wymowa: IPA: ˈpwutnɔ

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Leinen   
  (Noun  n, neuter) []
   
  Stoff, der aus der Faser der Flachspflanze hergestellt wird.
 • Leinwand   
   
  Stoff, der aus der Faser der Flachspflanze hergestellt wird.
 • Linnen   
  (noun   )
   
  Stoff, der aus der Faser der Flachspflanze hergestellt wird.
 • Leinwandgewebe   
 • leinwand   

Pozostałe znaczenia:

 
tkanina o najprosztszym splocie (płóciennym), najczęściej z surowej lub bielonej przędzy;
 
tkanina rozpięta na ramie i zagruntowana, przeznaczona do malowania obrazów
 
obraz malowany na płótnie

Picture dictionary

Leinen, Linnen, Leinwand
Leinen, Linnen, Leinwand

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "płótno", pamięć tłumaczeniowa

add example
Istnieje kilka komend sterujących płótnemEs gibt mehrere Befehle für die Zeichenfläche
Kolor płótnaLeinwandfarbe
Zwolnione z należności celnych przywozowych są różnego rodzaju materiały takie jak sznury, słoma, płótno, papier i karton, drewno i tworzywa sztuczne, które są używane do mocowania i zabezpieczania, łącznie z ochroną przed wysoką temperaturą towarów podczas transportu z państwa trzeciego na obszar celny Wspólnoty, które ze swej natury nie służą do powtórnego użytkuVON DEN EINGANGSABGABEN BEFREIT SIND SEILE, STROH, PLANEN, PAPIER UND PAPPE, HOLZ, KUNSTSTOFFE UND ÄHNLICHE WAREN, DIE ZUM VERSTAUEN UND ZUM SCHUTZ-AUCH WÄRMESCHUTZ-VON WAREN WÄHREND IHRER BEFÖRDERUNG AUS EINEM DRITTLAND IN DAS ZOLLGEBIET DER GEMEINSCHAFT DIENEN UND NORMALERWEISE NICHT WIEDERVERWENDBAR SIND
Staffordshire Cheese różni się od innych odmian sera produkowanych w okolicznych hrabstwach z powodu specyfiki żywienia krów, mieszania kultur starterowych wykorzystywanych bakterii i rozmiaru płótna do produkcji sera, które nadają produktowi końcowemu szczególne właściwości i strukturęStaffordshire Cheese unterscheidet sich von den Käsesorten aus den angrenzenden Grafschaften wegen des besonderen Futters der Kühe, der verwendeten Mischung von Starterkulturen und der Größe des Käse mit der Tuchhülle, aufgrund deren das Endprodukt einen ganz eigenen Geschmack und die besondere Konsistenz entwickelt
Ser uformowany w płótnie wiesza się na haku, małe formowane sery wyciąga się z form, a tak powstałe kształty dojrzewają na drewnianej półce, której konstrukcja umożliwia odciekanie serwatkiDer in Tüchern geformte Käse wird an Haken aufgehängt, die geformten Käse werden aus den Modellen genommen und reifen auf hölzernen Regalen, die so konstruiert sind, dass die Molke abfließen kann
2 — Zajmując się od lat wykładnią pewnego wspólnotowego przepisu na podstawie odesłań prejudycjalnych mających bardzo różne pochodzenie i stan faktyczny , rzecznik generalny upodabnia się do malarza , który po uwiecznieniu na płótnie jakiegoś wizerunku ponownie ujmuje go z innego profilu lub w innej tonacji , gdyż zmieniło się światło , otoczenie lub jego nastrój .2 Über die Jahre aufgrund von Vorabentscheidungsersuchen , deren Herkunft und Sachverhalte sehr unterschiedlich sind , mit der Auslegung einer Gemeinsch aftsvorschrift konfrontiert , ähnelt der Generalanwalt einem Maler , der ein Motiv , nachdem er es auf der Leinwand festgehalten hat , mit anderen Umrissen und Farbtönen erneut einfängt , da sich das Licht , die Umgebung oder sein Gemütszustand verändert haben .
