Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Resonanz   
  • resonanz   
    [physik]

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (5)

przetwarzanie obrazów metodą rezonansu magnetycznegomagnet-resonanz-imaging
spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznegoparamagnetische resonanzspektrosk
spektroskopia elektronowego rezonansu spinowegoelektronenspinresonanz spektroskop; esr spektroskopie
spektroskopia jądrowego rezonansu magnetycznegokernmagnetische resonanzspektrosk; nmr spektroskopie
TRM tomografia rezonansu magnetycznegocMRT

Przykładowe zdania z "rezonans", pamięć tłumaczeniowa

add example
Produkt Gadovist jest środkiem kontrastowym do stosowania w czasie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (NMR) mózgu, kręgosłupa, naczyń, wątroby i nerekGadovist ist ein Kontrastmittel für die Magnetresonanztomographie (MRT oder auch Kernspintomographie) von Gehirn, Wirbelsäule, Gefäßen, Leber und Nieren
INFORMACJE OGÓLNE * Preparat Gadovist/Gadograf ‧. ‧ mmol/ml zawiera gadobutrol, neutralny makrocykliczny kompleks gadolinu (Gd) o właściwościach wzmacniania kontrastu, stosowany w obrazowaniu za pomocą rezonansu magnetycznego (MRIHINTERGRUNDINFORMATIONEN* Gadovist/Gadograf ‧ mmol/ml enthält Gadobutrol, einen nichtionischen makrozyklischen Gadoliniumkomplex mit kontrastverstärkenden Eigenschaften, der in Magnetresonanztomo-grafien (MRT) eingesetzt wird
Rezonans nie wykazał większych zmian na szyszynceDas MRT hat keine außergewöhnlichen Besonderheiten in ihrer Pinealdrüse gezeigt
Tomografia z wykorzystaniem metodologii obrazowania metodą rezonansu magnetycznego stanowi dla określonego rodzaju pacjentów procedurę medyczną o podstawowym znaczeniu i uważam, że powinno się ją objąć derogacją, a nie opóźniać wprowadzenie w życie wszystkich przepisów przedmiotowej dyrektywy o cztery lata!Da dies eine für bestimmte Patienten lebenswichtige Untersuchungsmethode ist, wäre es meiner Meinung nach besser gewesen, eine entsprechende Ausnahmeregelung vorzusehen, anstatt die Umsetzungsfrist für die gesamte Richtlinie um vier Jahre zu verlängern!
Podczas stosowania produktu Gadovist obowiązują również standardowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa badań rezonansu magnetycznego, zwłaszcza wykluczenie materiałów ferromagnetycznychDie allgemein gültigen Sicherheitsvorkehrungen für die Magnetresonanztomographie, insbesondere der Ausschluss ferromagnetischer Materialien, gelten auch für die Anwendung von Gadovist
Dane spektralne (ultrafiolet, podczerwień, rezonans magnetyczny lub widmo masoweSpektrografiedaten (Ultraviolett-, Infrarot-, NMR-, Massenspektrografie
przeprowadzić kontrole próbek za pomocą jądrowego rezonansu magnetycznego w celu sprawdzenia właściwości alkoholu w momencie jego końcowego wykorzystaniazur Überprüfung der Beschaffenheitsmerkmale des Alkohols bei seiner Endverwendung eine Stichprobenkontrolle durch kernresonanzmagnetische Analyse vornehmen
Należy określić i podać następujące widma, włącznie z tabelą charakterystyki sygnału potrzebną do celów interpretacyjnych: ultrafioletowe/widzialne (UV/VIS), podczerwień (R), jądrowy rezonans magnetyczny (NMR) i widmo masowe (MS) oczyszczonej substancji czynnej i ekstynkcja cząsteczkowa przy odpowiednich długościach falEs müssen folgende Spektren, zusammen mit einer Aufstellung der charakteristischen Signale, aufgenommen und berichtet werden: Ultraviolett/sichtbar-(UV/vis), Infrarot-(IR), Kernresonanz-(NMR) und Massenspektrum (MS) des gereinigten Wirkstoffs sowie die molare Extinktion bei den relevanten Wellenlängen
Do efektów tych należy na przykład tak zwany "efekt rezonansu parametrycznego”, który może powodować szybsze spadanie kontenerów z kadłuba statku.Diese Auswirkungen umfassen beispielsweise den so genannten "parametrischen Resonanzeffekt", der dazu führen kann, dass Container schneller vom Heck des Schiffes fallen.
Podwójnie zaślepione, randomizowane badanie porównawcze z udziałem ‧ pacjentów z nawracającym SR (AVONEX ‧ mikrogramów n=‧, AVONEX ‧ mikrogramów n=‧) nie wykazało statystycznie znamiennej różnicy czy tendencji między dawką ‧ mikrogramów i ‧ mikrogramów produktu AVONEX w zakresie objawów klinicznych i ogólnego obrazu MRI (obrazowanie metodą rezonansu magnetycznegoEine doppelblinde, randominisierte Dosisvergleichsstudie an ‧ Patienten mit schubförmiger MS (AVONEX ‧ Mikrogramm, n = ‧, AVONEX ‧ Mikrogramm, n = ‧) zeigte keinen statistisch signifikanten Unterschied oder Trend zwischen der ‧ Mikrogramm und der ‧ Mikrogramm Dosierung von AVONEX im Hinblick auf die klinischen und allgemeinen MRT Parameter
