wymowa: IPA: pɔ̃ˈnɔvjɲɛ  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • erneut   
  (Adverb  ) [hyphenation: er·neut;]
   
  Zuvor schon geschehen seiend.
   
  Zdarzyło się już poprzednio.
 • wieder     
  (Adverb  ) [hyphenation: wie·der;]
   
  Zuvor schon geschehen seiend.
   
  Zdarzyło się już poprzednio.
 • noch einmal   
  (Adverb  )
 • abermals   
  [hyphenation: aber·mals;]
   
  Zuvor schon geschehen seiend.
   
  Zdarzyło się już poprzednio.
 • nochmals   
  [hyphenation: noch·mals;]
   
  Zuvor schon geschehen seiend.
   
  Zdarzyło się już poprzednio.
 • wiederholt   
  [hyphenation: wie·der·holt;]
   
  Zuvor schon geschehen seiend.
   
  Zdarzyło się już poprzednio.
 • wiederum   
  [hyphenation: wie·de·r·um;]
   
  Zuvor schon geschehen seiend.
   
  Zdarzyło się już poprzednio.
 • abermalig   
 • neu     
 • neuerdings   
 • nochmal   
  (Adverb  )
 • schon wieder   
  (Adverb  )
 • von neuem   
 • zurück     

Pozostałe znaczenia:

 
jeszcze raz, znowu, na nowo

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (11)

Ponownie nawiąż konwersację za pomocą wiadomości błyskawicznych...Sofortnachrichtverbindung wiederherstellen...
ponownie rozdzielaćneu verteilen
Ponownie uruchom to źródło wideoDiesen Videobeitrag erneut starten
ponownie uruchomićneu starten
Ponownie ustanów udostępnianie połączenia...Freigabeverbindung wiederherstellen...
ponownie wysłać kwerendęerneut abfragen
ponownie wystawiony dokumentneu gezogenes Dokument
proponować ponownieWiederaufgreifen
wykonać ponowniewiederholen; see term usage note
załadować ponownieerneut laden; aktualisieren
zapieczętować ponownieerneut versiegeln

