Tłumaczenia na język niemiecki:

  • MP3-Player   
    (Noun  m)
  • MP3-Spieler   
    (Noun  m)

Przykładowe zdania z "odtwarzacz MP3", pamięć tłumaczeniowa

add example
Czy oznacza to, że organy celne mogą przeszukiwać nasze telefony komórkowe, nasze odtwarzacze MP3 i nasze komputery w poszukiwaniu nielegalnie ściągniętych plików?Bedeutet dies, dass unsere Mobiltelefone, unsere MP3-Spieler und unsere Rechner von Zollbehörden durchsucht werden dürfen, die nach illegal heruntergeladenen Dateien suchen?
Lecz dzisiaj złodziej nie kłopotałby się kradzieżą ciężarówki - po prostu nielegalnie pobrałby odpowiedni plik na swój komputer przenośny lub odtwarzacz MP3 i przewiózłby to przez granicę.Heute würde sich der Dieb nicht damit aufhalten, einen LKW zu stehlen; er würde das Buch einfach illegal auf seinen Laptop oder MP3-Spieler herunterladen und es über die Grenze bringen.
W tym kontekście chcę przypomnieć opracowanie "Gospodarka kultury w Europie”, sporządzone w roku 2006 przez prywatnego konsultanta, KEA European Affairs, które przedstawia imponujące liczby dla sektora kulturalnego; liczby te nie są jednak zupełnie wiarygodne, ponieważ w opracowaniu uwzględniono odtwarzacze MP3, telefony komórkowe i reklamę jako elementy "kultury”.In diesem Zusammenhang verweise ich auf die 2006 von dem privaten Beratungsunternehmen KEA European Affairs durchgeführte Studie mit dem Titel "Die Kulturwirtschaft in Europa", die wichtige Daten für den Kultursektor herausgearbeitet hat, auch wenn diese Zahlen auch strittig sind, da bei dieser Studie auch MP3-Player, Mobiltelefone und Werbetätigkeit als "Kultur" gelten.
Służby celne mogłyby przeszukiwać odtwarzacze MP3, telefony komórkowe i laptopy wszystkich obywateli podejrzewanych o to, że nielegalnie pobrali pliki.Zollbehörden könnten die MP3-Player, Mobiltelefone und Laptops eines jeden Bürgers untersuchen, den sie des illegalen Herunterladens von Dateien verdächtigen.
A więc na przykład, czy będziemy wspierać projekty, które - jak wynika z doniesień w blogosferze - zostały przedstawione, a mianowicie, że odtwarzacze MP3 i komputery przenośne mogą być konfiskowane na granicach?Unterstützen wir beispielsweise die angeblich auf dem Tisch liegenden Vorschläge, nach denen laut Blogosphäre unsere MP3-Spieler und Laptops an den Grenzen beschlagnahmt werden können?
Kiedy czytam, że świat technologii cyfrowych ma obejmować zarówno technologie online, jak i offline, czy w istocie nie oznacza to, że restrykcje i przeszukiwania na granicach obejmą również laptopy, iPody i odtwarzacze MP3?Wenn ich lese, dass online und offline beides die digitale Welt darstellen sollen, heißt das im Grunde, dass es auch Restriktionen, Durchsuchungen von Laptops, I-Pods und MP3-Playern an der Grenze geben soll?
Bateria w odtwarzaczu mp3 rozładowała się.Die Batterie meines MP3-Spielers war leer.
Chciałbym odtwarzacz MP3!Ich will einen MP3-Player!
Liczę też, że taki przełom w przypadku telefonów komórkowych doprowadzi do automatycznego rozwiązania problemu z innymi urządzeniami, takimi jak kamery cyfrowe i odtwarzacze MP3.Ich erwarte, dass sich für andere Geräte wie Digitalkameras oder MP3-Geräte das Problem automatisch lösen wird, wenn einmal der Durchbruch für Handys erzielt ist.
Niektórzy mogą powiedzieć, że osoba z 500 piosenkami na swoim odtwarzaczu MP3 bezsprzecznie działa w celach handlowych, lecz dlaczego inni mieliby sobie odmawiać wyznaczenia takiego limitu na 300, 100, 50 lub 10?Einige sagen jetzt, dass eine Person mit 500 Titeln auf ihrem MP3-Spieler notwendigerweise kommerzielle Ziele verfolgt, aber warum weigern sich dann andere, für sich selbst diese Grenze bei 300, 50 oder 10 zu setzen?
