wymowa: IPA: ˈpravɔ ˈjazdɨ

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Führerschein   
  (Noun  m)
   
  dokument potwierdzający umiejętności jego posiadacza do prowadzenia pojazdów mechanicznych, wydawany przez odpowiednie organy państwowe;
   
  Amtliches Dokument, das eine Person berechtigt bestimmte Fahrzeuge zu fahren.
 • Fahrerlaubnis   
  (Noun  f)
 • führerschein und fahrerlaubnis   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (2)

europejskie prawo jazdyeuropäischer Führerschein
Prawo jazdyFührerschein und Fahrerlaubnis

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "prawo jazdy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ lutego ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Mannheim – Niemcy) – postępowanie karne przeciwko Karlowi Schwarzowi (Dyrektywa ‧/‧/EWG- Posiadanie praw jazdy różnych państw członkowskich- Ważność prawa jazdy wydanego przed przystąpieniem państwa- Cofnięcie drugiego prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie miejsca zamieszkania- Uznanie prawa jazdy wydanego przed wydaniem drugiego prawa jazdy, które później cofnięto ze względu na brak zdolności jego posiadacza do kierowania- Upływ okresu czasowego zakazu ubiegania się o nowe prawo jazdy, który był połączony ze środkiem polegającym na cofnięciu prawa jazdyRechtssache C-‧/‧: Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom ‧. Februar ‧ (Vorabentscheidungsersuchen des Landgerichts Mannheim- Deutschland)- Strafverfahren gegen Karl Schwarz (Richtlinie ‧/‧/EWG- Besitz von Fahrerlaubnissen verschiedener Mitgliedstaaten- Gültigkeit einer vor dem Beitritt eines Staates erteilten Fahrerlaubnis- Entziehung einer zweiten, vom Wohnsitzstaat erteilten Fahrerlaubnis- Anerkennung der Fahrerlaubnis, die vor Erteilung der zweiten, später wegen Nichteignung ihres Inhabers entzogenen Fahrerlaubnis erteilt worden war- Ablauf der mit einer Maßnahme des Entzugs einer Fahrerlaubnis verbundenen Sperrfrist für die Neuerteilung einer Fahrerlaubnis
Czy art. ‧ ust. ‧ w związku z art. ‧ ust. ‧ i ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG należy interpretować w ten sposób, że państwo członkowskie nie ma prawa nie uznać lub odmówić na swym terytorium uprawnienia (i w związku z tym jego ważności) do prowadzenia pojazdu wynikającego z prawa jazdy wystawionego przez inne państwo członkowskie z tego względu, że jego posiadaczowi cofnięto prawo jazdy w pierwszym z wymienionych państw członkowskich po wydaniu mu w innym państwie członkowskim tak zwanego drugiego prawa jazdy w ramach Unii Europejskiej, gdy cofnięcie prawa jazdy wynika ze zdarzenia/czynu zabronionego, które miało miejsce przed wydaniem prawa jazdy w tym innym państwie członkowskim?Ist die Richtlinie ‧/‧/EWG, Artikel ‧ Abs. ‧ in Verbindung mit Artikel ‧ Abs. ‧ und ‧, so auszulegen, dass es einem Mitgliedsstaat verwehrt ist, in seinem Hoheitsgebiet die Fahrberechtigung nach Maßgabe eines von einem anderen Mitgliedsstaat ausgestellten Führerscheins und damit dessen Gültigkeit deshalb nicht anzuerkennen beziehungsweise abzuerkennen, weil seinem Inhaber in dem erstgenannten Mitgliedstaat die Fahrerlaubnis entzogen wurde, nachdem ihm in einem anderen Mitgliedsstaat eine so genannte zweite EU-Fahrerlaubnis erteilt worden war, wenn die Entziehung der Fahrerlaubnis auf einem Vorfall/Fehlverhalten fußt, der/das in die Zeit vor Erteilung der Fahrerlaubnis durch den anderen Mitgliedsstaat fällt?
