Tłumaczenia na język niemiecki:

  • grün   
  • unerfahren   
    (Adjective  )

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (21)

doświadczenia laboratoryjneLaborversuch
doświadczenia na zwierzętachTierversuch
doświadczenia nabytefrüher erworbene Kenntnisse und/oder Kompetenzen
doświadczenia w gospodarstwieversuch im betrieb
doświadczenieVersuch; Hintergrund; Erfahrung; erfahrung; testen; Experiment; Erlebnis; Praxis; erleben; probe; test
doświadczenie in vitroin vitro experimentieren
doświadczenie in vivoin vivo experimentieren
doświadczenie kliniczneklinischer versuch; klinisches experimentieren
doświadczenie laboratoryjneexperimentieren im labor
doświadczenie odmianowesortenversuch
doświadczenie polowefeldversuch; Freilandversuch; experimentieren im feld; feldexperiment
doświadczenie wazonoweexperimentieren im topf
doświadczenie zawodoweBerufserfahrung
doświadczonyerfahren; bewandert; kundig
doświadczony przez loserschöpft
doświadczyćerfahren; erleben; empfinden
niedoświadczenieUnerfahrenheit
polowe doświadczenia nawozoweFelddüngungsversuch
projekt doświadczeniaversuchsanstellung; versuchsanordnung
przeprowadzać doświadczenieexperimentieren
układ doświadczeniaversuchsanordnung; versuchsanstellung

