Tłumaczenia na język niemiecki:

  • zukommen   

Przykładowe zdania z "przysługiwać", pamięć tłumaczeniowa

add example
Niniejszy wniosek w sprawie dyrektywy zmieniającej dyrektywę ‧/‧/EWG ma na celu poprawę ochrony przysługującej pracownicom w ciąży, pracownicom, które niedawno rodziły, i pracownicom karmiącym piersiąMit dem Vorschlag für eine Richtlinie zur Änderung der Richtlinie ‧/‧/EWG soll ein besserer Schutz schwangerer Arbeitnehmerinnen sowie von Wöchnerinnen und/oder stillenden Arbeitnehmerinnen erreicht werden
propagowanie poszanowania społecznych, kulturowych i duchowych wartości ludności autochtonicznej oraz mniejszości w celu zwiększenia równości i sprawiedliwości w społeczeństwach wieloetnicznych zgodnie z powszechnymi prawami człowieka, które przysługują każdemu człowiekowi, w tym ludności autochtonicznej i osobom należącym do mniejszościFörderung der Achtung vor den sozialen, kulturellen und spirituellen Werten der indigenen Völker und Minderheiten, um die Gleichbehandlung und soziale Gerechtigkeit in multiethnischen Gesellschaften unter Einhaltung der universellen Menschenrechte zu verbessern, auf die jeder, darunter auch indigene Völker und Angehörige von Minderheiten, Anspruch haben
Uważamy również, że nie była w stanie skorzystać z władzy przysługującej jej na podstawie traktatów, czyli z prawa inicjatywy, które w czasach kryzysu powinno być tak naprawdę obowiązkiem inicjatywy.Wir glauben auch, dass sie unfähig war, die durch die Verträge an sie übertragene Macht zu nutzen, dieses Initiativrecht, das in Krisenzeiten eine echte Initiativpflicht sein sollte.
Właściwe organy każdego Państwa Członkowskiego wydają na wniosek lekarzy, którym, zgodnie z akapitem pierwszym przysługują prawa nabyte, zaświadczenie potwierdzające, że jego posiadacz ma prawo do wykonywania działalności lekarza ogólnego w ramach systemów ubezpieczeń społecznych tych Państw bez posiadania dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji, o którym mowa w załączniku V pktDie zuständigen Behörden jedes Mitgliedstaats stellen auf Antrag eine Bescheinigung aus, mit der den Ärzten, die gemäß Unterabsatz ‧ Rechte erworben haben, das Recht bescheinigt wird, den ärztlichen Beruf als praktischer Arzt im Rahmen des betreffenden einzelstaatlichen Sozialversicherungssystems auszuüben, ohne einen in Anhang V Nummer ‧.‧.‧. aufgeführten Ausbildungsnachweis zu besitzen
Każde państwo członkowskie ma zakazać armatorom domagania się od marynarzy, na początku ich zatrudnienia, zaliczek na pokrycie kosztów repatriacji i potrącania kosztów repatriacji z wynagrodzenia marynarzy lub pomniejszania innych przysługujących im praw, z wyjątkiem przypadków, gdy na podstawie krajowych przepisów ustawowych lub wykonawczych, lub innych środków lub stosowanych układów zbiorowych pracy stwierdza się poważne niedotrzymanie przez marynarza zobowiązań wynikających z umowy o pracęJeder Mitgliedstaat untersagt den Reedern, von Seeleuten zu Beginn ihrer Beschäftigung eine Vorauszahlung zur Deckung der Heimschaffungskosten zu verlangen oder die Heimschaffungskosten von den Heuern oder sonstigen Ansprüchen der Seeleute abzuziehen, es sei denn, die Seeleute sind gemäß den innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder sonstigen Maßnahmen oder gemäß den geltenden Gesamtarbeitsverträgen einer schweren Verletzung ihrer beruflichen Pflichten für schuldig befunden worden
