Tłumaczenia na język niemiecki:

  • vorausbezahlen   
  • vorauszahlen   

Przykładowe zdania z "płacić z góry", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ponadto twierdzono, że płatność przeterminowana miała miejsce w związku z nieprzewidzianymi okolicznościami, jako że przedmiotowy klient zwykle płaci za towary z góry przed ich wysłaniemAußerdem sei die verspätete Zahlung auf unvorhergesehene Umstände zurückzuführen gewesen, normalerweise zahle der betreffende Abnehmer nämlich im Voraus vor Versendung der Ware
wzywa Komisję do wzmocnienia ochrony konsumentów w przypadku, gdy konsument ponosi wszelkie ryzyko umowne, na przykład płacąc z góry, a zwłaszcza w przypadku umów elektronicznychfordert die Kommission auf, für jene Fälle, in denen der Verbraucher alle vertraglichen Risiken übernimmt, indem er beispielsweise im Voraus bezahlt, insbesondere bei elektronischen Verträgen, den Verbraucherschutz zu verstärken
W zamian użytkownik płacił z góry na rzecz Italservice kwotę , która zmniejszała łączną wysokość rat uzgodnionych pomiędzy nim a IFIM , obniżając ją w większości przypadków do kwoty niewiele wyższej od koszt u rzeczy , oraz prowizję w wysokości 1 % wy płacaną konsultantowi .Der Nutzer zahl te als Gegenleistung im Voraus einen Betrag an Italservice , durch den der Gesamtbetrag der zwischen ihm und IFIM vereinbarten Leasinggebühren gesenkt wurde , so dass dieser Gesamtbetrag sich in den meisten Fällen auf einen Betrag reduzierte , der kaum über dem Preis des Gegenstands lag , zuzüglich einer Provision von 1 % , die einem Berater gezahlt wurde .
Przeważnie, jak ktoś bez bagażu melduje sie w hotelu, musi płacić z góryDas ist mir neu.Andernorts muss man im Voraus bezahlen, wenn man kein Gepäck hat
Płacę za cały rok z góry, OK?Ich bezahl schon mal für das ganze Jahr
w przypadkach określonych w pkt. a) wkłady należne w związku z operacją z tytułu art. ‧ ust. ‧ od państw członkowskich, które nie wpłaciły wkładu z góry, płacone są – po zatwierdzeniu przez zainteresowane państwa członkowskie – w ciągu ‧ dni od wysłania stosownego wezwania przez administratorain dem unter Buchstabe a) genannten Fall werden die Beiträge, die von den nicht im Voraus zahlenden Mitgliedstaaten für die Operation nach Artikel ‧ Absatz ‧ zu leisten sind, nach Billigung durch die betreffenden Mitgliedstaaten innerhalb von fünf Tagen, nachdem der Verwalter den betreffenden Abruf übermittelt hat, gezahlt
Spółka Farice hf. płaciła z góry corocznie obliczaną premię rynkowąFarice hf. zahlte einen jährlich berechneten marktüblichen Aufschlag im Voraus
Musimy także zadbać o przyjęcie przez państwa członkowskie procedur finansowych zapewniających, by pacjenci, zwłaszcza ubożsi, nie musieli zbyt wiele płacić z góry.Wir müssen außerdem dafür sorgen, dass die Mitgliedstaaten Finanzverfahren einrichten, um sicherzustellen, dass Patienten, besonders die ärmsten, nicht zu viel vorstrecken müssen.
płatności powinno się dokonywać w postaci płatności finansowych z góry, płatności zaliczkowych oraz płatności końcowego balansu, gdy cała kwota nie jest płacona w jednej racieDie Zahlungen erfolgen als Vorfinanzierung, Zwischenzahlung und Zahlung des Restbetrags, wenn der geschuldete Betrag nicht mit einer Einmalzahlung in voller Höhe ausgezahlt wird
Musimy współpracować aktywnie z państwami członkowskimi, aby zachęcać je do politycznego zaangażowania i wywierać presję z góry na rozwój funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej.Wir müssen aktiv mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um das politische Engagement zu erhöhen und Druck von oben zur Entwicklung der funktionellen Luftraumblöcke auszuüben.
