wymowa: IPA: pɔ̃ˈnɔvjɲɛ  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • erneut   
  (Adverb  ) [hyphenation: er·neut;]
   
  Zuvor schon geschehen seiend.
   
  Zdarzyło się już poprzednio.
 • wieder     
  (Adverb  ) [hyphenation: wie·der;]
   
  Zuvor schon geschehen seiend.
   
  Zdarzyło się już poprzednio.
 • noch einmal   
  (Adverb  )
 • abermals   
  [hyphenation: aber·mals;]
   
  Zuvor schon geschehen seiend.
   
  Zdarzyło się już poprzednio.
 • nochmals   
  [hyphenation: noch·mals;]
   
  Zuvor schon geschehen seiend.
   
  Zdarzyło się już poprzednio.
 • wiederholt   
  [hyphenation: wie·der·holt;]
   
  Zuvor schon geschehen seiend.
   
  Zdarzyło się już poprzednio.
 • wiederum   
  [hyphenation: wie·de·r·um;]
   
  Zuvor schon geschehen seiend.
   
  Zdarzyło się już poprzednio.
 • abermalig   
 • neu     
 • neuerdings   
 • nochmal   
  (Adverb  )
 • schon wieder   
  (Adverb  )
 • von neuem   
 • zurück     

Pozostałe znaczenia:

 
jeszcze raz, znowu, na nowo

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (11)

Ponownie nawiąż konwersację za pomocą wiadomości błyskawicznych...Sofortnachrichtverbindung wiederherstellen...
ponownie rozdzielaćneu verteilen
Ponownie uruchom to źródło wideoDiesen Videobeitrag erneut starten
ponownie uruchomićneu starten
Ponownie ustanów udostępnianie połączenia...Freigabeverbindung wiederherstellen...
ponownie wysłać kwerendęerneut abfragen
ponownie wystawiony dokumentneu gezogenes Dokument
proponować ponownieWiederaufgreifen
wykonać ponowniewiederholen; see term usage note
załadować ponownieerneut laden; aktualisieren
zapieczętować ponownieerneut versiegeln

