Tłumaczenia na język niemiecki:

  • viehhaltungsbeschraenkung   

Przykładowe zdania z "ograniczanie swobody zwierzętom", pamięć tłumaczeniowa

add example
Po drugie uważam, że uznanie nowej formy dyskryminacji, czyli molestowania, za przestępstwo może w przyszłości doprowadzić do niepokojącego ograniczania praw w zakresie swobody wypowiedzi oraz swobody wyznania, zwłaszcza tych osób, które głoszą zasady chrześcijańskie.Mein zweiter Grund ist, dass das neue Vergehen der Belästigung die alarmierende Aussicht birgt, dass in der Tat das Recht auf freie Meinungsäußerung und Religionsfreiheit, insbesondere, wenn sie eine christliche Botschaft verbreiten, beschnitten werden soll.
Słyszeliśmy, że uprawnienie do zwoływania takiego referendum będzie ograniczone przewrotnymi unijnymi przepisami, takimi jak te dotyczące kompetencji UE i unijnej wersji praw człowieka, która w rzeczywistości oznacza represje polityczne, ograniczanie swobody i wolności słowa, a nawet swobody myślenia.Wie wir gehört haben, wird die Macht, ein solches Referendum durchführen zu können, durch nachteilige Bestimmungen beschnitten, zu denen unter anderem die Zuständigkeit der EU und die EU-eigene Vorstellung von Menschenrechten gehören. In Wirklichkeit kommt dies einer politischen Unterdrückung, einer Einschränkung der Meinungsfreiheit und sogar der Gedankenfreiheit gleich.
Państwa Członkowskie uznają certyfikaty wystawione w innym Państwie Członkowskim i nie ograniczają swobody świadczenia usług lub swobody przedsiębiorczości z powodów związanych z certyfikatami wystawionymi w innych Państwach CzłonkowskichSie erkennen die in einem anderen Mitgliedstaat ausgestellten Zertifikate an und schränken die Dienstleistungs- oder Niederlassungsfreiheit nicht aus Gründen im Zusammenhang mit einer Zertifizierung ein, die in einem anderen Mitgliedstaat ausgestellt wurde
mając na uwadze, że ‧ państw spośród UE ‧ przyjęło w maju ‧ r. pewne środki ograniczające swobodę przepływu pracowników z ośmiu nowych Państw Członkowskich oraz że w ramach odpowiedzi trzy nowe Państwa Członkowskie również ograniczyły swobodny przepływ pracowników, a także mając na uwadze, że Niemcy i Austria skorzystały z możliwości ograniczenia swobody świadczenia usług w określonych branżach i że jest to powiązane z uregulowaniami przejściowymi dla swobodnego przepływu pracownikówin der Erwägung, dass zwölf Mitglieder der EU-‧ im Mai ‧ eine Einschränkung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer von acht der neuen Mitgliedstaaten beschlossen und im Gegenzug drei der neuen Mitgliedstaaten die Freizügigkeit ebenfalls beschränkt haben; in der Erwägung, dass Deutschland und Österreich die Möglichkeit zur Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit in bestimmten Branchen in Anspruch genommen haben und diese an die Übergangsregelungen zur Arbeitnehmerfreizügigkeit gebunden sind
Naruszenie swobody przedsiębiorczości (art. ‧ i ‧ WE oraz art. ‧ EOG): ograniczenie terytorialne polegające na tym, że przedmiotem odliczenia od podatku od spółek mogą być jedynie koszty poniesione na działalność badawczą, rozwojową i na innowacje technologiczne, które zostały rzeczywiście dokonane na terytorium kraju, stanowi czynnik ograniczający swobodę przedsiębiorczości hiszpańskich spółek inwestujących w badania, rozwój i innowacje technologiczne poza terytorium hiszpańskim, przyznając korzyści jedynie tym spółkom, które dokonują takich samych inwestycji w Hiszpanii, w szczególności zaś spółki, które posiadają swoją główną siedzibę w innym państwie członkowskim i działają w Hiszpanii za pośrednictwem przedsiębiorstwa zależnegoVerstoß gegen die Niederlassungsfreiheit (Artikel ‧ EG und ‧ EG sowie ‧ EWR): Die territoriale Beschränkung, die darin bestehe, dass nur die Ausgaben für Tätigkeiten im Bereich der Forschung, Entwicklung und technischen Innovation, die tatsächlich im spanischen Hoheitsgebiet durchgeführt worden seien, von der Körperschaftsteuer abgezogen werden könnten, sei ein Umstand, der die Niederlassungsfreiheit der spanischen Unternehmen beschränke, die Investitionen im Bereich der Forschung, Entwicklung und technischen Innovation im Ausland tätigten, und diejenigen Unternehmen begünstige, die diese Investitionen in Spanien tätigten, insbesondere diejenigen, die ihren Hauptsitz in einem andere Mitgliedstaat hätten und über eine Zweitniederlassung in Spanien tätig seien
Potępienie reżimów totalitarnych, które przejęły ideologię nazizmu i komunizmu, powinno być jedynie pierwszym krokiem do całkowitego potępienia wszelkich form nietolerancji, fanatyzmu i ignorancji, które ograniczały i nadal ograniczają podstawowe prawa i swobody jednostek i narodów.Die Verurteilung totalitärer Regime, die sich den Ideologien des Nazismus oder Kommunismus verschrieben haben, sollte nur der erste Schritt hin zu einer umfassenden Verurteilung aller Formen von Intoleranz, Fanatismus und Ignoranz sein, die die Grundrechte und -freiheiten einzelner Menschen und ganzer Nationen unterdrückt haben und dies weiter tun.
