wymowa: IPA: /rɔˈʥina/ rɔˈʥ̑ĩna    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Familie     
  (Noun  f, female) (noun   ) [hyphenation: Fa·mi·lie;]
   
  Eine Gruppe bestehend aus Eltern, Nachkommen und anderen nah mit ihnen verwandten oder verbundenen Personen.
   
  małżonkowie i ich dzieci; także: osoby związane pokrewieństwem, powinowactwem; krewni, powinowaci
   
  Biologisches Taxon, eine Gruppe (verwandter) Arten, Teil einer Ordnung und bestehend aus einer oder mehreren Gattungen
 • familie   
  [biologie]
 • Familienplanung   
  (Noun  f)
 • Geschlecht   
  (noun   )
 • Haushalt   
 • Sippe   
 • Sprachfamilie   
  (Noun  f)
 • verwandtschaft   

Pozostałe znaczenia:

 
grupa osób, które łączy pokrewieństwo, małżeństwo, powinowactwo lub inne prawo
 
mat. matematyka, matematyczny zbiór, szczególnie zbiór zbiorów
 
rodzice wraz z ich dziećmi (zwana też rodziną elementarną)
 
pot. potocznie grupa osób które łączy społeczna więź

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (33)

Brytyjska Rodzina KrólewskaBritische Königsfamilie
członek rodzinyFamilienmitglied
głowa rodzinyHaushaltsvorstand
Kronika Rodziny KentówDie Chronik der Kent-Familie
Liga Polskich RodzinLiga Polnischer Familien
ochrona rodzinySchutz der Familie
planowanie rodzinyfamilienplanung; Familienplanung
podatek od członków rodzinyKopfsteuer
praca rodzinyfamilienarbeitskraft
pracownik-członek rodzinymitarbeitender Familienangehöriger; Familienarbeiter
przemoc w rodziniehäusliche Gewalt; familiäre Gewalt
przyjaciel rodzinyHausfreund
ptaki z rodziny brzytwodziobówtordalk
RodzinaKinder Gottes
Rodzina AddamsówThe Addams Family
rodzina bezdzietnakinderlose Familie
rodzina elementarnaKernfamilie
rodzina niepełnaFamilie mit einem Elternteil
rodzina nośnikówMedienfamilie
rodzina nuklearnaKernfamilie
rodzina produktówProduktfamilie
rodzina pszczelabienenvolk
Rodzina SopranoDie Sopranos
rodzina wielodzietnakinderreiche Familie
rodzina zastępczaPflegeverhältnis; Pflegefamilie
rodzina zrekonstruowanaPatchwork-Familie
Święta rodzinaDie heilige Familie
węże z rodziny ColubridaeNattern
wielkość rodzinyfamiliengroesse
Wszystko zostaje w rodzinieMord im Pfarrhaus
założyć rodzinęFamilie gründen
zawartość przyjazna dla rodzinyfamilienfreundliche Inhalte
Znajomi i rodzinaFreunde und Familie

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "rodzina", pamięć tłumaczeniowa

