wymowa: IPA: ˈpravɔ /ˈpravɔ/  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Recht   
  (Noun  n) (noun   )
   
  praw. prawniczy zbiór przepisów, zezwoleń, obowiązków, przywilejów oraz kar związanych z ich nieprzestrzeganiem
   
  zestaw prawomocnych zasad działania, aprobowanych przez oficjalne organa
 • Gesetz   
  (Noun  n) (noun   )
 • Jura   
   
  ogół przepisów, norm prawnych regulujących stosunki między ludźmi danej społeczności, określających zasady ich postępowania lub zawierających zakazy, których naruszenie zagrożone jest karą
 • Rechtswissenschaft   
  [hyphenation: Rechts·wis·sen·schaft;]
   
  ogół przepisów, norm prawnych regulujących stosunki między ludźmi danej społeczności, określających zasady ich postępowania lub zawierających zakazy, których naruszenie zagrożone jest karą
 • Anrecht   
 • Jus   
 • Vorkauf   
 • recht   
 • rechts   
 • rechtwinklig   
 • richtig     

Pozostałe znaczenia:

 
prawo- ...służący do tworzenia wyrazów związanych z prawą stroną czegoś
 
prawa strona
 
przywilej, zezwolenie na coś
 
prawo- ...służący do tworzenia wyrazów związanych z prawem

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (72)

derogacja prawa wspólnotowegoAbweichung vom Gemeinschaftsrecht
dotyczący prawa cywilnegozivilrechtlich
egzekwowanie prawa ochrony środowiskaumweltrechtliche Strafverfolgung
Europejska konwencja praw człowiekaEuropäische Menschenrechtskonvention
harmonizacja prawaAngleichung der Rechtsvorschriften; Rechtsvereinheitlichung
historia prawaRechtsgeschichte
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 2000Grundrechtscharta der Europäischen Union
Konwencja Praw DzieckaKinderrechtskonvention
korzystanie z prawGenuss der Rechte
Lista praw Murphy'egoMurphys Gesetz
międzynarodowe prawo gospodarczeinternationales Wirtschaftsrecht
Międzynarodowy Pakt Praw GospodarczychInternationaler Pakt über wirtschaftliche
naruszenie prawaVerletzung
naruszenie prawa wspólnotowegoVerstoß gegen Gemeinschaftsrecht
niebezpieczny zakręt w prawoKurve (rechts); Rechtskurve
niemiecka ustawa prawa budowlanegoBaugesetz
niezgodnie z prawemunrechtmäßig
ogólna zasada prawaallgemeiner Rechtsgrundsatz
pewność prawaRechtssicherheit
Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnejÜbereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums
postanowienie (sądowe) m.in. w sprawach karnych lub uchwała podejmowana przez spółki prawa handlowegoBeschluß
pozbawienie prawAberkennung von Rechten
prawagesetz; Rechte; rechts
prawa autorskieCopyright
prawa dzieckaRechte des Kindes
prawa edycji dyskusjiDiskussionsrechte
Prawa Jim CrowJim Crow
prawa obywatelskieGrundrecht; Bürgerrechte; Grundrechte; Bürgerrecht
prawa pacjentaPatientenrechte
prawa użytkowania treści multimedialnejMediennutzungsrechte
prawa zachowaniaerhaltungssatz
prawnopodatkowy, dotyczący prawa podatkowegosteuerrechtlich
prawo (kierunek studiów)Rechtswissenschaft
prawo bankoweBankrecht
prawo bliższe obywatelowibürgernahe Justiz
prawo buddyjskiebuddhistisches Recht
prawo budowlaneBauordnung; Baurecht
prawo celneZollrecht; Zollvorschrift
prawo cywilnezivilrecht; Privatrecht; Zivilrecht; privatrecht#allgemeines privatrecht; Bürgerliches Recht
prawo do kontaktówBesuchsrecht
prawo do mieszkaniaRecht auf eine Wohnung
prawo do nieobciążania samego siebieRecht gegen Selbstbelastung
prawo do strajkuStreikrecht
prawo do śmierciRecht auf Selbstbestimmung
prawo do zapisuSchreibzugriff
prawo dostępuZugangsberechtigung
prawo dotyczące leśnictwaForstgesetz
prawo dotyczące ruchu powietrznegoLuftverkehrsgesetz
prawo farmaceutyczneArzneimittelrecht
prawo informacyjneInformationsrecht
prawo inicjatywyInitiativrecht
prawo krajowenationales Recht
prawo listy autoraListenbearbeitungsrecht
prawo lokalneLandesrecht
prawo morzaSeerecht; seerecht
prawo muzułmańskiemuslimisches Recht
prawo nabyteerworbener Anspruch
prawo naturyNaturrecht
prawo o ochronie radiologicznejStrahlenschutzrecht
prawo o spółkachGesellschaftsrecht
prawo ochrony zdrowiaMedizinrecht
prawo onlineOnline-Recht
prawo opiekuńczeSorgerecht
prawo oświatoweSchulrecht
prawo pierwokupuVorkaufsrecht
prawo podmiotowesubjektives recht
prawo połowufischereirecht
prawo pracyArbeitsrecht; arbeitsgesetzgebung; arbeitsrecht
prawo regionalneLandesrecht; regionale Regelung
Ruch na Rzecz Praw i WolnościDwischenie sa Prawa i Swobodi
Siedem Praw NoegoNoachidische Gebote
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw CzłowiekaUNHCHR

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "prawo", pamięć tłumaczeniowa

add example
Daje stronie zainteresowanej prawo do otrzymania w Państwie Członkowskim, w którym oferta została złożona, pozwolenia na przywóz podającego obniżenie opłat przywozowych, o którym mowa w ofercie, i przyznanego dla ilości o którą aplikowanodas Recht auf Erteilung einer Einfuhrlizenz in dem Mitgliedstaat, in dem das Angebot eingereicht worden ist, mit Angabe der im Angebot genannten und für die angebotene Menge zugeschlagenen Kürzung des Zolls bei der Einfuhr
Sądzę, że powinniśmy dobitnie powiedzieć, że wybraliśmy autorytarne odstępstwo od państwa prawa zamiast wybrania ochrony państwa prawa w celu walki z terroryzmem.Meiner Meinung nach muss mit Bestimmtheit gesagt werden, dass wir uns für eine autoritäre Verdrehung des Rechtsstaats anstatt für seinen Schutz entschieden haben, um den Terrorismus zu bekämpfen.
propagowanie poszanowania społecznych, kulturowych i duchowych wartości ludności autochtonicznej oraz mniejszości w celu zwiększenia równości i sprawiedliwości w społeczeństwach wieloetnicznych zgodnie z powszechnymi prawami człowieka, które przysługują każdemu człowiekowi, w tym ludności autochtonicznej i osobom należącym do mniejszościFörderung der Achtung vor den sozialen, kulturellen und spirituellen Werten der indigenen Völker und Minderheiten, um die Gleichbehandlung und soziale Gerechtigkeit in multiethnischen Gesellschaften unter Einhaltung der universellen Menschenrechte zu verbessern, auf die jeder, darunter auch indigene Völker und Angehörige von Minderheiten, Anspruch haben
Państwa Członkowskie mają prawo określać szczególne zasady praktyk rolnych niezbędnych do utrzymania upraw w normalnych warunkach wzrostu z wyjątkiem czynności zbioruDie Mitgliedstaaten können besondere Vorschriften für die zur Pflege der Kulturen unter normalen Wachstumsbedingungen erforderlichen Anbauverfahren festsetzen, mit Ausnahme der Ernteverfahren
Decyzje o zmianach w rozdziale ‧ niezbędne w celu uwzględnienia zmian właściwych przepisów prawa wspólnotowego w sprawach objętych tym rozdziałem podejmuje się tak szybko, jak to możliwe, aby umożliwić ich stosowanie jednocześnie ze zmianami wprowadzanymi do prawa wspólnotowego zgodnie z wewnętrznymi procedurami Umawiających się StronÄnderungen des Kapitels III, die erforderlich werden, um die Weiterentwicklung der einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften im Anwendungsbereich dieses Kapitels zu berücksichtigen, werden so früh wie möglich beschlossen, damit sie unter Einhaltung der internen Verfahren der Vertragsparteien zeitgleich mit den geänderten Gemeinschaftsvorschriften zur Anwendung kommen können
Zgadzam się również z formułą, że dostęp do towarów i usług powinien być prawem każdego obywatela UE.Ich stimme auch der Formulierung zu, dass alle Unionsbürgerinnen und -bürger das Recht auf Zugang zu Gütern und Dienstleistungen haben sollten.
Na wszystkich publicznie rozpowszechnianych egzemplarzach dzieła chronionego prawami autorskimi zgodnie z postanowieniami pkt ‧ lit. a) należy podać nazwiska autorów dzieła, chyba że autor wyraźnie odmówi zgody na podanie jego nazwiskaAlle öffentlich verbreiteten Exemplare eines gemäß Buchstabe a urheberrechtlich geschützten Werks müssen den Namen des Verfassers oder der Verfasser des Werkes aufweisen, es sei denn, dass ein Verfasser oder die Verfasser die Erwähnung seines/ihres Namens ausdrücklich ablehnt/ablehnen