Co więcej, państwo członkowskie nie powinno mieć możliwości przyznawania żadnych korzyści usługodawcom, którzy mają określone narodowe lub lokalne powiązania społeczno-ekonomiczne, ani też nie powinno mieć możliwości ograniczania- z uwagi na miejsce prowadzenia przedsiębiorstwa- ich swobody korzystania z praw i towarów lub ich nabywania i zbywania, ani też nie powinno być w stanie ograniczać dostępu do różnych form kredytu lub lokali, o ile możliwości te są przydatne z punktu widzenia podejmowania działalności lub jej faktycznego prowadzeniaDesgleichen sollte ein Mitgliedstaat keinerlei Begünstigungen für Dienstleistungserbringer vorsehen, die eine besondere Bindung zur nationalen oder regionalen Wirtschaft und Gesellschaft haben; er sollte ferner die Freiheit des Dienstleistungserbringers, Rechte und Güter zu erwerben, zu nutzen oder zu übertragen, sowie seinen Zugang zu verschiedenen Formen von Finanzierungen oder Geschäftsräumen nicht aufgrund des Niederlassungsortes beschränken, soweit diese Möglichkeiten für die Aufnahme und tatsächliche Ausübung seiner Dienstleistungstätigkeit von Nutzen sind
Uważam, że po usunięciu niektórych zapisów obecnego rozporządzenia, a zwłaszcza tych dotyczących swobody realizacji do 70% sprzedaży poprzez dealerów sprzedających różne marki samochodów, pojawia się ryzyko zwiększenia zależności dealerów producentów, co ogranicza konkurencję i ogranicza opcje dostępne konsumentom na europejskim rynku samochodowym.Ich denke, dass, sobald bestimmte Klauseln der aktuellen Verordnung für diesen Sektor aufgehoben sind - insbesondere diejenigen, die sich auf die Abwicklung von bis zu 70 % der Verkäufe über Vermittlungsunternehmen, die mehrere Automarken führen, beziehen -, sich das Risiko erhöht, dass die Abhängigkeit dieser Vermittlungsunternehmen größer wird, wodurch der Wettbewerb sowie die Optionen der Verbraucher auf dem europäischen Automobilmarkt eingeschränkt werden.