Komenda czyść usuwa wszystkie rysunki z płótna. Pozostałe rzeczy zostają: pozycja i kąt ruchu żółwia, kolor płótna, widoczność żółwia, i rozmiar płótna. czyść może być użyta za pomocą skrótu csMit lösche entfernen Sie alle Zeichnungen von der Zeichenfläche. Alle anderen Einstellungen bleiben erhalten: Die Position und die Bewegungsrichtung der Schildkröte, ob die Schildkröte sichtbar ist und Farbe und Größe der Zeichenfläche
Podnieś płótnoEntfernen Sie die Plane
Płótno, tkanina sieciowa lub jakikolwiek inny materiał może zostać przymocowywany do dolnej części worka włoka w celu zmniejszenia lub zapobiegania uszkodzeniomSegeltuch, Netzwerk oder anderes Material darf an der Unterseite des Steerts angebracht sein, um Beschädigungen zu mindern oder zu verhüten
Dla konfekcjonowanych wyrobów włókienniczych, do których umieszczony jest odsyłacz do niniejszej uwagi wprowadzającej, materiały włókiennicze, za wyjątkiem podszewek i płótna krawieckiego, które nie spełniają warunków reguły podanej w kolumnie ‧ wykazu dla danego wyrobu konfekcjonowanego, mogą być wykorzystywane, pod warunkiem że są klasyfikowane pod inną pozycją niż produkt i że ich wartość nie jest większa o więcej niż ‧ % od ceny ex-works produktuWird in der Liste auf diese Bemerkung verwiesen, so können textile Vormaterialien (ausgenommen Futter und Einlagestoffe), die nicht die Regel erfüllen, die in Spalte ‧ der Liste für die betreffenden Konfektionswaren vorgesehen ist, dennoch verwendet werden, vorausgesetzt, dass sie zu einer anderen Position gehören als das hergestellte Erzeugnis und ihr Wert ‧ v. H. des Ab-Werk-Preises des hergestellten Erzeugnisses nicht überschreitet
Ser uformowany w płótnie wiesza się na haku, a następnie układa na półce, której konstrukcja umożliwia odciekanie serwatkiDer in dem Tuch geformte Käse wird an Haken aufgehängt und später auf ein Brett gelegt, das so konstruiert ist, dass die Molke abfließen kann
Kawałki pakowane po co najmniej ‧ gramów mogą nie wykazywać śladów nacierania mieszanką morge, pod warunkiem że zawsze posiadają część ziarnistej skórki, na której widoczne są jeszcze ślady odbitego płótna lub formyBei abgepackten Portionen unter ‧ g kann die Schmiere entfernt werden, wenn ein Stück gekörnte Rinde erhalten bleibt, auf der sich der Abdruck des Tuchs oder der Form abzeichnet
Do dolnej części worka włoka można przymocować płótno, tkaninę sieciową lub jakikolwiek inny materiał w celu zminimalizowania uszkodzeń lub zapobiegania imSegeltuch, Netzwerk oder anderes Material darf an der Unterseite des Steerts angebracht sein, um Beschädigungen zu mindern oder zu verhüten
Płótna mogą być zapisywane jako obraz lub drukowaneDie Zeichenfläche kann als Bild gespeichert oder ausgedruckt werden
Za pomocą komendy przeskaluj_ tło można ustawić rozmiar płótna. Komenda przyjmuje jako argumenty wejściowe liczby X i Y, gdzie X jest nową szerokością płótna w pikselach, a Y jest nową wysokością płótna w pikselach. przeskaluj_ tło może być użyte za pomocą skrótu ptMit dem Befehl papiergröße stellen Sie die Größe der Zeichenfläche ein. Als Eingabewert sind X und Y erforderlich, dabei ist X die neue Breite in Pixeln und Y die neue Höhe der Zeichenfläche in Pixeln. papiergröße kann als pg abgekürzt werden
