wymowa: IPA: ˈpravɔ /ˈpravɔ/  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Recht   
  (Noun  n) (noun   )
   
  praw. prawniczy zbiór przepisów, zezwoleń, obowiązków, przywilejów oraz kar związanych z ich nieprzestrzeganiem
   
  zestaw prawomocnych zasad działania, aprobowanych przez oficjalne organa
 • Gesetz   
  (Noun  n) (noun   )
 • Jura   
   
  ogół przepisów, norm prawnych regulujących stosunki między ludźmi danej społeczności, określających zasady ich postępowania lub zawierających zakazy, których naruszenie zagrożone jest karą
 • Rechtswissenschaft   
  [hyphenation: Rechts·wis·sen·schaft;]
   
  ogół przepisów, norm prawnych regulujących stosunki między ludźmi danej społeczności, określających zasady ich postępowania lub zawierających zakazy, których naruszenie zagrożone jest karą
 • Anrecht   
 • Jus   
 • Vorkauf   
 • recht   
 • rechts   
 • rechtwinklig   
 • richtig     

Pozostałe znaczenia:

 
prawo- ...służący do tworzenia wyrazów związanych z prawą stroną czegoś
 
prawa strona
 
przywilej, zezwolenie na coś
 
prawo- ...służący do tworzenia wyrazów związanych z prawem

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (72)

derogacja prawa wspólnotowegoAbweichung vom Gemeinschaftsrecht
dotyczący prawa cywilnegozivilrechtlich
egzekwowanie prawa ochrony środowiskaumweltrechtliche Strafverfolgung
Europejska konwencja praw człowiekaEuropäische Menschenrechtskonvention
harmonizacja prawaAngleichung der Rechtsvorschriften; Rechtsvereinheitlichung
historia prawaRechtsgeschichte
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 2000Grundrechtscharta der Europäischen Union
Konwencja Praw DzieckaKinderrechtskonvention
korzystanie z prawGenuss der Rechte
Lista praw Murphy'egoMurphys Gesetz
międzynarodowe prawo gospodarczeinternationales Wirtschaftsrecht
Międzynarodowy Pakt Praw GospodarczychInternationaler Pakt über wirtschaftliche
naruszenie prawaVerletzung
naruszenie prawa wspólnotowegoVerstoß gegen Gemeinschaftsrecht
niebezpieczny zakręt w prawoKurve (rechts); Rechtskurve
niemiecka ustawa prawa budowlanegoBaugesetz
niezgodnie z prawemunrechtmäßig
ogólna zasada prawaallgemeiner Rechtsgrundsatz
pewność prawaRechtssicherheit
Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnejÜbereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums
postanowienie (sądowe) m.in. w sprawach karnych lub uchwała podejmowana przez spółki prawa handlowegoBeschluß
pozbawienie prawAberkennung von Rechten
prawagesetz; Rechte; rechts
prawa autorskieCopyright
prawa dzieckaRechte des Kindes
prawa edycji dyskusjiDiskussionsrechte
Prawa Jim CrowJim Crow
prawa obywatelskieGrundrecht; Bürgerrechte; Grundrechte; Bürgerrecht
prawa pacjentaPatientenrechte
prawa użytkowania treści multimedialnejMediennutzungsrechte
prawa zachowaniaerhaltungssatz
prawnopodatkowy, dotyczący prawa podatkowegosteuerrechtlich
prawo (kierunek studiów)Rechtswissenschaft
prawo bankoweBankrecht
prawo bliższe obywatelowibürgernahe Justiz
prawo buddyjskiebuddhistisches Recht
prawo budowlaneBauordnung; Baurecht
prawo celneZollrecht; Zollvorschrift
prawo cywilnezivilrecht; Privatrecht; Zivilrecht; privatrecht#allgemeines privatrecht; Bürgerliches Recht
prawo do kontaktówBesuchsrecht
prawo do mieszkaniaRecht auf eine Wohnung
prawo do nieobciążania samego siebieRecht gegen Selbstbelastung
prawo do strajkuStreikrecht
prawo do śmierciRecht auf Selbstbestimmung
prawo do zapisuSchreibzugriff
prawo dostępuZugangsberechtigung
prawo dotyczące leśnictwaForstgesetz
prawo dotyczące ruchu powietrznegoLuftverkehrsgesetz
prawo farmaceutyczneArzneimittelrecht
prawo informacyjneInformationsrecht
prawo inicjatywyInitiativrecht
prawo krajowenationales Recht
prawo listy autoraListenbearbeitungsrecht
prawo lokalneLandesrecht
prawo morzaSeerecht; seerecht
prawo muzułmańskiemuslimisches Recht
prawo nabyteerworbener Anspruch
prawo naturyNaturrecht
prawo o ochronie radiologicznejStrahlenschutzrecht
prawo o spółkachGesellschaftsrecht
prawo ochrony zdrowiaMedizinrecht
prawo onlineOnline-Recht
prawo opiekuńczeSorgerecht
prawo oświatoweSchulrecht
prawo pierwokupuVorkaufsrecht
prawo podmiotowesubjektives recht
prawo połowufischereirecht
prawo pracyArbeitsrecht; arbeitsgesetzgebung; arbeitsrecht
prawo regionalneLandesrecht; regionale Regelung
Ruch na Rzecz Praw i WolnościDwischenie sa Prawa i Swobodi
Siedem Praw NoegoNoachidische Gebote
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw CzłowiekaUNHCHR

