wymowa: IPA: [pʂɛˈvɔdɲik] pʃɛˈvɔdjɲik  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Leiter   
  (Noun  m)
   
  osoba, która czemuś przewodzi, pokazuje drogę
   
  osoba zajmująca się oprowadzaniem wycieczek turystycznych, pokazująca turystom miejsca warte
   
  fiz. fizyka substancja, która dobrze przewodzi prąd elektryczny
 • Führer   
   
  osoba, która czemuś przewodzi, pokazuje drogę
   
  osoba zajmująca się oprowadzaniem wycieczek turystycznych, pokazująca turystom miejsca warte
 • Reiseführer   
  (  m)
   
  książka, ulotka, także nagranie audiowizualne, przeznaczone dla turystów, zawierające opis okolicy, ciekawe zabytki, mapy itp.
 • Anführer   
 • Begleiter   
 • Fremdenführer   
 • Handbuch   
 • Leitfaden   
 • Platzanweiser   
 • Reisebegleiter   
 • Reiseleiter   
 • Richtwert   
 • Wegweiser   
 • führen     

Pozostałe znaczenia:

 
rel. religia guru, przywódca duchowy

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (8)

Krótki przewodnikSchnelleinführung
pies przewodnikBlindenhund
Pomoc z przewodnikiemInteraktiver Begleiter
przewodnik górskiBergführer
przewodnik planuPlanhinweisliste
Przewodnik po programachTV-Programm
Przewodnik Szybki startErste Schritte
przewodnik żywieniowyernaehrungsrichtlinie

