wymowa: IPA: ˌpɔʥ̑ɛ̃ŋkɔˈvãɲɛ

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Danksagung   
   
  rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → podziękować
   
  Ein Ausdruck von Dankbarkeit
 • Dank   
  (noun   )
   
  rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → podziękować
 • Dankbezeigung   
   
  Ein Ausdruck von Dankbarkeit

Pozostałe znaczenia:

 
fakt bądź materialny dowód złożenia wyrazów wdzięczności

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (3)

podziękowaćbedanken; danken; danke; sich bedanken
podziękować za prezentfür das Geschenk danken
podziękowaniadankeschön; danke schön

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "podziękowanie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Pragnę na koniec podziękować i pogratulować wszystkim sprawozdawcom, a Panu, Panie Komisarzu, życzyć powodzenia w dalszej pracy.Zum Abschluss möchte ich mich bei allen Berichterstattern bedanken und ihnen gratulieren und ich wünsche Ihnen, Herr Kommissar, alles erdenklich Gute für den weiteren Verlauf der Arbeit.
komisarz. - Pani przewodnicząca! Chciałbym rozpocząć od wyrażenia moich podziękowań dla sprawozdawcy, pana Golika, za doskonałe sprawozdanie na temat propozycji Komisji jednolitego rozporządzenia Rady w sprawie promocji produktów rolniczych na rynkach wewnętrznych i zewnętrznych.Mitglied der Kommission. - (EN) Frau Präsidentin! Eingangs möchte ich dem Berichterstatter, Herrn Golik, für seinen hervorragenden Bericht über den Kommissionsvorschlag für eine einzige Verordnung des Rates über Absatzförderungsmaßnahmen für Agrarerzeugnisse im Binnenmarkt und in Drittländern danken.
komisarz. - Pani przewodnicząca! Chcę podziękować wszystkim mówcom za cenny wkład w dyskusję.Mitglied der Kommission. - Frau Präsidentin! Ich danke allen Rednern für ihre wertvollen Beiträge.
(ES) Pani przewodnicząca! Chciałabym przede wszystkim podziękować panu Florenzowi za jego hojność i otwartość, jak również wszystkim grupom uczestniczącym w tym procesie politycznym i debacie, dotyczącej zarówno kwestii podstawowych, jak i przyszłości.(ES) Frau Präsidentin, zuerst möchte ich Karl-Heinz Florenz für seine Großzügigkeit und Offenheit danken, aber auch den Fraktionen, die sich an dieser politischen Übung und an der Aussprache über beide Hintergrundthemen und die Zukunft beteiligt haben, möchte ich meinen Dank aussprechen.
komisarz. - (EL) Panie przewodniczący! Jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom dzisiejszej debaty za ich niezwykle konstruktywny wkład pracy.Herr Präsident! Ich möchte allen Rednern der Aussprache heute Abend noch einmal für ihre äußerst positiven Beiträge danken.
(ES) Pani przewodnicząca! Chciałabym tylko raz jeszcze podziękować zarówno pani poseł Lulling, jak i prezydencji hiszpańskiej.(ES) Frau Präsidentin, ich wollte nur meinen Dank sowohl an Frau Lulling als an die spanische Ratspräsidentschaft wiederholen.
Chciałbym także podziękować Komisji a w szczególności pani komisarz Grybauskaite za pozytywne nastawienie a także prezydencji portugalskiej, która w trzystronnych negocjacjach i podczas spotkań pojednawczych wykazała się konstrukcyjnym podejściem i uwagą.Ich möchte mich auch bei der Kommission und dabei insbesondere bei Frau Kommissarin Grybauskaite für ihre positive Haltung bedanken, sowie auch beim portugiesischen Vorsitz, der sich in den Trilog-Verhandlungen und im Konzertierungsverfahren durch seine eine konstruktive Haltung und Wertschätzung auszeichnete.
Chciałabym ponownie podziękować wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w opracowanie rezolucji Parlamentu, a zwłaszcza pani poseł Hassi i negocjatorom grup.Noch einmal möchte ich all jenen danken, die seitens des Parlaments bei der Ausarbeitung dieser Entschließung mitgewirkt haben, vor allem Frau Hassi und den Verhandlungsführern der Fraktionen.
Panie przewodniczący! Najpierw chciałbym podziękować za ton i treść wystąpień wygłoszonych dzisiejszego ranka w imieniu różnych grup parlamentarnych.Herr Präsident, zuerst möchte ich mich für den Ton und den Inhalt der Reden bedanken, die heute Morgen im Namen der verschiedenen Parlamentsfraktionen gehalten wurden.
Podziękujesz?Willst du dich nicht bedanken?
Chciałbym skorzystać z tej okazji, aby wyrazić moje podziękowania za setki dyskusji, jak również za niezliczone e-maile i pomysły, jakie otrzymuję.Ich bedanke mich für Hunderte von Gesprächen, E-Mails und Anregungen. Einige wenige sind mir auf die Nerven gegangen, weil sie nur Zeit gekostet haben.