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "prawo", pamięć tłumaczeniowa

add example
Komitet wykonuje funkcje wyznaczone przez niniejsze rozporządzenie i inne odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego, w przypadkach i warunkach przewidzianych w tych przepisachDer Ausschuss nimmt die ihm durch diese Verordnung und sonstige einschlägige Gemeinschaftsbestimmungen zugewiesenen Funktionen in den Fällen und unter den Bedingungen wahr, die in den genannten Vorschriften festgelegt sind
Odnośnie tego wystarczające może być istnienie sformułowania ramowego, do którego wnioskodawca ma prawo dostępuDiese kann in dem Verweis auf eine Rahmenformulierung bestehen, für die der Antragsteller ein Zugangsrecht hat
W przypadku świadectw udziałowych, deklaracja powinna także określać w szczegółowy sposób prawa związane z posiadaniem oryginalnych papierów wartościowych oraz podawać informacje dotyczące możliwości konwersji świadectw udziałowych na oryginalne papiery wartościowe wraz z procedurą takiej konwersjiBei Aktien verbriefenden Zertifikaten enthält die Erklärung außerdem Angaben zu den mit den zugrundeliegenden Wertpapieren verbundenen Rechten und Informationen über die Möglichkeit der Umwandlung der Zertifikate in die zugrundeliegenden Wertpapiere und über das Verfahren für eine solche Umwandlung
środki finansowe lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane wyłącznie do zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim zastawem lub uznanych za uzasadnione w takim orzeczeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi regulującymi prawa osób posiadających takie roszczeniadie betreffenden Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen werden im Rahmen der geltenden Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften über die Rechte des Gläubigers ausschließlich für die Erfüllung der Forderungen verwendet, die durch ein solches Zurückbehaltungsrecht gesichert sind oder deren Bestand in einer solchen Entscheidung bestätigt worden ist
Wniosek nie określa, że ma zastosowanie prawo wspólnotowe, a w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych przewidziane w rozdziale ‧ dyrektywy ‧/‧/WEDer Vorschlag legt nicht fest, dass das Gemeinschaftsrecht und insbesondere die Regeln zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach Kapitel ‧ der Richtlinie ‧/‧/EG Anwendung finden
Komisja przekazuje do wiadomości właściwych organów w każdym Państwie Członkowskim wszelkie informacje, które umożliwiłyby im zapobieżenie nadużyciom oraz egzekwowanie odpowiednich przepisów prawa, bezzwłocznie po uzyskaniu dostępu do takich informacjiSobald sie ihr vorliegen, teilt die Kommission den zuständigen Behörden der einzelnen Mitgliedstaaten alle Informationen mit, die diese in die Lage versetzen, Unregelmäßigkeiten vorzubeugen und die einschlägigen Rechtsvorschriften durchzusetzen
na piśmie. - (PT) "trzeci pakiet kolejowy”, który ma na celu zasadniczo promowanie liberalizacji międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich, zawiera rozporządzenie w sprawie "praw i obowiązków pasażerów kolei”.schriftlich. - (PT) Zum so genannten 3. Eisenbahnpaket, dessen vordringliches Ziel die Förderung der Liberalisierung des grenzüberschreitenden Eisenbahnpersonenverkehrs ist, gehört die Verordnung über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste.
Dziś musimy uroczyście potwierdzić prawo wszystkich mniejszości do swobodnego i bezpiecznego praktykowania swojej religii w każdym miejscu na świecie, w tym w Europie.Wir müssen heute das Recht aller Minderheiten feierlich bekräftigen, ihre Religion frei und sicher überall auf der Welt auszuüben, auch hier zu Hause in Europa.
Podobnie jak moi przedmówcy uważam, że należy stworzyć niezależny międzynarodowy mechanizm dla zbadania zbrodni wojennych w tym kraju, a także innych poważnych naruszeń praw człowieka.Wie andere Redner vor mir finde ich auch, dass ein unabhängiger internationaler Mechanismus geschaffen werden muss, um die Kriegsverbrechen in diesem Land zu untersuchen wie auch die anderen schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen.
