Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Medikamenten-Abusus   
  • Medikamentenmissbrauch   

Przykładowe zdania z "niewłaściwe używanie leków", pamięć tłumaczeniowa

add example
wzór stanowi niewłaściwe używanie jednego z przedmiotów wymienionych w art. ‧ biswenn das Geschmacksmuster eine missbräuchliche Verwendung eines der in Artikel ‧b der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (nachstehend
Z tego powodu zapalniczki są źródłem poważnego zagrożenia związanego z niewłaściwym używaniem ich przez dzieciDeshalb stellen Feuerzeuge, unter dem Aspekt der Fehlverwendung durch Kinder betrachtet, eine ernste Gefahr dar
Jeżeli takie materiały zawierają informacje dotyczące stosowania preparatów do początkowego żywienia niemowląt, informują one także o skutkach społecznych i finansowych tego stosowania oraz sygnalizują zagrożenia dla zdrowia wynikające z używania nieodpowiedniej żywności lub metod żywienia, w szczególności wynikające z niewłaściwego stosowania preparatów do początkowego żywienia niemowlątWenn dieses Material Informationen über die Verwendung von Säuglingsanfangsnahrung enthält, müssen diese auch Auskunft über die sozialen und finanziellen Auswirkungen, die Gefährdung der Gesundheit durch unangebrachte Nahrungsmittel oder Ernährungsmethoden und vor allem die Gefährdung der Gesundheit durch unsachgemäße Verwendung von Säuglingsanfangsnahrung geben
Współpraca między instytucjami w celu zapobieżenia niewłaściwemu używaniu europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnegoZusammenarbeit zwischen Trägern zur Vermeidung eines Missbrauchs der europäischen Krankenversicherungskarte
Istotne jest zapobieganie niewłaściwemu używaniu rejestracjiDie fälschliche Verwendung von Registriernummern muß verhindert werden
Wprowadzenie oznakowania CE i zapobieganie niewłaściwemu używaniu go, co niestety zdarza się w przypadku wielu produktów, w tym pozaunijnych, już i tak jest poważnym zadaniem.Die Durchführung der CE-Kennzeichnung und die Verhinderung deren missbräuchlicher Verwendung - etwas, dass im Falle vieler Produkte, einschließlich von außerhalb der EU, leider passiert -, ist bereits jetzt eine große Aufgabe.
określa ograniczenia dotyczące maszyny, w tym zamierzonego używania i możliwego do przewidzenia w uzasadniony sposób niewłaściwego jej użyciadie Grenzen der Maschine zu bestimmen, was ihre bestimmungsgemäße Verwendung und jede vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung einschließt
W porozumieniu przyjęto natomiast maksymalny limit pięciu minut; używanie w nim terminu humanitarny należy więc uznać za niewłaściweDa in dem Übereinkommen stattdessen eine zeitliche Obergrenze von fünf Minuten festgelegt wird, wurde der Begriff human für unangemessen erachtet
Wdrożenie zasady uznawania powinno zostać ułatwione przez przyjęcie środków koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz uniknięcia przypadków niewłaściwego używania lub pomyłki co do produktów leczniczychDie Umsetzung des Grundsatzes der Anerkennung sollte durch den Erlass von Maßnahmen erleichtert werden, die notwendig sind zur Gewährleistung der Sicherheit der Patienten und zur Verhinderung des Missbrauchs oder der Verwechslung von Arzneimitteln
Zapalniczki nie są wprawdzie przeznaczone dla dzieci, jednak niewłaściwe używanie zapalniczek, zwłaszcza przez małe dzieci nie jest rzadkim zjawiskiemFeuerzeuge sind nicht für Kinder bestimmt
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Suboxone Niewłaściwe używanie i nadużywanie Pewna liczba osób zmarła z powodu niewydolności oddechowej (niezdolności do oddychania), ponieważ nadużywali buprenorfiny lub przyjmowali ją w skojarzeniu z innymi środkami hamującymi czynność ośrodkowego układu nerwowego, takimi jak: alkohol, benzodiazepiny (trankwilizatory), lub inne opioidyBesondere Vorsicht bei der Anwendung von Suboxone ist erforderlich Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch und Missbrauch Einige Menschen starben infolge eines Atmungsversagens (Atemstillstand), da sie Buprenorphin missbräuchlich oder zusammen mit anderen das zentrale Nervensystem dämpfenden Stoffen wie Alkohol, Benzodiazepinen (Tranquilizern) oder anderen Opioiden anwendeten