Niniejsza dyrektywa nie ogranicza swobody państw członkowskich w zakresie zdefiniowania, w zgodzie z prawem wspólnotowym, usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, określania, w jaki sposób usługi te powinny być zorganizowane i finansowane, zgodnie z zasadami pomocy państwa, oraz ustalania szczegółowych wymogów, którym podlegająDiese Richtlinie berührt nicht das Recht der Mitgliedstaaten, im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht festzulegen, welche Leistungen sie als von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erachten, wie diese Dienstleistungen unter Beachtung der Vorschriften über staatliche Beihilfen organisiert und finanziert werden sollten und welchen spezifischen Verpflichtungen sie unterliegen sollten
podkreśla, że podział europejskich rynków audiowizualnych na rynki krajowe nie ogranicza ryzyka koncentracji mediów na poziomie europejskim, a naruszenie swobody wypowiedzi oraz przestrzegania pluralizmu i różnorodności spowodowane koncentracją mediów w jednym z Państw Członkowskich stanowi również czynnik ryzyka dla wspólnotowego porządku instytucjonalnego i demokratycznegobetont, dass die Aufsplitterung der europäischen audiovisuellen Märkte in nationale Märkte das Risiko einer Medienkonzentration auf europäischer Ebene nicht mindert und dass ein Verstoß gegen die Meinungsfreiheit und die Nichtachtung von Pluralismus und Meinungsvielfalt, verursacht durch die Medienkonzentration in einem Mitgliedstaat, ebenfalls einen Risikofaktor für die institutionelle und demokratische Ordnung der Gemeinschaft darstellt
podkreśla, że silne i niezależne społeczeństwo obywatelskie jest fundamentalnym i niezastąpionym elementem prawdziwej i dojrzałej demokracji; w związku z tym wyraża głębokie zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją obrońców praw człowieka i trudnościami napotykanymi przez organizacje pozarządowe zajmujące się promowaniem praw człowieka i ochrony środowiska oraz kwestiami ekologicznymi w związku z rejestrowaniem się i wykonywaniem swoich zadań; wyraża głębokie zaniepokojenie nowo przyjętymi zmianami w przepisach dotyczących ekstremizmu, co może mieć wpływ na swobodny przepływ informacji i doprowadzić władze rosyjskie do dalszego ograniczania swobody wyrażania się niezależnych dziennikarzy i oponentów politycznychbetont, dass eine starke und unabhängige Zivilgesellschaft wesentliches und unverzichtbares Element einer wahren und ausgereiften Demokratie ist; bekundet diesbezüglich seine tiefe Besorgnis über die sich verschlechternde Lage von Menschenrechtsaktivisten und über die Schwierigkeiten der in den Bereichen Menschenrechte, Umweltschutz und Ökosysteme tätigen Organisationen bei ihrer Registrierung und bei der Ausübung ihrer Tätigkeit; bekundet seine äußerste Besorgnis über die kürzlich abgeänderten Rechtsvorschriften zu Extremismus, die Auswirkungen auf den freien Informationsfluss haben könnten und die die russischen Behörden veranlassen könnten, das Recht unabhängiger Journalisten und politischer Gegner auf freie Meinungsäußerung weiter zu beschränken
Naszym zdaniem nadal istnieją wnioski pozbawione praktycznego zastosowania, które w rzeczywistości ograniczają swobody i gwarancje dla obywateli, takie jak wymóg, zgodnie z którym "osoby korzystające z tych danych lub dokonujące wglądu do nich, muszą się zapisać lub zarejestrować”.Unserer Ansicht nach gibt es nach wie vor Vorschläge, die keinen praktischen Nutzen haben, aber die Freiheiten und die Garantien der Bürger einschränken, etwa die Bestimmung, "... dass diejenigen, die die (Internet-)Daten verwenden oder darin Einblick nehmen, sich anmelden oder registrieren lassen".
W opinii skarżącej dyrektywa natomiast nie ogranicza swobody państw członkowskich w zakresie proponowanych zmianDie Richtlinie begrenze jedoch nicht die Freiheit der Mitgliedstaaten, Änderungen vorzuschlagen
Taki proces powinien ograniczać się do oceny zgodności tych wymogów z już ustanowionymi przez Trybunał Sprawiedliwości kryteriami w zakresie swobody przedsiębiorczościDiese Überprüfung sollte sich auf die Vereinbarkeit dieser Anforderungen mit den bereits vom Gerichtshof zur Niederlassungsfreiheit festgelegten Kriterien beschränken
Części wystające nie mogą ograniczać swobody poruszania się personelu obsługi w kabinieDie Bewegungsfreiheit des Personals im Führerstand darf nicht durch hervorstehende Ausrüstung eingeschränkt sein
na piśmie. - (EL) Rezolucja Parlamentu Europejskiego pasuje do reakcyjnej polityki UE i w wielu miejscach prześciga ją oraz antydemokratyczne środki stosowane przez UE, która pod pretekstem zwalczania terroryzmu ogranicza podstawowe prawa osobiste i demokratyczne swobody robotników.schriftlich. - (EL) Der Entschließungsantrag des Europäischen Parlaments entspricht und übertrifft in vieler Hinsicht die reaktionäre Politik und demokratiefeindlichen Maßnahmen der EU, die unter dem Vorwand der Bekämpfung des Terrorismus Grundrechte und demokratische Freiheiten der Arbeitnehmer einschränkt.