dla uzyskania pewności prawnej i bezstronności, gwarancje proceduralne odnoszące się do praw osób powinny zostać objaśnione w kontekście dochodzeń wewnętrznych, jak i zewnętrznychAus Billigkeitsgründen und im Interesse der Rechtssicherheit sollten die Verfahrensgarantien hinsichtlich der Rechte des Einzelnen bei internen und externen Untersuchungen geklärt werden
Dziękuję także tym, którzy zgłosili konstruktywne uwagi krytyczne w odniesieniu do działalności Rzecznika Praw Obywatelskich.Ich möchte auch all jenen danken, die konstruktive Kritik an der Arbeit des Bürgerbeauftragten geübt haben.
Pokaźnie niższy poziom współfinansowania dla energii w porównaniu z transportem, a także znaczące różnice między budżetami przeznaczonymi na te poszczególne cele można uzasadnić tym, że energia korzysta już z innych instrumentów wspólnotowych (Fundusze Strukturalne, kredyty EBI), jak również większą konkurencją pomiędzy operatorami w sektorze, który wyraźnie rządzi się prawami gospodarki rynkowejDer niedrigere Kofinanzierungssatz im Energiebereich gegenüber dem Verkehrsbereich ist ebenso wie der große Unterschied zwischen den beiden Haushalten dadurch gerechtfertigt, dass im Energiebereich auch andere Gemeinschaftsinstrumente (Strukturfonds, EIB-Anleihen) eingesetzt werden können und auch ein starker Wettbewerb zwischen den Akteuren dieses eindeutig vom Markt bestimmten Sektors besteht
Jej zdaniem Sąd Pierwszej Instancji dopuścił się takiego naruszenia prawa, oddalając skargę jako niedopuszczalną, uzasadniając, że zaskarżona decyzja drugiej strony postępowania odwoławczego w sprawie zastrzeżenia domeny galileo.eu nie dotyczy indywidualnie wnoszącej odwołanieEine solche Rechtsverletzung habe das Gericht erster Instanz nach Auffassung der Rechtsmittelführerin begangen, indem es deren Klage mit der Begründung als unzulässig abgewiesen habe, die Rechtsmittelführerin sei von der mit der Klage angefochtenen Entscheidung der Rechtsmittelgegnerin, die Domain galileo.eu für sich zu reservieren, nicht individuell betroffen
uwzględniając Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych ONZin Kenntnis des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte der Vereinten Nationen
wzywa Komisję i Radę do jasnej i jednoznacznej reakcji w porozumieniu z ofiarodawcami pomocy dla Kambodży podczas najbliższego posiedzenia Grupy Konsultacyjnej na ostatnie naruszenia praw obywatelskich i politycznychfordert die Kommission und den Rat auf, auf den letzten Verstoß gegen die bürgerlichen und politischen Rechte klar und unmissverständlich in Abstimmung mit der Gebergemeinschaft in der nächsten Sitzung der beratenden Gruppe zu antworten
Obejmują one w szczególności zasady określone w art. ‧ Traktatu o Unii Europejskiej oraz w Karcie Praw Podstawowych Unii EuropejskiejInsbesondere fallen hierunter die in Artikel ‧ des Vertrags über die Europäische Union und in der Grundrechtecharta der Europäischen Union festgelegten Grundsätze
Określono w nim specjalną procedurę gwarantującą stosowanie przez podmioty gospodarcze środka zaradczego w przypadku braku zgodności z prawem żywnościowym i paszowym oraz przepisami dotyczącymi zdrowia i dobrostanu zwierzątSie legt ein besonderes Verfahren fest, das gewährleisten soll, dass die betreffenden Unternehmen Verstöße gegen das Futtermittel- und Lebensmittelrecht sowie das Veterinär- und Tierschutzrecht abstellen
Nierozwiązane konflikty obejmujące rejony Górnego Karabachu, Naddniestrza oraz Abchazji i Osetii Południowej powinny jak najszybciej zostać zakończone z poszanowaniem prawa międzynarodowego i podjętych przez Rosję zobowiązań.Die noch nicht beigelegten Konflikte in Regionen, wie z. B. Berg-Karabach, Transnistrien und Abchasien sowie in Südossetien, sollten möglichst schnell im Einklang mit internationalem Recht und unter Erfüllung der von Russland eingegangenen Verpflichtungen beigelegt werden.