Należy przyjąć dodatkowe gwarancje, gdy dane dotyczące lokalizacji są zbierane z pojazdów, które są używane podczas działalności zawodowej, aby zapobiec używaniu technologii lokalizacyjnej do niewłaściwego monitorowania pracownikówWerden Standortdaten von Fahrzeugen erhoben, die im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit genutzt werden, sind zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um zu verhindern, dass die Standortbestimmungstechnologie zur unrechtmäßigen Überwachung von Arbeitnehmern genutzt wird
Jeżeli takie materiały zawierają informacje dotyczące stosowania preparatów dla niemowląt, informują one także o skutkach społecznych i finansowych tego stosowania oraz sygnalizują zagrożenia dla zdrowia wynikające z używania nieodpowiedniej żywności lub metod żywienia, w szczególności wynikające z niewłaściwego stosowania preparatów dla niemowlątWenn dieses Material Informationen über die Verwendung von Säuglingsanfangsnahrung enthält, müssen diese auch Auskunft über die sozialen und finanziellen Auswirkungen, die Gefährdung der Gesundheit durch unangebrachte Nahrungsmittel oder Ernährungsmethoden und vor allem die Gefährdung der Gesundheit durch unsachgemäße Verwendung von Säuglingsanfangsnahrung geben
Elementy systemów bezpieczeństwa muszą zostać zaprojektowane i skonstruowane oraz być dostosowane do używania w taki sposób, aby w każdym przypadku zapewnić nienaruszalność eksploatacyjną każdego z nich i/lub bezpieczeństwo całości urządzenia, jak to zostało określone w analizie bezpieczeństwa w załączniku III, tak że ich uszkodzenie bądź niewłaściwe działanie jest wysoce nieprawdopodobne oraz zapewniony jest odpowiedni margines bezpieczeństwaDie Sicherheitsbauteile müssen so geplant und ausgeführt werden und verwendet werden können, daß ihre eigene Funktionssicherheit und/oder die Sicherheit der Anlage entsprechend der in Anhang ‧ genannten Sicherheitsanalyse in jedem Fall mit einem angemessenen Sicherheitsfaktor nachgewiesen und ihr Ausfall dadurch höchst unwahrscheinlich ist
Najczęstszym zagrożeniem związanym z niewłaściwym używaniem zapalniczek jest pożar, poparzenie, wybuch, mogące prowadzić do eksplozji w związku z istnieniem źródła ciepłaNaheliegendste potenzielle Risiken bei unsachgemäßer Verwendung von Feuerzeugen sind Brände, Verbrennungen und Explosionen, wenn sie in der Nähe einer Wärmequelle bersten
podkreśla, że gry wideo są jedną z ulubionych form wypoczynku obywateli w każdym wieku i o każdym pochodzeniu społecznym; uznaje wartość edukacyjną gier wideo, w tym ich przydatność w zakresie zapoznawania nieletnich z nowymi technologiami; podziela jednak obawy Komisji dotyczące potencjalnych zagrożeń związanych z niewłaściwym używaniem gier wideo przez nieletnichhebt hervor, dass Videospiele für Bürger aller Altersgruppen und Gesellschaftsschichten eine der beliebtesten Freizeitbetätigungen sind; erkennt den erzieherischen Wert von Videospielen auch im Hinblick auf die leichtere Heranführung von Minderjährigen an die neuen Technologien an; teilt jedoch die Sorge der Kommission wegen der potenziellen Gefahren, die mit einer unsachgemäßen Nutzung von Videospielen durch Minderjährige verbunden sind
Powinny zostać podjęte odpowiednie środki regulacyjne i środki związane z ochroną zdrowia publicznego w odniesieniu do niewłaściwego używania substancji o stwierdzonej i uznanej wartości medycznejEs sollten ordnungs- und gesundheitspolitische Maßnahmen für Substanzen mit nachgewiesener und anerkannter Wirksamkeit getroffen werden, die missbraucht werden