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "przewodnik", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jako część systemu określonego w ust. ‧, kierownicy zakładów mięsnych mogą używać przewodników dotyczących dobrej praktyki, które zostały ocenione przez właściwe organyAls Bestandteil des in Absatz ‧ genannten Systems können die Betreiber von Fleischbetrieben Leitlinien für eine gute Betriebspraxis anwenden, die von der zuständigen Behörde zugelassen wurden
W niektórych przypadkach nie można zgłosić się do więcej niż jednego(-ej) konkursów/dziedzin/modułu/opcji (zob. również pkt ‧.‧.‧ niniejszego przewodnikaIn einigen Fällen können Sie sich lediglich für ein Auswahlverfahren/ein Fachgebiet/einen Zweig/eine Option anmelden (siehe auch Ziffer ‧.‧.‧ dieses Leitfadens
W następnych latach terminy składania wniosków w ramach programu Kultura będą przypadały w dni kalendarzowe podane w Przewodniku programowymDie Fristen für die Einreichung von Anträgen im Rahmen des Programms Kultur für die folgenden Jahre fallen auf die gleichen Kalenderdaten, wie im Programmleitfaden (Hinweise für den Antragsteller) aufgeführt
Skuteczny środek zaradczy to ścieżki przewodzące z miedzi , która jest jeszcze lepszym przewodnikiem i przyspiesza przepływ sygnałów w chipie .Sie würden wie Kiesel in einem Bach vom Elektronenfluss regelrecht weggespült , der Fachausdruck heißt Elektromigration .
Przykładowo w odniesieniu do organizacji oceny ogólne wskazówki przedstawiono w Przewodniku dla systemu monitorowania i ewaluacji pomocy udzielanej z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie ‧–‧ (Guidelines for Systems of Monitoring and Evaluation of ESF Assistance in the period ‧–‧), które ponadto mają zastosowanie do różnych przypadków szczególnychWas beispielsweise die Durchführung der Bewertung anbelangt, so stellen die Leitlinien für die Begleit- und Bewertungssysteme der Interventionen des ESF für den Zeitraum ‧-‧ eine angemessene Richtschnur dar, die zudem auf unterschiedliche Einzelfälle angewendet werden kann
Program Młodzież w działaniu na lata ‧–‧- Publikacja przewodnika programowego stan z ‧ stycznia ‧ rProgramm Jugend in Aktion ‧-‧- Veröffentlichung der ab dem ‧. Januar ‧ gültigen Fassung des Programmhandbuchs
Komora TEM (poprzecznych fal elektromagnetycznych) wytwarza jednorodne pola pomiędzy wewnętrznym przewodnikiem (przegrodą) a obudową (płaszczyzną uziemieniaDie TEM-Zelle (Transversal-Elektro-Magnetisch) erzeugt homogene Felder zwischen Innenleiter (Septum) und Gehäuse (Grundplatte
Kolejnym ogromnym krokiem było ukończenie w 2006 r . Przewodnika po zarządzaniu klastrami , podręcznika o tym , jak tworzyć klastry i zarządzać nimi .Ein weiterer wichtiger Meilenstein war die Fertigstellung des Cluster Management Guide im Jahr 2006 , ein Nachschlagebuch zur Gründung und Verwaltung von Clustern .
Dotychczas regularnie nowelizowano zapisy przewodnika w postaci zaleceń kierowanych do przedstawicielstwDer Inhalt des Leitfadens wurde durch schriftliche Anweisungen an die Delegationen regelmäßig aktualisiert
Aplikacje muszą być zgodne z wymaganiami przedstawionymi w przewodniku i muszą być złożone na formularzach wyznaczonych przez KomisjęDie Anträge sind unbedingt unter Einhaltung der Leitlinien zu erstellen und auf dem eigens vorgesehenen Formblatt einzureichen
Komisja udostępnia wnioskodawcom Przewodniki dla Wnioskodawców odnoszące się do poszczególnych zaproszeń, które zawierają informacje o sposobie przygotowania i złożenia wniosku dotyczącego działania pośredniego w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznegoDie Kommission stellt den Antragstellern für diese Aufforderung Leitfäden zur Verfügung, die Informationen zur Abfassung und Einreichung von Vorschlägen für indirekte FTE-Maßnahmen enthalten
Niniejsza broszura została przygotowana przez Dyrekcję Generalną ds . Konkurencji Komisji Europejskiej i ma służyć jako przewodnik dla osób niebędących specjalistami .Diese Broschüre wurde von der Generaldirektion Wettbewerb als Orientierungshilfe für ein breites Publikum erstellt .
