholu dokonuje się ‧ % przypadków maltretowania i zaniedbywania dzieci i że jest on przyczyną ok. ‧ tys. urodzeń dzieci z niedowagą rocznieMan schätzt, dass ‧ bis ‧ Mio. Kinder unter Alkoholproblemen in der Familie leiden, dass Alkohol in ‧ % der Fälle Mitursache von Kindesmisshandlung und-vernachlässigung ist und dass jährlich rund ‧ Neugeborene durch Alkoholeinwirkung untergewichtig auf die Welt kommen
Wierzymy, że należy chronić dzieciństwo i młodość oraz że dzieci i młodzież muszą być wychowywane przez własne rodziny i przez społeczeństwo jako całość.Wir sind der Ansicht, dass Kindheit und Jugend zu schützen sind und dass Kinder und Jugendliche durch ihre Familien und die Gesellschaft als Ganzes erzogen werden sollten.
Zwierzęta z rodziny koniowatych pochodzące z: ...Equide mit Herkunft aus: ...
W imieniu Parlamentu Europejskiego pragnę wyrazić naszą solidarność z rodzinami zmarłych i poszkodowanych.Im Namen des Europäischen Parlaments möchte ich unsere Solidarität mit den Familien jener, die ihr Leben verloren haben, und mit jenen, die von Leid betroffen sind, zum Ausdruck bringen.
Te procesy mają swoje ograniczenia i tworzą ryzyko powstania nowych spekulacji lub szkód w gospodarce realnej, zwiększając tym samym koszty ponoszone przez rodziny.Diese Prozesse haben ihre Grenzen und bergen die Gefahr, dass neue Spekulationsblasen entstehen oder die reale Wirtschaft weiteren Schaden nimmt und die Kosten für die Familien weiter ansteigen.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7667 zdań frazy rodzina.Znalezione w 1,436 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.