wymowa: IPA: ˌpɔṭʃɛˈbɔvaʨ̑ /pɔtʂɛˈbɔvaʨ/  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • brauchen     
  (Verb  )
   
  mieć potrzebę/pragnienie posiadania/zrobienia czegoś; pragnąć kogoś w jakimś celu
 • benötigen     
  (Verb  )
 • bedürfen   
 • müssen       
 • nötig haben   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (8)

potrzebować lekarzaeinen Arzt benötigen
potrzebowanieNachfrage
potrzebującybedürftig
potrzebuję gumkiich brauche ein Kondom
potrzebuję kondomaich brauche ein Kondom
potrzebuję lekarzaich brauche einen Arzt
potrzebuję prezerwatywyich brauche ein Kondom
potrzebuję tłumaczaich brauche einen Dolmetscher

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "potrzebować", pamięć tłumaczeniowa

add example
Takie obszary środkowego zachodu, jak Limerick, Clare i Tipperary, potrzebują dużego zastrzyku finansowego ze środków państwowych w celu stymulowania tworzenia miejsc pracy, bo sytuacja jest naprawdę krytyczna.Regionen im mittleren Westen wie Limerick, Clare und Tipperary brauchen großzügige Staatshilfen als Anreiz für die Schaffung wichtiger Arbeitsplätze; wir nähern uns kritischen Grenzen.
Potrzebujesz nieco dyscypliny?Höchste Zeit, dass du dich wieder zusammenreißt
Nie potrzebujemy dodatkowych funduszy na transport, ochronę środowiska lub efektywność energetyczną, ale musimy rzeczywiście wypracować sposób pogodzenia stojących przed nami wyzwań z rozsądną polityką spójności.Wir brauchen keinen extra Transportfonds oder extra Klimaschutzfonds oder extra Energieeffizienzfonds, sondern wir müssen uns damit beschäftigen, wie wir unsere Herausforderungen mit einer guten Kohäsionspolitik in Einklang bringen.
Sprawozdanie specjalne nr 6 / 2009 — Program pomocy żywnościowej Unii Europejskiej dla osób najbardziej potrzebujących : ocena celów oraz zastosowanych środków i metodSonderbericht Nr. 6/ 2009 Nahrungsmittelhilfe der Europäischen Union für Bedürftige : Bewertung der Ziele , Mittel und angewandten Methoden
Potrzebujemy skoordynowanego podejścia wobec ich eksploatacji i zanieczyszczania.Wir benötigen ein koordiniertes Vorgehen gegen die Ausbeutung und Verschmutzung unserer Meere.
Ponadto kobiety potrzebują tego wsparcia legislacyjnego, aby chronić zdrowie swoje i dzieci.Außerdem brauchen Frauen diese rechtliche Unterstützung, um ihre Gesundheit und ihre Kinder schützen zu können.
Europa potrzebuje dobrze wykształconych imigrantów, którzy wzbogacają ją zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami oraz wspólnej polityki migracyjnej, dysponującej stosownymi zasobami.Europa braucht gut ausgebildete Einwanderer, die in Übereinstimmung mit den Vorschriften nach Europa kommen, und es braucht eine gemeinsame Migrationspolitik mit angemessenen Mitteln.
Szybki wzrost tych usług w przyszłości jest nieunikniony i potrzebujemy w związku z tym przejrzystych zasad.Da eine rasche Zunahme dieser Dienstleistung in der Zukunft unvermeidbar ist, benötigen wir klare und transparente Vorschriften.
Potrzebujemy bardziej dynamicznej dyskusji o sprawach europejskich i osobiście należę do osób głęboko przekonanych, że ta debata to czynnik niezbędny do funkcjonowania demokracji.Wir brauchen dynamischere Diskussionen über europäische Angelegenheiten, und ich gehöre zu jenen, die zutiefst davon überzeugt sind, dass Aussprachen das Lebenselixier einer funktionierenden Demokratie sind.
Europa potrzebuje pracować nad strategiami na 2020 rok - takimi, które umożliwią rynkowi funkcjonowanie w charakterze przewodniego czynnika odbudowy gospodarczej, przy równoczesnym budowaniu akceptacji ze strony obywateli poprzez ochronę ich interesów, ze strony konsumentów - poprzez ochronę ich praw, jak również ze strony małych i średnich przedsiębiorstw - poprzez zapewnianie im odpowiednich bodźców.Europa muss 2020-Strategien entwerfen, durch die der Markt in die Lage versetzt wird, die Erholung der Wirtschaft anzuführen, und gleichzeitig für Akzeptanz durch die Bürgerinnen und Bürger sorgen, indem ihre Interessen geschützt werden, durch die Verbraucherinnen und Verbraucher, indem ihre Rechte verteidigt werden, und durch Klein- und Mittelbetriebe, indem diesen die richtigen Anreize geboten werden.
Choć fundusze dłużne i oparte o aktywa są wystarczające do zaspokojenia potrzeb większości firm, to jednak istotna mniejszość firm potrzebuje funduszy kapitałowychEs sind ausreichende Mittel vorhanden, um den Bedarf der meisten Unternehmen an Fremdfinanzierungen und forderungsgestützten Finanzierungen zu decken, doch eine nicht unerhebliche Minderheit der Unternehmen benötigt Beteiligungskapital
Co istotniejsze jednak, potrzebujemy więcej środków na badania naukowe odnośnie do strategii nowego transportu, tak aby móc w końcu osiągnąć mobilność, która nie jest zależna od klimatu.Wir brauchen vor allem aber mehr Geld für Forschung und für neue Verkehrsstrategien, um endlich zu einer klimaverträglichen Mobilität zu kommen.