add example
decyzja Rady ‧/EWG‧, ostatnio zmieniona decyzją Komisji ‧/WE‧, ustaliła wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz bydła, trzody chlewnej, zwierząt z rodziny koniowatych, owiec i kóz, świeżego mięsa i produktów mięsnychMit der Entscheidung ‧/EWG des Rates, zuletzt geändert durch die Entscheidung ‧/EG der Kommission, wurde ein Verzeichnis der Drittländer festgelegt, aus denen die Mitgliedstaaten die Einfuhr von Rindern, Schweinen, Einhufern, Schafen und Ziegen, von frischem Fleisch und Fleischerzeugnissen zulassen
miesięcy w przypadku zwierząt z rodziny koniowatych i bydła, włączając gatunki bubalus i bizon, przeznaczonych do produkcji mięsnej, a w każdym przypadku przez co najmniej trzy czwarte ich życiazwölf Monaten im Falle von Equiden und Rindern, einschließlich Bubalus- und Bisonarten, für die Fleischerzeugung und in jedem Falle jedoch mindestens für drei Viertel der Lebensdauer dieser Tiere
Formalności związane z prawem pobytu przez okres dłuższy niż trzy miesiące zależą od tego , czy członkowie rodziny pracownika są obywatelami UE , czy obywatelami państw trzecich .Die Formalitäten im Zusammenhang mit dem Recht auf einen Aufenthaltvon über drei Monaten richten sich danach , ob Ihre Familienangehörigen EU-Bürger oder Staatsangehörige eines Drittlandes sind .
Wie o naszych rodzinach?Kennt sie unsere Familien?
Strategia powinna także obejmować środki mające na celu wspieranie dobrobytu rodzin.Die Strategie sollte daher auch Maßnahmen zur Förderung des Familienwohls enthalten.
osoby będące członkami rodzin personelu wojskowego w czynnej służbie, które mieszkają w innym państwie członkowskim, i osoby, które mają miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim i które, na mocy niniejszego rozporządzenia są uprawnione do opieki zdrowotnej na koszt Niderlandów w swoim państwie zamieszkania, o ile osoby te nie zostały uwzględnione w ppkt (isoweit nicht bereits unter Ziffer i erfasst, Familienangehörige des militärischen Personals im aktiven Dienst, die in einem anderen Mitgliedstaat leben, und Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat wohnhaft sind und nach dieser Verordnung zu Lasten der Niederlande Anspruch auf medizinische Versorgung in ihrem Wohnstaat haben
I wymienić ją na twoją rodzinęUnd dann tauschen wir sie gegen Ihre Familie aus
Pamiętaj o rodzinieDenk an die Familie
Pochodzisz z dużej rodziny?Haben Sie eine groß e Familie?
Holenderski personel wojskowy nie jest objęty ustawą w sprawie ubezpieczeń zdrowotnych, a zatem członkowie ich rodzin także nie mogą być ubezpieczeni, więc muszą przystąpić do systemu, który staje się coraz droższy.Die niederländischen Militärangehörigen fallen nicht unter das Krankenversicherungsgesetz, weshalb sich auch die Familienmitglieder nicht versichern konnten und einem immer teurer werdenden System beitreten mussten.
Wszystkie moje dzieci, synowie i córki, są dorosłe, założyły rodziny i wyszły z mojego domu.Alle meine Kinder, Söhne und Töchter, sind nun erwachsen, sie sind verheiratet und haben mein Haus verlassen.
Pamiętasz córkę rodziny Burhan?Du kennst doch die Tochter von Burhan?
W sytuacji, gdy zwierzęciu z rodziny koniowatych, określonym w ust. ‧ niniejszego artykułu, towarzyszą dokumenty, które nie są zgodne z art. ‧ ust. ‧ lub w których brakuje niektórych informacji wymaganych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, instytucja wydająca, na wniosek posiadacza lub w przypadku, gdy jest to wyraźnie wymagane prawem w państwie członkowskim, do którego przywożone jest dane zwierzę, właścicielaWenn ein Equide gemäß Absatz ‧ dieses Artikels von Unterlagen begleitet wird, die die Anforderungen von Artikel ‧ Absatz ‧ nicht erfüllen oder in denen bestimmte, aufgrund dieser Verordnung verlangte Informationen fehlen, ergreift die ausstellende Stelle auf Antrag des Halters- oder des Besitzers, wenn dies in dem Mitgliedstaat, in den das Tier eingeführt wird, gesetzlich vorgeschrieben ist- folgende Maßnahmen
ustanawiająca gwarancje zdrowia zwierząt z rodziny koniowatych transportowanych przez terytoria wymienione w załączniku I do dyrektywy Rady ‧/‧/WEzur Festlegung von Gesundheitsgarantien für die Durchfuhr von Equiden durch die in Anhang I der Richtlinie ‧/‧/EG des Rates aufgeführten Gebiete