które odbyły szkolenie kierowców zgodnie z załącznikiem ‧ w przypadku osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii A, które nabyły przynajmniej dwuletnie doświadczenie w kierowaniu motocyklem, na które wymagane jest prawo jazdy kategorii A‧; kolejne egzaminy nie są wymagane w przypadku osoby ubiegającej się o prawo jazdy kategorii A, która nabyła przynajmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu motocyklem, na który wymagane jest prawo jazdy kategorii A‧, oraz dwuletnie doświadczenie w kierowaniu motocyklem, na który wymagane jest prawo jazdy kategorii Avon der Teilnahme an einem Fahrertraining nach Anlage ‧ für einen Bewerber um einen Führerschein der Klasse A, der eine mindestens dreijährige Fahrpraxis mit einem Kraftrad mit einem Führerschein der Klasse A‧ erworben hat; von keiner weiteren Prüfung für einen Bewerber um einen Führerschein der Klasse A, der eine mindestens dreijährige Fahrpraxis mit einem Kraftrad mit einem Führerschein der Klasse A‧ und eine zweijährige Fahrpraxis mit einem Kraftrad mit einem Führerschein der Klasse A‧ erworben hat
Jeżeli posiadacz ważnego krajowego prawa jazdy bez administracyjnego okresu ważności, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧, zmienił miejsce zamieszkania na miejsce zamieszkania w państwie członkowskim innym niż państwo, które wydało prawo jazdy, to przyjmujące państwo członkowskie może stosować do tego prawa jazdy administracyjne okresy ważności, o których mowa w tym artykule, poprzez przedłużenie okresu ważności prawa jazdy, po upływie dwóch lat od dnia, od którego posiadacz prawa jazdy zmienił miejsce zamieszkania na miejsce zamieszkania na jego terytoriumBegründet der Inhaber eines gültigen Führerscheins mit einer von Artikel ‧ Absatz ‧ abweichenden Gültigkeitsdauer seinen ordentlichen Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat als dem, der den Führerschein ausgestellt hat, so kann der Aufnahmemitgliedstaat nach Ablauf von zwei Jahren ab dem Tag, an dem der Führerscheininhaber seinen ordentlichen Wohnsitz im Hoheitsgebiet des Aufnahmemitgliedstaats begründet hat, die in dem genannten Artikel vorgesehene Gültigkeitsdauer auf den Führerschein anwenden, indem er den Führerschein erneuert
Jeśli przy wydawaniu prawa jazdy, wydawaniu wtórnika prawa jazdy, przedłużaniu okresu ważności prawa jazdy lub wymianie prawa jazdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba ubiegająca się jest już posiadaczem innego prawa jazdy, niezbędne środki polegają na przeprowadzeniu weryfikacji takiego podejrzenia z innymi państwami członkowskimiBei der Ausstellung, Ersetzung, Erneuerung oder dem Umtausch eines Führerscheins bestehen die erforderlichen Schritte darin, zusammen mit anderen Mitgliedstaaten Nachforschungen anzustellen, wenn ein hinreichend begründeter Verdacht besteht, dass der Bewerber bereits Inhaber eines anderen Führerscheins ist
Czy państwo członkowskie uprawnione jest- z uwzględnieniem art. ‧ ust. ‧ lit. a) dyrektywy ‧/‧/EWG, zgodnie z którym prawo jazdy kategorii D wydaje się tylko kierowcom, którzy mają już prawo jazdy kategorii B- zgodnie z art. ‧ oraz art. ‧ ust. ‧ i ‧ tej samej dyrektywy do odmowy uznania ważności wystawionego przez inne państwo członkowskie prawa jazdy obejmującego uprawnienia kategorii B i D- w szczególności w odniesieniu do kategorii D- jeśli posiadaczowi tego prawa jazdy uprawnienie kategorii B zostało wydane przed dokonanym w tym pierwszym państwie członkowskim