między poszczególnymi Państwami Członkowskimi istnieją zasadnicze różnice między świadczeniami z tytułu zabezpieczenia społecznego przysługującymi studentom, w szczególności jeżeli chodzi o specjalne świadczenia nieskładkowe, które mają się przyczyniać do pokrycia dodatkowych kosztów wiążących się z potrzebami osób niepełnosprawnych w zakresie opieki i przemieszczania sięDie Leistungen der sozialen Sicherheit für Studierende variieren erheblich von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat, insbesondere was die beitragsunabhängigen Sonderleistungen zur Übernahme zusätzlicher Kosten aufgrund des Pflege-und Mobilitätsbedarfs behinderter Personen anbelangt
Wszelkie wnioski np. z prośbą o dodatkowe informacje lub niezbędne dla skorzystania z praw przysługujących na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ (np. dostęp do danych osobowych lub ich korygowanie) należy przesłać do Komisji, na adres wymieniony w punkcie ‧ powyżejEtwaige Anträge, z.B. auf Erteilung weiterer Informationen oder zur Ausübung der in der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ vorgesehenen Rechte (z.B. Einsicht oder Berichtigung personenbezogener Daten), sind an die unter Nummer ‧ genannte Anschrift der Kommission zu richten
za okresy krótsze niż ‧ godziny dieta nie przysługujeFür einen Zeitraum von weniger als vier Stunden wird kein Tagegeld gezahlt
mając na uwadze, że w ‧ r. instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich obchodziła dziesiątą rocznicę istnienia; mając na uwadze, że celem działalności informacyjnej Rzecznika Praw Obywatelskich z okazji tej rocznicy było poszerzenie wiedzy obywatelek i obywateli na temat przysługujących im praw i sposobu korzystania z nich oraz wiedzy o zakresie kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskichin der Erwägung, dass die Einrichtung des Bürgerbeauftragten im Jahre ‧ ihr ‧jähriges Jubiläum gefeiert hat und dass die verschiedenen Mitteilungen des Bürgerbeauftragten aus Anlass dieses Jubiläums das Ziel hatten, die Bürgerinnen und Bürger in stärkerem Maße für ihre Rechte zu sensibilisieren und sie besser darüber zu informieren, wie sie diese Rechte ausüben und sich entsprechend an den Bürgerbeauftragten wenden können
Wobec takiego stanu rzeczy Komisja, nawet gdyby miała uznać słuszność stanowiska władz Włoch przy obliczaniu strat spowodowanych klęską naturalną, nadal żywiłaby wątpliwości co do adekwatności zasad obliczenia progu straty, powyżej którego przysługuje prawo do pomocy, przekroczenia tego progu oraz tego, czy producenci brzoskwiń i nektaryn kwalifikują się do uzyskania pomocy, zgodnie z pkt ‧.‧ wytycznychIn diesem Zusammenhang bezweifelt die Kommission weiterhin die Zweckmäßigkeit des Berechnungsverfahrens für die Verlustschwelle, die die Beihilfe auslöst, die Überschreitung dieser Schwelle und den Anspruch der Pfirsich- und Nektarinenerzeuger auf eine Beihilfe gemäß Ziffer ‧.‧ des Gemeinschaftsrahmens, auch wenn sie den Standpunkt der italienischen Behörden in Bezug auf den Ausgleich für Schäden aufgrund von Naturkatastrophen für stichhaltig hätte halten können
Aby można było wziąć pod uwagę propozycję zwołania sesji Komisji lub któregokolwiek z jej organów w danym kraju kraj ten powinien: a) ratyfikować bez zastrzeżeń Konwencję w sprawie Przywilejów i Immunitetów specjalistycznych agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych, lub b) udzielić gwarancji, ze wszyscy delegaci, przedstawiciele, eksperci, obserwatorzy i inne osoby upoważnione do uczestniczenia w takiej sesji zgodnie z warunkami Porozumienia lub niniejszych przepisów będą korzystać z przywilejów i immunitetów przysługujących niezależnemu pełnieniu