Przykładowe zdania z "ponownie", pamięć tłumaczeniowa

add example
ponownie stwierdza, że pomoc rozwojowa powinna opierać się na potrzebach i wynikach oraz że polityka pomocy rozwojowej powinna zostać opracowana w partnerskiej współpracy z krajami będącymi beneficjentamibekräftigt, dass die Entwicklungshilfe bedarfs- und leistungsorientiert sein sollte und die Entwicklungspolitik in Partnerschaft mit den Empfängerländern konzipiert werden sollte
Nie wiesz nic o szyfrowaniu? Żaden problem, po prostu utwórz sobie parę kluczy w oknie zarządzania kluczami. Następnie eksportuj swój klucz publiczny i wyślij go swoim znajomym e-mailem. Poproś ich o zrobienie tego samego i zaimportuj ich klucze publiczne. Wreszcie, aby wysłać zaszyfrowaną wiadomość, wpisz ją w edytorze KGpg i kliknij & quot; zaszyfrujquot;. Wybierz klucz osoby, do której chcesz ją wysłać i ponownie kliknij & quot; zaszyfrujquot;. Wiadomość będzie zaszyfrowana i gotowa do wysłania e-mailemSie wissen nichts über Verschlüsselung? Kein Problem, lassen Sie sich ein eigenes Schlüsselpaar im Schlüsselverwaltungsfenster erzeugen. Danach müssen Sie den öffentlichen Schlüssel exportieren und Ihren Freunden senden. Bitten Sie diese, das Gleiche zu tun, damit Sie deren öffentliche Schlüssel importieren können. Um schlussendlich eine verschlüsselte Nachricht zu versenden, geben Sie diese im KGpg-Editor ein und klicken Sie auf & quot;Verschlüsselnquot;. Wählen Sie den Schlüssel des Freundes aus, und klicken Sie erneut auf & quot;Verschlüsselnquot;. Die Nachricht wird verschlüsselt und steht bereit zum Versenden
W oparciu o zebrane przez Komisję dowody spodziewane jest utrzymanie się obecnej nadwyżki zdolności produkcyjnych w USA, przynajmniej w perspektywie krótkookresowej, ponieważ popyt krajowy, jakkolwiek rosnący, nie wchłonie produkcji pochodzącej z wolnych zdolności produkcyjnych, które ponownie wrócą do eksploatacjiDen der Kommission vorliegenden Informationen zufolge dürfte der derzeitige Kapazitätsüberschuss in den USA zumindest kurzfristig anhalten, da die restlichen Produktionskapazitäten, die in Kürze wieder in Betrieb genommen werden, auch durch die steigende Inlandsnachfrage nicht ausgelastet werden
W okresie zarządzania obejmującym ‧ r. państwo członkowskie może ponownie przyznać tę liczbę dodatkowych dni na morzu wszystkim statkom pozostającym w składzie floty, kwalifikującym się do narzędzi należących do grupy narzędzi połowowych i specjalnego warunku, lub części z nich, stosując mutatis mutandis przepisy określone w pkt ‧.‧ iIm Bewirtschaftungszeitraum ‧ darf ein Mitgliedstaat diese zusätzlichen Tage auf See auf alle in der Flotte verbliebenen Schiffe, die für das Fanggerät der Fanggerätegruppe und die besondere Bedingung in Betracht kommen, oder auf einen Teil davon umverteilen, wobei die Nummern ‧.‧ und ‧.‧ entsprechend gelten
Stocznia Gdańska odegrała zasadniczą rolę w europejskiej historii oraz w walce o wolność i o ponownie zjednoczoną Europę.Die Danziger Werft hat eine maßgebliche Rolle in der europäischen Geschichte sowie im Kampf für die Freiheit und ein wiedervereintes Europa gespielt.
Odliczyliśmy prowizję i ponownie liczymy gotówkęWir haben die Gebühr abgezogen und zähIen noch maI nach
3.1 Zwolnienie z podatku ponownie zainwestowanego zysku ( KMU-Förderungsgesetz 2006 , § 10 EStG )Freibetrag für investierte Gewinne ; KMU-Förderungsgesetz 2006 , § 10 EStG
Produkty objęte szczególnymi uzgodnieniami w sprawie dostaw nie mogą być ponownie wywożone do państw trzecich lub ponownie wysyłane do pozostałych obszarów WspólnotyDie Erzeugnisse, denen die besondere Versorgungsregelung zugute kommt, können nicht wieder nach Drittländern ausgeführt oder in die übrige Gemeinschaft weiterversandt werden
Ponownie wszyscy się zgadzamy: trzeba coś zrobić.Wieder einmal sind wir uns einig, dass etwas getan werden muss.
Plik sounds. xml nie został znaleziony w $KDEDIR/share/apps/klettres/Proszę zainstalować ten plik i ponownie uruchomić KLettresDie Datei sounds.xml wurde in $ KDEDIR/share/apps/klettres/nicht gefunden. Bitte installieren Sie diese Datei, und starten Sie KLettres erneut
Chciałabym ponownie podziękować wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w opracowanie rezolucji Parlamentu, a zwłaszcza pani poseł Hassi i negocjatorom grup.Noch einmal möchte ich all jenen danken, die seitens des Parlaments bei der Ausarbeitung dieser Entschließung mitgewirkt haben, vor allem Frau Hassi und den Verhandlungsführern der Fraktionen.
Po gwałtownym spadku w latach ‧ i ‧, inwestycje ponownie wzrosły w ‧ r. i OOD, ale nadal pozostawały poniżej poziomu z ‧ rNachdem die Investitionen ‧ und ‧ beträchtlich zurückgegangen waren, stiegen sie ‧ und im UZ zwar wieder an, erreichten aber das Niveau von ‧ nicht wieder
Po zmieszaniu dodać jedną kroplę (‧ ml) antygenu ABR i całość ponownie wymieszaćMischen, einen Tropfen (‧ ml) ABR-Antigen zugeben und erneut mischen
Chodzi mi o Frontex i rozporządzenie Dublin II - musimy ponownie zastanowić się, jaka jest ich rola.FRONTEX und Dublin II - das müssen wir überdenken.