sądowym cofnięciem uprawnień do kierowania pojazdami, natomiast uprawnienie kategorii D zostało mu wydane dopiero po sądowym cofnięciu oraz po upływie związanego z tym cofnięciem okresu zakazu ubiegania się o nowe prawo jazdy?Darf ein Mitgliedstaat- unter Berücksichtigung von Art. ‧ Abs. ‧ Buchstabe a) der Richtlinie ‧/‧/EWG, wonach ein Führerschein für die Klasse D nur Fahrzeugführern ausgestellt werden darf, die bereits zum Führen von Fahrzeugen der Klasse B berechtigt sind- in Übereinstimmung mit Artikel ‧ und Art. ‧ Abs. ‧ und ‧ derselben Richtlinie ablehnen, die Gültigkeit eines von einem anderen Mitgliedstaat ausgestellten, die Fahrerlaubnisklassen B und D umfassenden Führerscheins- insbesondere hinsichtlich der Klasse D- anzuerkennen, wenn dem Inhaber dieses Führerscheins die Fahrerlaubnis der Klasse B vor einer im erstgenannten Mitgliedstaat erfolgten gerichtlichen Entziehung der Fahrerlaubnis erteilt worden war, diejenige der Klasse D jedoch erst nach der gerichtlichen Entziehung und nach Ablauf der zugleich mit dieser verhängten Sperrfrist für die Neuerteilung?
Czy art. ‧ ust. ‧ dyrektywy Rady z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie praw jazdy (‧/‧/EWG) sprzeciwia się stosowaniu przepisu prawa krajowego, zgodnie z którym w przypadku uprzedniego cofnięcia prawa jazdy przez władze krajowe możliwe jest uznanie prawa jazdy wydanego przez inne państwo członkowskie pod warunkiem, że zostanie wykazane, iż okoliczności, które pierwotnie doprowadziły do cofnięcia prawa jazdy już nie występują, nawet wówczas gdySteht Art. ‧ Abs. ‧ der Richtlinie ‧/‧/EWG des Rates vom ‧. Juli ‧ über den Führerschein selbst dann der Anwendung einer Bestimmung des nationalen Rechts entgegen, die im Falle einer vorangegangenen Fahrerlaubnisentziehung im Inland die Möglichkeit der Anerkennung der von einem anderen Mitgliedstaat erteilten Fahrerlaubnis unter der Voraussetzung eröffnet, dass nachgewiesen ist, dass die ursprünglich zur Fahrerlaubnisentziehung führenden Umstände nicht mehr bestehen, wenn
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Verwaltungsgericht Chemnitz- Wykładnia art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧ i ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie praw jazdy (Dz.U. L ‧, s. ‧)- Odmowa uznania ważności prawa jazdy wydanego przez inne państwo członkowskie po upływie okresu zakazu wobec posiadacza, wobec którego zastosowano środek polegający na cofnięciu prawa jazdy w kraju ze względu na kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, ponieważ zainteresowany nie mógł przedłożyć opinii medyczno-psychologicznej wymaganej w celu uzyskania nowego prawa jazdy w państwie miejsca zamieszkania- Nadużycie prawaVorabentscheidungsersuchen- Verwaltungsgericht Chemnitz- Auslegung der Art. ‧ Abs. ‧ und ‧ Abs. ‧ und ‧ der Richtlinie ‧/‧/EWG des Rates vom ‧. Juli ‧ über den Führerschein (ABl. L ‧, S. ‧)- Ablehnung der Anerkennung der Gültigkeit eines von einem anderen Mitgliedstaat nach Ablauf der Sperrfrist ausgestellten Führerscheins gegenüber einem Inhaber, dem die nationale Fahrerlaubnis wegen Trunkenheit am Steuer entzogen worden war und der das für die Neuerteilung einer Fahrerlaubnis in seinem Wohnsitzmitgliedstaat erforderliche medizinisch-psychologische Gutachten nicht vorlegen konnte- Rechtsmissbrauch