Przykładowe zdania z "niedoświadczony", pamięć tłumaczeniowa

add example
W okolicznościach, w których doświadczenia na szczeblu europejskim pokazały, że podejście typu "składnik po składniku” nie jest, moim zdaniem, ani wykonalne, ani odpowiednie, naszym priorytetem jest zwiększenie odpowiedzialności po stronie producentów oraz wdrożenie ścisłej kontroli na rynku wewnętrznym.In Situationen, in denen die Erfahrung in Europa bewiesen hat, dass die Ausweisung aller Inhaltsstoffe weder machbar noch adäquat ist, sollten wir uns meiner Meinung nach darauf konzentrieren, Herstellern mehr Rechenschaftspflicht zu übertragen und den internen Markt stärker zu kontrollieren.
wyznaczony operator koncesji wydobywczej na Morzu Barentsa musi mieć doświadczenie z wykonania jako operator przynajmniej jednego odwiertu poszukiwawczego na norweskim szelfie kontynentalnym lub odpowiednie równoważne doświadczenie operacyjne spoza obszaru norweskiego szelfu kontynentalnegoDer ernannte Betreiber für Produktionslizenzen in der Barentssee muss mindestens eine Explorationsbohrung auf dem norwegischen Festlandsockel als Betreiber durchgeführt haben oder über gleichwertige praktische Erfahrungen außerhalb des norwegischen Festlandsockels verfügen
Mieliśmi wspaniałe doświadczenieWir machten eine wunderbare Erfahrung
Jak powiedział pan wiceprzewodniczący Verheugen, chcieliśmy wykorzystać doświadczenie zdobyte przy stosowaniu dyrektywy 91/477/EWG, usunąć niektóre zidentyfikowane niedociągnięcia i dokonać transpozycji Protokołu ONZ w sprawie broni palnej, sygnowanego przez Komisję w 2002 r., do prawa wspólnotowego.Herr Verheugen hat es bereits erwähnt, wir wollten die Erfahrungen aus der Anwendung der Richtlinie 477/91 nutzen, die dabei festgestellten Mängel beheben und das von der Kommission bereits 2002 unterzeichnete UN-Waffenprotokoll in Gemeinschaftsrecht überführen.
w imieniu grupy EFD. - Panie przewodniczący! Przykro mi, że mam odmienne zdanie, lecz jako doświadczona księgowa nie podzielam optymizmu moich kolegów co do opinii audytorów.im Namen der EFD-Fraktion. - Herr Präsident! Es tut mir leid, dass ich widersprechen muss, aber aufgrund meiner Berufserfahrung im Rechnungswesen kann ich den Optimismus meiner Kollegen zum Urteil des Rechnungshofs nicht teilen.
Zespół audytorów powinien posiadać w swym składzie co najmniej jednego członka z doświadczeniem rzeczoznawcy w dziedzinie przedmiotowej technologii wyrobuMindestens ein Mitglied des Bewertungsteams muss über Erfahrungen in der Bewertung der betreffenden Produkttechnologie verfügen
wystarczającą wiedzę wymaganą do badań, które przeprowadza i odpowiednie doświadczenie praktyczne w takich badaniacheine ausreichende Kenntnis der Vorschriften für die von ihm durchgeführten Prüfungen und eine ausreichende praktische Erfahrung auf diesem Gebiet
doświadczenie w pracy w środowisku wielojęzycznym i wielokulturowymErfahrung mit der Arbeit in einem multikulturellen und mehrsprachigen Umfeld
w imieniu Grupy GUE/NGL. - (DE) Panie przewodniczący! To, czego doświadczyliśmy w związku z tak zwaną wojną z terroryzmem można określić jako outsourcing łamania praw człowieka.im Namen der GUE/NGL-Fraktion. - Herr Präsident! Was wir im Zuge des so genannten Kampfes gegen den Terror erleben mussten, würde ich als Methode des Outsourcing von Menschenrechtsverletzungen bezeichnen.
Należy ustanowić skuteczne reguły oparte na już zdobytym na poziomie krajowym doświadczeniu w odniesieniu do prawa do wynagrodzenia z tytułu odsprzedażyAnhand der Erfahrungen, die mit dem Folgerecht auf nationaler Ebene gesammelt wurden, sollte eine tragfähige Regelung eingeführt werden
Nie ma doświadczenia klinicznego dotyczącego stosowania leku u pacjentów dorosłych z ciężką niewydolnością wątroby lub u dzieci z niewydolnością wątroby dowolnego stopniaEs liegen keine klinischen Erfahrungen bei erwachsenen Patienten mit schwerer Leberinsuffizienz oder bei pädiatrischen Patienten mit Leberinsuffizienz jeglichen Grades vor, jedoch wird eine stärkere Exposition als bei Patienten mit mäßiger Leberinsuffizienz erwartet
Populacja pediatryczna Ze względu na ograniczone doświadczenie u dzieci poniżej ‧ lat, Fentanyl-ratiopharm powinien być stosowany w tej grupie wiekowej wyłącznie po wnikliwej ocenie stosunku korzyści do ryzykaPädiatrische Patienten Aufgrund der begrenzten Erfahrung bei Kindern unter ‧ Jahren sollte Fentanyl-ratiopharm bei dieser Altersgruppe nur nach sorgfältiger Abwägung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses angewendet werden
Jestem przekonany, że są pewne doświadczenia dotyczące tego obszaru.Sie haben sicherlich auch Erfahrung in diesem Bereich.
poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów, oraz przynajmniej roczne właściwe doświadczenie zawodowe, w przypadku gdy normalny okres trwania studiów wyższych wynosi przynajmniej trzy lata (wspomniane roczne doświadczenie nie może wchodzić w zakres doświadczenia liczonego od momentu ukończenia studiów wyższych, o którym mowa poniżejein Bildungsniveau, das einem durch ein Diplom bescheinigten abgeschlossenen Hochschulstudium mit einer Regelstudienzeit von mindestens drei Jahren entspricht, plus einschlägige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr (die einjährige Berufserfahrung kann nicht auf die weiter unten geforderte, nach dem Hochschulabschluss erworbene Berufserfahrung angerechnet werden
