Tłumaczenia na język niemiecki:

  • elektrische Zuleitung   
    (  f)

Przykładowe zdania z "przewód elektryczny", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przewody elektryczne nie mogą powodować zwarcia nawet w przypadku ich przeciążeniaIn den elektrischen Leitungen darf auch bei Überlastung kein Kurzschluss entstehen
Ponadto takie przypadki awarii elektrycznej w zespole sterującym lub przerwania ciągłości przewodów, które nie są związane z elektroniczną jednostką sterującą i nie dotyczą układu zasilania w energię, muszą być sygnalizowane kierowcy za pomocą migającego czerwonego sygnału ostrzegawczego określonego w pkt ‧.‧.‧.‧.‧ i działającego przez cały czas, gdy zespół sterujący znajduje się w położeniu uruchamiającym układ hamulcowy, a wyłącznik zapłonu jest w pozycji włączonej (do jazdy), oraz przez co najmniej ‧ sekund po jego wyłączeniuAußerdem muss eine solche Störung in der Betätigungseinrichtung oder Unterbrechung der Leitungen, von der die elektronischen Steuergeräte und die Energieversorgung nicht betroffen sind, dem Fahrzeugführer durch das rote Warnsignal nach Absatz ‧.‧.‧.‧.‧ angezeigt werden, das blinken muss, solange sich der Zündschalter (Anlassschalter) in der Ein-Stellung und die Betätigungseinrichtung in angezogener Stellung befindet; außerdem muss es mindestens ‧ Sekunden lang blinken, nachdem der Zündschalter (Anlassschalter) in die Aus-Stellung gebracht worden ist
Zgodność funkcjonalna pojazdów ciągnących i ciągniętych wyposażonych w elektryczne przewody sterujące zdefiniowane powyżej oceniana jest podczas homologacji typu poprzez sprawdzenie, czy spełnione zostały odnośne przepisy części ‧ i ‧ normy ISOZug- und Anhängefahrzeuge, die mit den oben genannten Steuerleitungen ausgerüstet sind, werden zum Zeitpunkt der Typgenehmigung auf ihre funktionelle Kompatibilität untersucht, indem geprüft wird, ob die einschlägigen Vorschriften der Norm ISO ‧:‧, Teile ‧ und ‧ eingehalten sind
W przypadku pojazdów wyposażonych w elektryczny przewód sterujący określony w pkt ‧.‧ regulaminu złącze to zapewnia również interfejs do transmisji danych przez piny nr ‧ i ‧ – zob. pkt ‧.‧.‧.‧ regulaminuBei Fahrzeugen mit einer elektrischen Steuerleitung nach Absatz ‧.‧ der Regelung bildet dieser Steckverbinder auch eine Schnittstelle für die Datenübertragung über die Stifte ‧ und ‧ dar (siehe Absatz ‧.‧.‧.‧ der Regelung
Główna wiązka elektryczna oraz przewody czujnika/siłownikaHauptkabelbündel und Sensor-/Betätigungsleitungen
Dodatkowo, przyczepy wyposażone w elektryczny przewód sterujący w przypadku połączenia elektrycznego z pojazdem ciągnącym również wyposażonym w elektryczny przewód sterujący przekazują informację o uszkodzeniu dla uaktywnienia czerwonego sygnału ostrzegawczego określonego w pkt ‧.‧.‧.‧.‧.‧ za pośrednictwem części elektrycznego przewodu sterującego służącej do transmisji danych, gdy nie może być dłużej zapewniona przepisana skuteczność hamowania roboczego przyczepyAußerdem muss von Anhängern mit einer elektrischen Steuerleitung, wenn sie mit einem Zugfahrzeug mit einer elektrischen Steuerleitung elektrisch verbunden sind, die Störmeldung zur Auslösung des roten Warnsignals nach Absatz ‧.‧.‧.‧.‧.‧ über das Datenübertragungsteil der elektrischen Steuerleitung übermittelt werden, wenn die vorgeschriebene Bremswirkung des Betriebsbremssystems des Anhängers nicht mehr erreicht werden kann
Musi on również dostarczać informacji co do tego, czy jest wyposażony zgodnie z pkt ‧.‧.‧.‧.‧ w dwa przewody sterujące, czy zgodnie z pkt ‧.‧.‧.‧.‧ tylko w jeden elektryczny przewód sterującyAußerdem muss sie Informationen liefern, aus denen hervorgeht, ob das Kraftfahrzeug nach Absatz ‧.‧.‧.‧.‧ mit zwei Steuerleitungen oder nach Absatz ‧.‧.‧.‧.‧ mit nur einer elektrischen Steuerleitung ausgerüstet ist
Jak toczki mielinowe oplatają jej ciało jak małe elektryczne przewodyGott, du bekommst ein Baby!- Willst du eine feierliche Sprungumarmung machen?
