Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Tintenfleck   
    (  m)

Przykładowe zdania z "plama z atramentu", pamięć tłumaczeniowa

add example
Żółta lub brunatna plama musi być niewidoczna lub bladsza niż plama uzyskana w równolegle przeprowadzonej próbie z ‧ ml roztworu kwasu arsenawego o stężeniu ‧ g/ml, do którego dodaje się ‧ ml czystego kwasu siarkowego i uzupełnionego wodą do ‧ ml oraz dodaje się ‧ krople chlorku cyny i ‧ ml ‧-procentowego roztworu jodku potasuDer braune bzw. gelbe Fleck muß quasi unsichtbar oder blasser sein als das Resultat aus einem Paralellversuch, der mit ‧ ml Arsenlösung (‧ g/ml) zusätzlich ‧ ml reine Schwefelsäure und mit Wasser auf ‧ ml aufgefuellt sowie unter Zugabe von zwei Tropfen Zinn ‧ chlorid und ‧ ml ‧ %iger Kaliumjodidlösung durchzuführen ist
Świadectwa sporządza się w jednym z tych języków i zgodnie z przepisami prawa krajowego państwa wywozu; jeśli są one sporządzone odręcznie, należy je wypełniać atramentem i drukowanymi literamiDas Formblatt ist nach den Rechtsvorschriften des Ausfuhrlandes in einer dieser Sprachen auszufüllen; wird es handschriftlich ausgefüllt, so muss dies mit Tinte in Druckschrift erfolgen
dpi, wydruk próbny, kolor, pojemniki z atramentami czarnym i kolorowymidpi, Entwurfsqualität, Farbe, Schwarz-& Farbpatrone
Wysoka jakość (pojemnik z atramentami kolorowymiHohe Qualität (Farbpatrone
Świadectwa są wypisywane maszynowo, albo ręcznie z użyciem atramentu i drukowanymi literamiSie ist maschinenschriftlich oder handschriftlich mit Tinte in Druckschrift auszufüllen
Organy Państwa Członkowskiego przyjmują informacje przekazane za pomocą dowolnego czytelnego i zrozumiałego środka, łącznie z formularzami wypełnionymi atramentem lub ołówkiem kopiowym lub wyprodukowane przez techniki automatycznego przetwarzanie danychDie Behörden des Mitgliedstaates akzeptieren Informationen in jeder lesbaren und verständlichen Form einschließlich der mit Tinte oder nicht löschbarem Stift ausgefuellten oder mit automatischer Datenverarbeitungstechnik erstellten Formulare
dpi, kolor, pojemniki z atramentami czarnym i kolorowymidpi, Farbe, Schwarz-& Farbpatrone
Odcienie szarości (pojemnik z atramentem czarnymGraustufen (schwarze Tintenpatrone
dpi, wydruk próbny, odcienie szarości, pojemniki z atramentami czarnym i kolorowymidpi, Entwurfsqualität, Graustufen, Schwarz-& Farbpatrone
odpady z produkcji, formowania i użycia atramentów, barwników, pigmentów, farb, lakierów, pokostuAbfälle aus der Herstellung, Zubereitung und Verwendung von Tinten, Farbstoffen, Pigmenten, Anstrichfarben und Lacken
Kolega z plamą keczupu na bluzce z C & A to mój przyjaciel FlickSimon::) Der Kollege mit dem Ketchup- Fleck auf dem Hemd, das ist mein Freund Flik
sztuki uszkodzone oznaczają owoce z odbarwieniami na powierzchni lub plamami wyraźnie kontrastującymi z kolorem całości i mogącymi sięgać w głąb miąższu, w szczególności są to obicia, parch lub ciemne odbarwieniafleckige Einheiten: Früchte mit Verfärbungen an der Oberfläche oder Flecken, die sich von der Gesamtfarbe deutlich abheben und auch in das Fruchtfleisch eingedrungen sein können, namentlich Druckstellen, Schorf und dunkle Flecken
W niniejszej opinii z inicjatywy własnej Komitet zamierza więc przeanalizować spójność przyszłej polityki regionalnej z przyszłą polityką rozwoju obszarów wiejskich w celu ograniczenia białych plam, bliżej przyjrzeć się proponowanym trzem głównych osiom przyszłej polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz zbadać aspekty uproszczenia administracyjnegoDer Ausschuss schlägt daher vor, im Rahmen dieser Initiativstellungnahme die Kohärenz zwischen der künftigen Regionalpolitik und der künftigen Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums zu untersuchen, um die Grauzonen einzugrenzen, den Vorschlag für die drei künftigen Schwerpunkte der Politik für die Entwicklung des ländlichen Raums zu vertiefen und die Elemente der administrativen Vereinfachung festzulegen