w odpowiednich przypadkach powołuje grupy doradcze, których czas działania może być określony z górygegebenenfalls die Einrichtung beratender Gruppen für einen befristeten Zeitraum
Istnieją środki regresu prawnego, które są wystarczająco jasne i dostępne oraz opierają się na informacjach, które również są jasne i z góry dostępne.Es sind Rechtsgrundlagen vorhanden, die ausreichend klar und zugänglich sind sowie auf deutlichen und im Voraus zur Verfügung stehenden Informationen basieren.
Wskazane jest, aby umowa pomiędzy podmiotem zamawiającym a partnerem prywatnym określała z góry postępowanie w przypadku gdy podmiot z kapitałem mieszanym nie otrzyma w przyszłości żadnych dodatkowych zadań i/albo gdy powierzone mu obecnie zadania nie zostaną przedłużoneEs ist ratsam, dass der Vertrag zwischen dem öffentlichen Auftraggeber und dem privaten Partner von Anfang an festlegt, was zu geschehen hat, wenn das gemischtwirtschaftliche Unternehmen zukünftig keine öffentlichen Aufträge erhält bzw. bereits erteilte öffentliche Aufträge nicht verlängert werden
nie zawiera żadnych innych warunków, które mogłyby zostać wprowadzone przez wnioskodawcę poza warunkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu oraz w rozporządzeniu ustalającym z góry stawki dopłater umfasst keine anderen vom Antragsteller aufgeführten Bedingungen als die in der vorliegenden Verordnung und der Verordnung zur Vorausfestsetzung des Beihilfebetrags genannten
Zejdź z górnej lewej poprzeczki i zdobądź złoto. Wyjdź w prawo i do góry na drabinach i przebij się. Idź w poprzek na szczyt dopóki nie przejdziesz siedmiu lub ośmiu odcinków z prawej, następnie idź na dół. Jeśli pójdziesz na przód po przekątnej na lewo, to tam będą dwa fałszywe cegły. Zejdź na jedną, zostań w środku i kop na prawo. Teraz upuść sznury drabin, to prowadzi na dół i na lewoLassen Sie sich oben links herunterfallen, um ans Gold zu kommen. Gehen Sie nach rechts heraus, auf den Leitern die dort erscheinen. Gehen Sie bis nach oben und nach rechts, bis sie noch sieben oder acht Schritte vom Rand entfernt sind, und dann nach unten. Während Sie diagonal nach unten links gehen, stoßen Sie auf zwei falsche Steine. Fallen sie in den zweiten hinein, bleiben sie dann drin und graben sie sich nach rechts. Dann fallen Sie in eine Reihe von Leitern die nach unten links führen
Jeśli przewidziano ustalenie z góry refundacji dla słodu, refundacja do wywozu zrealizowanego w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku gospodarczego słodu będącego na składzie na końcu poprzedniego roku gospodarczego lub słodu uzyskanego z jęczmienia będącego na składzie w tym czasie, jest dostosowana na podstawie ceny progowej obowiązującej w ostatnim miesiącu poprzedzającego roku gospodarczegoIst für Malz eine vorherige Festsetzung der Erstattung vorgesehen worden, so erfolgt die Berichtigung der Erstattung bei in den ersten drei Monaten des Wirtschaftsjahres getätigten Ausfuhren von Malz, das sich am Ende des vorhergehenden Wirtschaftsjahres auf Lager befindet oder aus zu diesem Zeitpunkt auf Lager befindlicher Gerste gewonnen wurde, nach Maßgabe des für den letzten Monat des letztgenannten Wirtschaftsjahres geltenden Schwellenpreises
Kandydaci do pracy stanowiący potencjalne ryzyko, na przykład z powodu swojego zdjęcia w paszporcie, będą w razie wątpliwości z góry odrzucani przez przedsiębiorców.Bewerber, die möglicherweise ein Risiko in sich bergen, vielleicht schon aufgrund des Passbilds, werden im Zweifelsfall vom Arbeitgeber kaum mehr kontaktiert.
