wymowa: IPA: [pʂɛˈvɔdɲik] pʃɛˈvɔdjɲik  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Leiter   
  (Noun  m)
   
  osoba, która czemuś przewodzi, pokazuje drogę
   
  osoba zajmująca się oprowadzaniem wycieczek turystycznych, pokazująca turystom miejsca warte
   
  fiz. fizyka substancja, która dobrze przewodzi prąd elektryczny
 • Führer   
   
  osoba, która czemuś przewodzi, pokazuje drogę
   
  osoba zajmująca się oprowadzaniem wycieczek turystycznych, pokazująca turystom miejsca warte
 • Reiseführer   
  (  m)
   
  książka, ulotka, także nagranie audiowizualne, przeznaczone dla turystów, zawierające opis okolicy, ciekawe zabytki, mapy itp.
 • Anführer   
 • Begleiter   
 • Fremdenführer   
 • Handbuch   
 • Leitfaden   
 • Platzanweiser   
 • Reisebegleiter   
 • Reiseleiter   
 • Richtwert   
 • Wegweiser   
 • führen     

Pozostałe znaczenia:

 
rel. religia guru, przywódca duchowy

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (8)

Krótki przewodnikSchnelleinführung
pies przewodnikBlindenhund
Pomoc z przewodnikiemInteraktiver Begleiter
przewodnik górskiBergführer
przewodnik planuPlanhinweisliste
Przewodnik po programachTV-Programm
Przewodnik Szybki startErste Schritte
przewodnik żywieniowyernaehrungsrichtlinie

