wymowa: IPA: ˈpravɔ /ˈpravɔ/  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Recht   
  (Noun  n) (noun   )
   
  praw. prawniczy zbiór przepisów, zezwoleń, obowiązków, przywilejów oraz kar związanych z ich nieprzestrzeganiem
   
  zestaw prawomocnych zasad działania, aprobowanych przez oficjalne organa
 • Gesetz   
  (Noun  n) (noun   )
 • Jura   
   
  ogół przepisów, norm prawnych regulujących stosunki między ludźmi danej społeczności, określających zasady ich postępowania lub zawierających zakazy, których naruszenie zagrożone jest karą
 • Rechtswissenschaft   
  [hyphenation: Rechts·wis·sen·schaft;]
   
  ogół przepisów, norm prawnych regulujących stosunki między ludźmi danej społeczności, określających zasady ich postępowania lub zawierających zakazy, których naruszenie zagrożone jest karą
 • Anrecht   
 • Jus   
 • Vorkauf   
 • recht   
 • rechts   
 • rechtwinklig   
 • richtig     

Pozostałe znaczenia:

 
prawo- ...służący do tworzenia wyrazów związanych z prawą stroną czegoś
 
prawa strona
 
przywilej, zezwolenie na coś
 
prawo- ...służący do tworzenia wyrazów związanych z prawem

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (72)

derogacja prawa wspólnotowegoAbweichung vom Gemeinschaftsrecht
dotyczący prawa cywilnegozivilrechtlich
egzekwowanie prawa ochrony środowiskaumweltrechtliche Strafverfolgung
Europejska konwencja praw człowiekaEuropäische Menschenrechtskonvention
harmonizacja prawaAngleichung der Rechtsvorschriften; Rechtsvereinheitlichung
historia prawaRechtsgeschichte
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 2000Grundrechtscharta der Europäischen Union
Konwencja Praw DzieckaKinderrechtskonvention
korzystanie z prawGenuss der Rechte
Lista praw Murphy'egoMurphys Gesetz
międzynarodowe prawo gospodarczeinternationales Wirtschaftsrecht
Międzynarodowy Pakt Praw GospodarczychInternationaler Pakt über wirtschaftliche
naruszenie prawaVerletzung
naruszenie prawa wspólnotowegoVerstoß gegen Gemeinschaftsrecht
niebezpieczny zakręt w prawoKurve (rechts); Rechtskurve
niemiecka ustawa prawa budowlanegoBaugesetz
niezgodnie z prawemunrechtmäßig
ogólna zasada prawaallgemeiner Rechtsgrundsatz
pewność prawaRechtssicherheit
Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnejÜbereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums
postanowienie (sądowe) m.in. w sprawach karnych lub uchwała podejmowana przez spółki prawa handlowegoBeschluß
pozbawienie prawAberkennung von Rechten
prawagesetz; Rechte; rechts
prawa autorskieCopyright
prawa dzieckaRechte des Kindes
prawa edycji dyskusjiDiskussionsrechte
Prawa Jim CrowJim Crow
prawa obywatelskieGrundrecht; Bürgerrechte; Grundrechte; Bürgerrecht
prawa pacjentaPatientenrechte
prawa użytkowania treści multimedialnejMediennutzungsrechte
prawa zachowaniaerhaltungssatz
prawnopodatkowy, dotyczący prawa podatkowegosteuerrechtlich
prawo (kierunek studiów)Rechtswissenschaft
prawo bankoweBankrecht
prawo bliższe obywatelowibürgernahe Justiz
prawo buddyjskiebuddhistisches Recht
prawo budowlaneBauordnung; Baurecht
prawo celneZollrecht; Zollvorschrift
prawo cywilnezivilrecht; Privatrecht; Zivilrecht; privatrecht#allgemeines privatrecht; Bürgerliches Recht
prawo do kontaktówBesuchsrecht
prawo do mieszkaniaRecht auf eine Wohnung
prawo do nieobciążania samego siebieRecht gegen Selbstbelastung
prawo do strajkuStreikrecht
prawo do śmierciRecht auf Selbstbestimmung
prawo do zapisuSchreibzugriff
prawo dostępuZugangsberechtigung
prawo dotyczące leśnictwaForstgesetz
prawo dotyczące ruchu powietrznegoLuftverkehrsgesetz
prawo farmaceutyczneArzneimittelrecht
prawo informacyjneInformationsrecht
prawo inicjatywyInitiativrecht
prawo krajowenationales Recht
prawo listy autoraListenbearbeitungsrecht
prawo lokalneLandesrecht
prawo morzaSeerecht; seerecht
prawo muzułmańskiemuslimisches Recht
prawo nabyteerworbener Anspruch
prawo naturyNaturrecht
prawo o ochronie radiologicznejStrahlenschutzrecht
prawo o spółkachGesellschaftsrecht
prawo ochrony zdrowiaMedizinrecht
prawo onlineOnline-Recht
prawo opiekuńczeSorgerecht
prawo oświatoweSchulrecht
prawo pierwokupuVorkaufsrecht
prawo podmiotowesubjektives recht
prawo połowufischereirecht
prawo pracyArbeitsrecht; arbeitsgesetzgebung; arbeitsrecht
prawo regionalneLandesrecht; regionale Regelung
Ruch na Rzecz Praw i WolnościDwischenie sa Prawa i Swobodi
Siedem Praw NoegoNoachidische Gebote
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw CzłowiekaUNHCHR

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "prawo", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jeżeli jednak część umowy, która daje się oddzielić od reszty, wykazuje ściślejszy związek z innym państwem, wówczas do tej części można zastosować w drodze wyjątku prawo tego innego państwaLässt sich jedoch ein Teil des Vertrages von dem Rest des Vertrages trennen und weist dieser Teil eine engere Verbindung mit einem anderen Staat auf, so kann auf ihn ausnahmsweise das Recht dieses anderen Staates angewendet werden
Zasadniczo uznaje konieczność utworzenia punktów kontaktowych, które miałyby służyć wyłącznie informowaniu pacjentów o ich prawach w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej, co zapewniłoby odpowiednie poinformowanie obywateli o przysługujących im prawacherkennt grundsätzlich die Notwendigkeit an, dass Kontaktzentren eingerichtet werden sollen, die den Patienten ausschließlich Informationen über ihre Rechte in Verbindung mit grenzüberschreitenden Gesundheitsleistungen geben, wodurch die sachdienliche Information der Bürger über ihre Rechte sichergestellt wird
niebędących w związku małżeńskim nieletnich dzieci osób, o których mowa w ust. ‧, niezależnie od ich miejsca urodzenia lub ich obywatelstwa, chyba że mają one niezależne prawo pobytu w Bośni i Hercegowinieminderjährige unverheiratete Kinder der in Absatz ‧ genannten Personen unabhängig von ihrem Geburtsort oder ihrer Staatsangehörigkeit, es sei denn, sie besitzen ein eigenständiges Aufenthaltsrecht in Bosnien und Herzegowina
Następnie proponuje się na rok gospodarczy ‧/‧ możliwość zapoczątkowania przez plantatorów procesu restrukturyzacji poprzez złożenie bezpośrednich wniosków o pomoc restrukturyzacyjną, pod warunkiem że zrzekną się praw do dostaw przysługujących im względem przedsiębiorstw, z którymi byli związani umowami o dostawy w poprzednim roku gospodarczymFerner wird vorgeschlagen, den Erzeugern für das Wirtschaftsjahr ‧/‧ die Möglichkeit zu bieten, selbst den Umstrukturierungsprozess einzuleiten und die Umstrukturierungsbeihilfe direkt zu beantragen, sofern sie auf ihre Rechte zur Belieferung von Unternehmen, an die sie im vorangegangenen Wirtschaftsjahr durch Lieferverträge gebunden waren, verzichten
Komunikat Komisji oficjalnie uznający za przestarzałe niektóre akty prawa wspólnotowego w zakresie rolnictwaMitteilung der Kommission zur förmlichen Bestätigung, dass eine Reihe von Rechtsakten der Gemeinschaft im Bereich Landwirtschaft überholt sind
Nawiasem mówiąc, rozwiązanie to w żaden sposób nie chroni równowagi zasobów rybnych, ponieważ ograniczenie i koncentracja praw garstki podmiotów niekoniecznie równa się ograniczeniu nakładu połowowego, ale prowadzi do zwykłej koncentracji w zakresie eksploatacji zasobów.Übrigens ist diese Lösung in keiner Weise eine Garantie, dass die Nachhaltigkeit der Fischbestände geschützt sein wird, da die Reduzierung und Konzentration der Rechte auf eine Handvoll von Betreibern nicht notwendigerweise eine Verringerung der Fischfangaktivitäten bedeutet, sondern nur die Konzentration der Ausbeutung der Ressourcen.
To jest nasz postulat i powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby stał się on obowiązującym przepisem prawa.Wir fordern dies, und wir sollten alles dafür tun, dies in Recht umzusetzen.
