Tłumaczenia na język niemiecki:

  • fluviatiles sediment   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (25)

akumulacja osadówablagerung von sediment
czynny osadBelebtschlamm
fermentacja osadów ściekowychSchlammfaulung
granica faz osad-wodasediment wasser grenzflaeche
kompost z osadów ściekowychMüll-Klärschlamm-Kompost
oczyszczanie osadów ściekowychSchlammbehandlung
osadRückstand; Ablagerung; Belag; Absatz; Bodensatz; Anflug; Relikt; Sediment; Satz; Depot; Ansatz; Überrest; Niederschlag; Rest; schlamm
osad bentosowyGewässerboden
osad czynnybelebtschlamm; Belebtschlamm; aktivierter Schlamm; belebter Schlamm; biologischer Schlamm
osad filtracyjnyfilterkuchen; Filterrückstand
osad filtracyjny (cukier trzcinowy)filterschlamm (rohrzucker)
osad nazębnyZahnbelag
osad odwodnionyentwässerter Schlamm
osad ściekowyklaerschlamm; Klärschlamm
osad wtórnyRestklärschlamm
osadaAnsiedlung; Weiler; Kolonie; Niederlassung; Siedlung; Ansiedelei
osady morskieMeeressediment
osady ściekoweAbwasserschlamm; klärschlamm; Schlamm
osady ściekowe przefermentowaneFaulschlamm
osady z oczyszczaniaSchlammbeseitigung
osadzanie osaduverunreinigung
przenoszenie osadówFeststofftransport
resuspensja osaduSedimentmobilisierung
spopielanie osadów ściekowychSchlammverbrennung
stabilizacja osaduSchlammstabilisierung

Przykładowe zdania z "osady", pamięć tłumaczeniowa

add example
PRZED PODANIEM PREPARATU RISPOLEPT CONSTA MOŻE BYĆ KONIECZNE WSTRZĄŚNIĘCIE LEKU W ZWIĄZKU Z MOŻLIWOŚCIĄ PONOWNEGO POJAWIENIA SIĘ OSADU PO SPORZĄDZENIU ZAWIESINYDA SICH DIE SUSPENSION NACH DER HERSTELLUNG MIT DER ZEIT ABSETZEN KANN, IST VOR DER VERABREICHUNG EINE ERNEUTE SUSPENDIERUNG NOTWENDIG
Należy zmierzyć stężenie tlenu i/lub potencjał redoks w wodzie i w powierzchniowej warstwie osadu, aby wykazać istnienie warunków aerobowe, chyba że jest to oczywiste na podstawie oceny wyglądu i historycznych doświadczeń dotyczących miejscaDie Sauerstoffkonzentration und/oder das Redoxpotenzial in Wasser und in der Sedimentoberfläche sollten gemessen werden, um die aerobe Qualität der Proben nachzuweisen, wenn diese nicht aufgrund des Aussehens oder bereits vorliegender Erfahrungen mit der Entnahmestelle offensichtlich bzw. bekannt sind
może on także obejmować odchody zwierzęce, pozostałości z gospodarstw rybackich oraz osady ściekowehierunter können auch Dung, Abfälle aus Fischzuchtanlagen und Klärschlamm fallen
a/użycie w winach wytrawnych, w ilości nie przekraczającej ‧% świeżego drożdżowego osadu winiarskiego, który jest zdrowy i nierozcieńczony oraz zawiera drożdże pochodzące z ostatniej produkcji win wytrawnychin trockenen Weinen Verwendung-bis zu einem Grenzwert von ‧ % der Menge-von frischen, gesunden und nicht verdünnten Weinhefen, die Hefen aus der jüngsten Bereitung trockener Weine enthalten
Kiedy osadu nie udaje się oddzielić, jego gęstość można zwiększyć przez dodanie porcji ‧ ml ‧-procentowego roztworu chlorku żelaza, powtarzane w razie potrzebyWenn der Schlamm sich nicht absetzt, kann sein Absetz-und Eindickverhalten durch gegebenenfalls wiederholte Zugabe von je ‧ ml einer ‧ % igen Eisen(III)chloridlösung verbessert werden
Należy podać informacje dotyczące żywotności/dynamiki populacji w systemach naturalnych osadów/wodnych zarówno w warunkach dostępu światła jak i bez dostępu światłaEs sind Angaben zur Lebensfähigkeit/Populationsdynamik bei natürlichen Sediment-/Wassersystemen sowohl unter dunklen als auch belichteten Bedingungen mitzuteilen
Oczyszczenie z tych osadów zbiorników będzie bardzo kosztowne, a i metod brakuje.Die Gewässer von diesen Ablagerungen zu reinigen wird sehr teuer, und es fehlt die Technologie dafür.
