Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Behandlung mit Kationenaustauschern   

Przykładowe zdania z "obróbka jonowymienna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Chromatografia jonowymiennaIonenaustauschromatografie
Program do rysowania i obróbki obrazkówNameProgramm zum Zeichnen und Bearbeiten von BildernName
Wspólnotowe przepisy sanitarne dotyczące gromadzenia, przewozu, manipulowania, obróbki, przekształcania, przetwarzania, składowania, wprowadzania do obrotu, rozprowadzania, stosowania lub usuwania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego powinny być ujęte w spójne i kompletne ramyDie Hygienevorschriften der Gemeinschaft bezüglich der Sammlung, des Transports, der Handhabung, der Behandlung, der Umwandlung, der Verarbeitung, der Lagerung, des Inverkehrbringens, des Vertriebs, der Verwendung und der Beseitigung tierischer Nebenprodukte sollten in einem kohärenten und umfassenden Rahmen festgelegt werden
CPA ‧.‧.‧: Kuźniarki lub prasy kuźnicze oraz młoty; prasy hydrauliczne i prasy do obróbki metali, gdzie indziej niesklasyfikowaneCPA ‧.‧.‧: Freiformschmiede- oder Gesenkschmiedemaschinen, hydraulische oder andere Pressen zum Bearbeiten von Metallen, a.n.g
Bodźcem do jej utworzenia był rozwój sytuacji w sektorze drzewnym w ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci , w których w branży obróbki drewna miał miejsce szereg połączeń , a jednocześnie wzrosła liczba właścicieli lasów .Auslöser war die Entwicklung der Rundholzvermarktung in den letzten Jahrzehnten : Während in der Sägeindustrie Konzentrationen stattnden , nimmt die Zahl derWaldbesitzer weiter zu .
nie zostały poddane obróbce cieplnej w opakowaniu końcowymnicht in der Endverpackung wärmebehandelt sind
w przypadku Enodis: urządzenia do zastosowań w handlu żywnością i gastronomii, w tym urządzenia chłodnicze i urządzenia do obróbki termicznej, dystrybutory napojów oraz zmywarkiEnodis: Geräte für die Lebensmittelbranche und den Lebensmitteleinzelhandel, darunter Wärme- und Kälteanlagen, Getränkespender und verschiedenartige Geschirrspülmaschinen
dokumentów potwierdzających dokonanie obróbki lub przetworzenie materiałów we Wspólnocie lub w Chorwacji, wystawionych lub sporządzonych we Wspólnocie lub w Chorwacji, jeśli takie dokumenty są używane zgodnie z prawem krajowymBelege über die in der Gemeinschaft oder in Kroatien an den betreffenden Vormaterialien vorgenommenen Be- oder Verarbeitungen, sofern diese Belege in der Gemeinschaft oder in Kroatien ausgestellt oder ausgefertigt worden sind, wo sie nach den internen Rechtsvorschriften verwendet werden
Jeżeli stosuje się art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧, dowód obróbki lub przetworzenia, przeprowadzonych w państwie SADC UPG, we Wspólnocie, w innym państwie AKP albo w KTZ stanowi deklaracja dostawcy, której wzór znajduje się w załączniku V B do niniejszego protokołu, przedłożona przez eksportera z państwa lub Wspólnoty, od którego pochodzą materiałyBei Anwendung des Artikels ‧ Absatz ‧ und des Artikels ‧ Absatz ‧ wird der Nachweis für die in einem SADC-WPA-Staat, der Gemeinschaft, einem anderen AKP-Staat oder in einem ÜLG vorgenommene Be- oder Verarbeitung durch eine Lieferantenerklärung nach dem Muster in Anhang V B zu diesem Protokoll erbracht, die vom Ausführer in dem Staat der Herkunft der Vormaterialien oder bei Herkunft aus der Gemeinschaft in der Gemeinschaft abgegeben wird
