wymowa: IPA: ˈpravɔ /ˈpravɔ/  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Recht   
  (Noun  n) (noun   )
   
  praw. prawniczy zbiór przepisów, zezwoleń, obowiązków, przywilejów oraz kar związanych z ich nieprzestrzeganiem
   
  zestaw prawomocnych zasad działania, aprobowanych przez oficjalne organa
 • Gesetz   
  (Noun  n) (noun   )
 • Jura   
   
  ogół przepisów, norm prawnych regulujących stosunki między ludźmi danej społeczności, określających zasady ich postępowania lub zawierających zakazy, których naruszenie zagrożone jest karą
 • Rechtswissenschaft   
  [hyphenation: Rechts·wis·sen·schaft;]
   
  ogół przepisów, norm prawnych regulujących stosunki między ludźmi danej społeczności, określających zasady ich postępowania lub zawierających zakazy, których naruszenie zagrożone jest karą
 • Anrecht   
 • Jus   
 • Vorkauf   
 • recht   
 • rechts   
 • rechtwinklig   
 • richtig     

Pozostałe znaczenia:

 
prawo- ...służący do tworzenia wyrazów związanych z prawą stroną czegoś
 
prawa strona
 
przywilej, zezwolenie na coś
 
prawo- ...służący do tworzenia wyrazów związanych z prawem

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (72)

derogacja prawa wspólnotowegoAbweichung vom Gemeinschaftsrecht
dotyczący prawa cywilnegozivilrechtlich
egzekwowanie prawa ochrony środowiskaumweltrechtliche Strafverfolgung
Europejska konwencja praw człowiekaEuropäische Menschenrechtskonvention
harmonizacja prawaAngleichung der Rechtsvorschriften; Rechtsvereinheitlichung
historia prawaRechtsgeschichte
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 2000Grundrechtscharta der Europäischen Union
Konwencja Praw DzieckaKinderrechtskonvention
korzystanie z prawGenuss der Rechte
Lista praw Murphy'egoMurphys Gesetz
międzynarodowe prawo gospodarczeinternationales Wirtschaftsrecht
Międzynarodowy Pakt Praw GospodarczychInternationaler Pakt über wirtschaftliche
naruszenie prawaVerletzung
naruszenie prawa wspólnotowegoVerstoß gegen Gemeinschaftsrecht
niebezpieczny zakręt w prawoKurve (rechts); Rechtskurve
niemiecka ustawa prawa budowlanegoBaugesetz
niezgodnie z prawemunrechtmäßig
ogólna zasada prawaallgemeiner Rechtsgrundsatz
pewność prawaRechtssicherheit
Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnejÜbereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums
postanowienie (sądowe) m.in. w sprawach karnych lub uchwała podejmowana przez spółki prawa handlowegoBeschluß
pozbawienie prawAberkennung von Rechten
prawagesetz; Rechte; rechts
prawa autorskieCopyright
prawa dzieckaRechte des Kindes
prawa edycji dyskusjiDiskussionsrechte
Prawa Jim CrowJim Crow
prawa obywatelskieGrundrecht; Bürgerrechte; Grundrechte; Bürgerrecht
prawa pacjentaPatientenrechte
prawa użytkowania treści multimedialnejMediennutzungsrechte
prawa zachowaniaerhaltungssatz
prawnopodatkowy, dotyczący prawa podatkowegosteuerrechtlich
prawo (kierunek studiów)Rechtswissenschaft
prawo bankoweBankrecht
prawo bliższe obywatelowibürgernahe Justiz
prawo buddyjskiebuddhistisches Recht
prawo budowlaneBauordnung; Baurecht
prawo celneZollrecht; Zollvorschrift
prawo cywilnezivilrecht; Privatrecht; Zivilrecht; privatrecht#allgemeines privatrecht; Bürgerliches Recht
prawo do kontaktówBesuchsrecht
prawo do mieszkaniaRecht auf eine Wohnung
prawo do nieobciążania samego siebieRecht gegen Selbstbelastung
prawo do strajkuStreikrecht
prawo do śmierciRecht auf Selbstbestimmung
prawo do zapisuSchreibzugriff
prawo dostępuZugangsberechtigung
prawo dotyczące leśnictwaForstgesetz
prawo dotyczące ruchu powietrznegoLuftverkehrsgesetz
prawo farmaceutyczneArzneimittelrecht
prawo informacyjneInformationsrecht
prawo inicjatywyInitiativrecht
prawo krajowenationales Recht
prawo listy autoraListenbearbeitungsrecht
prawo lokalneLandesrecht
prawo morzaSeerecht; seerecht
prawo muzułmańskiemuslimisches Recht
prawo nabyteerworbener Anspruch
prawo naturyNaturrecht
prawo o ochronie radiologicznejStrahlenschutzrecht
prawo o spółkachGesellschaftsrecht
prawo ochrony zdrowiaMedizinrecht
prawo onlineOnline-Recht
prawo opiekuńczeSorgerecht
prawo oświatoweSchulrecht
prawo pierwokupuVorkaufsrecht
prawo podmiotowesubjektives recht
prawo połowufischereirecht
prawo pracyArbeitsrecht; arbeitsgesetzgebung; arbeitsrecht
prawo regionalneLandesrecht; regionale Regelung
Ruch na Rzecz Praw i WolnościDwischenie sa Prawa i Swobodi
Siedem Praw NoegoNoachidische Gebote
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw CzłowiekaUNHCHR

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "prawo", pamięć tłumaczeniowa

add example
W przypadku gdy publiczna oferta sprzedaży zbywalnych papierów wartościowych dających prawo do udziału w kapitale spółki, w trybie natychmiastowym lub z końcem terminu wymagalności, składana jest w jednym lub kilku Państwach Członkowskich innych niż Państwo, w którym znajduje się siedziba statutowa emitenta akcji, do których te papiery wartościowe uprawniają, a jednocześnie akcje emitenta zostały już dopuszczone do oficjalnych notowań w tym Państwie Członkowskim, właściwe organy Państwa Członkowskiego, w którym oferta jest składana, mogą podejmować działania dopiero po skonsultowaniu się z właściwymi organami tego Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się siedziba statutowa emitenta akcji, w przypadkach, kiedy badany jest prospekt emisyjny dotyczący publicznej oferty sprzedażyErfolgt ein öffentliches Angebot für Wertpapiere, die sofort oder später Zugang zum Unternehmenskapital eröffnen, in einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten als dem Mitgliedstaat, in dem sich der satzungsmässige Sitz des Emittenten der Aktien befindet, für die diese Wertpapiere ein Bezugsrecht eröffnen, und sind die Aktien dieses Emittenten in diesem letzteren Staat bereits zur amtlichen Notierung zugelassen, so können die zuständigen Stellen des Mitgliedstaats, in dem das Angebot erfolgen soll, in den Fällen, in denen der Prospekt für öffentliche Angebote kontrolliert wird, erst darüber befinden, nachdem sie die Stellungnahme der zuständigen Stellen des Mitgliedstaats eingeholt haben, in dem sich der satzungsmässige Sitz des Emittenten der betreffenden Aktien befindet
Prawo krajowe stosuje się do gatunków nie objętych niniejszą dyrektywąFür die nicht unter diese Richtlinie fallenden Arten gelten die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften
Rada i Komisja powinny określić wytyczne UE dotyczące zwalczania handlu ludźmi jako kolejny instrument realizacji spójnej unijnej polityki w zakresie praw człowieka oraz praw dzieckader Rat und die Kommission sollten EU-Leitlinien für die Bekämpfung des Menschenhandels als ein weiteres Instrument für die Durchführung einer kohärenten Menschen- und Kinderrechtspolitik der Europäischen Union aufstellen
Poza zmianami w art. ‧ proponowanej dyrektywy, które zostały już wymienione powyżej w części A, Rada zaaprobowała zmieniony wniosek Komisji z października ‧ r. ograniczając zakres zastosowania innych przepisów, zwłaszcza upraszczając brzmienie przepisu o dostępie do baz danych (art. ‧) oraz o przeniesieniu praw (art. ‧), a także usuwając pewne artykuły (a mianowicie artykuł o odpowiedzialności solidarnej, co z kolei spowodowało, że zaistniała potrzeba wprowadzenia nowego art. ‧ o umowach o kredyt wiązanyDer Rat bekräftigte den Tenor des geänderten Vorschlags der Kommission vom Oktober ‧ nicht nur durch die bereits im vorstehenden Abschnitt A genannten Änderungen an Artikel ‧ des Richtlinienvorschlags, sondern auch dadurch, dass er den Anwendungsbereich weiterer Bestimmungen einschränkte, insbesondere durch Vereinfachung des Wortlauts der Artikel über den Zugang zu Datenbanken (Artikel ‧) und über die Forderungsabtretung (Artikel ‧) und durch Streichung einiger Artikel (insbesondere des Artikels zur gesamtschuldnerischen Haftung, wodurch ein neuer Artikel ‧ über verbundene Kreditverträge notwendig wurde
ubezpieczenia od bezrobocia dla personelu czasowego oraz dokonywanych przez instytucję wpłat na ustanowienie lub utrzymanie dla tego personelu praw emerytalnych w jego kraju pochodzeniadie Arbeitslosenversicherung der Bediensteten auf Zeit sowie die Zahlungen, die das Organ für Bedienstete auf Zeit zur Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen im Herkunftsland leisten muss
