Tłumaczenia na język niemiecki:

  • fluviatiles sediment   

Pozostałe znaczenia:

 
... pelagiczne, w dnie mórz głębokich
 
wioski rybackie
 
... glacjalne; powstają z materiału przyniesionego przez lodowiec lub lądolód
 
... litoralne, powstałe w morskich wodach przybrzeżnych
 
... limniczne powstałe na dnie jeziora
 
... nerytyczne, powstałe w dnie płytkich mórz
 
... abysalne, głębin morskich
 
... terrygeniczne, morskie powstałe z materiału przyniesionego z lądu
 
... limniczne lub jeziorne (jezierne)
 
... glacyfluwialne; powstają z tajania lodowca lub lądolodu
 
... paraliczne; powstałe w zatokach, zalewach i lagunach oraz w jeziorach nadbrzeżnych

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (25)

akumulacja osadówablagerung von sediment
czynny osadBelebtschlamm
fermentacja osadów ściekowychSchlammfaulung
granica faz osad-wodasediment wasser grenzflaeche
kompost z osadów ściekowychMüll-Klärschlamm-Kompost
oczyszczanie osadów ściekowychSchlammbehandlung
osadRückstand; Ablagerung; Belag; Absatz; Bodensatz; Anflug; Relikt; Sediment; Satz; Depot; Ansatz; Überrest; Niederschlag; Rest; schlamm
osad bentosowyGewässerboden
osad czynnybelebtschlamm; Belebtschlamm; aktivierter Schlamm; belebter Schlamm; biologischer Schlamm
osad filtracyjnyfilterkuchen; Filterrückstand
osad filtracyjny (cukier trzcinowy)filterschlamm (rohrzucker)
osad nazębnyZahnbelag
osad odwodnionyentwässerter Schlamm
osad ściekowyklaerschlamm; Klärschlamm
osad wtórnyRestklärschlamm
osadaAnsiedlung; Weiler; Kolonie; Niederlassung; Siedlung; Ansiedelei
osady morskieMeeressediment
osady ściekoweAbwasserschlamm; klärschlamm; Schlamm
osady ściekowe przefermentowaneFaulschlamm
osady z oczyszczaniaSchlammbeseitigung
osadzanie osaduverunreinigung
przenoszenie osadówFeststofftransport
resuspensja osaduSedimentmobilisierung
spopielanie osadów ściekowychSchlammverbrennung
stabilizacja osaduSchlammstabilisierung