ich funkcji związanych z sesjąDamit ein Vorschlag zur Abhaltung einer Tagung der Kommission oder eines ihrer Gremien in einem bestimmten Land berücksichtigt werden kann, muss dieses Land a) das Übereinkommen über Vorrechte und Immunitäten der Sonderorganisationen der Vereinten Nationen vorbehaltlos ratifiziert haben oder b) versichert haben, dass allen Delegierten, Vertretern, Sachverständigen, Beobachtern und anderen nach dem Übereinkommen oder dieser Geschäftsordnung zur Teilnahme an der Tagung berechtigten Personen die Vorrechte und Immunitäten zugestanden werden, die für die unabhängige Ausübung ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit der Tagung erforderlich sind
jeżeli umowa nie zawiera informacji określonych w lit. a), b), c), lit. d) pkt ‧, lit. d) pkt ‧, lit. h), i), k), l) oraz m) Załącznika w chwili jej podpisania lub w chwili podpisania wiążącej umowy przedwstępnej, przez obie strony, nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie trzech miesięcyEr kann innerhalb von drei Monaten nach Unterzeichnung des Vertrages durch beide Parteien oder nach Unterzeichnung eines verbindlichen Vorvertrags durch beide Parteien von dem Vertrag zurücktreten, wenn der Vertrag zu diesem Zeitpunkt nicht die unter den Buchstaben a), b), c), d) Nummern ‧ und ‧, h), i), k), l) und m) des Anhangs genannten Angaben enthält
Jeśli wnioskowana kwota przekracza wysokość środków dostępnych w budżecie, agencja płatnicza ustala współczynnik przeliczeniowy, na podstawie którego przeliczana jest dotacja przysługująca poszczególnym wnioskodawcomÜbersteigt die Summe der zuschussfähigen Beihilfeanträge den verfügbaren Mittelrahmen, so legt die Zahlstelle einen Umrechnungskoeffizienten fest, anhand dessen der Beihilfeanspruch für die einzelnen Antragsteller berechnet wird
Uważa za konieczne zapoznawanie lokalnych pracodawców, szczególnie z sektora MŚP, z przysługującym im prawem do pozyskiwania pracowników z terenu całej UE, a w razie potrzeby również zapewnianie im pomocy praktycznej i doradztwaist der Ansicht, dass die Arbeitgeber vor Ort, insbesondere in den KMU, darüber informiert werden müssen, dass sie Arbeitnehmer aus der gesamten EU anstellen können, und dass gegebenenfalls praktische Unterstützung und Beratung angeboten werden sollte
Niniejsza kwota dotyczy odsetek bankowych przysługujących AgencjiDieser Betrag bezieht sich auf die geschätzten Bankzinsen, die der Agentur zustehen
Państwa Członkowskie, ich regionalne lub lokalne władze oraz międzynarodowe instytucje publiczne muszą zapewnić, że przynajmniej w każdym Państwie Członkowskim, w którym ich dłużne papiery wartościowe są oficjalnie notowane, dostępne są wszelkie ułatwienia i niezbędne informacje umożliwiające posiadaczom dłużnych papierów wartościowych wykonywanie przysługujących im prawDer Staat, seine öffentlichen Gebietskörperschaften sowie die internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters müssen zumindest in jedem Mitgliedstaat, in dem die Schuldverschreibungen zur amtlichen Notierung zugelassen sind, alle erforderlichen Einrichtungen vorsehen und Informationen erteilen, damit die Inhaber der Schuldverschreibungen ihre Rechte ausüben können
(DE) Panie przewodniczący! Oczywiście nie mam tu na myśli mojego przedmówcy, ale chciałbym, by sprawiedliwie traktował pan przemawiających, którzy przekroczyli przysługujący im czas.Herr Präsident! Ich meine jetzt natürlich nicht meinen Vorredner, aber ich bitte Sie schon, fair beim Unterbrechen von Rednern, die ihre Redezeit überschreiten, zu sein!