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Verwaltungsgericht Sigmaringen- Wykładnia art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧ lit. a) i art. ‧ ust. ‧ i ‧ oraz załącznika ‧ do dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie praw jazdy (Dz.U. L ‧, s. ‧), zmienionej dyrektywą Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. zmieniającą dyrektywę ‧/‧/EWG w sprawie praw jazdy (Dz.U. L ‧, s. ‧)- Odmowa uznania ważności prawa jazdy uzyskanego w innym państwie członkowskim w drodze wyłudzenia przez posiadacza, wobec którego w państwie miejsca zamieszkania wydano decyzję administracyjną w sprawie cofnięcia krajowego prawa jazdy z powodu używania narkotyków- Nadużycie prawaVorabentscheidungsersuchen des Verwaltungsgerichts Sigmaringen (Deutschland)- Auslegung der Art. ‧ Abs. ‧, ‧, ‧ Absatz ‧ Buchstabe a sowie ‧ Absätze ‧ undund Anhang ‧ der Richtlinie ‧/‧/EWG des Rates vom ‧. Juli ‧ über den Führerschein (ABl. L ‧, S. ‧) in der durch die Richtlinie ‧/‧/EG des Rates vom ‧. Juli ‧ zur Änderung der Richtlinie ‧/‧/EWG über den Führerschein (ABl. L ‧, S. ‧) geänderten Fassung- Versagung der Anerkennung der Gültigkeit einer Fahrerlaubnis, die in einem anderen Mitgliedstaat durch betrügerische Handlungen eines Inhabers erlangt worden ist, die Gegenstand einer verwaltungsbehördlichen Fahrerlaubnisentziehung im Wohnstaat wegen Drogenkonsums waren- Rechtsmissbrauch
Jeśli przy wydawaniu prawa jazdy, jego wtórnika, przy przedłużaniu okresu ważności prawa jazdy oraz wymiany prawa jazdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba ubiegająca się już jest posiadaczem innego prawa jazdy, niezbędne środki polegają na podjęciu kontaktu z innymi państwami członkowskimi w celu zweryfikowania takiego podejrzeniaBei der Ausstellung, Ersetzung, Erneuerung oder dem Umtausch eines Führerscheins bestehen die erforderlichen Schritte darin, zusammen mit anderen Mitgliedstaaten Nachforschungen anzustellen, wenn ein hinreichend begründeter Verdacht besteht, dass der Bewerber bereits Inhaber eines anderen Führerscheins ist
Artykuł ‧ i art. ‧ ust. ‧ i ‧ dyrektywy ‧/‧, zmienionej rozporządzeniem nr ‧/‧, nie stoją na przeszkodzie temu, by państwo członkowskie odmówiło uznania uprawnienia do kierowania wynikającego z prawa jazdy wydanego przez inne państwo członkowskie przed jego przystąpieniem do Unii Europejskiej, jeśli to prawo jazdy zostało wydane przed wydaniem prawa jazdy przez pierwsze państwo członkowskie, w którym to drugie prawo jazdy zostało cofnięte ze względu na brak zdolności jego posiadacza do kierowaniaDie Art. ‧ und ‧ Abs. ‧ und ‧ der Richtlinie ‧/‧ in der durch die Verordnung Nr. ‧/‧ geänderten Fassung verwehren es einem Mitgliedstaat nicht, die Anerkennung des Rechts zum Führen von Kraftfahrzeugen abzulehnen, das sich aus einer Fahrerlaubnis ergibt, die ein anderer Staat vor seinem Beitritt zur Union erteilt hat, wenn diese Fahrerlaubnis vor einer Fahrerlaubnis erteilt wurde, die der zuerst genannte Mitgliedstaat erteilt hat, in dem diese zweite Fahrerlaubnis wegen Nichteignung ihres Inhabers zum Führen von Kraftfahrzeugen entzogen wurde
W przypadku, gdy posiadacz prawa jazdy wydanego przez Państwo Członkowskie zgodnie z niniejszym załącznikiem, posiada miejsce zamieszkania w innym Państwie Członkowskim, to dane Państwo Członkowskie może wprowadzić do prawa jazdy taką informację, jako istotną dla administrowania prawem jazdy, pod warunkiem, że wprowadza ono ten typ informacji również do praw jazdy przez siebie wydanych oraz pod warunkiem, że jest tam wystarczająco dużo miejsca dla tego celuHat der Inhaber eines von einem Mitgliedstaat gemäß diesem Anhang ausgestellten Führerscheins seinen ordentlichen Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat genommen, so kann dieser Mitgliedstaat in den Führerschein die für dessen Verwaltung unerlässlichen Angaben aufnehmen, sofern er dieselben Angaben auch in die von ihm ausgestellten Führerscheine aufnimmt und sofern auf dem Führerschein genügend Platz vorhanden ist
