Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Tintenfleck   
    (  m)

Przykładowe zdania z "plama z atramentu", pamięć tłumaczeniowa

add example
Świadectwa sporządza się w jednym z tych języków i zgodnie z przepisami prawa krajowego państwa wywozu; jeśli są one sporządzone odręcznie, należy je wypełniać atramentem i drukowanymi literamiDas Formblatt ist nach den Rechtsvorschriften des Ausfuhrlandes in einer dieser Sprachen auszufüllen; wird es handschriftlich ausgefüllt, so muss dies mit Tinte in Druckschrift erfolgen
dpi, wydruk próbny, odcienie szarości, pojemniki z atramentami czarnym i kolorowymidpi, Entwurfsqualität, Graustufen, Schwarz-& Farbpatrone
Świadectwa są wypisywane maszynowo, albo ręcznie z użyciem atramentu i drukowanymi literamiSie ist maschinenschriftlich oder handschriftlich mit Tinte in Druckschrift auszufüllen
Odcienie szarości (pojemnik z atramentem czarnymGraustufen (schwarze Tintenpatrone
dpi, kolor, pojemniki z atramentami czarnym i kolorowymidpi, Farbe, Schwarz-& Farbpatrone
Wysoka jakość (pojemnik z atramentami kolorowymiHohe Qualität (Farbpatrone
dpi, wydruk próbny, kolor, pojemniki z atramentami czarnym i kolorowymidpi, Entwurfsqualität, Farbe, Schwarz-& Farbpatrone
Organy Państwa Członkowskiego przyjmują informacje przekazane za pomocą dowolnego czytelnego i zrozumiałego środka, łącznie z formularzami wypełnionymi atramentem lub ołówkiem kopiowym lub wyprodukowane przez techniki automatycznego przetwarzanie danychDie Behörden des Mitgliedstaates akzeptieren Informationen in jeder lesbaren und verständlichen Form einschließlich der mit Tinte oder nicht löschbarem Stift ausgefuellten oder mit automatischer Datenverarbeitungstechnik erstellten Formulare
odpady z produkcji, formowania i użycia atramentów, barwników, pigmentów, farb, lakierów, pokostuAbfälle aus der Herstellung, Zubereitung und Verwendung von Tinten, Farbstoffen, Pigmenten, Anstrichfarben und Lacken
W odniesieniu do tego zagadnienia niniejsze rozważania stanowią raczej reminiscencję wczesnych orzeczeń dotyczących dyskryminacji ze względu na płeć , w których wiele atramentu wylano przy próbach rozstrzygnięcia kontrowersyjnego pytania o to , jakie winno być właściwe źródło porównawcze dla kobiety ciężarnej 14 .Die Diskussion im vorliegenden Fall erinnert insoweit sehr an die frühe Rechtsprechung zur Diskriminierung wegen des Geschlechts , bei der die vertrackte Frage na ch der geeigneten Vergleichsperson für eine schwangere Frau zu weitschweifenden Ausführungen Anlass gab 14.
Erytrocyt polichromiczny: niedojrzały erytrocyt, w pośrednim stadium rozwoju, który nadal zawiera rybosomy i z tego względu może zostać odróżniony od dojrzałych, normochromicznych erytrocytów, dzięki plamom selektywnym dla rybosomówPolychromatischer Erythrozyt: unreifer Erythrozyt, der sich in seiner Zwischenstufe der Entwicklung befindet und noch Ribosomen enthält, so daß er sich mit Hilfe ribosomenselektiver Farbstoffe von reifen normochromatischen Erythrozyten unterscheiden läßt
mając na uwadze, że badania naukowe dostarczają nowych danych na temat medycznych i społecznych aspektów zdrowia psychicznego, mając jednak na uwadze, że wciąż występują istotne białe plamy, w związku z czym nie należy utrudniać wysiłków wkładanych w publiczne lub prywatne badania naukowe w dziedzinie medycyny, kumulując przeszkody administracyjne, często bardzo uciążliwe, lub nadmiernie ograniczając korzystanie z odpowiednich modeli tworzenia bezpiecznych i skutecznych lekówin der Erwägung, dass in der Forschung neue Daten über medizinische und soziale Aspekte der psychischen Gesundheit gewonnen werden, sowie in der Erwägung, dass es gleichwohl noch immer beträchtliche Lücken gibt und dafür gesorgt werden sollte, dass die öffentliche und private medizinische Forschung weder durch zahlreiche und häufig sehr hohe verwaltungstechnische Hürden noch durch allzu große Beschränkungen in Bezug auf den Einsatz von einschlägigen Modellen zur Entwicklung unbedenklicher und wirksamer Arzneimittel behindert wird
Właściwości fizyczne i morfologiczne: Powierzchnia soczewicy jest w kolorze brązowym lub brązowo-szarym z czarnymi punktami, w niektórych przypadkach może być pokryta plamami również w kolorze czarnym, które mogą pokrywać całą powierzchnięPhysische und morphologische Eigenschaften: Die Schale der Linsen ist kastanienfarben oder braun mit schwarzer Punktmusterung und weist gelegentlich eine ebenfalls schwarze Marmorierung auf, die sich auf die gesamte Schale erstrecken kann