Strony postanawiają spotkać się ponownie w odpowiednim czasie w celu omówienia możliwości zawarcia porozumienia w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i innych środków spożywczychDie Parteien kommen überein, zu gegebener Zeit wieder zusammenzutreffen, um ein mögliches Abkommen über den Schutz geografischer Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse und andere Lebensmittel zu erörtern
Od ponad ‧ lat dzięki działalności organizacji zawodowych uprawa oliwek ponownie zyskuje na znaczeniu w departamencie Alpes-Maritimes i rozwija się w strefie przybrzeżnej, gdzie zajęła nawet wzgórza z uprawami kwiatówSeit über ‧ Jahren behauptet sich der Olivenanbau dank des Engagements der Berufsverbände erfolgreich in Alpes-Maritimes und breitet sich allmählich im Hinterland aus, wo er sogar für den Gartenbau genutzte Hänge zurückerobern konnte
ponagla Koreę Północną, aby ponownie przystąpiła do układu o nierozprzestrzenianiu, ofnęła swoją decyzję o wycofaniu się z rozmów sześciostronnych i umożliwiła ponowne podjęcie negocjacji w celu znalezienia pokojowego rozwiązania kryzysu na Półwyspie Koreańskimfordert Nordkorea nachdrücklich auf, dem Nichtverbreitungsvertrag wieder beizutreten, seine Entscheidung über den Rückzug aus den Sechs-Parteien-Gesprächen rückgängig zu machen und die Wiederaufnahme von Verhandlungen zu ermöglichen, damit eine friedliche Lösung für die Krise auf der Koreanischen Halbinsel gefunden werden kann
Ponieważ otwarta ampułka nie może być ponownie zamknięta, zawartość ampułki należy podać natychmiast po przygotowaniu, aby zapewnić sterylność przygotowanego roztworuDie Lösung soll sofort nach Rekonstitution angewendet werden, da nach Öffnen der Ampulle die Sterilität nicht länger gewahrt ist
Wreszcie, jak wyjaśnił Sąd, odsyłając ponownie do innych wyroków, należy porównać zachowanie inwestora publicznego z prywatnym pod kątem zachowania inwestora prywatnego w stosunku do omawianej transakcji wobec informacji dostępnych w tamtym momencie i przewidywalnego rozwoju sytuacjiSchließlich ist, wie das Gericht weiterhin unter Verweis auf andere Urteile erklärt hat, das Verhalten eines öffentlichen Kapitalgebers mit dem eines privaten im Hinblick darauf zu vergleichen, wie sich ein privater Kapitalgeber bei dem fraglichen Vorgang angesichts der zum entsprechenden Zeitpunkt verfügbaren Informationen und vorhersehbaren Entwicklungen verhalten hätte
ponownie stwierdza, że w kolejnych sprawozdaniach rocznych z zakresu praw człowieka Rada i Komisja powinny ukazywać, w jaki sposób włączają kwestie praw człowieka do innych dziedzin polityki UE, takich jak wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, polityka rozwoju i handlu oraz imigracji, a także inne istotne dziedziny mające związek ze stosunkami zewnętrznymi UE, ze szczególnym uwzględnieniem prac grup roboczych Rady i szczególnych mechanizmów ustanowionych w porozumieniach o współpracy; jest zdania, że powinny one również odnotowywać orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowiekabekräftigte erneut, dass der Rat und die Kommission in künftigen Jahresberichten zur Menschenrechtslage die Frage analysieren sollten, welche Rolle Menschenrechtsfragen in anderen EU-Politikbereichen, wie der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, der Entwicklungs-, Handels- und Einwanderungspolitik sowie anderen relevanten Politikbereichen der Außenbeziehungen der Europäischen Union, insbesondere in den Arbeitsgruppen des Rates und in spezifischen, im Rahmen von Kooperationsabkommen eingerichteten Mechanismen spielen; vertritt die Auffassung, dass auch Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zur Kenntnis genommen werden sollten
Ponownie więc korzyści płynące z taryfy zostały znacznie zaniżoneDaher sei erneut darauf hingewiesen, dass der Vorteil deutlich unterschätzt wird
Pożądane jest , by państwa takie ponownie przyłączyły się do społeczności międzynarodowej , a UE ma dopomóc im w tym zadaniu .Es ist zu wünschen , dass diese Staaten zur internationalen Gemeinschaft zurückfinden , und die EU sollte bereit sein , sie dabei zu unterstützen .
Jeżeli konieczne jest korzystanie z innego statku, należy to ponownie zgłosićWenn ein anderes Schiff eingesetzt werden soll, so muss dieses erneut angemeldet werden
Nie napełniać wkładu ponownieDas Behältnis darf nicht nachgefüllt werden
Czynię to ponownie w związku z wydarzeniami, które nastąpiły w Pakistanie, ponieważ takie stanowisko jest sygnałem, że Europa nie opuszcza tych, którzy zabierają głos, popierając tolerancję, wolność wyznania i równe traktowanie mniejszości.Ich tue dies im Zusammenhang mit den Ereignissen in Pakistan wieder, da von diesem Standpunkt die Botschaft ausgeht, dass Europa diejenigen, die ihre Stimme zur Förderung der Toleranz, der Religionsfreiheit und der Gleichbehandlung von Minderheiten erheben, nicht im Stich lässt.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8208 zdań frazy ponownie.Znalezione w 1,199 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.