3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także w art. 24 karty praw podstawowych, uzasadniają konieczność koordynacji polityk i strategii państw członkowskich, zgodnie z obowiązującymi już instrumentami międzynarodowymi.Die Institutionalisierung der Rechte des Kindes innerhalb der EU, in Artikel 3 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union, als eines der Ziele der Europäischen Union, und in Artikel 24 der Charta der Grundrechte ebnen den Weg für die Koordinierung von Politiken und Strategien zwischen den Mitgliedstaaten in Einklang mit den internationalen Instrumenten, die bereits in Kraft sind.
Uważamy również, że nie była w stanie skorzystać z władzy przysługującej jej na podstawie traktatów, czyli z prawa inicjatywy, które w czasach kryzysu powinno być tak naprawdę obowiązkiem inicjatywy.Wir glauben auch, dass sie unfähig war, die durch die Verträge an sie übertragene Macht zu nutzen, dieses Initiativrecht, das in Krisenzeiten eine echte Initiativpflicht sein sollte.
Posiadacz prawa jazdyDer Inhaber eines ursprünglich vor dem ‧.‧ ausgestellten Führerscheins der
Strona CARIFORUM zastrzega sobie prawo do zawarcia w swoim wykazie, w ciągu dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy, wszelkich niezgodnych środków istniejących w momencie podpisania Umowy, a nieujętych w poniższym wykazieDie CARIFORUM-Vertragspartei behält sich das Recht vor, innerhalb von zwei Jahren nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens nichtkonforme Maßnahmen, die zum Zeitpunkt seiner Unterzeichnung nicht in der folgenden Liste aufgeführt sind, ihrer Liste hinzuzufügen
zgadza się, że pojęcie niewłaściwego administrowania wspólnotowego powinno być szeroko interpretowane, tak aby obejmowało nie tylko bezprawne działania administracyjne lub wykroczenia przeciwko obowiązującym przepisom prawa czy zasadom, ale również, na przykład, przypadki, w których organy administracji dopuściły się niedbalstwa, niestaranności lub doprowadziły do braku przejrzystości, albo uchybiły innym zasadom dobrego administrowaniateilt die extensive Auslegung des Begriffs Missstand in der Verwaltungstätigkeit der Gemeinschaft, der nicht nur als auf die unrechtmäßige Verwaltungstätigkeit oder die Verletzung von verbindlichen Rechtsvorschriften oder Grundsätzen bezogen zu verstehen ist, sondern beispielsweise auch Fälle der Untätigkeit, Nachlässigkeit oder mangelnden Transparenz der Verwaltung oder die Verletzung anderer Grundsätze einer guten Verwaltungspraxis einschließt
W Europie można zaobserwować znaczny rozwój przepisów prawa krajowego oraz realizacji projektów w ramach PPPDie einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und die ÖPP-Projekte haben sich in Europa weit entwickelt
uwzględniając wytyczne UE w zakresie dialogu na temat praw człowiekain Kenntnis der EU-Leitlinien für Menschenrechtsdialoge
Nie ma też prawie żadnych szczegółowych wyliczeń ani analiz dotyczących tych nowych wniosków.Auch zu den Neuvorschlägen existieren kaum ausgereifte Berechnungen und Analysen.
praw stron trzecich dotyczących użytkowania i posiadania, na które wpływa pozyskiwanie drewna, orazLandnutzungs- und Grundbesitzrechte Dritter, die von dem Holzeinschlag berührt sind, und
zgodności projektu programu wieloletniego z prawem wspólnotowym, w szczególności z przepisami prawa wspólnotowego mającymi na celu zapewnienie swobodnego przepływu osób w powiązaniu z bezpośrednio z nimi związanymi środkami towarzyszącymi w odniesieniu do kontroli granic zewnętrznych, azylu i imigracjidie Vereinbarkeit des Entwurfs des Mehrjahresprogramms mit dem Gemeinschaftsrecht und insbesondere mit den Rechtsvorschriften der Gemeinschaft zur Gewährleistung des freien Personenverkehrs in Verbindung mit den unmittelbar damit zusammenhängenden flankierenden Maßnahmen in Bezug auf die Kontrollen an den Außengrenzen, Asyl und Einwanderung