W przypadku, gdy posiadacz prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie zgodnie z niniejszym załącznikiem, posiada miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim, to państwo członkowskie może wprowadzić do prawa jazdy taką informację, jako istotną dla administrowania prawem jazdy, pod warunkiem że wprowadza ono ten typ informacji również do praw jazdy przez siebie wydanych oraz pod warunkiem że jest tam wystarczająco dużo miejsca dla tego celuHat der Inhaber eines von einem Mitgliedstaat gemäß diesem Anhang ausgestellten Führerscheins seinen ordentlichen Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat genommen, so kann dieser Mitgliedstaat in den Führerschein die für dessen Verwaltung unerlässlichen Angaben aufnehmen, sofern er dieselben Angaben auch in die von ihm ausgestellten Führerscheine aufnimmt und sofern auf dem Führerschein genügend Platz vorhanden ist
W przypadku, gdy posiadacz prawa jazdy wydanego przez Państwo Członkowskie zgodnie z niniejszym załącznikiem, posiada stałe miejsce zamieszkania w innym Państwie Członkowskim, to dane Państwo Członkowskie może wprowadzić do prawa jazdy taką informację jako istotną dla administrowania prawem jazdy pod warunkiem, że wprowadza ono ten typ informacji również do praw jazdy przez siebie wydanych oraz pod warunkiem, że jest tam wystarczająco dużo miejscaBesondere Hat der Inhaber eines von einem Mitgliedstaat gemäß diesem Anlage ausgestellten Führerscheins seinen ordentlichen Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat genommen, so kann dieser Mitgliedstaat in den Führerschein die für dessen Verwaltung unerlässlichen Angaben aufnehmen, sofern er dieselben Angaben auch in die von ihm ausgestellten Führerscheine aufnimmt und sofern auf dem Führerschein genügend Platz vorhanden ist
Czy pierwsze z wymienionych państw członkowskich może odmówić uznania wymienionego prawa jazdy- w szczególności w odniesieniu do uprawnienia kategorii D- na podstawie art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, zgodnie z którym państwo członkowskie odmawia uznania ważności jakiegokolwiek prawa jazdy wydanego przez inne państwo członkowskie osobie, której prawo jazdy podlega cofnięciu na terytorium pierwszego z wymienionych państw członkowskich, jeśli uprawnienie kategorii B zostało przyznane w dniu ‧ marca ‧ r., zaś uprawnienie kategorii D w dniu ‧ kwietnia ‧ r., a prawo jazdy zostało wydane w tym ostatnim dniu?Darf der erstgenannte Mitgliedstaat die Anerkennung des genannten Führerscheins- insbesondere hinsichtlich der Fahrerlaubnisklasse D- in Anwendung von Art. ‧ Abs. ‧ der Richtlinie ‧/‧/EG, wonach ein Mitgliedstaat die Anerkennung der Gültigkeit eines Führerscheins ablehnt, der von einem anderen Mitgliedstaat einer Person ausgestellt wurde, deren Führerschein im Hoheitsgebiet des erstgenannten Mitgliedstaats entzogen worden ist, ablehnen, wenn die Fahrerlaubnis der Klasse B am ‧.‧.‧ und diejenige der Klasse D am ‧.‧.‧ erteilt wurde und der Führerschein am zuletzt genannten Tag ausgestellt wurde?
