Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Bademeister   
  []
 • Retter   
 • Rettungsschwimmer   
  (Noun  m)
 • Rettungsschwimmerin   
  (Noun  f)
 • rettungsschwimmer   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (3)

ratownik górskiBergretter
ratownik medycznyrettungsassistent
Ratownik MedycznyRettungsassistent

Przykładowe zdania z "ratownik", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przedwczoraj, kiedy tam byłam, na miejscu było 1 200 ratowników ze służb ochrony ludności, ochrony środowiska, służb zdrowia i policyjnych, którzy niestrudzenie pracowali w terenie.Gestern, als ich da war, haben rund 1200 Helfer von Katastrophenschutz, Umwelt-, Gesundheits- und Polizeidiensten unermüdlich vor Ort gearbeitet.
Chciałabym tutaj złożyć hołd nie tylko ofiarom i ich rodzinom, ale także strażakom i wszystkim ratownikom za ich wyjątkową odwagę.Ich möchte an dieser Stelle nicht nur den Opfern und ihren Familien gedenken, sondern auch den herausragenden Mut der Feuerwehrleute und aller Rettungskräfte hervorheben.
Ratownicy medyczniFeldscher und vergleichbare paramedizinische Praktiker
Międzynarodowi ratownicy, poszukiwaczeInternationale Retter, Lehrer
Cieszę się, że ratownicy słowaccy znaleźli się wśród pierwszych, którzy przyszli z pomocą naszym węgierskim kolegom.Ich bin sehr erfreut darüber, dass slowakische Retter unter den ersten waren, die unseren ungarischen Freunden zu Hilfe kamen.
Banki niemieckie są tak głęboko uwikłane w kryzys w irlandzkim sektorze finansowym, że ratunek jest równie ważny dla ratowników, jak i dla ratowanych.Deutsche Banken sind so tief in die Krise des irischen Finanzsektors verstrickt, dass der Schirm für die Retter ebenso notwendig ist wie für die Geretteten.
(SV) Panie Przewodniczący! W Czarnobylu i wokół niego mieszkańcy i ratownicy bardzo mocno ucierpieli w wyniku katastrofy, ale konsekwencje dosięgły znacznie bardziej oddalonych regionów.(SV) Herr Präsident! Die Bevölkerung und das Rettungspersonal in und um Tschernobyl mussten einen hohen Preis für die Katastrophe bezahlen, aber diese hatte auch Folgen für viel weiter entfernte Gebiete.
To samo dotyczy pracowników socjalnych i ich podopiecznych, jak również straży pożarnej i ratowników medycznych, kiedy są na służbie, innymi słowy podczas gaszenia pożarów lub gdy zabierają kogoś do szpitala. Zgodnie z art.Das trifft auch für Sozialarbeiter und ihre Klienten sowie für Feuerwehrleute und Rettungsassistenten im Einsatz, also beim Löschen eines Brandes oder auf der Fahrt zum Krankenhaus, zu.
Kabiny maszynisty na końcach pociągu powinny mieć przynajmniej jedną parę drzwi albo korytarz zapewniający dostęp dla ratowników w sytuacji awaryjnejDie Führerstände an den Fahrzeugenden müssen mindestens eine Tür oder einen Gang aufweisen, über die das Rettungspersonal bei einem Notfall in den Führerstand gelangen kann
Chciałbym również wyrazić swoje pełne poparcie oraz najwyższy podziw dla ratowników oraz pracowników elektrowni w Fukuszimie.Ich möchte außerdem meine volle Unterstützung und meine ganze Bewunderung den Rettern und dem Mitarbeiterstab des Atomkraftwerkes Fukushima ausdrücken.
M. Jerzy Płókarz (Komitet Wyborczy Wyborców Społeczni Ratownicy) (nrHerr Jerzy Płókarz (Komitet Wyborczy Wyborców Społeczni Ratownicy) (Nr
Ponadto w przypadku wszystkich grup musi być umieszczona w taki sposób, by jej przeznaczenie i sposób działania były oczywiste dla ratownika w razie niebezpieczeństwaAußerdem muss er bei allen Gewichtsklassen so angebracht sein, dass seine Funktion und Handhabung im Notfall für den Retter sofort deutlich zu erkennen sind
Bez bezgranicznego poświęcenia ratowników, łącznie z wolontariuszami z sąsiednich krajów, poradzenie sobie z tego typu katastrofą, jaką jest trzęsienie ziemi, jest praktycznie niemożliwe; w takiej sytuacji przydaje się wyłącznie natychmiastowa pomoc.Ohne den unermüdlichen Einsatz von Hilfskräften - zu denen auch Freiwillige aus den Nachbarländern gehören - ist eine solche Erdbebenkatastrophe kaum zu bewältigen, denn nur schnelle Hilfe hilft.
kroków, które powinni podjąć pracownicy, wliczając ratowników, w razie zagrożenia lub w celu zapobiegania zagrożeniuMaßnahmen, die von den Arbeitnehmern, insbesondere von den Rettungsmannschaften, bei Zwischenfällen und zur Verhütung von Zwischenfällen zu treffen sind
Przypłynęli ratownicy?Ist die Küstenwache da?
Konieczna jest lepsza organizacja systemu medycznego na szczeblu krajowym, podobnie jak uczulenie ratowników medycznych na takie nagłe przypadki.Dafür ist es notwendig, die medizinischen Systeme auf nationaler Ebene besser zu organisieren und die Mitarbeiter des Rettungsdienstes für Notfälle dieser Art zu sensibilisieren.
Być może udałoby się uratować więcej osób, gdyby ratownicy mogli dotrzeć do rejonu trzęsienia, lecz napotykają na obiektywne trudności, a brakuje też odpowiedniego sprzętu.Vielleicht wäre es möglich, mehr Leben zu retten, wenn die Rettungsmannschaften in die betroffenen Gebieten gelangen könnten, aber objektive Schwierigkeiten sowie ein Mangel an geeigneter Ausrüstung verhindern dies.
Chciałabym także wspomnieć o strażakach, ratownikach i wolontariuszach, którzy ciężko pracowali przez ostatnie kilka tygodni we wszystkich dotkniętych regionach. Należą im się podziękowania.Ich möchte aber auch all die Feuerwehrleute, Rettungskräfte und Freiwilligen erwähnen und ihnen danken, die in den letzten Wochen in allen betroffenen Regionen sehr aktiv waren.
Ratownicy są prawie na miejscuDer Bergungstrupp ist unterwegs
ochronę ratowników i osób trzecichSchutz der Feuerwehr-und/oder Katastrophenschutzleute sowie der Umstehenden
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 37 zdań frazy ratownik.Znalezione w 0,28 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.