Przykładowe zdania z "ponownie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Katalog % ‧ już & ‧; nie & ‧; istnieje, więc nie jest możliwe przywrócenie tego elementu do jego pierwotnej lokalizacji. Możesz jednak utworzyć ten katalog i użyć opcji przywrócenia ponownie, lub przeciągnąć ten element gdziekolwiek indziej, aby go przywrócićDer Ordner %‧ existiert nicht mehr. Darum ist eine Wiederherstellung dieses Eintrags an der ursprünglichen Stelle nicht möglich. Sie können entweder den Ordner neu anlegen und die Wiederherstellung erneut versuchen oder den Eintrag an eine andere Stelle schieben
Będzie to możliwe wyłącznie wówczas, jeżeli w UE ponownie sami zajmiemy się uprawą roślin wysokobiałkowych, jak proponuje się w przedmiotowym sprawozdaniu.Dies gelingt nur, wenn wir in der EU die Produktion von Eiweißpflanzen wieder selbst in die Hand nehmen, wie in dem Bericht angeregt.
produkty ponownie przywiezione otrzymano poprzez obróbkę lub przetworzenie materiałów wywiezionychdass die wieder eingeführten Waren durch Be- oder Verarbeitung der ausgeführten Vormaterialien hergestellt worden sind
Należy je ponownie zważyćSie werden erneut gewogen
Jeśli ryby są ważone ponownie ‧ dnia, racje są wtedy przeliczaneWerden die Fische am ‧. Tag erneut gewogen, so erfolgt die Neuberechnung der Ration zu diesem Zeitpunkt
Zgłoszona ponownie koncentracja obejmuje stworzenie wspólnego przedsiębiorstwa nagrań muzycznych Sony BMG, utworzonego ostatecznie po wydaniu przez Komisję w dniu ‧ lipca ‧ r. decyzji zezwalającej na dokonanie koncentracjiDer neu angemeldete Zusammenschluss bezieht sich auf die Gründung des Tonträger-Gemeinschaftsunternehmens Sony BMG, das nach der Freigabeentscheidung der Kommission vom ‧. Juli ‧ umgesetzt wurde
Czynię to ponownie w związku z wydarzeniami, które nastąpiły w Pakistanie, ponieważ takie stanowisko jest sygnałem, że Europa nie opuszcza tych, którzy zabierają głos, popierając tolerancję, wolność wyznania i równe traktowanie mniejszości.Ich tue dies im Zusammenhang mit den Ereignissen in Pakistan wieder, da von diesem Standpunkt die Botschaft ausgeht, dass Europa diejenigen, die ihre Stimme zur Förderung der Toleranz, der Religionsfreiheit und der Gleichbehandlung von Minderheiten erheben, nicht im Stich lässt.
Jeśli chodzi o sprawę zniszczenia części list wyborczych, wiemy, że tak było w pojedynczych przypadkach, ale na szczęście wszystkie były przechowywane na CD w Komisji Wyborczej i te, które zostały zniszczone, zostaną ponownie wydrukowane.Was die Frage nach der Vernichtung von Wählerlisten betrifft, so wissen wir, dass es ein paar Einzelfälle gegeben hat, aber glücklicherweise waren sie alle bei der Wahlkommission auf CDs gespeichert, und die vernichteten Listen werden wiederhergestellt.
Rada nie mogła zaakceptować poprawki nr ‧, ponieważ państwa członkowskie podjęły decyzję, by nie rozpatrywać ponownie kwestii obowiązujących wartości dopuszczalnychAbänderungen ‧ ist für den Rat nicht annehmbar, da die Mitgliedstaaten beschlossen haben, die Frage der bestehenden Grenzwerte nicht wieder aufzugreifen
kończące przegląd pod kątem nowego eksportera dotyczący rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ nakładającego ostateczne cło antydumpingowe i stanowiącego o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz wózków jezdniowych ręcznych (paletowych) oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, ponownie nakładające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i kończące rejestrację tego przywozuzur Einstellung der Überprüfung der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ des Rates zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls und zur endgültigen Vereinnahmung des vorläufigen Zolls auf die Einfuhren manueller Palettenhubwagen und wesentlicher Teile davon mit Ursprung in der Volksrepublik China (Überprüfung für einen neuen Ausführer) und zur Wiedereinführung des Zolls auf die Einfuhren der Ware von einem Ausführer in diesem Land sowie zur Einstellung der zollamtlichen Erfassung dieser Einfuhren
Na uzyskanie statusu pochodzenia produktu zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach tytułu ‧ nie ma wpływu przeprowadzona poza Wspólnotą lub Algierią obróbka lub przetworzenie materiałów wywiezionych ze Wspólnoty lub z Algierii, a następnie ponownie przywiezionych, pod warunkiem, żeDer Erwerb der Ursprungseigenschaft nach Titel ‧ wird durch eine Be- oder Verarbeitung, die außerhalb der Gemeinschaft oder Algeriens an aus der Gemeinschaft oder aus Algerien ausgeführten und anschließend wieder eingeführten Vormaterialien vorgenommen wird, nicht berührt, sofern
Zdjął płaszcz, po czym założył go ponownie.Er zog seinen Mantel aus und zog ihn wieder an.