oraz- przy wydawaniu prawa jazdy, jego wtórnika, przy przedłużaniu okresu ważności prawa jazdy lub wymianie prawa jazdy- obowiązek podjęcia kontaktu z innymi państwami członkowskimi w celu zweryfikowania, czy nie istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba ubiegająca się już jest posiadaczem innego prawa jazdybei der Ausstellung, Ersetzung, Erneuerung oder dem Umtausch eines Führerscheins zusammen mit anderen Mitgliedstaaten Nachforschungen anzustellen, wenn ein hinreichend begründeter Verdacht besteht, dass der Bewerber bereits Inhaber eines anderen Führerscheins ist
Jeżeli posiadacz ważnego krajowego prawa jazdy wydanego przez jedno z Państw Członkowskich zmienił stałe miejsce zamieszkania na miejsce w innym Państwie Członkowskim, to może ubiegać się, aby jego prawo jazdy zostało wymienione na równoważne prawo jazdy; do Państwa Członkowskiego dokonującego takiej wymiany należy sprawdzenie w razie potrzeby, czy przedstawione prawo jazdy jest jeszcze rzeczywiście nadal ważneHat der Inhaber eines von einem Mitgliedstaat ausgestellten gültigen Führerscheins seinen ordentlichen Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat begründet, so kann er einen Antrag auf Umtausch seines Führerscheins gegen einen gleichwertigen Führerschein stellen; es ist Sache des umtauschenden Mitgliedstaats, gegebenenfalls zu prüfen, ob der vorgelegte Führerschein tatsächlich gültig ist
badanie zdolności zainteresowanego do prowadzenia pojazdu przeprowadzone przed wydaniem prawa jazdy w państwie członkowskim wystawiającym prawo jazdy przy świadomości powodów pierwotnego cofnięcia prawa jazdy oczywiście nie spełniło wymogów, jakie należy na nie nałożyć mając na uwadze powody uprzedniego cofnięcia prawa jazdy, w związku z czym dalszy udział zainteresowanego w ruchu drogowym stanowi znaczne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego?und die in Kenntnis der Gründe der ursprünglichen Fahrerlaubnis-entziehung im ausstellenden Mitgliedstaat vor der Erteilung der Fahrerlaubnis durchgeführte ärztliche Überprüfung der Fahreignung des Betreffenden offenkundig nicht den Anforderungen genügt hat, die an sie im Hinblick auf die für die frühere Fahrerlaubnisentziehung maßgeblichen Gründe zu stellen sind, so dass die weitere Verkehrsteilnahme des Betroffenen eine erhebliche Gefahr für das Leben und die körperliche Unversehrtheit anderer Verkehrsteilnehmer darstellt?