Walka przeciwko interesom monopoli o obalenie tej polityki jest jedynym sposobem na zaspokojenie aktualnych potrzeb rodzin robotniczych.Der Kampf gegen Monopolinteressen zur Beendigung dieser Politik ist der einzige Weg, um die aktuellen Bedürfnisse von Familien der Arbeiterklasse zu erfüllen.
Należy raz jeszcze podkreślić , że sytuacja członków rodziny obywatela Unii różni się w zależności od tego czy są oni obywatelami UE , czy nie .Um den Schutz der Familie zu stärken und angesichts der Bedeutung , die das Gemeinschaftsrecht den Grundrechten beimisst , sieht die Richtlinie unter bestimmten Bedingungen bei Ihrem Tod oder Wegzug oder der Beendigung der familiären Beziehung ( durch Scheidung , Aufhebung der E he oder Beendigung der
Pragnę przekazać jego rodzinie wyrazy najgłębszego współczucia.Ich möchte seiner Familie und allen seinen Verwandten unser tief empfundenes Beileid aussprechen.
Sytuację tę często kojarzy się z rodzinami dysfunkcyjnymi; rodzinami z marginesu warstw społecznych i ekonomicznych.Die Situation wird oft mit nicht funktionierenden Familien in Zusammenhang gebracht, Familien aus den äußersten sozialen und wirtschaftlichen Schichten.
Wszyscy składamy rodzinom ofiar wyrazy głębokiego współczucia.Wir alle sprechen den Angehörigen der Opfer unsere herzliche Anteilnahme aus.
Kwoty zwrotu świadczeń rzeczowych dokonanych w ‧ r. na rzecz członków rodziny, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧, zostaną określone na podstawie następujących średnich kosztówFür die Ermittlung der Erstattungsbeträge für Sachleistungen, die Familienangehörigen nach Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EWG) Nr. ‧/‧ im Jahr ‧ gewährt wurden, sind nachstehende Durchschnittskosten heranzuziehen
przyznaje, że podjęto pewne pozytywne działania w odniesieniu do przemocy stosowanej wobec kobiet; podkreśla jednakże, że brak jasnego politycznego zaangażowania w tropienie i zwalczanie przemocy wobec kobiet w rodzinie, turystyki seksualnej i handlu kobietami, włączając w to środki prawne, takie jak prawo azylu dla ofiaranerkennt, dass einige positive Maßnahmen zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen ergriffen wurden, betont jedoch das Fehlen einer eindeutigen politischen Verpflichtung, gegen häusliche Gewalt gegen Frauen, Sextourismus und Frauenhandel vorzugehen und sie zu beseitigen, einschließlich legislativer Maßnahmen wie Asylrechte für Opfer
Rażąca korupcja i bogactwo rodziny rządzącej stanowiły kontrast względem wysokiego poziomu ubóstwa i bezrobocia wśród zwykłych ludzi.Die schamlose Korruption und der Wohlstand der elitären Herrscherfamilie stehen im krassen Gegensatz zu dem hohen Armutsniveau und der hohen Zahl von Arbeitslosen in der normalen Bevölkerung.
Członkowi rodziny, który nie jest obywatelem Państwa Członkowskiego, wystawiony zostanie karta pobytu o takim samym okresie ważności, jaki został wydany pracownikowi, na którego utrzymaniu pozostajeEinem Familienmitglied, das nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt, wird ein Aufenthaltsdokument mit der gleichen Gültigkeit ausgestellt wie dem Arbeitnehmer, von dem es seine Rechte herleitet
Jedna karta medyczna wystawiana jest dla całej rodziny i powinna być używana przez wszystkich jej członków .Die Personen , die Anspruch auf eine kostenlose Versorgung in den staatlichen Gesundheitseinrichtungen haben , sind in zwei Personengruppen unterteilt :
Jej celem jest zredukowanie zanieczyszczeń i ochrona środowiska poprzez użycie środków opartych na rynku i wdrożenie zasady "zanieczyszczający płaci", której koszty, w ostatecznym rozrachunku, poniosą konsumenci, ogólnie rzecz biorąc rodziny, które już i tak płacą największy podatek środowiskowy.Er zielt auf die Verringerung der Verschmutzung und den Schutz der Umwelt durch die Anwendung von marktwirtschaftlichen Maßnahmen und die Durchsetzung des Verursacherprinzips ab, deren Kosten letztendlich die Verbraucher zu tragen haben, das sind im Allgemeinen Familien, die schon jetzt die meisten Umweltsteuern entrichten.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8254 zdań frazy rodzina.Znalezione w 1,596 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.