Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Behandlung mit Kationenaustauschern   

Przykładowe zdania z "obróbka jonowymienna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Chromatografia jonowymiennaIonenaustauschromatografie
Rubryka I.‧: Rodzaj obróbki: Wybrać „odkostnione”, „z kośćmi” lub „dojrzałe”, stosownie do przypadkuFeld I.‧ (Art der Behandlung): Gegebenenfalls „entbeint“, „mit Knochen“ und/oder „gereift“ angeben
produkty rybne Gravad oznaczają ryby peklowane w soli i cukrze bez obróbki cieplnejGraved-Fisch ohne Wärmebehandlung in Salz und Zucker gereiften Fisch
produkty ponownie przywiezione otrzymano poprzez obróbkę lub przetworzenie materiałów wywiezionychdass die wieder eingeführten Waren durch Be- oder Verarbeitung der ausgeführten Vormaterialien hergestellt worden sind
Maszyny do obróbki drewna i materiałów o podobnych właściwościach fizycznychMaschinen zur Bearbeitung von Holz und von Werkstoffen mit ähnlichen physikalischen Eigenschaften
zbierającą się w naczyniach zawierających moszcz gronowy podczas jego składowania lub po poddaniu go dozwolonej obróbce; lubder Rückstand, der sich in den Behältern, die Traubenmost enthalten, während der Lagerung oder nach einer zulässigen Behandlung absetzt, oder
Reguła zawarta w wykazie przedstawia minimalny wymagany stopień obróbki lub przetworzenia, przy czym przeprowadzenie dalszej obróbki lub przetworzenia także nadaje status pochodzenia; i odwrotnie, wykonanie w mniejszym zakresie obróbki lub przetworzenia nie może powodować nadania statusu pochodzeniaDie Regel in dieser Liste legt das Mindestausmaß der erforderlichen Be- oder Verarbeitungen fest, ein darüber hinausgehender Herstellungsvorgang verleiht gleichfalls die Ursprungseigenschaft; umgekehrt verleiht ein weniger weit gehender Herstellungsvorgang nicht die Ursprungseigenschaft
Na uzyskanie statusu pochodzenia produktu zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach tytułu ‧ nie ma wpływu przeprowadzona poza Wspólnotą lub Algierią obróbka lub przetworzenie materiałów wywiezionych ze Wspólnoty lub z Algierii, a następnie ponownie przywiezionych, pod warunkiem, żeDer Erwerb der Ursprungseigenschaft nach Titel ‧ wird durch eine Be- oder Verarbeitung, die außerhalb der Gemeinschaft oder Algeriens an aus der Gemeinschaft oder aus Algerien ausgeführten und anschließend wieder eingeführten Vormaterialien vorgenommen wird, nicht berührt, sofern
W celu jednolitego stosowania niniejszej zasady powinno zostać wskazane w rozporządzeniu (WE) nr ‧, że dla przyznania refundacji w odniesieniu do produktów zawartych w art. ‧ dyrektywy Rady ‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiającej przepisy zdrowotne dla produkcji i wprowadzania do obrotu surowego mleka, mleka poddanego obróbce termicznej i produktów na bazie mleka [‧] lub w art. ‧ dyrektywy Rady ‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie problemów higienicznych i zdrowotnych wpływających na produkcję i wprowadzanie do obrotu produktów jajecznych [‧]Um sicherzustellen, dass diese Vorschrift einheitlich angewandt wird, sollte in der Verordnung (EG) Nr. ‧ festgelegt werden, dass eine Erstattung für Erzeugnisse, die in Artikel ‧ der Richtlinie ‧/EWG des Rates vom ‧. Juni ‧ mit Hygienevorschriften für die Herstellung und Vermarktung von Rohmilch, wärmebehandelter Milch und Erzeugnissen auf Milchbasis oder in Artikel ‧ der Richtlinie ‧/EWG des Rates vom ‧. Juni ‧ zur Regelung hygienischer und gesundheitlicher Fragen bei der Herstellung und Vermarktung von Eiprodukten aufgeführt werden und in Anhang B der Verordnung (EG) Nr. ‧ erscheinen, nur gewährt werden kann, wenn sie in Übereinstimmung mit den Anforderungen dieser Richtlinien zubereitet wurden und das erforderliche Genusstauglichkeitskennzeichen tragen
materiały te zostały całkowicie uzyskane we Wspólnocie lub w Maroku lub zostały poddane obróbce lub przetwarzaniu wychodzącemu poza działania określone w artykule ‧ przed ich wywozemdie genannten Vormaterialien in der Gemeinschaft oder in Marokko vollständig gewonnen oder hergestellt oder vor ihrer Ausfuhr einer Be- oder Verarbeitung unterzogen worden sind, die über die Be- oder Verarbeitungen im Sinne des Artikels ‧ hinausgeht
Specjalna obróbka szkła: ...Spezielle Behandlung des Glases: ...
Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewnaBediener von Anlagen zur Holzaufbereitung
Niewystarczająca obróbka lub przetworzenieNicht ausreichende Be- oder Verarbeitungen
Obecne możliwości obróbki materiału hutniczego pozostają jednak na poziomie ‧ t, co jest spowodowane ograniczeniami, pojawiającymi się przy poprzednich operacjach produkcyjnych i które mogłyby być usunięte tylko dzięki znacznym inwestycjom, których realizacji stocznia nie planuje w perspektywie średniookresowejDie tatsächliche Stahlverarbeitungskapazität würde jedoch bei ‧ t verbleiben, was auf Engpässe bei den vorhergehenden Produktionsstadien zurückzuführen sei, die nur durch sehr umfangreiche Investitionen beseitigt werden könnten, die die Werft mittelfristig nicht plane
produktów sprzedanych lub dostarczonych przez hodowcę do punktów wstępnej obróbki i pakowania lub magazynów albo przetransportowanych z jego gospodarstwa do tego rodzaju punktówErzeugnisse, die vom Erzeuger an Aufbereitungs-, Verpackungs-oder Lagerungsstellen verkauft oder geliefert oder vom Betrieb des Erzeugers zu diesen Zentren verbracht werden
Właściwy organ może zaliczyć do klasy B obszary, z których żywe małże można odławiać i wprowadzać do obrotu z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi tylko po obróbce w zakładach oczyszczania lub umieszczeniu w strefie sanitarnej, tak aby spełniały normy zdrowotne określone w pktDie zuständige Behörde kann diejenigen Gebiete in Klasse B einstufen, aus denen lebende Muscheln geerntet, aber erst nach Aufbereitung in einem Reinigungszentrum oder nach dem Umsetzen zum menschlichen Verzehr in den Verkehr gebracht werden dürfen, damit sie den Hygienevorschriften gemäß Nummer ‧ entsprechen
W drodze odstępstwa od ust. ‧ lit. b) pkt ii) państwa członkowskie zezwalają na przywóz produktów mięsnych składających się z lub zawierających mięso drobiowe z ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych lub dzikich ptaków łownych, pod warunkiem że mięso tych gatunków zostało poddane przynajmniej jednej ze szczególnych metod obróbki określonych w pkt B, C lub D w części ‧ załącznika ‧ do decyzji ‧/‧/WEAbweichend von Artikel ‧ Buchstabe b Ziffer ii genehmigen die Mitgliedstaaten die Einfuhr von Fleischerzeugnissen, die Fleisch von Geflügel, Laufvögeln, Wildgeflügel oder Zuchtfederwild enthalten oder daraus hergestellt wurden, soweit das Fleisch der betreffenden Tierart mindestens einer der spezifischen Behandlungen gemäß Anhang ‧ Teil ‧ Abschnitte B, C oder D der Entscheidung ‧/‧/EG unterzogen wurde
Niniejszy wykaz określa warunki, które muszą spełniać wszystkie produkty, by zostać uznane za poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu w rozumieniu artIn der Liste sind für alle Erzeugnisse die Bedingungen festgelegt, die zu erfüllen sind, damit diese Erzeugnisse als in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet im Sinne des Artikels ‧ angesehen werden können