Spółka wyjaśniła, że jej ogólną zasadą jest niedostarczanie indyjskiej folii odbiorcom wspólnotowym, gdyż jako podstawowy materiał do obróbki przez Jolybar wolą oni folię o właściwościach europejskichDas Unternehmen erklärte, grundsätzlich keine Folien aus Indien in die Gemeinschaft auszuführen, da die Abnehmer in der Gemeinschaft Folien europäischer Qualität als Ausgangsstoff für die Weiterverarbeitung durch Jolybar bevorzugten
Ich działalność będzie miała na celu jedynie zaopatrzenie spółek matek w surowe szkło płaskie typu float i szkło po pierwszej obróbce, na ich własne potrzeby lub w celu późniejszej sprzedaży na rynkuIhre Geschäftstätigkeiten werden allein das Ziel haben, die Mutterunternehmen mit Rohfloatglas, das aus einer ersten Verarbeitung hervorgegangen ist, für ihren eigenen Verbrauch und für den späteren Verkauf auf dem Markt zu versorgen
Obróbki dokonuje się za pomocą żywic kationitowych regenerowanych w cyklu kwasuDie Behandlung erfolgt mit Kationenaustauschharzen, die im sauren Zyklus erneuert werden
Dalsza obróbkaWeiterverarbeitung
Odstępstwa od wykazu procesów obróbki lub przetwarzania, którym należy poddać materiały niepochodzące, aby wytworzony produkt mógł uzyskać status pochodzenia, zgodnie z art. ‧ niniejszego załącznikaAusnahmeregelungen zu der Liste der Be- oder Verarbeitungen, die gemäß Artikel ‧ dieses Anhangs an Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft vorgenommen werden müssen, um den hergestellten Erzeugnissen die Ursprungseigenschaft zu verleihen
Produkty pochodzące z krajów wymienionych w ust. ‧ i ‧, które nie są poddawane obróbce lub przetwarzaniu we Wspólnocie, zachowują swoje pochodzenie w przypadku wywiezienia ich do jednego z tych krajówUrsprungserzeugnisse der in den Absätzen ‧ und ‧ genannten Länder, die in der Gemeinschaft keiner Be- oder Verarbeitung unterzogen worden sind, behalten ihre Ursprungseigenschaft, wenn sie in eines dieser Länder ausgeführt werden
produkty te pochodzą z Ceuty i Melilli lub ze Wspólnoty, pod warunkiem że zostały poddane obróbce lub przetworzeniu, które wykraczają poza działania określone w artdass diese Erzeugnisse Ursprungserzeugnisse Ceutas und Melillas oder der Gemeinschaft sind, sofern sie Be- oder Verarbeitungen unterzogen worden sind, die über die in Artikel ‧ genannte Behandlung hinausgehen
Obróbkę wstępną wprowadzono w grudniu ‧ r., już po wdrożeniu projektu, po tym jak testy laboratoryjne wykazały konieczność takiej obróbkiDie Vorbehandlungsstufe wurde im Dezember ‧, als das Projekt bereits angelaufen war, eingeführt, nachdem Labortests diese Notwendigkeit belegten
w państwach członkowskich, do których produkty te mają być przesłane, nie będą one poddane przetworzeniu ani obróbce w rozumieniu art. ‧ Wspólnotowego kodeksu celnegodie Güter in dem Mitgliedstaat, in den sie verbracht werden sollen, keiner Verarbeitung oder Bearbeitung im Sinne des Artikels ‧ des Zollkodex der Gemeinschaften unterzogen werden sollen
Instalacje do pokrywania pojazdów eksploatowane poniżej progów zużycia rozpuszczalnika podanych w tabeli w pkt ‧ spełniają wymagania dla sektora powtórnej obróbki wykańczającej pojazdów określone w częściAnlagen zur Lackierung von Fahrzeugen, deren Lösungsmittelverbrauch unter dem in der Tabelle unter Nummer ‧ genannten Schwellenwert bleibt, müssen die Anforderungen für die Reparaturlackierung von Fahrzeugen nach Teil ‧ erfüllen
