Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Sektkühler   
    (  m)

Przykładowe zdania z "naczynie do chłodzenia szampana", pamięć tłumaczeniowa

add example
Spółka FagorBrandt wstrzymuje wprowadzanie do obrotu produktów do chłodzenia, gotowania i zmywarek do naczyń marki Vedette na okres pięciu lat, który musi rozpocząć się najpóźniej siedem miesięcy od dnia notyfikacji niniejszej decyzjiFagorBrandt stellt den Vertrieb von Kühl-, Gar- und Geschirrspülgeräten der Marke Vedette für einen Zeitraum von fünf Jahren ein; dieser Zeitraum muss spätestens sieben Monate nach dem Tag der Bekanntgabe dieser Entscheidung beginnen
Spółka prowadzi działalność we wszystkich sektorach dużych urządzeń gospodarstwa domowego z podziałem na trzy główne rodziny produktów: urządzenia do prania i zmywania (zmywarki do naczyń, pralki, suszarki do ubrań, pralko-suszarki), do chłodzenia (lodówki, zamrażarki skrzyniowe i szufladkowe) oraz do gotowania (piekarniki tradycyjne, kuchenki mikrofalowe, kuchenki, płyty kuchenne, wyciągi kuchenneDas Unternehmen ist in allen Bereichen der Branche große Elektrohaushaltsgeräte tätig, die drei große Gerätefamilien umfasst: Waschgeräte (Geschirrspülmaschinen, Waschmaschinen, Wäschetrockner, Wasch-Trocken-Automaten), Kühlgeräte (Kühlschränke, Gefriertruhen und-schränke) und Gargeräte (traditionelle Backöfen, Mikrowellengeräte, Herde, Kochfelder und-mulden, Dunstabzugshauben
W odniesieniu do tych środków – wstrzymanie wprowadzania do obrotu produktów do chłodzenia, gotowania i zmywarek do naczyń pod marką Vedette na okres pięciu lat – powodujących pogorszenie wyników finansowych przedsiębiorstwa, należy upewnić się, że przedsiębiorstwo jest w stanie im sprostaćDa diese Maßnahmen (Einstellung des Vertriebs von Kühl-, Gar- und Geschirrspülgeräten unter der Marke Vedette während eines Zeitraums von fünf Jahren) eine Verschlechterung der Finanzergebnisse des Unternehmens herbeiführen, muss sichergestellt werden, dass sie für das Unternehmen tragbar sind
Środki wyrównawcze polegają na wstrzymaniu wprowadzania do obrotu na okres pięciu lat niektórych produktów (do gotowania, chłodzenia i zmywarek do naczyń) marki Vedette oraz na zbyciu Brandt ComponentsDie Ausgleichsmaßnahmen bestehen in der Einstellung des Vertriebs bestimmter Geräte der Marke Vedette (Gar-, Kühl- und Geschirrspülgeräte) während eines Zeitraums von fünf Jahren und der Veräußerung von Brandt Components
Obiekt zakwaterowania turystycznego wyposażony jest w system odzyskiwania ciepła w ‧ (‧ punkt) lub ‧ (‧,‧ punktu) następujących kategoriach: systemy chłodzenia, wentylatory, pralki, zmywarki do naczyń, basen pływacki lub baseny pływackie, ścieki sanitarneDer Beherbergungsbetrieb muss über ein Wärmerückgewinnungssystem für eine (‧ Punkt) oder zwei (‧,‧ Punkte) der folgenden Kategorien verfügen: Kühlsysteme, Ventilatoren, Waschmaschinen, Geschirrspüler, Schwimmbecken, Abwasser aus sanitären Anlagen
system lokalnego ogrzewania lub lokalnego chłodzenia oznacza dystrybucję energii termicznej w postaci pary, gorącej wody lub schłodzonych płynów, z centralnego źródła produkcji przez sieć do wielu budynków lub punktów w celu wykorzystania jej do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń lub procesówFernwärme oder Fernkälte die Verteilung thermischer Energie in Form von Dampf, heißem Wasser oder kalten Flüssigkeiten von einer zentralen Erzeugungsquelle durch ein Netz an mehrere Gebäude oder Anlagen zur Nutzung von Raum- oder Prozesswärme oder-kälte
lód przeznaczony do chłodzenia i zamrażaniaEis für Kühl-und Gefrierzwecke
Przedsiębiorstwo Lucchini wydało ‧ mln ITL (co odpowiada ok. ‧ tys. EUR) na zakup nowych filtrów do filtrowania pary wytworzonej podczas chłodzenia koksu po opuszczeniu piecaLucchini investierte ‧ Mio. ITL (rund ‧ EUR) in den Kauf neuer Filter für den Dampf, der bei der Abkühlung des Kokses nach dem Ausdrücken aus den Öfen entsteht
Sektor budownictwa ma do odegrania bardzo ważną rolę w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, ponieważ ‧–‧ % światowego zużycia energii pierwotnej przypada na ogrzewanie i chłodzenie budynkówDas Bauwesen spielt eine große Rolle für die Bremsung des Klimawandels, da weltweit ‧-‧ % des Primärenergiebedarfs für die Heizung und die Kühlung von Gebäuden aufgewendet werden
Charakterystykę energetyczną budynku określa się na podstawie obliczonej lub faktycznej ilości energii, którą zużywa się rocznie w celu spełnienia różnych potrzeb związanych z jego typowym użytkowaniem, i odzwierciedla ona zapotrzebowanie na energię do celów ogrzewania i chłodzenia (energię potrzebną, aby uniknąć przegrzania) w celu utrzymania przewidzianych warunków termicznych budynku oraz zaspokojenia potrzeb zaopatrzenia w ciepłą wodęDie Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes ist anhand der berechneten oder tatsächlichen Energiemenge zu bestimmen, die jährlich verbraucht wird, um den unterschiedlichen Erfordernissen im Rahmen der üblichen Nutzung des Gebäudes gerecht zu werden, und wird durch den Energiebedarf für Heizung und Kühlung (Vermeidung von übermäßiger Erwärmung) zur Aufrechterhaltung der gewünschten Gebäudetemperatur und durch den Wärmebedarf für Warmwasser dargestellt