Ogólnokrajowy poziom usuwający szkodę został obliczony ponownie na podstawie danych dostarczonych przez przedsiębiorstwa, którym nie przyznano ani MET, ani ITDie landesweite Schadensbeseitigungsschwelle wurde anhand der Daten neu berechnet, die von Unternehmen, denen weder MWB noch IB gewährt wurde, vorgelegt wurden
Koniecznie należy zapewnić możliwość poprawy wiarygodności kredytowej firm poprzez zmniejszenie kosztów, ponieważ wtedy będą one mogły oczywiście ponownie uzyskać dostęp do kredytu.Es muss möglich sein, durch eine Senkung von Kosten die Bonität der Betriebe zu erhöhen, weil sie damit natürlich auch wieder an Kredite kommen.
Z jednej strony trzeba ponownie usprawnić aparat bezpieczeństwa, który w ostatnich latach pozbawiono funduszy.Einerseits muss der Sicherheitsapparat, der in den letzten Jahren finanziell ausgehungert wurde, wieder aufgestockt werden.
W tym celu ponownie potwierdziły one, że należy ustalić właściwe proporcje między obowiązkami podmiotów publicznych i prywatnych, a także między opieką zinstytucjonalizowaną a nieformalną, oraz że świadczenie jej w warunkach domowych lub w ramach opieki środowiskowej jest lepszym rozwiązaniem niż w zapewnianie jej ramach zinstytucjonalizowanych.Dazu haben sie noch einmal bestätigt, dass eine sinnvolle Balance zwischen öffentlicher und privater Verantwortung sowie zwischen formeller und informeller Pflege hergestellt und der häuslichen bzw. gemeindeorientierten Pflege der Vorzug gegenüber der Pflege im Heim gegeben werden muss.
Po umożliwieniu odnośnej osobie wyrażenia swojej opinii odnośnie do powodów umieszczenia jej w wykazie, Komisja ponownie zbada kwestię umieszczenia jej nazwiska w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ i podjęta zostanie nowa decyzja dotycząca tej osobyNachdem er die Möglichkeit erhalten hat, sich zu den Gründen für seine Aufnahme in die Liste zu äußern, wird die Kommission seine Aufnahme in den Anhang I der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ des Rates überprüfen und einen neuen Beschluss über ihn fassen
Usłyszałem dzisiaj ponownie pewne wątpliwości dotyczące nauki.Wieder einmal sind heute Zweifel an der Wissenschaft geäußert worden.
W celu uniknięcia takich problemów Państwa Członkowskie powinny być w stanie zadecydować w przypadkach nieaktywności lub znacznego niewykorzystywania przez długi okres, że niewykorzystane ilości referencyjne należy przywrócić do rezerwy krajowej, aby następnie przydzielić je ponownie innym producentomUm solche Nachteile zu vermeiden, sollten die Mitgliedstaaten entscheiden können, dass bei Inaktivität oder einer erheblichen Nichtausschöpfung während eines erheblichen Zeitraums die nicht genutzten Referenzmengen der einzelstaatlichen Reserve zugeschlagen werden, damit sie anderen Erzeugern zugeteilt werden können
Poprawkę ‧ dotyczącą definicji ponownego wykorzystania można znaleźć zasadniczo w art. ‧ ust. ‧ w zakresie, w jakim definicja ta w obecnej postaci jednoznacznie odnosi się do produktów lub składników, które nie są odpadami, a które są ponownie wykorzystywane do tego samego celu, do którego były przeznaczoneAbänderung ‧ betreffend die Definition der Wiederverwendung ist dem Grundsatz nach insofern in Artikel ‧ Nummer ‧ zu finden, als diese Definition nunmehr eindeutig auf Erzeugnisse oder Bestandteile Bezug nimmt, die keine Abfälle sind und wieder für denselben Zweck verwendet werden, für den sie ursprünglich bestimmt waren
Insulinę należy wymieszać ponownie przed każdorazowym wstrzyknięciemAuch später muss vor jeder Injektion das Insulin erneut resuspendiert werden
Podobnie było wówczas, gdy upadł Mur Berliński, gdy Europa ponownie zjednoczyła się, kiedy to, tak przy okazji, nastąpił kryzys europejskiego systemu walutowego.Genau wie beim Fall der Berliner Mauer, als Europa wiedervereint wurde und es im Übrigen eine Krise im europäischen Währungssystem gegeben hat.
(SK) Jako iż, spotkamy się ponownie dopiero po 21 sierpnia, tj. dniu 40 rocznicy okupacji Czechosłowacji przez wojska Układu Warszawskiego czuję, iż moim obowiązkiem jest, by zwrócić uwagę na te dramatyczne wydarzenia.(SK) Da wir vor dem 21. August, dem 40. Jahrestag der Besetzung der Tschechoslowakei durch Truppen des Warschauer Paktes, nicht mehr zusammenkommen werden, habe ich das Gefühl, es ist meine Pflicht, die Aufmerksamkeit auf diese dramatischen Ereignisse zu lenken.
Następnie w latach ‧ wielkość przywozu pozostawała stała i ponownie znacznie spadła w trakcie ODZwischen ‧ und ‧ blieben die Einfuhren konstant, bevor sie im UZ erneut deutlich zurückgingen
Po pierwsze prowadzi ponownie do stronniczości administracji państwowej, co narusza ustawę o statusie urzędnika służby publicznej.Erstens führt dies zu erneuter Parteilichkeit in der staatlichen Verwaltung, was gegen das Gesetz zum Beamtenstatut verstößt.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7822 zdań frazy ponownie.Znalezione w 3,015 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.