Wszystkie przewody elektryczne są dobrze izolowane, a wszystkie przewody oraz wyposażenie elektryczne wytrzymują warunki temperatury i wilgotności, którym są poddawaneAlle Kabel müssen gut isoliert sein, und die Kabel und die elektrische Ausrüstung müssen den Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen, denen sie ausgesetzt sind, standhalten
Taki punkt odniesienia będzie znajdował się w środku długości pojazdu lub w punkcie położonym na jednym z boków pojazdu wybranym przez producenta w porozumieniu z właściwym organem, z uwzględnieniem rozmieszczenia układów elektronicznych i wszystkich wiązek przewodów elektrycznychDieser Bezugspunkt muss sich im Mittelpunkt der Längsachse des Fahrzeugs oder in einem Punkt an der Seite des Fahrzeugs befinden, der vom Hersteller und der zuständigen Behörde nach Prüfung der Verteilung der elektronischen Systeme und der Kabelführung gewählt wird
Sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego, przewodów hamulcowych i elektrycznych (wyłącznie kategorie C + E, C‧ + E, D + E, D‧ + Eden Kupplungsmechanismus, die Bremsen und die elektrischen Verbindungen zu überprüfen (nur für die Klassen C + E, C‧ + E, D + E, D‧ + E
pływający przewód elektryczny nadający się do trałowania min magnetycznychschwimmfähige elektrisch leitende Kabel zum Räumen magnetischer Minen
Przednie światło przeciwmgłowe i jego układ balastu lub urządzenie sterownicze źródła światła nie mogą generować zaburzeń promieniowanych ani zakłóceń przewodów elektrycznych powodujących wadliwe funkcjonowanie innych układów elektrycznych/elektronicznych pojazduDer Nebelscheinwerfer und sein Vorschaltgerät oder Lichtquellen-Steuergerät dürfen keine abgestrahlten oder Stromleitungsstörungen erzeugen, die zu einer Funktionsstörung bei anderen elektrischen/elektronischen Systemen des Fahrzeugs führen
CPA ‧.‧.‧: Pozostałe przewody elektryczne do napięć > ‧ VCPA ‧.‧.‧: Andere elektrische Leiter, für eine Spannung von mehr als ‧ V
Przyczepa może być wyposażona zgodnie z pkt ‧.‧.‧.‧.‧, pod warunkiem że można jej używać wyłącznie w połączeniu z pojazdem o napędzie silnikowym wyposażonym w elektryczny przewód sterujący, który spełnia wymogi pktEin Anhänger darf nach den Vorschriften von Absatz ‧.‧.‧.‧.‧ ausgerüstet sein, sofern er nur in Verbindung mit einem Kraftfahrzeug mit einer elektrischen Steuerleitung betrieben werden kann, die den Vorschriften nach Absatz ‧.‧.‧.‧.‧ entspricht
Musi mieć to miejsce, ilekroć przyczepa przekazuje sygnał żądania hamowania przewodem zasilającym poprzez część elektrycznego przewodu sterującego odpowiedzialną za transmisję danych lub w przypadku długotrwałego braku takiej transmisji danychDies muss geschehen, wenn vom Anhänger über den Datenübertragungsteil der elektrischen Steuerleitung das Signal Bremsanforderung der Vorratsleitung übermittelt wird oder längere Zeit keine Daten übertragen werden