Przykładowe zdania z "osady", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przed wstrząśnięciem Gardasil może wyglądać jako klarowny płyn z białym osademVor dem Schütteln kann Gardasil möglicherweise als klare Flüssigkeit mit einem weißen Niederschlag vorliegen
Ponadto w dyrektywie nie ma wzmianki o innych popularnych zastosowaniach osadów , na przykład wleśnictwie .Außerdem werden in der Richtlinie andere verbreitete Formen der Ausbringung auf Flächen , so etwa in der Forstwirtschaft , nicht erwähnt .
Dokumentacja dotyczącą dostarczania wytłoczyn, osadu winiarskiego oraz wina do gorzelni powinna wskazywać, czy gorzelnia znajduje się w tym samym Państwie Członkowskim co producent, czy w innym Państwie CzłonkowskimBei der Erbringung des Nachweises über die Lieferung des Traubentresters, Weintrubs und Weins an die Brenner ist danach zu unterscheiden, ob der Brenner im selben Mitgliedstaat wie der Erzeuger oder in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen ist
dla alkoholu surowego uzyskanego z wina i osadu drożdżowego winiarskiego: ‧,‧ EUR/% obj./hlfür Rohalkohol aus Wein und Weintrub: ‧,‧ EUR/%vol/hl
c/czas trwania fermentacji mającej na celu stworzenie musującego cuvee oraz obecność cuvee w osadzie wynosił co najmniej ‧ dnidie Dauer der Gärung, durch die in der Cuvée Kohlensäure entwickelt werden soll, und die Dauer der Nichttrennung der Cuvée vom Trub mindestens ‧ Tage beträgt
Opracowanie lub zmiana prawodawstwa w sprawie odpadów, obejmujące, między innymi, odpady z budowy i rozbiórki, osady ściekowe[‧], odpady niszczące biologicznie, opakowania[‧]Ausarbeitung oder Überarbeitung von Rechtsvorschriften für Abfälle, unter anderem Bau-und Abbruchabfall, Klärschlamm, biologisch abbaubare Abfälle, Verpackungen, Batterien und die Abfallverbringung; Klärung des Unterschieds zwischen Abfall und Nicht-Abfall und Ausarbeitung angemessener Kriterien für eine detailliertere Ausgestaltung der Anhänge IIA und IIB der Rahmenrichtlinie über Abfälle
Osady są określone jako jedne z następujących odpadów zgodnie z europejskim wykazem odpadów (jak określono w decyzji Komisji ‧/‧/WE zmieniającej decyzję ‧/‧/WEAls Schlämme im Sinne des Abfallverzeichnisses (gemäß der Entscheidung ‧/‧/EG der Kommission zur Änderung der Entscheidung ‧/‧/EG gelten folgende Abfälle
przekraczają odnośne środowiskowe normy jakości określone zgodnie z art. ‧ pkt ‧ dyrektywy ‧/‧/WE i załącznikiem V do tej dyrektywy w przybrzeżnych, przejściowych lub terytorialnych częściach wód przylegających do regionu lub podregionu morskiego, w wodzie, osadach lub w faunie i florze; i/lubin Küsten- oder Hoheitsgewässern, die an die Meeresregion oder-unterregion angrenzen, die einschlägigen Umweltqualitätsnormen gemäß Artikel ‧ Nummer ‧ und Anhang V der Richtlinie ‧/‧/EG überschreiten, sei es in Wasser, Sedimenten oder Biota, und/oder
Państwo Członkowskie nie udziela zezwolenia dla produktu biobójczego, jeżeli przewidywane stężenie substancji czynnej, substancji potencjalnie niebezpiecznej, metabolitów, produktów redukcji lub reakcji, po użyciu produktu biobójczego w proponowanych warunkach użytkowania w wodach powierzchniowych lub ich osadachDer Mitgliedstaat läßt das betreffende Biozid-Produkt nicht zu, wenn die vorhersehbare Konzentration des Wirkstoffs oder eines bedenklichen Stoffs oder einschlägiger Stoffwechsel-, Abbau-oder Reaktionsprodukte nach Verwendung des Biozid-Produkts unter den vorgeschlagenen Verwendungsbedingungen in Oberflächenwasser oder seinen Sedimenten
Minimalna zawartość alkoholu w Hefebrand lub napoju spirytusowym na osadzie drożdżowym wynosi ‧ % objDer Mindestalkoholgehalt von Hefebrand oder Brand aus Trub beträgt ‧ % vol
Nazwa handlowa Hefebrand lub napoju spirytusowego na osadzie drożdżowym jest uzupełniana przez nazwę użytego surowcaDie Verkehrsbezeichnung Hefebrand oder Brand aus Trub wird durch die Bezeichnung des verwendeten Ausgangsstoffs ergänzt
PRZED PODANIEM PREPARATU RISPOLEPT CONSTA MOŻE BYĆ KONIECZNE WSTRZĄŚNIĘCIE LEKU W ZWIĄZKU Z MOŻLIWOŚCIĄ PONOWNEGO POJAWIENIA SIĘ OSADU PO SPORZĄDZENIU ZAWIESINYDA SICH DIE SUSPENSION NACH DER HERSTELLUNG MIT DER ZEIT ABSETZEN KANN, IST VOR DER VERABREICHUNG EINE ERNEUTE SUSPENDIERUNG NOTWENDIG
Roztwór, w którym wytrącił się osad, należy wyrzucićLösungen, die einen Niederschlag enthalten, müssen entsorgt werden
Inwestycje związane z zarządzaniem środowiskiem wód śródlądowych przeprowadzane w celu zwiększenia możliwościpołowowych , takie jak wycinanie trzciny i usuwanie osadu z jeziora , nie kwalifikują się na mocy art . 33 EFR .Für Investitionen im Bereich des Umweltmanagements von Binnengewässern , die auf eine Verbesserung der Fangmöglichkeiten abzielen , wie das Schneiden von Reet und das Entschlammen von Seen , können nach Artikel 33 EFF-VOkeine Zuschüsse gewährt werden .
alkohol surowy z wina i osadów winiarskich ‧ euroRohalkohol aus Wein und Weintrub ‧ EUR