Jeżeli jest to konieczne do oceny wpływu istniejących stref zanieczyszczonych w obrębie jednolitych części wód podziemnych, mogących stanowić zagrożenie dla osiągnięcia celów określonych w art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, w szczególności pochodzących ze źródeł punktowych i skażeń na powierzchni terenu, państwa członkowskie przeprowadzają dodatkową ocenę trendów odnoszących się do wykrytych zanieczyszczeń w celu potwierdzenia, że plamy zanieczyszczeń pochodzących ze skażonych miejsc nie rozszerzają się, nie powodują pogorszenia stanu chemicznego danej jednolitej części wód podziemnych lub grupy takich części oraz nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiskaZur Bewertung der Auswirkungen bestehender Schadstofffahnen in Grundwasserkörpern, die die Erreichung der Ziele des Artikels ‧ der Richtlinie ‧/‧/EG gefährden können, insbesondere der Schadstofffahnen, die aus punktuellen Schadstoffquellen und kontaminierten Böden stammen, nehmen die Mitgliedstaaten zusätzliche Trendermittlungen für festgestellte Schadstoffe vor, um sicherzustellen, dass sich die Schadstofffahnen aus kontaminierten Stellen nicht ausbreiten, nicht zu einer Verschlechterung des chemischen Zustands des Grundwasserkörpers oder der Gruppen von Grundwasserkörpern führen und keine Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen
mając na uwadze, że badania naukowe dostarczają nowych danych na temat medycznych i społecznych aspektów zdrowia psychicznego, mając jednak na uwadze, że wciąż występują istotne białe plamy, w związku z czym nie należy utrudniać wysiłków wkładanych w publiczne lub prywatne badania naukowe w dziedzinie medycyny, kumulując przeszkody administracyjne, często bardzo uciążliwe, lub nadmiernie ograniczając korzystanie z odpowiednich modeli tworzenia bezpiecznych i skutecznych lekówin der Erwägung, dass in der Forschung neue Daten über medizinische und soziale Aspekte der psychischen Gesundheit gewonnen werden, sowie in der Erwägung, dass es gleichwohl noch immer beträchtliche Lücken gibt und dafür gesorgt werden sollte, dass die öffentliche und private medizinische Forschung weder durch zahlreiche und häufig sehr hohe verwaltungstechnische Hürden noch durch allzu große Beschränkungen in Bezug auf den Einsatz von einschlägigen Modellen zur Entwicklung unbedenklicher und wirksamer Arzneimittel behindert wird
Preparat Arava stosowany jest w leczeniu dorosłych osób z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów (choroba układu odpornościowego powodująca stan zapalny stawów) lub z aktywną postacią artropatii łuszczycowej (choroba powodująca występowanie czerwonych, łuszczących się plam na skórze oraz stan zapalny stawówArava wird zur Behandlung von Erwachsenen mit aktiver rheumatoider Arthritis (einer Immunkrankheit, die eine Gelenkentzündung verursacht) oder aktiver Psoriasis-Arthritis (einer Krankheit, die rote, schuppige Flecken auf der Haut und Gelenkentzündung verursacht) angewendet
Jak usunąć z dywanu plamy z czerwonego wina?Wie bekommst du Rotweinflecken aus deinem Teppich?
Należy upewnić się, czy ‧ g tego cynku umieszczone w aparacie opisanym poniżej wraz z ‧ ml czystego kwasu siarkowego i uzupełnione wodą do ‧ ml oraz z dodanymi dwiema kroplami chlorku cyny (II) i ‧ ml ‧-procentowego roztworu jodku potasu nie pozostawia plam na bibule rtęciowo-bromowej przynajmniej po dwóch godzinachSicherstellen, daß ‧ g dieses Zinks, das mit ‧ ml reiner, mit Wasser auf ‧ ml aufgefuellter Schwefelsäure unter Zugabe von zwei Tropfen Zinn ‧ chlorid und ‧ ml ‧ %iger Kaliumchloridlösung in das nachstehend beschriebene Gerät gegeben wurde, nach mindestens zwei Stunden keinen Flecken auf dem quecksilberbromidgetränkten Papier hinterlassen
Wiem, że to było dawno temu, lecz każdy naród musi rozliczyć się ze swoją historią, a Turcja nie rozliczyła się z tą krwawą plamą na karcie dziejów.Zwar ist das lange her, aber eine Nation muss sich ihrer Geschichte stellen, und bis jetzt hat die Türkei dieses blutige Kapitel ihrer Geschichte nicht aufgearbeitet.