Prawo głosu, podobnie jak prawo do wolnych wyborów i pokojowych demonstracji, jest jednym z fundamentalnych praw każdej jednostki i wszystkich społeczności.Das Recht zu wählen ist, ebenso wie das Recht auf freie Wahlen und auf friedliche Demonstrationen, ein fundamentales Recht einer jeden Person und einer jeden Gemeinschaft.
Zgodnie ze szczególnym postanowieniem § ‧ Prawa bankowego (Kreditwesengesetz) niewywodzącym się z prawa wspólnotowego, które obowiązuje także w innych Państwach Członkowskich, łączna suma lokat długoterminowych – w tym również udziałów w przedsiębiorstwach spoza sektora finansowego – ograniczona jest do łącznej wysokości środków własnych bankuNach einer speziellen Bestimmung im Kreditwesengesetz (§ ‧), die nicht auf Gemeinschaftsrecht beruht, aber auch in anderen Mitgliedstaaten vorzufinden ist, wird zudem der Gesamtbetrag der langfristigen Anlagen- darunter auch Beteiligungen an Unternehmen außerhalb des Finanzsektors- auf den Gesamtbetrag der Eigenmittel der Bank begrenzt
Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywąDie Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission den Wortlaut der wesentlichen innerstaatlichen Bestimmungen, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen
(HU) W trakcie debaty na temat aktualnej sytuacji na Ukrainie chciałabym poprosić pana komisarza, aby wykorzystał swoje kontakty lub sieć kontaktów z Ukrainą i zwrócił się do niej z prośbą o pokazanie trwałego i jednoznacznego zaangażowania w dziedzinie praw mniejszości narodowych, gdyż pogarszająca się sytuacja na Ukrainie, o której dziś tu mówiono i która ma wpływ na wiele obszarów życia, w sposób szczególny wpływa na członków mniejszości, edukację w ich języku ojczystym oraz możliwości używania tego języka.(HU) In dieser Debatte über die aktuelle Situation in der Ukraine fordere ich die Kommission auf, ihre Beziehungen oder ihr Netz von Beziehungen zur Ukraine zu nutzen, um die Ukraine zu ersuchen, neben anderen Bereichen ein beständiges und klares Engagement im Hinblick auf die Rechte nationaler Minderheiten an den Tag zu legen, zu denen Unterricht in den Minderheitensprachen und die Benutzung der Muttersprache gehören. Denn wie wir heute gehört haben, sind von den jüngsten Rückschlägen in der Ukraine, die sich auf viele Bereiche auswirken, Minderheiten besonders betroffen.
Sądzę, Panie i Panowie, że musimy być bardzo ostrożni, zwracając uwagę na doświadczenie Tunezji, Egiptu i Libii oraz na to, że Unia Europejska powinna być bardziej rygorystyczna, kiedy wymaga zgodności z prawem międzynarodowym.Ich glaube, meine Damen und Herren, dass wir sehr vorsichtig sein und die Erfahrungen von Tunesien, Ägypten und Libyen berücksichtigen sollten, und dass die Europäische Union sehr viel strikter sein sollte, wenn sie die Erfüllung des internationalen Rechts fordert.
W celu umożliwienia przedsiębiorcom udziału w przetargach ogłaszanych przez państwa trzecie bez konsekwencji w postaci ograniczeń ilościowych, należy wprowadzić system pozwoleń tymczasowych dający oferentom wyłonionym w przetargu prawo do uzyskania pełnych pozwoleńDamit die Marktteilnehmer an Ausschreibungen von Drittländern teilnehmen können, ohne die Einhaltung der mengenmäßigen Obergrenzen zu gefährden, ist ein System vorläufiger Lizenzen vorzusehen, bei dem den Zuschlagsempfängern eine endgültige Lizenz erteilt wird
zwraca uwagę na fakt, że tam, gdzie strat poniesionych przez stałe zakłady przedsiębiorstwa nie można odliczyć od zysku siedziby głównej, występuje różnica w traktowaniu w porównaniu z sytuacją przedsiębiorstwa prowadzącego wyłącznie działalność krajową, co stanowi przeszkodę dla korzystania z prawa przedsiębiorczościweist darauf hin, dass dort, wo Betriebsstättenverluste nicht mit Gewinnen des Stammhauses verrechnet werden können, eine Ungleichbehandlung gegenüber einem rein inländischen Sachverhalt besteht, was der Ausübung der Niederlassungsfreiheit im Wege steht
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 95468 zdań frazy prawo.Znalezione w 6,105 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.