Produkt Gadograf powinien być podawany tylko przez lekarza posiadającego doświadczenie w wykonywaniu badań techniką rezonansu magnetycznegoGadograf sollte nur von Ärzten angewendet werden, die auf dem Gebiet der klinischen MRT-Praxis erfahren sind
Leczenie preparatem Tysabri powinien rozpoczyna i nadzorowa lekarz do wiadczony w leczeniu chorób układu nerwowego, który posiada dost p do okre lonego typu urz dzenia skanuj cego zwanego rezonansem magnetycznym (MRIDie Behandlung mit Tysabri sollte von einem Arzt eingeleitet und überwacht werden, der Erfahrung in der Behandlung von Erkrankungen des Nervensystems besitzt und Zugang zu einem bestimmten Untersuchungsgerät, dem so genannten Magnetresonanztomografen (MRT) hat
Rezonans komorowyRaumresonanz
obustronnie wzmożony sygnał w okolicy poduszki wzgórza w badaniu rezonansu magnetycznego – MRIbeidseitig hohes Pulvinar-Signal im MRT
Jeśli chodzi o produkcję oliwy, chciałbym prosić o dodatkowe pilne środki, a w szczególności, pani komisarz, o taką zmianę rozporządzenia (EWG) nr 2568/91 w sprawie właściwości oliwy z oliwek, która uwzględniałaby obrazowanie za pomocą magnetycznego rezonansu jądrowego, jako metodę analizy.Im Hinblick auf die Olivenerzeugung möchte ich zusätzliche Maßnahmen fordern, und dabei vor allem, Frau Kommissarin, die Verordnung (EWG) Nr. 2568/91 der Kommission über die Merkmale von Olivenölen so abzuändern, dass Magnetresonanztomografie als Analysemethode aufgenommen wird.
Przed rozpoczęciem leczenia produktem TYSABRI wymagany jest dostęp do niedawno uzyskanego (zwykle w ciągu ostatnich ‧ miesięcy) obrazu wykonanego metodą rezonansu magnetycznegoVor Beginn der Behandlung mit TYSABRI sollte eine aktuelle MRT-Aufnahme vorliegen (gewöhnlich nicht älter als ‧ Monate
Jeżeli próbki wina mają być badane z zastosowaniem metody magnetycznego rezonansu jądrowego deuteru są one umieszczane w pojemnikach o nominalnej pojemności ‧ ml lub nawet ‧ ml, jeśli mają być przesłane z jednego laboratorium analitycznego do drugiegoIm Fall von Weindestillatproben, die zur kernresonanzmagnetischen Messung des Deuteriumgehalts bestimmt sind, beträgt das Nennvolumen der Behältnisse für die Proben ‧ cl und beim Versand zwischen amtlichen Laboratorien sogar nur ‧ cl
Jest to umowa o wielkiej wadze i ogromnym rezonansie symbolicznym.Es ist ein Abkommen von einem ungeheuren Ausmaß und mit einer enorm hohen symbolischen Ausstrahlkraft.
Moja pacjentka nie wyda zgody na rezonans i ultrasonografMeine Patientin willigt weder MRTs noch Ultraschall ein
Preparat TESLASCAN stosuje się u pacjentów, u których wykonywane jest obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) w celu wykrycia zmian (uszkodzeń tkanek) w wątrobie, które mogą być spowodowane rakiem wątroby lub przerzutami nowotworowymi do wątroby z innych części ciałaEs wird bei Patienten eingesetzt, bei denen mithilfe der Magnetresonanz-Bildgebung (auch:Magnetresonanz-Tomographie-MRT) Läsionen (beschädigtes Gewebe) in der Leber nachgewiesen werden sollen, die möglicherweise durch Leberkrebs verursacht werden oder durch Krebs, der sich aus anderen Körperteilen auf die Leber ausgebreitet hat
TESLASCAN jest stosowany do wykrywania niektórych zmian chorobowych w wątrobie oraz trzustce z zastosowaniem metody rezonansu magnetycznego (NMRTESLASCAN wird in der Magnetresonanz-Tomographie (MRT) zur Erkennung bestimmter Läsionen in der Leber und im Pankreas verwendet
Produkt Gadovist powinien być podawany tylko przez lekarza posiadającego doświadczenie w wykonywaniu badań techniką rezonansu magnetycznegoGadovist sollte nur von Ärzten angewendet werden, die auf dem Gebiet der klinischen MRT-Praxis erfahren sind
Środek kontrastowy do badań diagnostycznych z zastosowaniem metody rezonansu magnetycznego (NMR), służący do wykrywania zmian ogniskowych w wątrobie o charakterze przerzutów nowotworowych lub raka wątrobyKontrastmittel für die diagnostische Magnetresonanz-Tomographie (MRT) zur Erkennung von Leberläsionen bei Patienten mit Verdacht auf Lebermetastasen oder Leberzellkarzinom
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 107 zdań frazy rezonans.Znalezione w 0,301 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.