zakazują one państwu członkowskiemu (państwu przyjmującemu) odmowy uznania na swoim terytorium uprawnienia do kierowania przyznanego przez inne państwo członkowskie (państwo wydające), jeśli formalne wymogi uzyskania prawa jazdy w państwie wydającym zostały wprawdzie spełnione, jednak stwierdzono, że pobyt służy wyłącznie uzyskaniu prawa jazdy, a nie żadnemu z innych celów chronionych przez prawo Unii, w szczególności swobodom podstawowym określonym w TFUE i Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, a także europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (turystyka mająca na celu uzyskanie prawa jazdy)?dass sie es einem Mitgliedsstaat (Aufnahmestaat) verwehren, es abzulehnen, die von einem anderen Mitgliedsstaat (Ausstellerstaat) erteilte Fahrerlaubnis in seinem Hoheitsgebiet anzuerkennen, wenn zwar die formalen Voraussetzungen für den Erwerb eines Führerscheins im Ausstellerstaat gewahrt wurden, jedoch feststeht, dass der Aufenthalt allein dem Führerscheinerwerb und keinen weiteren vom Unionsrecht, insbesondere den Grundfreiheiten des AEUV und der Charta der Grundrechte der Europäischen Union sowie der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, geschützten Zwecken dient (Führerscheintourismus)?
prawo jazdy zostało uzyskane przez osobę zainteresowaną w innym państwie członkowskim przy nadużyciu prawa, w celu obejścia przepisów państwa członkowskiego miejsca zamieszkania, które wedle dyrektywy są przepisami właściwymi w przypadku ponownego wydania prawa jazdy i państwo członkowskie wystawiające prawo jazdy powinno było mieć świadomość tego nadużycia prawadie Fahrerlaubnis vom Betreffenden zum Zwecke der Umgehung der an sich nach der Richtlinie für die Wiedererteilung maßgeblichen Vorschriften des Wohnsitzmitgliedstaates in dem anderen Mitgliedstaat rechts-missbräuchlich erworben worden ist und dem ausstellenden Mitgliedstaat dieser Rechtsmissbrauch hätte bekannt sein müssen
Z zastrzeżeniem przestrzegania zasady terytorialności prawa karnego i regulacji prawnych dotyczących policji, Państwa Członkowskie stałego miejsca zamieszkania mogą stosować swoje przepisy krajowe dotyczące ograniczania, zawieszania, cofania lub unieważniania prawa jazdy posiadaczowi prawa jazdy wydanego przez inne Państwo Członkowskie oraz, w razie potrzeby, wymienić z tego powodu to prawo jazdyVorbehaltlich der Einhaltung des straf- und polizeirechtlichen Territorialitätsprinzips kann der Mitgliedstaat des ordentlichen Wohnsitzes auf den Inhaber eines von einem anderen Mitgliedstaat ausgestellten Führerscheins seine innerstaatlichen Vorschriften über Einschränkung, Aussetzung, Entzug oder Aufhebung der Fahrerlaubnis anwenden und zu diesem Zweck den betreffenden Führerschein erforderlichenfalls umtauschen
Czy też z ustanowionego w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy obowiązku wzajemnego uznawania praw jazdy, jak również z obowiązku zawężonej wykładni art. ‧ ust. ‧ dyrektywy wynika, że państwo pobytu zobowiązane jest uznać ważność prawa jazdy bez uprzedniego wszczęcia postępowania kontrolnego, a jedynym przysługującym mu uprawnieniem jest odebranie prawa do korzystania z prawa jazdy w państwie pobytu w przypadku zaistnienia (dalszego istnienia) przyczyn uzasadniających zastosowanie środków określonych w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy?oder folgt aus dem Gebot der gegenseitigen Anerkennung von Führerscheinen nach Art. ‧ Abs. ‧ der Richtlinie sowie aus dem Gebot, Art. ‧ Abs. ‧ der Richtlinie eng auszulegen, dass der Aufnahmestaat die Gültigkeit der Fahrerlaubnis ohne Vorschaltung eines Kontrollverfahrens anerkennen muss und dass ihm lediglich die Befugnis zusteht, das Recht zum Gebrauch der Fahrerlaubnis im Aufnahmestaat abzuerkennen, sofern Gründe (fort-)bestehen, die die Anwendung von Maßnahmen nach Art. ‧ Abs. ‧ der Richtlinie rechtfertigen?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 97042 zdań frazy prawo jazdy.Znalezione w 8,333 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.