Prawie wpadłam w ich sidłaIch entwischte dem Fangnetz von Ark um drei Minuten
W rozumieniu pierwszego akapitu w taki sam sposób jak dyplom traktuje się każdy dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji albo każdy zestaw tych dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, które zostały wydane przez właściwe władze w Państwie Członkowskim, jeżeli wydano je w wyniku pomyślnego ukończenia kształcenia oraz szkoleń, odbytych na terenie Wspólnoty, i uznawane są przez właściwe władze tego Państwa Członkowskiego za ekwiwalentne oraz że przyznaje on jednakowe prawa odnośnie do podejmowania i wykonywania zawodu regulowanego w tym Państwie CzłonkowskimEinem Diplom im Sinne von Unterabsatz ‧ sind alle Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstigen Befähigungsnachweise bzw. diese Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstigen Befähigungsnachweise insgesamt gleichgestellt, die von einer zuständigen Stelle in einem Mitgliedstaat ausgestellt wurden, wenn sie eine in der Gemeinschaft erworbene und von einer zuständigen Stelle in diesem Mitgliedstaat als gleichwertig anerkannte Ausbildung abschließen und in diesem Mitgliedstaat in bezug auf den Zugang zu einem reglementierten Beruf oder dessen Ausübung dieselben Rechte verleihen
Z drugiej strony Komisji przysługuje prawo do podjęcia inicjatywy. Wyjście z propozycją dyrektywy nie przyszło nam lekko, było jednak oparte na ocenie obecnej sytuacji i dotychczasowych doświadczeń.Andererseits verfügt die Kommission über ein eigenes verbrieftes Initiativrecht, und natürlich wurde der Vorschlag für eine Richtlinie nicht leichtfertig unterbreitet. Er beruhte vielmehr auf der Auswertung der aktuellen Situation und auf den bisher gemachten Erfahrungen.
W swoim obecnym brzmieniu, artykuł 24 traktatu UE daje samej Radzie prawo określania zasad w tej dziedzinie, nie zapewniając Parlamentowi Europejskiemu możliwości udziału w tym procesie.Gegenwärtig ist es so, dass Artikel 24 des EU-Vertrags einzig und allein dem Rat gestattet, die Regelungen auf diesem Gebiet festzulegen, ohne dass eine Einbeziehung des Europäischen Parlaments möglich ist.
życzyłby sobie, aby kraje arabskie, które jeszcze tego nie uczyniły w większym stopniu zaangażowały się na rzecz wolności religii oraz praw jednostek i społeczności do swobodnego wyrażania własnych przekonań i wyznawania wiary, zapewniając również niezależność i rozdział władzy i instytucji publicznych od władz religijnych; w tym kontekście uważa, że oświadczenia milionów muzułmanów żyjących w Europie powinny pomóc państwom arabskim w przyjęciu u siebie zasady niezmiennie towarzyszącej stosunkom międzynarodowym, którą jest wzajemnośćerhofft sich seitens der arabischen Staaten, in denen dies bisher nicht gegeben ist, ein größeres Engagement für die Religionsfreiheit beziehungsweise für das Recht der Menschen und der Gemeinschaften, sich frei zu ihren Überzeugungen und zu ihrem Glauben zu bekennen; auch durch Gewährleistung der Unabhängigkeit und der Trennung der Institutionen und der politischen Macht von den religiösen Autoritäten; in diesem Zusammenhang sollten die Erfahrungen der Millionen Moslems, die in Europa leben, den arabischen Ländern helfen, das Prinzip der Gegenseitigkeit, das die dauerhafte Basis der internationalen Beziehungen bildet, auch in ihren Ländern zu verwirklichen
Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do zamówień na usługi udzielanych podmiotowi, który jest instytucją zamawiającą w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. a) bądź też związkowi instytucji zamawiających, na podstawie praw wyłącznych przysługującego im na mocy opublikowanych przepisów prawnych lub administracyjnych zgodnych z postanowieniami TraktatuDiese Richtlinie gilt nicht für Dienstleistungsaufträge, die an eine Stelle, die selbst ein öffentlicher Auftraggeber im Sinne des Artikels ‧ Absatz ‧ Buchstabe a) ist, oder an einen Zusammenschluss öffentlicher Auftraggeber aufgrund eines ausschließlichen Rechts vergeben werden, das diese Stelle oder dieser Zusammenschluss aufgrund veröffentlichter, mit dem Vertrag übereinstimmender Rechts-oder Verwaltungsvorschriften innehat
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze, czy te dyrektywy nakładają na sąd krajowy, mający orzekać w zakresie wniosku o wydanie nakazu przeciwko pośrednikowi, którego usługi są wykorzystywane przez osobę trzecią w celu naruszania prawa autorskiego, obowiązek zastosowania zasady proporcjonalności, w przypadku, gdy sąd ten ma orzec co do zakresu skuteczności i skutku odstraszającego wnioskowanego środka?Bei Bejahung von Frage ‧: Ist der nationale Richter, der über eine Klage auf Erlass einer Anordnung gegen einen Vermittler zu entscheiden hat, dessen Dienste von einem Dritten zur Verletzung eines Urheberrechts genutzt werden, nach diesen Richtlinien zur Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit verpflichtet, wenn er über die Wirksamkeit und die abschreckende Wirkung der beantragten Maßnahme zu befinden hat?
Beneficjentami domniemanej, niezgodnej z prawem pomocy są Irish Bus i Dublin BusBegünstigte der mutmaßlich rechtswidrigen Beihilfen sind Irish Bus und Dublin Bus
Zgodnie z nowymi ramami regulacyjnymi rynki będące przedmiotem regulacji definiuje się zgodnie z zasadami prawa konkurencji EOGNach dem neuen Rechtsrahmen werden die zu regulierenden Märkte im Einklang mit den Grundsätzen des EWR-Wettbewerbsrechts ermittelt
Zupełnie niezrozumiałe jest prawo, które stanowi, że ortodoksyjni księża, biskupi i patriarchowie muszą być obywatelami tureckimi.Es ist ein nicht nachvollziehbares Gesetz, das besagt, dass orthodoxe Priester, Bischöfe und Patriarchen türkische Bürger sein müssen.
uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej artgestützt auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel
Akredytacja i nadzór rynkowy odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu ***I- Wspólne ramy dotyczace wprowadzenia produktów do obrotu ***I- Stosowanie niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych zgodnie z prawem do obrotu w innym państwie członkowskim ***I- Oznaczenia bezpieczeństwa na produktach przeznaczonych do konsumpcji (debataAkkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten ***I- Gemeinsamer Rechtsrahmen für die Vermarktung von Produkten ***I- Anwendung nationaler technischer Vorschriften für Produkte, die in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden sind ***I- Sicherheitskennzeichnung auf Konsumgütern (Aussprache
Władze Niemiec zaznaczyły, że rok przed wygaśnięciem umowy podpisanej między władzami Saksonii i zakładem utylizacji zostanie wszczęta procedura przetargowa spełniająca wymagania prawa wspólnotowego w celu wybrania przyszłych służb utylizacji padłych zwierzątNach Angaben der deutschen Behörden wird ein Jahr vor Beendigung der vertraglich festgelegten Zusammenarbeit zwischen den sächsischen Behörden und der Tierkörperverwertungsanstalt für die künftige Verwertungstätigkeiten ein Ausschreibungsverfahren festgelegt, das den Rechtsvorschriften der Gemeinschaft genügt
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż korzystanie z większości praw proceduralnych ustanowionych w rozporządzeniu podstawowym jest uwarunkowane zgłoszeniem się przez stronę w wyżej wymienionym terminieEs wird darauf hingewiesen, dass die Wahrnehmung der meisten in der Grundverordnung verankerten Verfahrensrechte voraussetzt, dass sich die betreffende Partei innerhalb der vorgenannten Frist meldet