Wartość kontrolująca efekt wygładzania ołówka na płótnieDieser Wert legt den glättenden Effekt des Stiftes auf der Leinwand fest
Przy pomocy komendy zawijaj można wyłączyć zawijanie płótna. Oznacza to, że żółw może wyjść poza płótno i zgubić się. Znaczenie terminu zawijania znajduje się w słownikuMit dem Befehl umbruchaus schalten Sie für die Zeichenfläche den Umbruch aus. Das kann dazu führen, dass sich die Schildkröte über den Rand der Zeichenfläche hinausbewegt und verloren geht.Im Glossar finden Sie mehr über die Bedeutung von Umbruch
Komenda kolor_ tła ustawia kolor płótna. kolor_ tła przyjmuje kombinację RGB jako argument wejściowy. kolor_ tła może być użyty za pomocą skrótu ktpapierfarbe setzt die Farbe der Zeichenfläche. papierfarbe braucht eine RGB-Kombination als Eingabewert. papierfarbe kann als pf abgekürzt werden
środek przesuwa żółwia na środek płótnamitte bewegt die Schildkröte in die Mitte der Zeichenfläche
Jeżeli w wykazie dokonuje się odesłania do niniejszej uwagi, materiały włókiennicze (z wyjątkiem podszewek i płótna krawieckiego), które nie spełniają warunków reguły podanej w kolumnie ‧ wykazu dla danego produktu konfekcjonowanego, mogą być wykorzystywane, pod warunkiem że są klasyfikowane w pozycji innej niż produkt, a ich wartość nie przekracza ‧ % ceny ex-works produktuWird in der Liste auf diese Bemerkung verwiesen, so können textile Vormaterialien (ausgenommen Futter und Einlagestoffe), die nicht die Regel erfüllen, die in Spalte ‧ der Liste für die betreffenden Konfektionswaren vorgesehen ist, dennoch verwendet werden, vorausgesetzt, dass sie zu einer anderen Position gehören als das hergestellte Erzeugnis und ihr Wert ‧ v. H. des Ab-Werk-Preises des hergestellten Erzeugnisses nicht überschreitet
Komendy do zarządzania płótnemBefehle für die Zeichenfläche
Aby ułatwić odprowadzenie serwatki oraz wygładzenie skórki, sery owija się w bawełniane płótnoUm das Ablaufen der Molke zu erleichtern und die Rinde zu glätten, wird der Käse in Baumwolltücher eingewickelt
pisz każe żółwiowi pisać podany tekst na płótnie. pisz przyjmuje jako argumenty wejściowe liczy i łańcuchy znaków. Używając symbolu + można napisać kilka liczb i łańcuchów znaków. Oto mały przykładMit dem Befehl drucke schreibt die Schildkröte Text auf die Zeichenfläche. drucke braucht Zahlen und Zeichenketten als Eingabewert. Sie können auch mehrere Zahlen und Zeichenketten mit dem Symbol + verbinden, wie das folgende kleine Beispiel zeigt
idźx powoduje przesunięcie żółwia do pozycji X pikseli od lewej strony płótna, podczas gdy wysokość pozostaje bez zmianyMit dem Befehl gehex bewegt sich die Schildkröte auf X Pixel vom linken Rand der Zeichenfläche, bleibt dabei aber auf gleicher Höhe
idźy powoduje przesunięcie żółwia do pozycji Y pikseli od góry płótna, podczas gdy odległość od lewego brzegu pozostaje bez zmianMit dem Befehl gehey bewegt sich die Schildkröte auf Y Pixel vom oberen Rand der Zeichenfläche, bleibt dabei aber auf gleicher Entfernung vom linken Rand der Zeichenfläche
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 60 zdań frazy płótno.Znalezione w 0,302 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.