W Unii Europejskiej mieszka 30 mln osób, nieposiadających paszportu państwa członkowskiego, ale przestrzegających naszych praw.Es gibt 30 Millionen in der EU, die nicht den Pass eines Mitgliedstaates haben, die aber unsere Gesetze befolgen.
w przypadku których zezwolenie zostało uchylone na mocy prawafür die die Konzession kraft Gesetzes erloschen ist
Aktywa rezerwowe muszą: i) znajdować się pod skuteczną kontrolą właściwych władz monetarnych Eurosystemu lub KBC; oraz ii) być bardzo płynnymi, zbywalnymi i wiarygodnymi należnościami Eurosystemu od rezydentów spoza strefy euro nominowanymi w walutach innych niż euro, złotem, transzą rezerwową w MFW lub specjalnymi prawami ciągnienia (SDRWährungsreserven müssen i) unter der uneingeschränkten Verfügungsberechtigung der betreffenden Währungsbehörde des Eurosystems oder einer NZB stehen und ii) es muss sich um hochgradig liquide und marktfähige Forderungen einwandfreier Bonität, die vom Eurosystem gegenüber Gebietsfremden gehalten werden und auf Fremdwährung (d. h. nicht auf Euro) lauten, Gold, die Reservepositionen beim IWF oder Sonderziehungsrechte (SZRe) handeln
W akcie końcowym konferencji, w ramach prac której przygotowano traktat o przystąpieniu, zwrócono uwagę na fakt, że Wysokie Umawiające się Strony osiągnęły porozumienie polityczne co do pakietu dostosowań aktów prawnych przyjętych przez instytucje, wymaganych w związku z przystąpieniem, oraz wezwały Radę i Komisję do przyjęcia tych dostosowań przed przystąpieniem, w stosownych przypadkach po ichuzupełnieniu i aktualizacji w celu uwzględnienia zmian w prawie UniiIn der Schlussakte der Konferenz, auf der der Beitrittsvertrag abgefasst wurde, wird festgestellt, dass die Hohen Vertragsparteien politische Einigung über einige Anpassungen der Rechtsakte der Organe erzielt haben, die aufgrund des Beitritts erforderlich geworden sind, und den Rat und die Kommission ersuchen, diese Anpassungen vor dem Beitritt anzunehmen, wobei erforderlichenfalls eine Ergänzung und Aktualisierung erfolgt, um der Weiterentwicklung des Unionsrechts Rechnung zu tragen
UZNAJĄC, że wszystkie kwestie dotyczące dwustronnych umów o komunikacji lotniczej między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Islamską Republiką Pakistanu muszą być zgodne z prawem stron celem ustanowienia solidnej podstawy prawnej dla wykonywania przewozów lotniczych między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Pakistanu, a także w celu zachowania ciągłości takich przewozów lotniczychIN DER ERKENNTNIS, dass sämtliche Angelegenheiten im Zusammenhang mit bilateralen Luftverkehrsabkommen zwischen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft und der Islamischen Republik Pakistan mit dem Recht der Vertragsparteien in Einklang stehen müssen, damit eine solide Rechtsgrundlage für die Luftverkehrsdienste zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Islamischen Republik Pakistan geschaffen und die Kontinuität dieser Luftverkehrsdienste erhalten wird
Dyrektywa Rady ‧/EWG z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich, odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów, została w znacznym stopniu zmienionaDie Richtlinie ‧/EWG des Rates vom ‧. Februar ‧ zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Übergang von Unternehmen, Betrieben oder Unternehmens-oder Betriebsteilen wurde erheblich geändert