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "przewodnik", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wymienione wyżej przewodniki i wytyczne, jak również program pracy i wszelkie inne informacje odnoszące się do zaproszenia(-ń) można uzyskać w Komisji pod następującymi adresamiDiese Leitfäden und Leitlinien ebenso wie das Arbeitsprogramm und weitere Informationen zu der (den) Aufforderung(en) sind bei der Europäischen Kommission unter folgenden Adressen erhältlich
Ponadto w ‧ r. państwom członkowskim przesłano przewodnik po Funduszu Spójności na okres ‧–Den Mitgliedstaaten wurde ‧ zudem eine Anleitung zum Kohäsionsfonds ‧-‧ übermittelt
W następnych latach terminy składania wniosków w ramach programu Kultura będą przypadały w dni kalendarzowe podane w Przewodniku programowymDie Fristen für die Einreichung von Anträgen im Rahmen des Programms Kultur für die folgenden Jahre fallen auf die gleichen Kalenderdaten, wie im Programmleitfaden (Hinweise für den Antragsteller) aufgeführt
Skuteczny środek zaradczy to ścieżki przewodzące z miedzi , która jest jeszcze lepszym przewodnikiem i przyspiesza przepływ sygnałów w chipie .Sie würden wie Kiesel in einem Bach vom Elektronenfluss regelrecht weggespült , der Fachausdruck heißt Elektromigration .
W stosownych wypadkach, naziemna obsługa certyfikowanych psów przewodnikówGegebenenfalls Abfertigung anerkannter Begleithunde am Boden
Wymienione wyżej przewodniki i wytyczne, jak również program pracy i wszelkie inne informacje odnoszące się do zaproszenia(ń) można uzyskać w Komisji pod następującymi adresamiDiese Leitfäden und Leitlinien ebenso wie das Arbeitsprogramm und weitere Informationen zu den Aufforderungen sind bei der Europäischen Kommission unter folgenden Adressen erhältlich
Po uaktualnieniu, czy przewodnik zawiera wykaz wszystkich nowych samochodów dostępnych w dniu publikacji tego uaktualnienia?Enthält der Leitfaden nach einer Neuauflage eine Übersicht sämtlicher neuer Personenkraftwagen, die zum Zeitpunkt der Neuauflage verfügbar sind?
Wymienione wyżej przewodniki i wytyczne, jak również program pracy i wszelkie inne informacje odnoszące się do zaproszenia można uzyskać w Komisji pod następującymi adresamiDiese Leitfäden und Leitlinien ebenso wie das Arbeitsprogramm und weitere Informationen zur Aufforderung sind bei der Europäischen Kommission unter folgenden Adressen erhältlich
Kolejnym ogromnym krokiem było ukończenie w 2006 r . Przewodnika po zarządzaniu klastrami , podręcznika o tym , jak tworzyć klastry i zarządzać nimi .Ein weiterer wichtiger Meilenstein war die Fertigstellung des Cluster Management Guide im Jahr 2006 , ein Nachschlagebuch zur Gründung und Verwaltung von Clustern .
Niniejsza broszura została przygotowana przez Dyrekcję Generalną ds . Konkurencji Komisji Europejskiej i ma służyć jako przewodnik dla osób niebędących specjalistami .Diese Broschüre wurde von der Generaldirektion Wettbewerb als Orientierungshilfe für ein breites Publikum erstellt .
Komisja udostępnia wnioskodawcom przewodniki dla wnioskodawców odnoszące się do poszczególnych zaproszeń, które zawierają informacje o sposobie przygotowania i złożenia wniosku dotyczącego działania pośredniego w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznegoDie Kommission stellt den Antragstellern für diese Aufforderungen Leitfäden zur Verfügung, die Informationen zur Abfassung und Einreichung von Vorschlägen für indirekte FTE-Maßnahmen enthalten
Wymienione wyżej przewodniki i wytyczne, jak również program pracy i wszelkie inne informacje odnoszące się do zaproszenia można uzyskać w Komisji pod następującymi adresamiDiese Leitfäden und Leitlinien ebenso wie das Arbeitsprogramm und weitere Informationen zu der Aufforderung sind bei der Europäischen Kommission unter folgender Adresse erhältlich
Wymienione wyżej przewodniki i wytyczne, jak również program pracy i wszelkie inne informacje odnoszące się do zaproszenia (zaproszeń) można uzyskać w Komisji pod następującymi adresamiDiese Leitfäden und Leitlinien ebenso wie das Arbeitsprogramm und weitere Informationen zu den Aufforderungen sind bei der Europäischen Kommission unter folgenden Adressen erhältlich
Jestem przekonana, że ta znakomita nowa strona jest odpowiedzią na problem dotyczący interaktywnego przewodnika pomagającego obywatelom w określeniu najodpowiedniejszego forum dla zgłaszanych przez nich problemów.Bezüglich der Entwicklung eines interaktiven Leitfadens zur Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger bei der Ermittlung des geeignetsten Forums zur Lösung ihrer Probleme bin ich überzeugt, dass diese ausgezeichnete neue Website zur Abwicklung der Beschwerden hinreichend beitragen wird.