celem niniejszej dyrektywy jest wprowadzenie przepisów regulujących wykorzystywanie osadu ściekowego w rolnictwie, w taki sposób, by zapobiec jego szkodliwemu oddziaływaniu na glebę, roślinność, zwierzęta i ludzi, zachęcając jednocześnie do prawidłowego wykorzystania osaduDiese Richtlinie bezweckt, die Verwendung von Klärschlamm in der Landwirtschaft so zu regeln, daß schädliche Auswirkungen auf Böden, Vegetation, Tiere und Menschen verhindert und zugleich eine ordnungsgemäße Verwendung von Klärschlamm gefördert werden
Jeśli roztwór jest mętny lub zawiera osad, nie należy go podawaćSollte die Lösung trüb sein oder Ausfällungen aufweisen, darf sie nicht verwendet werden
stosowanie w winach wytrawnych, oraz w ilościach nieprzekraczających ‧ %, świeżych osadów, które są zdrowe i nierozcieńczone oraz zawierają drożdże pozostałe z niedawnego procesu produkcji wytrawnego winain trockenen Weinen Verwendung- bis zu einem Grenzwert von ‧ % der Menge- von frischen, gesunden und nicht verdünnten Weinhefen, die Hefen aus der jüngsten Bereitung trockener Weine enthalten
W kolumnie Rodzaj odpadów przed unieszkodliwieniem należy podać rodzaj odpadów przed wykonaniem jakiegokolwiek etapu unieszkodliwiania, np. łuski, osady z klarowania materiału wejściowego, ciecz wysoko lub średnio aktywnaIn der Spalte Abfallart vor Konditionierung ist die Abfallart vor jeglicher Konditionierung anzugeben, z. B. Hülsen, Feed-Klärschlamm, hoch- oder mittelaktive Flüssigkeiten
Nie stosować leku Caelyx jeśli widoczne jest wytrącenie osadu lub widoczne są jakiekolwiek nierozpuszczalne zanieczyszczeniaSie dürfen Caelyx nicht verwenden, wenn Sie Anzeichen von Ausfällungen oder Fremdpartikeln bemerken
Ta faza kondycjonowania wstępnego powinna uchronić pomiar przed wpływem osadów nagromadzonych w układzie wydechowym w poprzednim badaniuMit der Vorkonditionierungsphase soll zudem verhindert werden, dass die aktuelle Messung durch aus einer früheren Prüfung stammende Ablagerungen in der Auspuffanlage beeinflusst wird
Roztwór do wstrzykiwań Klarowny, bezbarwny do lekko zabarwionego na różowo płyn, bez osaduInjektionslösung Klare, farblose bis leicht gefärbte Flüssigkeit (pink
W przypadku doświadczeń, Państwo Członkowskie nie może przekroczyć ‧ ton wytłoczyn i ‧ ton osadów winiarskich na jedno doświadczenieIm Falle von Versuchen darf der Mitgliedstaat pro Versuch die Menge von ‧ Tonnen Traubentrester und ‧ Tonnen Weintrub nicht überschreiten
Po wyschnięciu kleju/srebra koloidalnego napylić ok. ‧ nm warstwę złota lub złota/palladu na powierzchnię osaduWenn der Klebstoff bzw. das Kolloidalsilber getrocknet ist, durch Sputter-Beschichtung ca. ‧ nm Gold oder Gold/Palladium auf die Oberfläche des Filterrückstands aufbringen
osad drożdżowy winiarski nie został zredukowany do suchej masyder behandelte Weintrub nicht in den Trockenzustand übergeführt wird
Urządzenie rozpylające powinno być wolne od osadów, rdzy i pozostałości środków dezynfekcyjnych, najlepiej przeznaczone wyłącznie do potrzeb prowadzenia szczepieńDas Spray-Gerät sollte frei sein von Rückständen, Korrosion sowie Spuren von Desinfektionsmitteln und sollte ausschließlich für Impfungen verwendet werden