Ostrzeżenie jest przekazywane poprzez uaktywnienie czerwonego sygnału określonego w pkt ‧.‧.‧.‧.‧.‧, a informacja o uszkodzeniu jest przekazywana z przyczepy poprzez część elektrycznego przewodu sterującego służącą do transmisji danychDies muss durch Auslösen des roten Signals nach Absatz ‧.‧.‧.‧.‧.‧ geschehen, und die Störmeldung muss vom Anhänger über das Datenübertragungsteil der elektrischen Steuerleitung übermittelt werden
Symulator powinien wytworzyć wymagany sygnał cyfrowy w elektrycznym przewodzie sterującym zgodnie z wymogami ISO ‧-‧:‧ i powinien dostarczyć właściwą informację do przyczepy przez piny nr ‧ i ‧ złącza ISODer Simulator muss in der elektrischen Steuerleitung nach ISO ‧-‧:‧ ein digitales Anforderungssignal erzeugen und die entsprechende Information über die Stifte ‧ und ‧ des Steckverbinders nach ISO ‧:‧ an den Anhänger übertragen
Zabezpieczenie elektrycznego przewodu sterującegoUnterstützung der elektrischen Steuerleitung
W przypadku przyczep wyposażonych w elektryczny przewód sterujący podczas hamowania selektywnego rozpoczętego w przyczepie komunikat zapalić światła stopu nie jest przekazywany przez przyczepę za pomocą elektrycznego przewodu sterowaniaBei Anhängern mit einer elektrischen Steuerleitung darf die Nachricht Bremsleuchten einschalten vom Anhänger während einer selektiven Bremsung, die durch das Bremssystem des Anhängers eingeleitet wird, über die elektrische Steuerleitung nicht übertragen werden
Sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego, przewodów hamulcowych i elektrycznych (wyłącznie kategorie B + Eden Kupplungsmechanismus, die Bremsen und die elektrischen Verbindungen zu überprüfen (nur für die Klasse B + E
Sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego, przewodów hamulcowych i elektrycznych (wyłącznie kategoria BEden Kupplungsmechanismus, die Bremsen und die elektrischen Verbindungen überprüfen (nur für die Klasse BE
Użycie wyłącznika i obwodu światła hamowania w celu uruchomienia elektrycznego obwodu hamulcowego jest dozwolone jedynie, jeżeli przewód uruchamiający jest podłączony równolegle ze światłem hamowania i istniejący wyłącznik oraz obwód światła hamowania są w stanie przyjąć dodatkowe obciążenieDie Verwendung des Bremslichtschalters und-stromkreises für die Betätigung der elektrischen Bremsanlage ist nur zulässig, wenn die elektrische Bremsleitung mit dem Bremslicht parallel geschaltet ist und der vorhandene Bremslichtschalter und Bremslichtstromkreis für die zusätzliche Belastung ausgelegt sind
Konstruktor badanej powierzchni zostaje powiadomiony o problemie, który może się pojawić, kiedy obszar badania jest ogrzewany rurami lub przewodami elektrycznymi a rdzenie muszą być pobrane z tego obszaruDer Hersteller der Prüfstrecke wird darauf aufmerksam gemacht, dass ein Problem auftreten kann, wenn der Prüfbereich mit Rohrleitungen oder elektrischen Leitungen beheizt wird und aus diesen Bereichen Bohrkerne zu entnehmen sind
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10490 zdań frazy przewód elektryczny.Znalezione w 2,173 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.