W przypadku gdy produkty wymienione w ust. ‧ są następnie dopuszczane do swobodnego obrotu w stanie niezmienionym, bądź po obróbce lub przetworzeniu, wówczas stosuje się przepisy art. ‧ ust. ‧, a dopuszczone w ten sposób produkty są wliczane na poczet limitu ilościowego przedstawionego w załączniku VWerden die in Absatz ‧ genannten Erzeugnisse später in unverändertem Zustand oder nach einer Be- oder Verarbeitung in den zollrechtlich freien Verkehr übergeführt, so gilt Artikel ‧ Absatz ‧, und die betreffenden Mengen werden auf die entsprechenden in Anhang V festgesetzten Höchstmengen angerechnet
produkty te zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu w rozumieniu artdass diese Erzeugnisse im Sinne des Artikels ‧ in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet worden sind
wytwarzanie oznacza każdy rodzaj obróbki lub przetworzenia łącznie z montażem i operacjami szczególnymiHerstellen ist jede Be- oder Verarbeitung einschließlich Zusammenbau oder besondere Vorgänge
produkty uzyskane we Wspólnocie zawierające materiały, które nie zostały w pełni tam uzyskane, pod warunkiem, że materiały te zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu we Wspólnocie w rozumieniu art. ‧ niniejszego protokołuErzeugnisse, die in der Gemeinschaft unter Verwendung von Vormaterialien hergestellt worden sind, die dort nicht vollständig gewonnen oder hergestellt worden sind, vorausgesetzt, dass diese Vormaterialien in der Gemeinschaft im Sinne des Artikels ‧ in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet worden sind
Bez względu na przepisy akapitu pierwszego skóry zwierząt, określone w ust. ‧, nie muszą zostać trwale oznakowane lub zniszczone, pod warunkiem poddania ich obróbce w taki sposób, że mogą one zostać wykorzystane wyłącznie do produkcji artykułów skórzanychUnbeschadet des Unterabsatzes ‧ müssen die Häute der in Absatz ‧ genannten Tiere nicht angefärbt oder beseitigt werden, wenn sie so behandelt wurden, daß sie ausschließlich für die Lederherstellung verwendet werden können
w przypadku produktów z krwi, niepoddanych obróbce zgodnie z lit. a), produkty pochodzą z kraju lub regionuBlutprodukte, die nicht gemäß Buchstabe a behandelt wurden, stammen aus einem Land oder Gebiet
W drodze odstępstwa od ust. ‧ lit. b) tiret drugie Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz wyrobów mięsnych składających się z mięsa drobiowego lub je zawierających, mięso z ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych i dzikich ptaków łownych, pod warunkiem, że mięso tych gatunków poddano przynajmniej jednej ze szczególnych metod obróbki określonych w pkt B, C lub D w części ‧ załącznika ‧ do decyzji Komisji ‧/‧/WEAbweichend von Absatz ‧ Buchstabe b zweiter Gedankenstrich genehmigen die Mitgliedstaaten die Einfuhr von Fleischerzeugnissen, die Fleisch von Geflügel, Laufvögeln, Wildgeflügel oder Zuchtfederwild enthalten oder daraus hergestellt wurden, soweit das Fleisch der betreffenden Tierart einer spezifischen Behandlung gemäß Anhang ‧ Teil ‧ Abschnitte B, C oder D der Entscheidung ‧/‧/EG unterzogen wurde
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3538 zdań frazy obróbka jonowymienna.Znalezione w 2,145 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.