Z uwagi na szacunek dla tysięcy ofiar ucisku i braku swobody wyrażania opinii w wielu krajach świata, nieprzyzwoitością jest określanie reżimu włoskiego mianem reżimu ograniczającego wolność.Aus Respekt vor Tausenden von Menschen, die in vielen Ländern der Erde unter Unterdrückung und nicht vorhandener freier Meinungsäußerung leiden, ist es geschmacklos, die italienische Regierung als ein anti-freiheitliches Regime zu beschreiben.
To nie problem. Jeśli stworzyłeś dokument z pojedyńczą kolumną ale zdecydowałeś później, że chcesz dwie kolumny to możesz ją łatwo dodać. Celem szablonów nie jest ograniczenie możliwości zmian układu dokumentu, ale zdjęcie z użytkownika dodatkowej pracy zawsze kiedy to możliwe. Wybranie właściwego szablonu podczas tworzenia nowego dokumentu znacznie uprości foramtowanie (w przeciwieństwie do ciągłego wybierania domyślnego szablonu i wprowadzania zmian później). Wybranie złego szablonu nie ogranicza swobody wprowadzania zmian późniejDas ist kein Problem. Enthält ein Dokument anfangs nur eine Spalte, und fällt später die Entscheidung dass zwei besser gewesen wären, kann eine weitere hinzugefügt werden. Die Absicht von Vorlagen ist nicht, die Möglichkeit das Layout zu ändern einzuschränken, sondern, den Benutzer wo es geht zu entlasten. Die richtige Vorlage am Anfang zu wählen wird die spätere Formatierung erheblich vereinfachen. Trotzdem wird eine falsch gewählte Vorlage die spätere Flexibilität des Dokuments nicht einschränken
Rząd nie może oczywiście ograniczać swobody twórczej artysty; to też jest prawdą, ale dając nam ten prezent, rząd Czech zaakceptował przesłanie, które ten prezent wyraża, i jako darczyńca, a nie artysta, powinien teraz ponosić odpowiedzialność za wywołane konsekwencje.Die Regierung darf die kreative Freiheit des Künstlers nicht einschränken. Dies stimmt auch, aber mit diesem Geschenk hat die tschechische Regierung die Botschaft dieses Geschenks akzeptiert, und sie als Schenkender, nicht etwa der Künstler, muss jetzt die Konsequenzen tragen.
Zanim to nastąpi należy położyć kres ograniczaniu wolności zgromadzeń, stowarzyszeń i swobody wypowiedzi, w tym również w Internecie i przez telefon komórkowy.Unterdessen müssen die Einschränkungen der Versammlungs- und der Vereinigungsfreiheit sowie der freien Meinungsäußerung, einschließlich Einschränkungen des Internets und der Mobiltelefonie, ein Ende finden.
Znajduje się na nim informacja w języku islandzkim, że posiadacz dowodu korzysta z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych na mocy prawa międzynarodowego, a zatem zakazuje się ograniczania jego swobody przemieszczania sięAuf der Karte wird auf Isländisch darauf hingewiesen, dass der Inhaber nach internationalem Recht Träger von diplomatischen Privilegien und Immunitäten ist und deshalb in seiner Freizügigkeit nicht eingeschränkt werden darf
Bardzo żałuję, że większość poprawek po raz kolejny ogranicza się do usunięcia ze sprawozdania ustępów wzywających do prawa kobiet do swobody i niezależności decydowania o tym, co dzieje się z ich ciałami i ich życiem.Ich bedaure sehr, dass sich die meisten Änderungsanträge wieder einmal nur damit beschäftigen, Passagen aus dem Bericht zu streichen, welche das Recht der Frauen fordern, über ihren Körper und ihr Leben frei und unabhängig zu bestimmen.
Artykuł ‧ WE sprzeciwia się wobec tego przepisom krajowym lub praktykom administracyjnym, które bez obiektywnego uzasadnienia ograniczają możliwość rzeczywistego skorzystania przez usługodawcę ze swobody świadczenia usługArtikel ‧ EG stehe deshalb der Anwendung einer nationalen Regelung oder administrativen Praxis entgegen, die die Möglichkeit für einen Dienstleistungserbringer, von der Dienstleistungsfreiheit tatsächlich Gebrauch zu machen, ohne objektive Rechtfertigung beschränkt
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 39312 zdań frazy ograniczanie swobody zwierzętom.Znalezione w 21,367 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.