wymowa: IPA: ˌpɔʥ̑ɛ̃ŋkɔˈvãɲɛ

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Danksagung   
   
  rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → podziękować
   
  Ein Ausdruck von Dankbarkeit
 • Dank   
  (noun   )
   
  rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → podziękować
 • Dankbezeigung   
   
  Ein Ausdruck von Dankbarkeit

Pozostałe znaczenia:

 
fakt bądź materialny dowód złożenia wyrazów wdzięczności

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (3)

podziękowaćbedanken; danken; danke; sich bedanken
podziękować za prezentfür das Geschenk danken
podziękowaniadankeschön; danke schön

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "podziękowanie", pamięć tłumaczeniowa

add example
(BG) I ja pragnę podziękować Komisji za przedstawienie tego dokumentu.(BG) Auch ich möchte der Kommission für die Vorlage dieses Dokuments danken.
w imieniu grupy PPE-DE. - (CS) Panie przewodniczący! Pragnę podziękować posłowi Onyszkiewiczowi na to ważne, znakomicie zredagowane i wyważone sprawozdanie.im Namen der PPE-DE-Fraktion. - (CS) Herr Präsident, ich möchte Herrn Onyszkiewicz für die Erstellung dieses wichtigen, gut verfassten und ausgewogenen Berichts danken.
Chciałbym szczególnie podziękować panu posłowi Beaupuy, a także grupie mobilności w miastach, która z pewnością wniesie swój wartościowy wkład.Ich möchte besonders Herrn Beaupuy sowie der Gruppe zur Mobilität in der Stadt danken, die, dessen bin ich sicher, einen wertvollen Beitrag leisten wird.
(PL) Panie Przewodniczący! Pragnę podziękować Pani Komisarz za tę ciekawą informację, ale moje pytanie i niepokój wiążą się z sytuacją budżetową.(PL) Herr Präsident, ich möchte der Kommissarin für diese interessante Information danken, aber meine Frage und meine Sorge bezogen sich auf die Haushaltslage.
w imieniu grupy ECR - Panie Przewodniczący! Na wstępie chciałbym podziękować pani komisarz Damanaki za jej niedawną propozycję ukrócenia oburzającej praktyki odrzucania.im Namen der ECR-Fraktion. - Herr Präsident, zuerst möchte ich Kommissarin Damanaki für ihren kürzlich gemachten Vorschlag danken, der abstoßenden Praxis der Rückwürfe ein Ende zu setzen.
w imieniu grupy PSE. - (FI) Panie przewodniczący! Pragnę podziękować posłance Brittcie Thomsen za to sprawozdanie.im Namen der PSE-Fraktion. - (FI) Herr Präsident! Ich danke Frau Thomsen für diesen Bericht.
Panie i panowie! Chciałbym podziękować moim kolegom i powiedzieć od razu, całkiem uczciwie, że zostaliśmy zobowiązani do pracy nad sprawozdaniem, którego początek był zły, które wysyłało mieszane sygnały i zawierało chwiejne propozycje.im Namen der PSE-Fraktion. - (IT) Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich danke den Kolleginnen und Kollegen und möchte gleich sagen, dass wir, offen gestanden, gezwungen waren, einen Bericht zu bearbeiten, der einen schlechten Start hatte, konfuse Botschaften vermittelte und dubiose Vorschläge enthielt.
Jeszcze raz chciałbym podziękować sprawozdawcom pomocniczym oraz przedstawicielom Rady i Komisji za wspólny wysiłek włożony w osiągnięcie tego porozumienia.Noch einmal danke ich den Schattenberichterstattern, den Vertretern des Rates und der Kommission für die gemeinsamen Anstrengungen für die Erreichung dieser Übereinkunft.
komisarz. - Panie przewodniczący! Na początku chciałabym podziękować pani Batzeli oraz członkom Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi za całą pracę nad tym wnioskiem.Mitglied der Kommission. - (EN) Herr Präsident! Zunächst möchte ich Frau Batzeli und den Mitgliedern des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung für die Arbeit danken, die sie im Zusammenhang mit diesem Vorschlag geleistet haben.
Panie komisarzu! Najpierw pragnę podziękować panu Stockmannowi za doprowadzenie do osiągnięcia kompromisu w tej trudnej dziedzinie.Als Erstes möchte ich Herrn Stockmann zu dem Kompromiss gratulieren, den er in diesem schwierigen Bereich erzielt hat.
Pani przewodnicząca! W imieniu Komisji na początku chciałbym podziękować Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz sprawozdawcy, panu posłowi Casa, za wspaniałą pracę, jaką wykonali w zakresie oceny spełnienia przez Słowację kryteriów konwergencji do przyjęcia wspólnej waluty.Mitglied der Kommission. - (FR) Frau Präsidentin! Lassen Sie mich zunächst im Namen der Kommission dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung und dem Berichterstatter, Herrn Casa, für ihre ausgezeichnete Arbeit danken, die sie geleistet haben, um die Erfüllung der Konvergenzkriterien zur Einführung der einheitlichen Währung durch die Slowakei geleistet haben.
Chciałbym podziękować w tym miejscu Radzie za to, że ten jeden raz słuchała Parlamentu bardziej niż Komisji; uważam, że to doprowadziło do oświadczenia rozprowadzanego w poniedziałek rano, dzięki któremu uznaliśmy, że porozumienie między nami pozwala nam uczynić ten mały krok naprzód.Ich möchte hier dem Rat dafür danken, dass er diesmal dem Parlament mehr Gehör geschenkt hat als der Kommission, was zu der Erklärung geführt hat, die am Montag Vormittag verteilt wurde und dank derer wir zugestimmt haben, dass eine Einigung zwischen uns es uns ermöglicht, diesen kleinen Schritt nach vorn zu tun.