Niewłaściwe używanie zapalniczek przez małe dzieci może prowadzić do pożarów powodujących poważne szkody na osobie i mieniu, łącznie ze śmierciąDie unsachgemäße Verwendung von Feuerzeugen durch Kleinkinder kann Brände verursachen, die beträchtliche Personenschäden, bis hin zu tödlichen Unfällen, und erhebliche wirtschaftliche Kosten zur Folge haben können
Firma, która dostarcza na rynek preparat Suboxone, zrealizuje plany kampanii informacyjnej dla lekarzy i farmaceutów w celu zapewnienia tego, że będą oni mieli świadomość ryzyka związanego z używaniem leku niezgodnie z przeznaczeniem oraz że będą zgłaszać konkretne problemy dotyczące bezpieczeństwa leku, takie jak zaburzenia czynności wątroby lub wpływ na noworodkiDas Unternehmen, das Suboxone vertreibt, wird zur Information von Ärzten und Apothekern Pläne zusammenstellen um zu gewährleisten, dass sich diese der Risiken eines Missbrauchs bewusst sind, und um diese darauf hinzuweisen, spezifische Sicherheitsaspekte im Zusammenhang mit dem Arzneimittel wie Leberstörungen und Auswirkungen auf Neugeborene zu melden
Mężczyźni zażywający lenalidomid muszą spełniać następujące warunki: • Zrozumieć oczekiwane ryzyko teratogenności leku w przypadku pożycia seksualnego z kobietą w wieku rozrodczym. • Zrozumieć konieczność używania prezerwatyw w przypadku pożycia seksualnego z kobietą w wieku rozrodczymMännliche Patienten, die Lenalidomid einnehmen, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllen: Er versteht das zu erwartende teratogene Risiko, wenn er mit einer gebärfähigen Frau sexuell verkehrt. Er versteht, dass der Gebrauch von Kondomen erforderlich ist, wenn er mit einer gebärfähigen Frau sexuell verkehrt
Przerwanie stosowania leku Lansoprazol ratiopharm:W przypadku zażycia zbyt małej dawki, nieregularnego używania leku lub przedwczesnego zakończenia leczenia, powodzenie terapii może być zagrożone lub mogą wystąpić nawroty choroby, które są trudniejsze do wyleczeniaWenn Sie die Einnahme von Lansoprazol-ratiopharm ‧ mg abgebrochen haben Zu niedrige Dosierung, unregelmäßige Einnahme oder vorzeitiger Behandlungsabbruch gefährden den Behandlungserfolg oder können zu Rückfällen führen, deren Behandlung dann erschwert ist
Celem byłoby stworzenie skutecznego narzędzia ułatwiającego i zachęcającego do gromadzenia i rozpowszechniania danych dotyczących dostępności i używania leków; stworzenia bazy danych na temat aspektów epidemiologicznych, jak również bazy danych o praktykach stosowanych w zakresie leków na receptę; ustalenia wytycznych poprzez zwiększone zaangażowanie przedstawicieli zawodów medycznych i organizacji zrzeszających pacjentów, promując tym samym także w tym sektorze zastosowanie otwartej metody koordynacjiZiel ist es, ein einsatzfähiges Instrument aufzubauen, das die Sammlung und Verbreitung von Informationen über die Verfügbarkeit und Verwendung von Arzneimitteln, die Einrichtung von epidemiologischen Datenbanken und Datenbanken über die Verschreibungsgepflogenheiten sowie die Festlegung von Leitlinien durch breite Einbeziehung von Fachleuten des Gesundheitswesens und Patientenverbänden ermöglicht, wobei gleichzeitig die Anwendung der offenen Koordinierungsmethode auch in diesem Sektor ermöglicht und gefördert wird
Pragnę zwrócić państwa uwagę na rzecz co najmniej zastanawiającą: w Stanach Zjednoczonych stosowanie skwalenu jako składnika adiuwantów zostało zabronione, ale Europejska Agencja Leków najwyraźniej zezwala na jego używanie, skoro większość szczepionek zawiera w swym składzie skwalen.Ich möchte Sie über etwas informieren, dass vielleicht ein wenig eigenartig anmutet: In den Vereinigten Staaten ist der Einsatz von Squalen als Bestandteil von Zusatzstoffen verboten, diese sind hingegen von der Europäischen Arzneimittel-Agentur genehmigt worden, da die meisten Impfstoffe Squalen enthalten.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 47671 zdań frazy niewłaściwe używanie leków.Znalezione w 7,459 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.