Spójrzmy na państwa, w których banki potrzebowały ekonomicznego wsparcia: to głównie stare, a nie nowe, państwa członkowskie.Sehen Sie sich die Länder an, wo die Banken wirtschaftliche Stützung brauchten - das sind hauptsächlich die alten Mitgliedstaaten, nicht die neuen.
Ktoś mnie potrzebujeJemand will mich hier
W celu bardziej efektywnego wykorzystania tego środka producenci alkoholu, którzy pilnie potrzebują alkoholu i którzy mają w związku z tym zamiar rozpocząć destylację tak szybko, jak to możliwe, powinni dostać na to zgodę poprzez zatwierdzenie w trybie przyspieszonym umów destylacji do określonego progu procentowegoUm die Wirksamkeit dieser Maßnahme zu verbessern, sollte den Brennern, die den erzeugten Alkohol schnell brauchen und möglichst rasch mit der Destillation beginnen möchten, durch rasche Genehmigung der Destillationsverträge bis zu einem bestimmten Prozentsatz die Möglichkeit hierzu gegeben werden
Drzwi kabiny i miejsca reprezentacyjnego nie potrzebują kluczy do ich otwarcia z wewnątrzZum Aufschließen von Kabinen-und Kajüttüren von der Innenseite darf kein Schlüssel erforderlich sein
Nie ma wątpliwości, że w głosowaniu końcowym wymagana jest większość kwalifikowana, jeżeli zamierzamy wezwać Komisję do podjęcia działania legislacyjnego, ale nie wiem dlaczego najpierw potrzebujemy również większości kwalifikowanej dla poprawek.Es ist unstrittig, dass wir für die Schlussabstimmung, wenn wir die Kommission auffordern, gesetzgeberisch tätig zu werden, die qualifizierte Mehrheit brauchen. Aber es ist mir vollkommen unersichtlich, warum wir für Änderungsanträge im Vorfeld auch die qualifizierte Mehrheit brauchen.
Ten przedstawicielski gmach ma solidne fundamenty, lecz od czasu do czasu potrzebuje reform i nowych lepszej jakości sposobów wyrazu.Das repräsentative Gebäude steht auf festen Grundlagen, doch von Zeit zu Zeit benötigt es Reformen und neue Möglichkeiten, um sich selbst mit größerer Qualität auszudrücken.
Istotne jest, aby UE wykazała konkretną solidarność z państwami członkowskimi najbardziej dotkniętymi napływami migrantów i osób potrzebujących międzynarodowej ochrony na wielką skalę.Es ist wichtig, dass die EU gegenüber den Mitgliedstaaten, die am stärksten vom umfangreichen Zustrom von Migranten und von Personen, die internationalen Schutz benötigen, betroffen sind, eine konkrete Solidarität zum Ausdruck bringt.
Chyba nie będę potrzebował niczegolch glaube, ich brauche nichts
Tym, czego potrzebujemy, jest wspólne zwalczanie przez obywateli organizacji imperialistycznych, które wywołują podziały i wyzyskują ich.Wir brauchen den gemeinsamen Kampf des Volkes gegen imperialistische Organisationen, die sich dessen Teilung und Ausbeutung zum Ziel gesetzt haben.
W ramach pytania trzeciego sąd krajowy precyzuje , że odnośna umowa po przednio za każdym razem była ponownie zawierana na krótsze okresy , że pracodawca potrzebuje , aby pracownik świadczył pracę przez okres przedłużony względem zwykłego okresu ponownego zawarcia umowy , że ponowne zawarcie tej umowy na dłuższy okres skutkuje pozbawieniem pracownika możliwości powołania klauzuli 5 porozumienia ramowego , gdy zostanie ono transponowane do prawa krajowego i że nie istnieją żadne obiektywne powody , niezwiązane ze statutem pracownika zatrudnionego na czas określony , uzasadniającego takie ponowne zawarcie umowy .Im Rahmen dieser dritten Frage erläutert das vorlegende Gericht , dass zuvor der betreffende Vertrag immer um kürzere Zeiträume verlängert wurde , dass der Arbeitgeber die Dienste des Arbeitnehmers für einen längeren Zeitraum als die übliche Verlängerung benötigt , dass die Verlängerung dieses Vertrags um den längeren Zeitraum bewirkt , dass dem Arbeitnehmer die Anwendung des Paragrafen 5 der Rahmenvereinbarung nach seiner Umsetzung in innerstaatliches Recht vorenthalten wird , und dass es für die Verlängerung keine sachlichen Gründe gibt , die nichts mit dem Status des Betreffenden als befristet beschä ftigtem Arbeitnehmer zu tun haben .
Jest to problem światowy i będzie potrzebował rozwiązania na szczeblu światowym.Das ist ein globales Problem, dem nur im globalen Maßstab beizukommen ist.
Potrzebujemy znacznych inwestycji kapitałowych pochodzących z różnych źródeł, zarówno publicznych jak i prywatnych, a także z partnerstw publiczno-prywatnych, których potencjał moim zdaniem nie jest w pełni wykorzystywany.Wir brauchen deutliche Kapitalinvestitionen von einer Reihe von Finanzierungsquellen, sowohl öffentlichen als auch privaten, sowie durch öffentlich-private Partnerschaften, bei denen meiner Meinung nach noch nicht das volle Potential ausgeschöpft wird.
Również w pełni podzielam pogląd, że nie powinna to być zawoalowana operacja francuska, o której zresztą nie ma mowy, lecz potrzebujemy znajomości lokalnych warunków i doświadczenia Francuzów.Ich bin zwar auch der Meinung, dass es keine getarnte französische Operation sein darf, davon redet auch niemand, aber wir brauchen die Orts- und Sachkenntnis der Franzosen.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10063 zdań frazy potrzebować.Znalezione w 3,301 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.