Rozważenie wprowadzenia na mocy dyrektywy ‧/‧/EWG dotyczącej wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie ograniczeń dotyczących zawartości chromu (VI) w osadach ściekowych i w glebach a także ograniczenia w odniesieniu do ilości, jaką można wprowadzić w ciągu rokuder Kommission wird empfohlen, die Notwendigkeit der Aufnahme von Grenzwerten für den Gehalt an Chrom(VI)-Verbindungen in Klärschlämmen und in Böden sowie einen Grenzwert für den jährlichen Eintrag in die Richtlinie ‧/‧/EWG über Klärschlamm zu erwägen
Nie jest konieczne ilościowe przeniesienie osadu przywierającego do ścianek zlewki, do filtra, ponieważ roztwór osadu do miareczkowania jest zawracany do zlewki, w której zachodzi wytrącanie, zatem pozostałości osadu są rozpuszczaneEs ist nicht erforderlich, den am Becherglas fest anhaftenden Niederschlag quantitativ auf das Filter zu bringen, da die Lösung des Niederschlags vor der Filtration wieder in das Fällungs-Becherglas gegeben und der verbleibende Niederschlag dann gelöst wird
W trakcie przechowywania może powstawać biały osad i przezroczysty płyn powyżejBei Lagerung der Suspension bildet sich eine weiße Ablagerung mit klarem Überstand
Podczas przechowywania może powstać biały osad oraz przezroczysty supernatantWährend der Lagerung können ein weißes Sediment und ein klarer Überstand beobachtet werden
Wiele banków europejskich utrzymuje, iż MSR nr ‧ nie umożliwia im stosowania rachunkowości zabezpieczeń do ich depozytów tworzących osad na bazie portfela i zmuszałoby je do przeprowadzenia nieproporcjonalnych i kosztownych zmian zarówno w zakresie zarządzania aktywami/zobowiązaniami, jak i systemów rachunkowychViele europäische Banken argumentieren, dass IAS ‧ ihnen nicht die Möglichkeit gibt, die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften auf Kerneinlagen auf Portfolio-Basis anzuwenden, und sie zwingen würde, unverhältnismäßige und kostenträchtige Änderungen sowohl bei ihrem Aktiv-Passiv-Management als auch in ihrem Rechnungslegungssystem vorzunehmen
Gęstość zaludnienia osad położonych w promieniu (odległości) ‧ km od kamieniołomu: (wagi: ‧,‧–‧,‧, zob. tabela) wskaźnik oddziaływania kamieniołomu (I.‧), wskaźnik jakości powietrza (I.‧), jakości wody (I.‧) oraz poziom hałasu (I.‧) są ważone odpowiednio w trzech zakresach gęstości zaludnieniaBevölkerungsdichte von Siedlungen, die innerhalb eines Radius (Entfernung) von ‧ km vom Steinbruch liegen (Gewichtungen: ‧,‧-‧,‧, siehe Tabelle)- Die Indikatoren Wirkungsquotient des Steinbruchs (I.‧), Luftqualität (I.‧), Wasserqualität (I.‧) und Lärm (I.‧) werden anhand von drei Kategorien der Bevölkerungsdichte gewichtet
wartość wejściowa kadmu (wynikająca ze stosowania nawozów mineralnych, lecz również z opadów atmosferycznych, preparatów do nawożenia gleby, osadów ściekowych oraz wietrzenia skały macierzystejdie Zufuhr von Cadmium in landwirtschaftlich genutzte Böden (durch Mineraldünger, aber auch durch atmosphärische Ablagerungen, Mittel zur Bodenverbesserung, Klärschlamm und die Verwitterung von Muttergestein
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 752 zdań frazy osady.Znalezione w 2,747 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.