Obowiązujący zakaz nadmiernego tłoczenia winogron, zacieru i osadu winiarskiego okazał się skuteczny, jeśli chodzi o gwarantowanie jakości w produkcji wina i zapobieganie ewentualnym nadużyciomDas geltende Verbot für das vollständige Auspressen von Weintrauben, von Maische und von Weintrub hat sich bewährt, um die Qualität der Weinerzeugnisse zu gewährleisten und eventuellen Missbrauch zu vermeiden
W przypadku sadz morskich bada się trzy gatunki różnych taksonów organizmów żyjących w osadachIm Fall von Meereskäfigen werden drei Arten im Sediment lebender Organismen aus verschiedenen Taxa untersucht
Spłukać ścianki zlewki następnymi ‧ ml roztworu winianu w celu rozpuszczenia pozostałości osaduDann lässt man weitere ‧ ml Ammoniumtartratlösung die Wandungen des Fällungsglases hinablaufen, um alle Reste des Niederschlags zu lösen
Jeżeli osadu nie udaje się oddzielić, jego gęstość można zwiększyć przez dodanie porcji ‧ ml ‧ % roztworu chlorku żelaza, powtarzane w razie potrzebyWenn der Schlamm sich nicht absetzt, kann sein Absetzverhalten durch gegebenenfalls wiederholte Zugabe von je ‧ ml einer ‧%igen Eisen(III)chloridlösung verbessert werden
obaw o organizmy żyjące w osadach w czterech miejscach (jedno miejsce produkcji kadmu jako metalu, dwa miejsca produkcji pigmentów zawierających kadm i jedno miejsce prowadzenie recyklingu kadmu) oraz w czterech scenariuszach usuwania (jedna spalarnia odpadów komunalnych, ‧ składowiska odpadów komunalnych), jeżeli do poprawy przyswajalności używa się najniższego regionalnego ‧tego percentyla regionów UE (niemieckie dane dotyczące trzech systemów rzecznych) z bazy danych lotnych siarczków kwasuBedenken hinsichtlich Sedimentlebewesen an vier Standorten (eine Cadmiummetallproduktionsstätte, zwei Cadmiumpigmentproduktionsstätten und ein Cadmiumrecyclingbetrieb) und bei vier Entsorgungsszenarios (eine Verbrennung von Siedlungsabfällen, drei Siedlungsabfalldeponien), wenn das niedrigste ‧. Perzentil der Regionen in der EU (deutsche Daten zu drei Flusseinzugsgebieten) aus der AVS-Datenbank für die Berichtigung der Bioverfügbarkeit verwendet wird
Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania pozajelitowego, należy obejrzeć produkt Lucentis przed podaniem, sprawdzając czy nie doszło do wytrącenia osadu i przebarwieniaWie alle Parenteralia sollte Lucentis vor der Anwendung visuell auf Verfärbungen und Schwebstoffe untersucht werden
mając na uwadze, że obawy dotyczące związku między produkcją bioenergii (początkowo bioetanolem i biodieselem) a wzrostem cen zbóż i żywności na rynkach światowych nie odnoszą się do produkcji biogazu z wykorzystaniem nawozu zwierzęcego, osadów, odpadów organicznych i produktów ubocznych z upraw nienadających się do produkcji żywności i paszy, a bezpieczne przetwarzanie tych składników jest w każdym wypadku koniecznein der Erwägung, dass Bedenken betreffend den Zusammenhang zwischen der Erzeugung von Bioenergie (vor allem Bioethanol und Biodiesel) und dem Anstieg der Weltmarktpreise für Getreide und Nahrungsmittel nicht für die Erzeugung von Biogas aus Dung, Gülle, organischen Abfällen und für Nahrungs- oder Futtermittelzwecke ungeeigneten Nebenprodukten bestimmter Kulturpflanzen gelten und dass die Behandlung dieser Stoffe in jedem Fall unter sicheren Bedingungen erfolgen muss
wzywa Komisję i państwa członkowskie do zagwarantowania, aby zakładanie biogazowni oraz uzyskiwanie zezwoleń na wykorzystywanie odpadów organicznych i osadów nie było utrudniane niepotrzebnie przedłużającymi się procedurami i przepisami administracyjnymifordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf sicherzustellen, dass der Bau von Biogasanlagen und die Ausstellung von Genehmigungen für die Verwendung von organischen Abfällen und Gülle nicht durch unnötig langwierige Verwaltungsverfahren und komplizierte Regelungen behindert werden
stosowanie w winach wytrawnych, oraz w ilościach nieprzekraczających ‧ %, świeżych osadów, które są zdrowe i nierozcieńczone oraz zawierają drożdże pozostałe z niedawnego procesu produkcji wytrawnego winain trockenen Weinen Verwendung- bis zu einem Grenzwert von ‧ % der Menge- von frischen, gesunden und nicht verdünnten Weinhefen, die Hefen aus der jüngsten Bereitung trockener Weine enthalten
Komisja wprowadza jasne i przejrzyste procedury tworząc racjonalny i ukierunkowany system przekazywania przez państwa członkowskie informacji na temat substancji priorytetowych, co wesprze wspólnotowy proces decyzyjny i umożliwi ustanowienie w przyszłości zharmonizowanych norm jakości środowiska dla osadów oraz fauny i flory, a także dodatkowych kontroli emisjiDie Kommission richtet klare und transparente Verfahren zur Schaffung eines gestrafften und zielgerichteten Rahmens für die Übermittlung von Informationen über prioritäre Stoffe durch die Mitgliedstaaten ein, auf die sich die Entscheidungsfindung der Gemeinschaft stützt und die die künftige Festlegung harmonisierter Umweltqualitätsnormen für Sedimente und Biota sowie zusätzlicher Emissionsbegrenzungen ermöglichen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 848 zdań frazy osady.Znalezione w 0,673 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.