Zgodnie z informacjami otrzymanymi przez Komisję od władz Szwecji, w ramach kwoty przysługującej Szwecji na obszarze Kattegat wciąż jest dostępna pewna ilość dorszaAus den Angaben, die die schwedischen Behörden der Kommission übermittelt haben, geht hervor, dass im Rahmen der schwedischen Quote für das Kattegat noch eine bestimmte Menge Kabeljau verfügbar ist
Na zbadanie projektu środków wykonawczych oraz wydanie opinii na ich temat Parlamentowi Europejskiemu powinien przysługiwać okres trzech miesięcy od przekazania pierwszego jego projektuDas Europäische Parlament sollte vom Zeitpunkt der ersten Übermittlung des Entwurfs von Durchführungsmaßnahmen an drei Monate Zeit haben, um diese zu überprüfen und sich dazu zu äußern
Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na urządzenie nowego miejsca zamieszkania przysługujących pracownikom czasowym, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy lub w związku z ostatecznym zakończeniem stosunku pracy, po którym następuje przeprowadzka do innego miejsca zamieszkaniaVeranschlagt sind Mittel zur Deckung der Einrichtungsbeihilfe für Bedienstete, die infolge ihres Dienstantritts oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen
uznaje, że każdemu dziecku przysługuje prawo do edukacji i opieki we wczesnym dzieciństwie – w tym szczepień, opieki rodzicielskiej, dostępu do żłobka i przedszkola – oraz że wczesne dzieciństwo to okres znaczącego rozwoju, zaś niedożywienie i brak opieki mogą doprowadzić do wadliwego rozwoju fizycznego i intelektualnegoerkennt an, dass frühkindliche Betreuung und Erziehung ein Kinderrecht darstellen, darin eingeschlossen Immunisierung, elterliche Fürsorge, Zugang zu Kindergärten und Kinderkrippen, und dass sich im frühen Kindesalter wichtige Entwicklungen vollziehen und Mangelernährung und fehlende Fürsorge physische und geistige Beeinträchtigungen zur Folge haben können
przyjmuje z zadowoleniem rosnące przekonanie, że otwarcie rynków musi być ostrożnie stopniowane i podkreśla jednak, że zakłada ono prawo przysługujące krajom rozwijającym się do określenia rytmu i kierunków, jakie przyjmie liberalizacja handlu w oparciu o ich cele rozwojubegrüßt die zunehmende Erkenntnis, dass zu einer Marktöffnung eine sorgfältige Abfolge von Schritten erforderlich ist, unterstreicht aber, dass dies das Recht der Entwicklungsländer voraussetzt, das Tempo und die Richtungen der Handelsliberalisierung auf der Grundlage ihrer Entwicklungsziele selbst zu bestimmen
Dotyczy: prawa pobytu w Irlandii przysługującego obywatelom krajów trzecich będącymi współmałżonkami obywateli UEBetrifft: Recht von Drittstaatsangehörigen, die mit einem Unionsbürger bzw. mit einer Unionsbürgerin verheiratet sind, auf Wohnsitz in Irland
W przypadku takiej odmowy lub zaniechania działania przysługuje prawo odwołania się do sądu w rodzimym Państwie CzłonkowskimBei einer solchen Weigerung oder bei Nichtäußerung können die Gerichte des Herkunftsmitgliedstaats angerufen werden
Wewnętrzne przepisy Komisji dotyczące bezpieczeństwa należy także interpretować w związku z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, które precyzuje przysługujące każdemu prawo dostępu do informacji tych trzech największych instytucji UEDie internen Sicherheitsvorschriften der Kommission sind in Verbindung mit der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission zu sehen, in der das Recht aller Bürger auf Zugang zur Informationen der drei größten EU-Organe verankert ist
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2896 zdań frazy przysługiwać.Znalezione w 1,231 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.