Pani przewodnicząca! Sprawozdanie przedstawione przez panią Valenciano dotyczy podstawowego aspektu europejskich wartości: dialogu na temat praw człowieka.im Namen der PSE-Fraktion. - (FR) Frau Präsidentin! Der Bericht von Elena Valenciano berührt einen wesentlichen Punkt der europäischen Werte: den Menschenrechtsdialog.
Wielokrotnie byłem upominany, aby bardzo uważnie przyglądać się i nie poopierać wyborów prowadzonych na konstytucyjnej reformie w wykonaniu samej junty wojskowej w warunkach zbliżonych do obecnych, która bez wątpienia narusza podstawowe prawa w obszarze wolności wyrażania opinii oraz wolności zrzeszania się i zgromadzeń, wyraźnie zagraża zmianom, przekształceniom i demokratycznej reformie w tym kraju.Bei mehreren Gelegenheiten wurde ich dringend darum gebeten, die Wahlen mit größter Vorsicht zu betrachten und nicht zu unterstützen, da sie auf einer Verfassungsreform basieren, die von der Militärjunta selbst durchgeführt wurde, und dies unter Bedingungen, die den heutigen Bedingungen gleichen, und zweifellos die Grundrechte in Bezug auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit verletzen und ganz klar den Wandel, die Umgestaltung und die demokratische Reform in diesem Land gefährden.
Takie wyważone prawo umożliwia nam uzyskanie u obywateli aprobaty dla Unii Europejskiej.Ausgewogene Rechtsvorschriften wie diese sollten uns helfen, die Zustimmung der Bürger der Europäischen Union zu erhalten.
A podejrzani, panie przewodniczący - zwłaszcza w tych czasach, kiedy okazuje się, że tak wiele podstawowych zasad może być nagiętych w imię walki z terroryzmem - nie mogą być uprowadzani, źle traktowani i pozbawiani ich podstawowych praw, bez konsekwencji.Und Verdächtige, Herr Präsident, dürfen gerade in der heutigen Zeit, da offenbar sehr viele Grundsätze im Namen der Terrorismusbekämpfung verletzt werden können, nicht entführt, misshandelt und ihrer Grundrechte beraubt werden, ohne dass dies irgendwelche Konsequenzen hätte.
Powstania w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie pokazały czynną rolę kobiet domagających się wspólnego udziału w demokracji i podstawowych prawach.Bei den Aufständen in Nordafrika und im Nahen Osten haben Frauen eine aktive Rolle bei der Forderung nach ihrem gemeinsamen Wunsch nach Demokratie und Grundrechten gespielt.
W szczególności i zgodnie z ogólnymi zasadami ochrony danych, takie decyzje lub działania powinny być dozwolone wyłącznie, gdy zezwala na nie prawo lub właściwy organ nadzoru, a ponadto powinny podlegać odpowiednim środkom mającym na celu zabezpieczenie zgodnych z prawem interesów osoby, której dane dotycząInsbesondere sollten im Einklang mit allgemeinen Datenschutzgrundsätzen derartige Entscheidungen oder Maßnahmen nur dann erlaubt sein, wenn das Gesetz oder die zuständige Kontrollstelle sie ausdrücklich zulässt, und sie sollten geeigneten Maßnahmen unterliegen, mit denen die legitimen Interessen der betroffenen Person gewahrt werden
Mam nadzieję, że w sprawie, do której pan się odniósł - głowonogów - klucze alokacji ustalone w oparciu o względną stabilność oraz o historyczne prawa połowowe na tym akwenie będą nadal respektowane.Ich hoffe, dass in dem von Ihnen genannten Fall, den Kopffüßern, die auf relativer Stabilität und den historischen Fangrechten in diesem Gebiet beruhenden Verteilungsschlüssel respektiert werden.
Co więcej, umowa przejściowa zawiera arcyważną klauzulę dotyczącą praw człowieka i znam wasze obawy o możliwość zawieszenia umowy.Außerdem enthält das Interimsabkommen eine wichtige Menschenrechtsklausel, und ich bin mir Ihrer Bedenken bezüglich einer möglichen Aussetzung des Abkommens bewusst.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 106777 zdań frazy prawo.Znalezione w 9,215 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.