to przewodnik do funkcji & kde; użytecznych dla administratorów zarządzających systemami z wieloma użytkownikami. Ta część zawiera również informacje pożyteczne dla użytkowników & kde; w trybie jednego użytkownika: gdzie są przechowywane pliki konfiguracyjne, jakie zmienne środowiska mają wpływ na & kde;, itd. Podsystem KIOSK to część & kde;, która pozwala administratorowi ograniczenie tego, co może zrobić użytkownik w & kde;. Może to być użyteczne w wielu sytuacjach, zwłaszcza do tworzenia kiosków spełniających jedną określoną funkcję, np. przeglądania Internetu. Stąd ta nazwaist ein Benutzerhandbuch, das Systemadministratoren, die ein Mehrbenutzersystem aufbauen möchten, nützliche Anwendungen hierfür näherbringt. Dieser Teil enthält jedoch auch nützliche Informationen für alle Benutzer von & kde;, die keine Mehrbenutzerumgebung besitzen: hier erfahren Sie, wo Einrichtungs-Dateien gespeichert werden, was Umgebungsvariablen bewirken und vieles mehr. KIOSK stellt die Rahmenanwendung des & kde;-Systems dar, mit dem Sie als Administrator die Rechte Ihrer Benutzer einschränken können. Dies ist besonders dann nützlich, wenn mittels eines kiosks beispielsweise nur ein Webbrowser angezeigt werden soll
Instytucja wnioskująca ma siedzibę w jednym z krajów uczestniczących w programie „Uczenie się przez całe życie”. Należy zapoznać się z pierwszą częścią Przewodnika dla wnioskodawców (Part I: General provisions of the LLP Guide 2011), sekcja „Kraje uczestniczące w programie”).Ihre Einrichtung liegt in einem Staat, der am Programm für Lebenslanges Lernen teilnimmt. Bitte schauen Sie im Teil I des Leitfadens 2011 unter "Welche Staaten nehmen am Programm teil?" nach.
Przewodnik radzi również , jak rea gować , gdy klient próbuje zapłacić podejrzanym banknotem .Auß erdem finden Sie im Leitfaden einige nützliche Tipps dazu , wie man sich gegenüber Kunden verhalten sollte , die mit einer verdächtigen Banknote bezahlen wollen .
Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów przyznawania wsparcia znajdują się w przewodniku programowym w sekcjiEinzelheiten zu den Vergabekriterien sind in Abschnitt ‧ des Programmleitfadens enthalten
Szczegółowe informacje dotyczące przygotowywania i składania wniosków zawiera przewodnik dla wnioskodawców w ramach programu e-uczestnictwo na rokAusführliche Informationen zur Erstellung und Einreichung von Vorschlägen enthält der Leitfaden für Antragsteller ‧ für das Programm E-Beteiligung
Komisja udostępnia wnioskodawcom Przewodniki dla Wnioskodawców odnoszące się do poszczególnych zaproszeń, które zawierają informacje o sposobie przygotowania i złożenia wniosku dotyczącego działania pośredniego w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznegoDie Kommission stellt den Antragstellern für diese Aufforderungen Leitfäden zur Verfügung, die Informationen zur Abfassung und Einreichung von Vorschlägen für indirekte FTE-Maßnahmen enthalten
podróże z opłaceniem wszystkich świadczeń lub wycieczki, na których zapewniony jest transport, wyżywienie, noclegi, przewodnik itdAlle Reisen, bei denen Beförderung, Bewirtung, Beherbergung, Betreuung usw. im Preis enthalten sind
Farnet Przewodnik 1 _ Rozwój obszarów Unii Europejskiej zależnych od rybactwa – podejście terytorialneFarnet Leitfaden 1 _ Gebietsbezogene Entwicklung in EU-Fischwirtschaftsgebieten
W tym roku z przewodnika skorzystało dotychczas w celu uzyskania porady ponad 23 tysiące osób.Bisher haben dieses Jahr über 23 000 Personen den Leitfaden genutzt, um Beratung zu erhalten.
Uwaga : Jeżeli stosuje się indywidualne ekrany osobiste , należy zapoznać się z rozdziałem 5 „ Środki ochrony indywidualnej : charakterystyka i dobór indywidualnych ochronników słuchu " niniejszego przewodnika .Anmerkung : Bei Verwendung individueller Schallschirme beachten Sie Kapitel 5 über Persönliche Schutzausrüstungen ( PSA ) : Eigenschaften und Auswahl von persönlichem Gehörschutz dieses Leitfadens .
Jaki procent konsumentów indywidualnych i handlowych jest świadomy istnienia przewodnika i jak są, co do tego informowani?Welchem Prozentanteil privater und gewerblicher Verbraucher ist der Leitfaden bekannt und wie wurden diese Verbraucher auf den Leitfaden aufmerksam gemacht?
usługi świadczone przez przewodników górskich, przewodników wycieczek itdLeistungen von Bergführern, Reisebegleitern usw
Badacze z Infineonu uważają , że z czasem CNT znajdą zastosowanie w technologii wytwarzania trójwymiarowych chipów , zwłaszcza , że jako doskonałe przewodniki ciepła mogą znakomicie odprowadzać jego nadmiar z wnętrza trójwymiarowego układu .Auf lange Sicht halten Infineon-Forscher es für möglich , mit CNTs zu einer echten 3D-Technologie für Chips zukommen , zumal CNTs als hervorragende Wärmeleiter Wärme aus dem Inneren des 3D-Chipsabführen könnten .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1269 zdań frazy przewodnik.Znalezione w 0,631 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.