Zaświadczenie akredytacji, kategoria A (w kolorze żółtawo/zielonkawo/różowym z czerwonym paskiem z boku)- wydawane przedstawicielom dyplomatycznym, urzędnikom konsularnym oraz członkom biur przedstawicielskich organizacji międzynarodowych, którzy korzystają z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych na mocy prawa międzynarodowegoAkkreditierungsnachweis, Kategorie A (gelblich/grünlich/rosa mit rotem Streifen an der Seite)- ausgestellt für Diplomaten, Konsularbeamte und Angehörige von Vertretungen internationaler Organisationen, die nach dem Völkerrecht diplomatische Vorrechte und Immunitäten genießen
kwalifikuje się jako wspólnotowy przewoźnik pod względem prawa własności i organizacji (na mocy rozporządzenia (EWG) nrBei dem Luftfahrtunternehmen muss es sich aufgrund seiner Eigentumsstruktur und seiner Organisation um ein Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft (im Sinne der Verordnung (EGW) Nr. ‧/‧) handeln
Uważam, że rozwój cywilizacji uświadomił nam, że zwierzęta nie są przedmiotami, tylko istotami żywymi, którym przysługują podstawowe prawa, natomiast my wyraziliśmy tę świadomość w naszych przepisach prawnych.Meines Erachtens hat uns die Entwicklung der Zivilisation dazu gebracht, zu verstehen, dass Tiere keine Sachen sind, sondern dass es sich dabei um Lebewesen handelt, die wesentliche Rechte haben. Diese Ansicht fand auch Eingang in unsere Gesetze.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu i Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria Lbeauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss sowie die als integraler Bestandteil dazugehörige Entschließung dem Rat, der Kommission, dem Gerichtshof, dem Rechnungshof, dem Europäischen Bürgerbeauftragten und dem Europäischen Datenschutzbeauftragten zu übermitteln und die Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe L) zu veranlassen
mając na uwadze, że imigrantki są w większym stopniu narażone na nadużycia, zarówno psychiczne, jak i fizyczne, z powodu finansowej i prawnej zależności, lub dlatego, że imigrantki nie posiadające statusu prawnego są bardziej narażone na nadużycia i wykorzystywanie seksualne w miejscu pracy oraz na działania handlarzy ludźmi; mając na uwadze, że nielegalne imigrantki są szczególnie narażone na ryzyko odmowy przysługujących im praw podstawowych ze względu na nieposiadanie przez nie statusu prawnego na terytorium państwa, w którym mieszkają, oraz że z tych powodów są one częściej ofiarami dyskryminacji i przemocyin der Erwägung, dass Migrantinnen in größerem Maße psychischer und physischer Gewalt ausgesetzt sind, entweder weil sie wirtschaftlich und rechtlich abhängig sind oder weil Migrantinnen ohne Rechtsstatus häufiger Gefahr laufen, Opfer von Misshandlungen und sexueller Ausbeutung am Arbeitsplatz oder von Schlepperbanden zu werden; in der Erwägung, dass Migrantinnen, die sich in einer rechtswidrigen Situation befinden, aufgrund des Fehlens eines Rechtsstatus in ihrem Wohnsitzstaat in besonderem Maße Gefahr laufen, dass ihnen ihre Grundrechte verweigert werden, und dass sie im täglichen Leben verstärkt Diskriminierung und Gewalt ausgesetzt sind
Komitet ma też spore zastrzeżenia co do stosowania systemów biometrycznych, które mogą być używane w sposób dyskryminujący i naruszający prawo do prywatnościDer EWSA hat große Bedenken in Bezug auf die Verwendung biometrischer Systeme; diese können auf diskriminierende Weise eingesetzt werden und das Recht auf Privatsphäre verletzen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 95468 zdań frazy prawo.Znalezione w 22,3 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.