Na koniec chciałbym podziękować sprawozdawcy, podziękować komisarzowi i podziękować Radzie za ten kompromis, który umożliwi Parlamentowi należyte dbanie o interesy Europy i tych, którzy na nas liczą.Abschließend möchte ich noch dem Berichterstatter, der Kommission und auch dem Rat für diesen Kompromiss danken, durch den es dem Parlament ermöglicht wird, auf angemessene Weise die Interessen Europas und derjenigen, die sich auf uns verlassen, zu vertreten.
w imieniu grupy PPE. - Pani przewodnicząca! Składam mojemu koledze Alexandrowi Alvaro gratulacje i podziękowania za wykonaną pracę oraz sprawną współpracę między nami podczas przygotowywania sprawozdania.im Namen der PPE-Fraktion. - Frau Präsidentin, ich gratuliere und danke meinem Kollegen Alexander Alvaro für seine Arbeit und die gute Zusammenarbeit, die wir bei der Erarbeitung dieses Dossiers hatten.
Raz jeszcze chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy pracowali nad tym ważnym sprawozdaniem.Ich möchte noch einmal all denjenigen danken, die an diesem wichtigen Bericht mitgearbeitet haben.
Chcę podziękować panu ministrowi Janezowi Lenarčičowi i prezydencji słoweńskiej za współpracę z Parlamentem Europejskim, szczególnie podczas tur pytań, których ja pełniłem funkcję przewodniczącego.Ich möchte dem Herrn Minister Janez Lenarčič und dem slowenischen Ratsvorsitz für die Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament, vor allem in der Fragestunde, in der ich den Vorsitz innehatte und die den Fragen an den Rat gewidmet war, danken.
(ES) Panie przewodniczący! Chciałbym podziękować panu Barrot za jego odpowiedzi.(ES) Herr Präsident! Ich möchte Herrn Barrot für seine Antworten danken.
(SK) Szanowni państwo! Cieszę się z panującej dzisiaj dobrej atmosfery w trakcie debaty w sprawie rynku wewnętrznego i chciałabym podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili.(SK) Meine Damen und Herren! Ich genieße die sehr gute Atmosphäre während der heutigen Aussprache über den Binnenmarkt und möchte all jenen danken, die dazu beigetragen haben.
(PT) Chciałabym na wstępie podziękować sprawozdawczyni za jej pracę, ponieważ uproszczenie realizacji programów ramowych w zakresie badań naukowych jest konieczne, i jak podkreśliła sprawozdawczyni, jest to tylko jedna z wielu reform, które są niezbędne do usprawnienia finansowania badań naukowych w UE, tak by były one bardziej skuteczne i pomocne we wspieraniu rozwoju i postępu społecznego.Wie die Berichterstatterin ausgeführt hat, handelt es sich dabei nur um eine von vielen Reformen, die zur Verbesserung der Forschungsfinanzierung in der EU erforderlich sind. Letztendlich verfolgen wir damit das Ziel, die Forschung effizienter zu machen und sie stärker in den Dienst gesellschaftlicher Entwicklung und sozialen Fortschritts zu stellen.
sprawozdawca. - (SL) Chciałbym podziękować panu komisarzowi za jego miłe słowa.Berichterstatter. - (SL) Ich möchte dem Herrn Kommissar für seine netten Worte danken.
Pragnę też podziękować, o czym wspominali już moi poprzednicy, prezydencji belgijskiej za jej pracę, jak też wyrazić wdzięczność panu posłowi Gauzèsowi i pozostałym kontrsprawozdawcom.Ich möchte dem belgischen Ratsvorsitz für seine Arbeit ebenfalls danken, wie schon einige meiner Kolleginnen und Kollegen zuvor es getan haben, und auch Herrn Gauzès und den Schattenberichterstattern.
W ciągu ostatnich miesięcy nasza debata była owocna i dlatego pragnę podziękować Parlamentowi za intensywność i jakość naszych dyskusji.Unsere Debatte der vergangenen Monate war hilfreich und ich möchte dem Parlament für die Intensität und die Qualität unserer Gespräche danken.
komisarz. - Panie przewodniczący! Chciałabym podziękować wszystkim za uwagi.Mitglied der Kommission. - Herr Präsident, ich möchte allen für ihre Anmerkungen danken.
Panie przewodniczący, szanowni państwo! Chciałbym podziękować sprawozdawcy, panu posłowi Florenzowi, ponieważ pracował on bardzo ciężko i ocenił on kilkumiesięczną pracę Komisji tymczasowej do spraw zmian klimatycznych, której przewodzi pan poseł Guido Sacconi.(IT) Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mein großer Dank geht an den Berichterstatter, Herrn Florenz, weil er gute Arbeit geleistet und weil er vor allem die monatelange Tätigkeit des Nichtständiger Ausschuss zum Klimawandel unter der sachkundigen Leitung seines Vorsitzenden, Guido Sacconi, gewürdigt hat.
komisarz. -Panie przewodniczący! Pragnę wyrazić moje szczere podziękowania sprawozdawcy, panu Kurtowi Lechnerowi, oraz wszystkim szanownym posłom za zgłoszenie wielu ważnych i mądrych uwag.Mitglied der Kommission. - (EN) Herr Präsident! Ich möchte dem Berichterstatter, Herrn Lechner, sowie allen Abgeordneten meinen aufrichtigen Dank für ihre zahlreichen wichtigen und klugen Hinweise aussprechen.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6569 zdań frazy podziękowanie.Znalezione w 4,206 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.