w świetle potrzeby większego uzupełniania się funduszy unijnych popiera propozycje zawarte w komunikacie Komisji zatytułowanym Konkurencyjne regiony europejskie poprzez badania i innowacje (COM‧); z zadowoleniem przyjmuje w związku z tym praktyczny przewodnik Komisji dotyczący koordynacji funduszy UE pochodzących ze źródeł regionalnych, krajowych, z UE i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w dziedzinie badań i rozwoju oraz innowacji; zgadza się z Komisją, że istnieje potrzeba lepszego informowania zainteresowanych stron o postanowieniach art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ dotyczącego wykorzystania funduszy pochodzących z dwóch różnych źródeł wspólnotowych celem pokrycia jednych i tych samych kosztów kwalifikowalnychunterstützt die Vorschläge in der Mitteilung der Kommission Wettbewerbsfähige europäische Regionen durch Forschung und Innovation (KOM‧), weil eine größere Komplementarität der EU-Fonds gefordert ist; begrüßt in diesem Zusammenhang den praktischen Leitfaden der Kommission zur Koordinierung der aus regionalen, nationalen, gemeinschaftlichen und EIB-Quellen stammenden EU-Mittel im Bereich FuE und Innovation; stimmt der Kommission darin zu, dass Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ des Rates, der die Verwendung von Finanzmitteln aus zwei unterschiedlichen Gemeinschaftsquellen zur Deckung derselben förderwürdigen Kosten betrifft, den Beteiligten besser vermittelt werden muss
Czy inne mylące znaki, symbole i napisy odnoszące się do zużycia paliwa lub emisji CO‧, które nie są zgodne z przepisami dyrektywy, zostały użyte w przewodniku?Wurden in dem Leitfaden sonstige irreführende Zeichen, Symbole oder Angaben in Verbindung mit dem Kraftstoffverbrauch und den CO‧-Emissionen verwendet, welche die Bestimmungen der Richtlinie nicht erfuellen?
Na żądanie Komisji, Urząd wydał opinię na temat przewodnika naukowo-technicznego w sprawie przygotowania i przedstawiania wniosków dotyczących oświadczeń zdrowotnychAuf Ersuchen der Kommission hat die Behörde eine Stellungnahme über wissenschaftliche und technische Leitlinien zur Erstellung und Vorlage von Anträgen auf Zulassung gesundheitsbezogener Angaben herausgegeben
Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów przyznawania wsparcia znajdują się w przewodniku programowym w sekcjiEinzelheiten zu den Vergabekriterien sind in Abschnitt ‧ des Programmleitfadens enthalten
Przewodnik radzi również , jak rea gować , gdy klient próbuje zapłacić podejrzanym banknotem .Auß erdem finden Sie im Leitfaden einige nützliche Tipps dazu , wie man sich gegenüber Kunden verhalten sollte , die mit einer verdächtigen Banknote bezahlen wollen .
Opis profilu ogólnego pożądanego kandydata znajduje się w pkt ‧.‧ przewodnika mającego zastosowanie do konkursów otwartychDas allgemeine Anforderungsprofil kann im Leitfaden für allgemeine Auswahlverfahren unter Ziffer ‧.‧ nachgelesen werden
uważa, że do wszelkich wniosków sporządzonych w tym celu powinna w razie konieczności zostać dołączona ocena wpływu obejmująca aspekty prawne wraz ze szczegółowymi porównawczymi analizami prawa, oraz aspekty gospodarcze i społeczne zgodnie z podejściem zalecanym w przewodniku dotyczącym oceny wpływu zatwierdzonym przez Radę dsvertritt die Auffassung, dass entsprechende Vorschläge gegebenenfalls einer Folgenabschätzung unter Berücksichtigung der rechtlichen Aspekte unterzogen werden sollten mit detaillierten rechtsvergleichenden Studien, aber auch Studien zu den wirtschaftlichen und sozialen Aspekten im Einklang mit dem Ansatz, der im Rahmen des vom Rat Wettbewerbsfähigkeit am
Farnet Przewodnik 1 _ Rozwój obszarów Unii Europejskiej zależnych od rybactwa – podejście terytorialneFarnet Leitfaden 1 _ Gebietsbezogene Entwicklung in EU-Fischwirtschaftsgebieten
Uwaga : Jeżeli stosuje się indywidualne ekrany osobiste , należy zapoznać się z rozdziałem 5 „ Środki ochrony indywidualnej : charakterystyka i dobór indywidualnych ochronników słuchu " niniejszego przewodnika .Anmerkung : Bei Verwendung individueller Schallschirme beachten Sie Kapitel 5 über Persönliche Schutzausrüstungen ( PSA ) : Eigenschaften und Auswahl von persönlichem Gehörschutz dieses Leitfadens .
Warunki mające zastosowanie do kwalifikujących się uczestników oraz do składu konsorcjów są określone w przewodniku programowym w sekcjiDie Bedingungen für förderfähige Teilnehmer sowie für die Zusammensetzung von Konsortien sind in Abschnitt ‧.‧.‧ des Programmleitfadens aufgeführt
techniki pomagania osobom z upośledzeniem wzroku oraz obchodzenia się z certyfikowanymi psami przewodnikami i ich przewozuTechniken der Begleitung von Fahrgästen mit Sehbehinderungen sowie des Umgangs mit und der Beförderung von anerkannten Begleithunden
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1269 zdań frazy przewodnik.Znalezione w 0,712 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.