sztuki uszkodzone oznaczają owoce z odbarwieniami na powierzchni lub plamami wyraźnie kontrastującymi z kolorem całości i mogącymi sięgać w głąb miąższu, w szczególności są to obicia, parch lub ciemne odbarwieniafleckige Einheiten: Früchte mit Verfärbungen an der Oberfläche oder Flecken, die sich von der Gesamtfarbe deutlich abheben und auch in das Fruchtfleisch eingedrungen sein können, namentlich Druckstellen, Schorf und dunkle Flecken
bez widocznych plam krwistych, z wyjątkiem małych i niezauważalnychfrei von sichtbaren Blutspuren, es sei denn, sie sind klein und unauffällig
Jest miękka w dotyku i przy degustacji; środek jest pokryty farszem, w którym wyróżnia się czerwony kolor pomidorów dokładnie wymieszanych z oliwą oraz, w zależności od zastosowanych składników, zieleń oregano i biel czosnku; widoczne są również białe plamy kawałków sera mozzarella ułożonych w różnych odległościach od siebie, zieleń listków świeżej bazylii mniej lub bardziej pociemniałej podczas pieczeniaSie ist beim Anfassen und im Biss weich; ihr Inneres hat einen Belag, auf dem das Rot der perfekt mit dem Öl vermischten Tomate und, je nach verwendeten Zutaten, das Grün des Oregano und das Weiß des Knoblauchs ins Auge fallen; ebenso das Weiß der Mozzarella in mehr oder weniger dicht beieinander liegenden Flecken und das durch das Garen mehr oder weniger dunkle Grün der Basilikumblätter
Należy unikać długotrwałego narażenia na silne światło słoneczne, lampy kwarcowe i inne źródła promieniowania ultrafioletowego. • Jeżeli niemożliwe jest uniknięcie narażenia na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe należy stosować krem ochronny z filtrem UV. • Jeżeli mimo to dojdzie do pojawienia się takich objawów jak gorączka, wysypka, świąd czy małe czerwone plamy na skórze, należy zasięgnąć porady lekarza odnośnie ewentualnego przerwania leczenia. • reakcja alergiczna po pierwszym podaniu lekuSie sollten es vermeiden, sich länger starkem Sonnenlicht, Höhensonnen oder anderen UV-Strahlungsquellen auszusetzen. Wenn es unmöglich ist, sich der Einwirkung von UV-Licht zu entziehen, sollten Sie eine Sonnencreme verwenden, um sich zu schützen. Sollte es trotzdem zu Fieber, Hautausschlag, Juckreiz, kleinen roten Flecken auf der Haut kommen, sollten Sie sich an Ihren Arzt wenden, da es gegebenenfalls erforderlich ist, die Behandlung abzubrechen. allergische Reaktionen nach der ersten Verabreichung dieses Arzneimittels
Żółta lub brunatna plama musi być niewidoczna lub bladsza niż plama uzyskana w równolegle przeprowadzonej próbie z ‧ ml roztworu kwasu arsenawego o stężeniu ‧ g/ml, do którego dodaje się ‧ ml czystego kwasu siarkowego i uzupełnionego wodą do ‧ ml oraz dodaje się ‧ krople chlorku cyny i ‧ ml ‧-procentowego roztworu jodku potasuDer braune bzw. gelbe Fleck muß quasi unsichtbar oder blasser sein als das Resultat aus einem Paralellversuch, der mit ‧ ml Arsenlösung (‧ g/ml) zusätzlich ‧ ml reine Schwefelsäure und mit Wasser auf ‧ ml aufgefuellt sowie unter Zugabe von zwei Tropfen Zinn ‧ chlorid und ‧ ml ‧ %iger Kaliumjodidlösung durchzuführen ist
mając na uwadze, że gwałtowne sztormy spowodowały rozprzestrzenianie się plam ropy, które zagroziły miejscowym społecznościom i środowisku naturalnemu, oraz mając na uwadze, że zanieczyszczenie ropą i siarką, oprócz powodowania ofiar w ludziach, mają również bezpośredni wpływ na florę i faunę, z możliwymi długotrwałymi skutkami jeśli chodzi ekologiczną jakość dotkniętych siedlisk przyrodniczychin der Erwägung, dass heftige Stürme zur Ausbreitung des ausgelaufenen Öls und zur Verseuchung der Küstengemeinden und der Umgebung geführt haben, und die Verschmutzung durch Öl und Schwefel nicht nur Menschenleben gefordert hat, sondern auch direkte Auswirkungen auf die Fauna und Flora hatte, mit möglichen langfristigen Folgen für die ökologische Qualität der betroffenen natürlichen Lebensräume
nego rozwoju TIK jest jednym z priorytetów politycznych UE , ale jednocześnie zwróciła uwagę na potrzebę zapełnienia białych plam na mapie Europy ( czyli regionów pozbawionych dostępu do łączności szerokopasmowej ) .Schließlich möchte ich noch einen letzten , für die Zukunft des Ausschusses ungemein wichtigen Punkt hervorh eben : Keine Politik und kein Pro-gramm können Wirkung entfalten , wenn wir uns nicht alle aktiv mit einbringen , als Multiplikatoren fungieren und für ein Feedback zu ihrer Durch-führung sorgen .