Zagwarantowanie i wdrożenie tych praw jest przedmiotem troski ze strony wielu pracowników służby zdrowia, pacjentów, decydentów odpowiedzialnych za politykę zdrowotną i stowarzyszeń użytkownikówDie Verbürgung und Umsetzung dieser Rechte ist vielen Angehörigen der Gesundheitsberufe, Patienten, gesundheitspolitischen Entscheidungsträgern und Nutzerverbänden ein Anliegen
Rezolucja ta potwierdza, że w ostatnich miesiącach sytuacja znacznie się pogorszyła, tak że istnieją teraz poważne obawy co do prawa i porządku, praw człowieka i, istotnie, zwykłego przetrwania demokracji w tym kraju, co zostało podkreślone przez tą rezolucję.In dieser Entschließung wird bestätigt, dass sich die Lage in den letzten Monaten deutlich verschlechtert hat, und zwar so weit, dass die Situation in Bezug auf Recht und Ordnung, auf Menschenrechte und im Grunde das reine Überleben der Demokratie in diesem Land wirklich Besorgnis erregend ist, was in der gesamten Entschließung zum Ausdruck gebracht wird.
Chciałabym przypomnieć tej partii rządzącej, że UE jest największym pojedynczym donatorem na rzecz Kambodży, a udzielanie tej pomocy jest uwarunkowane przestrzeganiem praw człowieka i wolności podstawowych.Ich möchte diese regierende Partei daran erinnern, dass die EU die größte Spenderinstitution für Kambodscha ist und dass diese Hilfe von der Achtung von Menschenrechten und Grundfreiheiten abhängt.
Zniesienie tej nieludzkiej blokady jest sprawą najwyższej konieczności, a Izraelowi należy nakazać położenie kresu agresji skierowanej na Palestyńczyków oraz pełne poszanowanie i przestrzeganie prawa międzynarodowego i rezolucji ONZ.Es ist unbedingt erforderlich, dass diese unmenschliche Blockade aufgehoben und Israel angewiesen wird, seine Übergriffe gegen das palästinensische Volk einzustellen und das Völkerecht wie auch die Resolutionen der UNO vollständig zu achten und einzuhalten.
Komitet, o którym mowa, pełni inne obowiązki, powierzone mu na podstawie przepisów niniejszego rozdziału i innych przepisów prawa wspólnotowegoDer genannte Ausschuss nimmt weitere Aufgaben wahr, die ihm nach den Bestimmungen dieses Kapitels oder aufgrund anderer gemeinschaftlicher Rechtsvorschriften übertragen werden
Ponadto, niniejsza Umowa nie ma wpływu na współpracę w ramach procedur przewidzianych w Umowie pomiędzy Europolem a EBC, podpisanej w dniu ‧ grudnia ‧ r. ani nie narusza praw i obowiązków określonych w tej umowieDarüber hinaus berührt dieses Abkommen weder die Zusammenarbeit gemäß dem am ‧. Dezember ‧ unterzeichneten Abkommen zwischen Europol und der EZB noch die darauf beruhenden Verfahren und gilt unbeschadet der in dem genannten Abkommen festgelegten Rechte und Pflichten
zaleca, aby w ramach edukacji medialnej informowano również o aspektach praw autorskich przy korzystaniu z mediów, znaczeniu poszanowania praw własności intelektualnej, szczególnie w odniesieniu do Internetu, a także o bezpieczeństwie danych i zabezpieczeniu prywatności oraz prawie do decydowania o wykorzystywaniu własnych informacji w Internecie; podkreśla konieczność uświadomienia użytkownikom, którzy niedawno nabyli umiejętność korzystania z mediów, potencjalnych zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa danych osobowych, a także ryzyka związanego z przemocą w sieciempfiehlt, dass Medienerziehung auch über urheberrechtliche Gesichtspunkte der Mediennutzung und über die Bedeutung der Achtung der Rechte am geistigen Eigentum, insbesondere im Hinblick auf das Internet, informieren und über Datensicherheit und das Recht auf informationelle Selbstbestimmtheit aufklären sollte; betont die Notwendigkeit, den Nutzern neuer Medienkompetenzen die potenziellen Gefahren betreffend die Informationssicherheit und die Sicherheit personenbezogener Daten sowie die Risiken im Zusammenhang mit Gewalt im Internet bewusst zu machen