Wszyscy zgodziliśmy się z tym, że pod nieobecność jakichkolwiek konkretnych informacji dotyczących tych negocjacji, na blogach i gdzie indziej szerzą się plotki mówiące na przykład o propozycjach konfiskaty laptopów i odtwarzaczy MP3 na granicach.Ein Punkt, in dem wir uns einig waren, war angesichts des Mangels an aussagekräftigen Informationen im Zusammenhang mit diesen Verhandlungen die Tatsache, dass in der Blogosphäre und anderswo Gerüchte über Vorschläge wie z. B. die Beschlagnahmung von Laptops und MP3-Geräten kursierten.
Odtwarzacz multimedialnyMedienwiedergabe
KPlayerPart, osadzalny odtwarzacz multimedialny KDEKPlayerPart, ein integrierbarer Multimedia-Player für KDE
Odtwarzacz w pasku bocznymDer Media-Player der Seitenleiste
Informacja o odtwarzaczu dlaPlayer-Information für
Odtwarzacze multimediów niezdolne do odbioru treści audiowizualnej przesyłanej strumieniowo przez Internet nie mogą zastępować odtwarzaczy mediów strumieniowych, ponieważ nie zaspokajają one szczególnego popytu konsumentów na strumieniową transmisję danychMedienabspielprogramme, die nicht in der Lage sind, Ton- und Videodatenströme aus dem Internet zu empfangen, können nicht als Ersatz für datenstromtaugliche Medienabspielprogramme betrachtet werden, da sie einer spezifischen Verbrauchernachfrage nach Datenstromtauglichkeit nicht gerecht werden
Ten nowy odtwarzacz zrobił na mnie duże wrażenie.Ich war von dem neuen MP3-Spieler beeindruckt.
Co więcej w przyszłości służby celne w krajach, które podpisały tę umowę, uzyskają - jak się zdaje - zezwolenie na przeszukiwanie telefonów, komputerów przenośnych i odtwarzaczy osobistych pod pretekstem walki z piractwem, analogicznie do umowy w sprawie Stowarzyszenia na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej (SWIFT), której celem miała być walka z terroryzmem. Panie komisarzu!Zudem werden die Zollbehörden jener Länder, die das Abkommen unterzeichnet haben, in Zukunft allem Anschein nach die Befugnis erhalten, unter dem Vorwand der Pirateriebekämpfung Telefone, Laptops und persönliche Musikabspielgeräte zu durchsuchen, was demSWIFT-Abkommenzur Bekämpfung des Terrorismus entspricht.
odtwarzacze wideoVideorecorder
Tym sposobem integracja powoduje obniżenie poziomu zdolności i kapitału inwestowanych w innowacje w dziedzinie odtwarzaczy multimediówMicrosoft bewirkt damit, dass weniger Talent und Kapital in die Innovation von Medienabspielprogrammen investiert werden
Jeżeli chcą oni zainstalować inny odtwarzacz multimediów w systemie Windows, mogą to zrobić jedynie w dodatku do WMPWer von ihnen eine andere Abspielsoftware auf Windows installieren möchte, kann dies nur zusätzlich zu WMP tun
Ogólny odtwarzacz audioAllgemeiner Media-Player
& Odtwarzacz& Wiedergabe
Gdy norma zostanie opracowana i pod warunkiem że Komisja zdecyduje o opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym odniesienia do niej, będzie ona podstawą domniemania zgodności przenośnych odtwarzaczy muzycznych, konstruowanych i wyprodukowanych zgodnie z normą, z ogólnymi wymogami bezpieczeństwa, określonymi w dyrektywie ‧/‧/WE, w zakresie wymogów bezpieczeństwa ujętych w normieSobald die Norm vorliegt und sofern die Kommission beschließt, die Verweisung darauf im Amtsblatt zu veröffentlichen, wird bei tragbaren Abspielgeräten, die im Einklang mit dieser Norm konzipiert und hergestellt wurden, davon auszugehen sein, dass sie hinsichtlich der in dieser Norm geregelten Sicherheitsanforderung der allgemeinen Sicherheitsanforderung der Richtlinie ‧/‧/EG entsprechen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 139 zdań frazy odtwarzacz MP3.Znalezione w 0,923 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.