Każda czynność przemysłowa lub handlowa, stosująca lotne związki organiczne w urządzeniu do czyszczenia odzieży, mebli i podobnych dóbr konsumpcyjnych, z wyjątkiem ręcznego usuwania brudu i plam w przemyśle tekstylnym i odzieżowymJede industrielle oder gewerbliche Tätigkeit, bei der flüchtige organische Verbindungen in einer Anlage zur Reinigung von Kleidung, Heimtextilien und ähnlichen Verbrauchsgütern eingesetzt werden, mit Ausnahme der manuellen Entfernung von Flecken in der Textil- und Bekleidungsindustrie
Jeżeli jest to konieczne do oceny wpływu istniejących stref zanieczyszczonych w obrębie jednolitych części wód podziemnych, mogących stanowić zagrożenie dla osiągnięcia celów określonych w art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, w szczególności pochodzących ze źródeł punktowych i skażeń na powierzchni terenu, państwa członkowskie przeprowadzają dodatkową ocenę trendów odnoszących się do wykrytych zanieczyszczeń w celu potwierdzenia, że plamy zanieczyszczeń pochodzących ze skażonych miejsc nie rozszerzają się, nie powodują pogorszenia stanu chemicznego danej jednolitej części wód podziemnych lub grupy takich części oraz nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiskaZur Bewertung der Auswirkungen bestehender Schadstofffahnen in Grundwasserkörpern, die die Erreichung der Ziele des Artikels ‧ der Richtlinie ‧/‧/EG gefährden können, insbesondere der Schadstofffahnen, die aus punktuellen Schadstoffquellen und kontaminierten Böden stammen, nehmen die Mitgliedstaaten zusätzliche Trendermittlungen für festgestellte Schadstoffe vor, um sicherzustellen, dass sich die Schadstofffahnen aus kontaminierten Stellen nicht ausbreiten, nicht zu einer Verschlechterung des chemischen Zustands des Grundwasserkörpers oder der Gruppen von Grundwasserkörpern führen und keine Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen
Czyszczenie na sucho-Każda czynność przemysłowa lub handlowa, stosująca LZO w urządzeniu do czyszczenia odzieży, mebli i podobnych dóbr konsumpcyjnych, z wyjątkiem ręcznego usuwania brudu i plam w przemyśle tekstylnym i odzieżowymJede industrielle oder gewerbliche Tätigkeit, bei der flüchtige organische Verbindungen in einer Anlage zur Reinigung von Kleidung, Heimtextilien und ähnlichen Verbrauchsgütern eingesetzt werden, mit Ausnahme der manuellen Entfernung von Flecken in der Textil-und Bekleidungsindustrie
Preparat Raptiva jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z umiarkowaną lub ciężką przewlekłą (długotrwałą) łuszczycą plackowatą (chorobą powodującą czerwone, łuskowate plamy na skórzeRaptiva wird zur Behandlung Erwachsener mit mittelschwerer bis schwerer chronischer (Langzeit-) Psoriasis (Schuppenflechte) vom Plaque-Typ angewendet (eine Krankheit, die mit roten schuppigen Hautentzündungen einhergeht
wygląd powierzchni i barwa: produkt jest gładki lub lekko pomarszczony, kolor używanych osłonek jest jasnobrązowy lub ciemnobrązowy, na powierzchni osłonki dopuszczalne są oczka zaschniętego soku i plamy wynikające z niedowędzeniaAussehen der Oberfläche und Farbe: Das Produkt ist glatt oder leicht gefurcht, die Farbe der verwendeten Hülle ist hell- oder dunkelbraun; gegebenenfalls kann die Hülle Tropfen von eingetrocknetem Saft und Flecken vom Rauchvorgang aufweisen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 887254 zdań frazy plama z atramentu.Znalezione w 71,862 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.