Z prawej do lewej, z dołu do góryRechts nach Links, Unten nach Oben
Kiedy poszukujemy sposobów ulepszenia standardów hodowli ryb, nie możemy mieć przyjętych z góry koncepcji, ale w celu uniknięcia ryzyka naruszenia równowagi w środowisku musimy rygorystycznie egzekwować kontrolę i stosowanie jak najbardziej precyzyjnych przepisów.Wir dürfen keine vorgefassten Meinungen haben, wenn wir nach Möglichkeiten suchen, um die Maßstäbe für die Fischzucht zu verbessern, aber wir müssen rigoros bei der Kontrolle und der Anwendung der Verordnungen sein, die so präzise wie möglich sein müssen, um die Gefahr der Beeinträchtigung des ökologischen Gleichgewichts zu vermeiden.
PMSP, który zostanie z góry złożony i zatwierdzony przez CHMP będzie kontynuowany do momentu wprowadzenia produktu Zavesca na rynek w poszczególnych państwach członkowskichDas PMS-Projekt wird weiterhin in der Form, in der es zuvor beim CHMP eingereicht und genehmigt worden ist, in allen Mitgliedsstaaten vor der Inverkehrbringung von Zavesca implementiert
Klauzule tajności UE nadaje się zgodnie z postanowieniami sekcji ‧; w przypadku dokumentów o klauzuli EU CONFIDENTIAL są one umieszczane u góry i na dole (wyśrodkowane) każdej stronyDie EU-Geheimhaltungsgrade sind in der in Abschnitt ‧ angegebenen Weise im Falle von als
Centralny plan ATM wymaga ogromnych zasobów, dlatego należy zapewnić możliwość korzystania - w razie konieczności - ze środków publicznych, przy czym wstępne inwestycje nie powinny być finansowane z góry przez użytkowników.Der ATM-Generalplan erfordert große Summen, daher muss es möglich sein, dort, wo es notwendig ist, eine öffentliche Finanzierung zu nutzen, und die Anfangsinvestition sollte nicht von den Nutzern vorfinanziert werden.
finansowanie z góry, które może być podzielone na kilka płatnościVorfinanzierung gegebenenfalls in mehreren Teilbeträgen
wrażliwy ekosystem morski oznacza dowolny ekosystem morski, którego integralność (tj. specyficzna struktura lub funkcjonowanie) może – zgodnie z najlepszymi dostępnymi informacjami naukowymi oraz zasadą ostrożności zostać zagrożona w wyniku istotnego niekorzystnego wpływu spowodowanego fizycznym kontaktem z narzędziami przydennymi w trakcie typowego wykonywania operacji połowowych, obejmujący między innymi rafy, góry podwodne, kominy hydrotermalne, żyjące w wodach zimnych koralowce lub kolonie gąbekempfindliches marines Ökosystem ein marines Ökosystem, dessen Unversehrtheit (d. h. dessen Struktur und Funktion) nach bestem wissenschaftlichem Kenntnisstand und unter Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips durch erhebliche schädliche Auswirkungen infolge der physischen Einwirkung von im Rahmen der normalen Fischereitätigkeit eingesetzten Grundfanggeräten gefährdet ist; zu diesen Systemen gehören unter anderem Riffe, Seeberge, hydrothermale Quellen, Kaltwasserkorallen und Tiefsee-Schwammriffe
Dla transakcji bezpośrednich nie stosuje się z góry żadnych ograniczeń co do wyboru kontrahentówBei endgültigen Käufen bzw. Verkäufen ist der Kreis der Geschäftspartner nicht von vornherein beschränkt
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 890796 zdań frazy płacić z góry.Znalezione w 83,397 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.