wielopostaciowy), tkliwe, czerwono-sine guzy skóry (rumień guzowaty), ciężki stan z (wysoką) gorączką, obecnością czerwonych plam na skórze, bólem stawów i (lub) zakażeniem oczu (zespół Stevensa i Johnsona), ciężki stan z gorączką i obecnością pęcherzy na skórze/łuszczeniem się skóry (zespół Lyell’ a), punkcikowate wynaczynienia (małe purpurowo-czerwone wybroczynymultiforme), druckempfindlichen bläulich-roten Beulen auf der Haut (Erythema nodosum), schwerer Zustand mit (hohem) Fieber, roten Hautflecken, Gelenkschmerzen und/oder Entzündungen der Augen (Stevens-Johnson-Syndrom), schwerer Zustand mit Fieber und Hautblasen/Ablösung der Haut (Lyell-Syndrom), kleine purpurfarbene Flecken (Petechien
Jeżeli jest to konieczne do oceny wpływu istniejących stref zanieczyszczonych w obrębie jednolitych części wód podziemnych, mogących stanowić zagrożenie dla osiągnięcia celów określonych w art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, w szczególności pochodzących ze źródeł punktowych i skażeń na powierzchni terenu, Państwa Członkowskie przeprowadzają dodatkową ocenę trendów odnoszących się do wykrytych zanieczyszczeń w celu potwierdzenia, że plamy zanieczyszczeń pochodzących ze skażonych miejsc nie rozszerzają się, nie powodują pogorszenia stanu chemicznego danej jednolitej części wód podziemnych lub grupy takich części oraz nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiskaZur Bewertung der Auswirkungen bestehender Schadstofffahnen in Grundwasserkörpern, die die Erreichung der Ziele des Artikels ‧ der Richtlinie ‧/‧/EG gefährden können, insbesondere der Schadstofffahnen, die aus punktuellen Schadstoffquellen und kontaminierten Böden stammen, nehmen die Mitgliedstaaten zusätzliche Trendermittlungen für festgestellte Schadstoffe vor, um sicherzustellen, dass sich die Schadstofffahnen aus kontaminierten Stellen nicht ausbreiten, nicht zu einer Verschlechterung des chemischen Zustands des Grundwasserkörpers oder der Gruppen von Grundwasserkörpern führen und keine Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen
cm‧ całkowitej powierzchni w przypadku pozostałych wad, z wyjątkiem plam parcha gruszy i parcha jabłoni (Venturia pirina i V. inaequalis), którego łączna powierzchnia nie może przekraczać ‧,‧ cmsonstige Fehler bis zu einer Gesamtfläche von ‧ cm‧, ausgenommen Schorfflecken (Venturia pirina und V. inaequalis), die kumulativ nicht größer als ‧,‧ cm‧ sein dürfen
Czyszczenie na sucho-Każda czynność przemysłowa lub handlowa, stosująca LZO w urządzeniu do czyszczenia odzieży, mebli i podobnych dóbr konsumpcyjnych, z wyjątkiem ręcznego usuwania brudu i plam w przemyśle tekstylnym i odzieżowymJede industrielle oder gewerbliche Tätigkeit, bei der flüchtige organische Verbindungen in einer Anlage zur Reinigung von Kleidung, Heimtextilien und ähnlichen Verbrauchsgütern eingesetzt werden, mit Ausnahme der manuellen Entfernung von Flecken in der Textil-und Bekleidungsindustrie
Preparat Raptiva jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z umiarkowaną lub ciężką przewlekłą (długotrwałą) łuszczycą plackowatą (chorobą powodującą czerwone, łuskowate plamy na skórzeRaptiva wird zur Behandlung Erwachsener mit mittelschwerer bis schwerer chronischer (Langzeit-) Psoriasis (Schuppenflechte) vom Plaque-Typ angewendet (eine Krankheit, die mit roten schuppigen Hautentzündungen einhergeht
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 824372 zdań frazy plama z atramentu.Znalezione w 60,281 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.