Warunki dotyczące mieszanek objętych doświadczeniemBedingungen für im Rahmen des Versuchs verwendete Mischungen
Państwa o słabszych wynikach mogą wykorzystać ich doświadczenia.Länder, die hier schlechter abschneiden, können von diesen Erfahrungen lernen.
z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji- po zakończeniu w ‧ r. oceny zbędnych obciążeń administracyjnych- znacznego przyczynienia się do obniżki zbędnych obciążeń administracyjnych w krótkiej perspektywie poprzez tzw. szybkie działania w przypadku najbardziej oczywistych zbędnych obciążeń administracyjnych; wzywa Komisję do wskazania- w oparciu o doświadczenia państw członkowskich, które zastosowały już miary odniesienia- dalszych obszarów, w których można osiągnąć proste obniżki zbędnych obciążeń administracyjnych i do zaproponowania docelowych wartości obniżekbegrüßt die Absicht der Kommission, bis zum Abschluss der Erfassung der unnötigen Verwaltungskosten im Jahr ‧ kurzfristig bereits einen erheblichen Beitrag zur Verringerung der unnötigen Verwaltungskosten zu leisten, indem sie die eindeutigsten unnötigen Verwaltungskosten durch so genannte Schnellverfahren (fast track actions) abbaut; fordert die Kommission auf, auf der Grundlage der Erfahrungen der Mitgliedstaaten, die bereits Basisberechnungen durchgeführt haben, weitere Bereiche, in denen mit einfachen Mitteln Verringerungen der unnötigen Verwaltungskosten verwirklicht werden können, zu ermitteln und solche Verringerungen vorzuschlagen
Doświadczenie kliniczne dotyczące leczenia pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek jest ograniczoneDie klinische Erfahrung bei Patienten mit einer mäßigen Einschränkung der Nierenfunktion ist sehr begrenzt
tworzenie wartości dodanej poprzez poprawę i kontrolę jakości, odtworzenia historii produktu, warunków sanitarnych, doświadczenia z zakresu technik innowacyjnychSchaffung von Mehrwert durch Verbesserung der Qualitätskontrolle, der Herkunftssicherung und der Hygienebedingungen sowie durch Erprobung innovativer Techniken
Leczenie preparatem Rebif powinien rozpoczynać lekarz posiadający doświadczenie w leczeniu SMDie Behandlung mit Rebif sollte von einem Arzt eingeleitet werden, der Erfahrung in der Behandlung von MS besitzt
Przypadek firmy Dell jest tu znamienny, gdyż nasze doświadczenie pokazuje, że zamiast łagodzenia strat i okazywania solidarności, wydaje się on działać jak zachęta, skoro Dell otrzymuje pomoc zarówno z tytułu zwolnień, jak i delokalizacji.Der Dell-Fall ist symptomatisch hierfür; denn unsere Erfahrung zeigt, dass dies eher als Anreiz zu wirken scheint statt als Verlustmilderung und Solidaritätsbekundung, da Dell Hilfe für sowohl Entlassungen als auch Standortwechsel (Verlagerungen) erhält.
Doświadczenie zawodowe w dziedzinie ustawodawstwa powiązanego z cłami, jak np. przepisów dotyczących egzekwowania praw własności intelektualnej, prekursorów narkotykowych, kontroli środków pieniężnychErfahrung mit Vorschriften, die einen Zusammenhang zum Zollwesen aufweisen, wie die Verordnungen betreffend die Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum, Drogenausgangsstoffe, die Kontrolle des Bargeldverkehrs
Państwa Członkowskie mają obowiązek przechowywać i aktualizować dane na temat kwalifikacji, szkoleń i doświadczenia każdego z inspektorówDie Mitgliedstaaten führen und aktualisieren Aufzeichnungen über die Qualifikationen, die Schulung und die Erfahrung der einzelnen Inspektoren
uważa, że w kontekście aktualnej europejskiej refleksji nad zmianami klimatycznymi RNO stwarzają Unii sposobność obserwacji zmian warunków pogodowych oraz badania sposobów zapobiegania stratom, reagowania w przypadku katastrof oraz ochrony ekosystemów; zwraca się w związku z tym do Rady o przyjęcie w jak najkrótszym czasie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, w którym zostanie ujęta specyfika regionów najbardziej oddalonych; pragnie również, by w propozycjach Komisji zmierzających do zwiększenia zdolności reagowania Unii w przypadku katastrof zostały wykorzystane wiedza i doświadczenie tych regionów związane z ich położeniem geograficznymvertritt die Auffassung, dass die Regionen in äußerster Randlage für die Union bei ihren derzeitigen Überlegungen über die klimatischen Störungen mit Blick sowohl auf die Beobachtung von Gefährdungen, die Vermeidung von Schäden, die Reaktion auf Katastrophen als auch auf den Erhalt der Ökosysteme eine Chance darstellen; fordert diesbezüglich, dass der Rat umgehend den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Errichtung des Solidaritätsfonds der Europäischen Union erlässt, der ausdrücklich auf die besonderen Merkmale der äußersten Randlage eingeht; wünscht ferner, dass in den Vorschlägen der Kommission zur Stärkung der Reaktionsfähigkeit der Union in Katastrophenfällen die mit der geografischen Lage dieser Regionen zusammenhängende Sachkenntnis genutzt wird
Xigris powinien być stosowany przez doświadczonych lekarzy w ośrodkach wyspecjalizowanych w leczeniu ciężkiej sepsyXigris darf nur von Ärzten und in medizinischen Einrichtungen eingesetzt werden, die in der Behandlung von Patienten mit schwerer Sepsis erfahren sind
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8951 zdań frazy niedoświadczony.Znalezione w 7,677 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.