mając na uwadze, że zgodnie z obowiązującymi traktatami obywatele Unii mają wciąż mniejsze możliwości dochodzenia odszkodowania w odniesieniu do środków związanych z PWBS niż w innych dziedzinach działalności UE, że uprawnienia ETS są ograniczone, zwłaszcza w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych, i mająca na uwadze, że niektóre państwa członkowskie nadal ograniczają dialog między sądami UE i krajowymi w tej dziedzinie; mając na uwadze, że Rada powinna odłożyć na okres po ratyfikacji Traktatu z Lizbony przyjmowanie wszelkich środków mogących mieć wpływ na prawa podstawowein der Erwägung, dass beim derzeitigen Stand der Verträge die Rechtsbehelfe der Unionsbürger bei Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts weiterhin beschränkter sind als bei anderen Tätigkeitsbereichen der Union, in der Erwägung, dass die Befugnisse des EuGH insbesondere im Bereich der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen begrenzt sind und in der Erwägung, dass darüber hinaus einige Mitgliedstaaten auch weiterhin den Dialog zwischen den europäischen und nationalen Richtern in diesem Bereich einschränken; sowie in der Erwägung, dass der Rat, die Verabschiedung aller Maßnahmen, die die Grundrechte berühren könnten, auf die Zeit nach der Ratifizierung des Vertrags von Lissabon verschieben sollte
Koszty pokrywa Trybunał Sprawiedliwości, bez uszczerbku dla prawa obciążania nimi, w stosownych przypadkach, stronDer Gerichtshof übernimmt die anfallenden Auslagen; er erlegt sie gegebenenfalls den Parteien auf
Zdaniem wnoszącego odwołanie zaskarżony wyrok naruszył zakres prawa do przedstawienia stanowiskaEs wird gerügt, dass das angefochtene Urteil den Umfang des Rechts auf rechtliches Gehör verkannt habe
Konwencja ONZ w sprawie praw osób niepełnosprawnych- Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych *- Protokół fakultatywny do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych * (debataUN-Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Fakultativprotokoll) * (Aussprache
Ze względu na istotne przemiany na rynku usług pocztowych polityka Komisji opierała się z jednej strony na stopniowej redukcji usług, które objęte są prawem monopolu przysługującym operatorom świadczącym usługi powszechne, a z drugiej strony na utrzymaniu konkurencji w zliberalizowanych sektorach rynku pocztowego, tak aby uniknąć zjawiska faktycznego monopoluAufgrund des tiefgreifenden Wandels des Postsektors reduzierte die Kommission einerseits die Dienste, für die Universaldienstanbietern Monopolrechte gewährt werden, andererseits gewährleistete sie den Wettbewerb in den liberalisierten Bereichen des Postmarkts, um Monopolstellungen zu verhindern
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 95468 zdań frazy prawo.Znalezione w 6,094 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.