Pragnę również podziękować Komisji i Radzie za pomoc i wsparcie. Współpraca i dyskusje, a także wkład w postaci pomysłów ze strony tych wszystkich osób, sprawiły, że mogłem dziś złożyć przed Państwem to sprawozdanie - które, mam nadzieję, uzyska ogólne poparcie.Die Zusammenarbeit und die Diskussionen sowie die Anregungen und Vorschläge all dieser Personen haben ermöglicht, dass ich Ihnen diesen Bericht - der, wie ich hoffe, allgemein angenommen wird - heute vorlegen konnte.
Wreszcie, chciałbym podziękować i pogratulować pani komisarz za przyznanie dodatkowych 12 milionów euro.Zum Schluss möchte ich der Kommissarin danken und sie zur Mobilisierung der zusätzlichen 12 Mio. EUR beglückwünschen.
(SV) Pani przewodnicząca! Z zadowoleniem przyjmuję przegląd dorobku i chcę podziękować mojej koleżance Beatrice Patrie za jej wspaniałą współpracę.(SV) Frau Präsidentin! Ich begrüße die Überprüfung des gemeinschaftlichen Besitzstands im Verbraucherschutz und danke meiner Kollegin Beatrice Patrie für die ausgezeichnete Zusammenarbeit.
Chciałabym mu podziękować za wszystkie rady, które od niego otrzymałam, za jego działania lobbystyczne, jak również inspirujące i przyjacielskie relacje, które utrzymywaliśmy w ciągu ostatnich lat.Ich möchte ihm für alle Ratschläge danken, die er mir erteilt hat, für seine ganzen Lobbytätigkeiten und auch für seine Inspiration und Freundschaft in den letzten Jahren.
Nade wszystko słowa podziękowania należą się moim koleżankom i kolegom posłom, w szczególności panu posłowi Jeanowi Lambertowi.Vor allem möchte ich ein Wort des Dankes an meine Kollegen im Europäischen Parlament und insbesondere an Jean Lambert richten.
komisarz. - Panie przewodniczący! Chciałbym rozpocząć od podziękowań dla sprawozdawcy za świetnie wykonaną pracę i bardzo dobre sprawozdanie, oraz dla innych członków komisji, którzy go wspierali i pracowali z nim za to, że opracowali tak interesujące, pożyteczne i pozytywne sprawozdanie.Zunächst möchte ich dem Berichterstatter für seine ausgezeichnete Arbeit und den hervorragenden Bericht danken. Auch den übrigen Mitgliedern des Ausschusses, die ihn unterstützt und mit ihm diesen interessanten, nützlichen und positiven Bericht erarbeitet haben, danke ich sehr.
Przede wszystkim chcę podziękować za znakomitą współpracę w toku prac nad tą ważną sprawą.Zuallererst möchte ich meinen Dank für den ausgezeichneten Geist der Zusammenarbeit zum Ausdruck bringen, den wir alle während unserer Arbeit bei diesem sehr wichtigen Thema erfahren haben.
w imieniu grupy Verts/ALE. - (DE) Panie przewodniczący! Na początek chciałabym podziękować panu Solanie i pani Ferrero-Waldner za to, że tak dokładnie przygotowali się do tej wizyty i brali udział w konsultacjach i rozmowach z nami zarówno wcześniej, jak i później.im Namen der Verts/ALE-Fraktion. - Herr Präsident! Ich möchte mich eingangs sowohl bei Javier Solana als auch bei Frau Ferrero-Waldner für die gute Vorbereitung, den Austausch und den Dialog vor der Reise, aber auch in dem Zeitraum danach bedanken!
Na początku chciałbym serdecznie podziękować wszystkim moim koleżankom i kolegom posłom, którzy przyczynili się do powstania tego sprawozdania. Jest ono naszym wspólnym dziełem.Herr Präsident, ich möchte zunächst einmal all meinen Kolleginnen und Kollegen, die an diesem Bericht mitgearbeitet haben, meinen herzlichsten Dank aussprechen. Dies ist wahrlich ein gemeinsames Stück Arbeit.
Pragnę podziękować posłance Ayali Sender z całego serca za jej wkład w pracę nad problemem logistyki, kluczowym dla rozwoju zrównoważonego transportu.Ich möchte Frau Ayala Sender aufrichtig für ihren Beitrag zu diesen Fortschritten in der Logistik danken, die ein Schlüssel für die Entwicklung des nachhaltigen Verkehrs ist.
Zanim skończę chciałbym raz jeszcze podziękować sprawozdawcom za ich bardzo przydatny wkład.Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich nochmals den Berichterstattern für ihren äußerst nützlichen Beitrag danken.
Panie przewodniczący! Chciałabym podziękować poprzednim mówcom za ich wkład, a mojej koleżance posłance Christel Schaldemose za pracę włożoną w to zagadnienie.Herr Präsident! Ich möchte den vorherigen Rednern für ihre Beiträge und meiner Kollegin, Christel Schaldemose, für Ihre Arbeit zu diesem Thema danken.
Zgadzam się z tezami przedstawionymi w przedmiotowym sprawozdaniu i chciałbym na wstępie podziękować sprawozdawczyni oraz kontrsprawozdawcom za pierwszą strategię energetyczną od czasu wejścia w życie Traktatu z Lizbony.Ich stimme diesem Bericht zu und möchte an erster Stelle der Berichterstatterin und den Schattenberichterstattern für diese erste Energiestrategie seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon danken.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6569 zdań frazy podziękowanie.Znalezione w 2,733 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.