Próbkę po obróbce powierzchniowej poddaje się badaniu odporności na działanie mgły solnej, podczas którego próbka i wszystkie części, z którymi normalnie ma ona styczność, umiejscowione zostają w pozycji wyprostowanej w instalacji do badań odporności na badanie mgły solnejDas oberflächenbehandelte Prüfmuster wird mit allen Teilen, mit denen es üblicherweise in Kontakt ist, in aufrechter Stellung der Salzsprühnebelprüfung unterzogen
obróbka przy użyciu wodoru pod ciśnieniem większym niż ‧ barów i w temperaturze większej niż ‧ oC, z zastosowaniem katalizatora innego niż skutkującego odsiarczaniem, w której wodór stanowi aktywny element reakcji chemicznej – wyłącznie w stosunku do ciężkich olejów objętych pozycją exnur für Schweröle der Position ex‧: die Behandlung mit Wasserstoff bei einem Druck über ‧ bar und einer Temperatur über ‧ °C mit Hilfe eines Katalysators zu anderen Zwecken als zum Entschwefeln, wenn dabei der Wasserstoff aktiv an einer chemischen Reaktion beteiligt ist
Niepoddane obróbce produkty z krwi innych zwierzątUnbehandelte Blutprodukte von anderen Tieren
Towar certyfikowany dla: zaznaczyć właściwą kratkę w zależności od tego, czy towar przeznaczony jest do spożycia przez ludzi bez uprzedniego sortowania lub innej fizycznej obróbki (wówczas zaznaczyć do spożycia przez ludzi), przeznaczony do spożycia przez ludzi po takiej obróbce (w takim przypadku zaznaczyć dalsza obróbka) lub przeznaczony do użytku jako pasza (w takim przypadku zaznaczyć paszaBestimmung der Ware: ankreuzen, ob die Ware ohne vorheriges Sortieren oder ohne ähnliche vorherige Behandlung für den menschlichen Verzehr bestimmt ist (in diesem Fall menschlicher Verzehr ankreuzen), nach einer solchen Behandlung für den menschlichen Verzehr bestimmt ist (in diesem Fall Weiterverarbeitung ankreuzen) oder als Futtermittel verwendet werden soll (in diesem Fall Futtermittel ankreuzen
dokumenty potwierdzające dokonanie przetworzenia lub obróbki materiałów w państwach AKP, Wspólnocie lub w KTZ, wystawione lub sporządzone w państwie AKP, we Wspólnocie lub w KTZ, w przypadku gdy dokumenty te są wykorzystywane zgodnie z prawem krajowymBelege über die in den AKP-Staaten, in der Gemeinschaft oder in den ÜLG an den betreffenden Vormaterialien vorgenommenen Be-oder Verarbeitungen, sofern diese Belege in einem AKP-Staat, in der Gemeinschaft oder in einem ÜLG ausgestellt oder ausgefertigt worden sind, wo sie nach den dort geltenden Rechtsvorschriften verwendet werden
dokumentów potwierdzających dokonanie obróbki lub przetworzenia materiałów w państwie SADC UPG, we Wspólnocie albo w jednym spośród innych państw lub terytoriów, o których mowa w art. ‧ i ‧, wystawionych lub sporządzonych w państwie SADC UPG, we Wspólnocie albo w jednym spośród innych krajów lub terytoriów, o których mowa w art. ‧ i ‧, jeżeli dokumenty te wykorzystywane są zgodnie z prawem krajowymBelege über die in den SADC-WPA-Staaten, in der Gemeinschaft oder in einem der in den Artikeln ‧ und ‧ genannten anderen Länder oder Gebiete an den betreffenden Vormaterialien vorgenommenen Be- oder Verarbeitungen, sofern diese Belege in einem SADC-WPA-Staat, in der Gemeinschaft oder in einem der in den Artikeln ‧ und ‧ genannten anderen Länder oder Gebiete ausgestellt oder ausgefertigt worden sind, wo sie nach den dort geltenden Rechtsvorschriften verwendet werden
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3644 zdań frazy obróbka jonowymienna.Znalezione w 0,899 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.