Aby uniknąć zakłóceń konkurencji, wytwórcy energii elektrycznej mogą otrzymać bezpłatne uprawnienia w odniesieniu do emisji z produkcji ciepła i chłodzenia dystrybuowanego przez lokalne sieci ciepłownicze oraz za energię cieplną i chłodzenie uzyskiwane w ramach kogeneracji o wysokiej sprawności, określonej w dyrektywie ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii, w przypadku gdy tego rodzaju energia cieplna wytwarzana przez instalacje w innych sektorach miałaby zostać objęta przydziałem bezpłatnych uprawnieńUm Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, können Stromerzeuger kostenlose Zertifikate für Fernwärme und-kälte sowie für durch hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung im Sinne der Richtlinie ‧/‧/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom ‧. Februar ‧ über die Förderung einer am Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-Wärme-Kopplung im Energiebinnenmarkt erzeugte Wärme und Kälte erhalten, sofern für solche von Anlagen in anderen Sektoren erzeugte Wärme kostenlose Zertifikate vergeben werden
Woda niezdatna do picia wykorzystywana do pozyskiwania pary, chłodzenia, do celów przeciwpożarowych i innych podobnych celów niezwiązanych z żywnością musi być prowadzona w oddzielnych systemach, łatwo rozpoznawalnych i niemających połączeń ani jakichkolwiek możliwości powrotu do systemów wody pitnejBrauchwasser, das zur Dampferzeugung, Kühlung, Brandbekämpfung oder zu anderen Zwecken verwendet wird, die in keinem Zusammenhang mit Lebensmitteln stehen, ist gesondert abzuleiten; diese separaten Abflußsysteme müssen leicht identifizierbar sein, und es darf weder eine Verbindung zur Trinkwasserleitung noch die Möglichkeit des Rückflusses in diese Leitung bestehen
Państwa Członkowskie zapewniają, by na tyle, na ile jest to technicznie wykonalne, uzasadnione finansowo i proporcjonalne do potencjalnych oszczędności energii, odbiorcy końcowi energii elektrycznej, gazu, centralnego ogrzewania lub chłodzenia oraz ciepłej wody użytkowej mieli możliwość nabycia po konkurencyjnych cenach indywidualnych liczników, które dokładnie oddają rzeczywiste zużycie energii przez odbiorcę końcowego i informują o rzeczywistym czasie korzystania z energiiSoweit es technisch machbar, finanziell vertretbar und im Vergleich zu den potenziellen Energieeinsparungen angemessen ist, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass, alle Endkunden in den Bereichen Strom, Erdgas, Fernheizung und/oder ‐kühlung und Warmbrauchwasser individuelle Zähler zu wettbewerbsorientierten Preisen erhalten, die den tatsächlichen Energieverbrauch des Endkunden und die tatsächliche Nutzungszeit widerspiegeln
Można zastosować chłodzenie powietrzne ze strumieniem powietrza opływającym hamulec w kierunku prostopadłym do osi obrotu kołaEs darf Luftkühlung verwendet werden, wobei der Luftstrom über die Bremse senkrecht zu ihrer Drehachse zu leiten ist
wzywa Komisję do zagwarantowania, że wszelkie wnioski dotyczące dyrektywy ramowej w sprawie odnawialnych źródeł energii będą zawierać zdecydowane środki promujące wykorzystanie energii odnawialnej do ogrzewania i chłodzenia, tak aby do ‧ r. co najmniej podwoić ich obecny- ok. ‧ %- udział w unijnych źródłach energii; zachęca Komisję- w celu umożliwienia wszystkim odpowiednim technologiom osiągnięcia wysokiego stopnia penetracji rynku- do proponowania innowacyjnych rozwiązań, takich jak promowanie systematycznych badań możliwości wykorzystania energii odnawialnej lub jej dostarczania poprzez sieci grzewcze w przypadku nowych budynków i renowacji budynków powyżej poziomu gruntu, czy też ograniczanie utrudnień administracyjnych i prowadzenie kampanii upowszechniających wiedzęfordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass ein Vorschlag für eine Rahmenrichtlinie über erneuerbare Energiequellen energische Maßnahmen zur Förderung von Heizen und Kühlen mit erneuerbaren Energiequellen enthält, mit dem Ziel, den Anteil dieser Energiequellen in der Europäischen Union von gegenwärtig rund ‧ % auf mindestens das Doppelte bis ‧ zu steigern; fordert die Kommission auf, innovative Lösungen vorzuschlagen, sodass alle einschlägigen Technologien ein hohes Maß an Marktdurchdringung erreichen- beispielsweise Förderung von systematischen Studien über Problemlösungen im Bereich erneuerbare Energiequellen oder über deren Lieferung in Form von Wärmenetzen für neue Gebäude und von Renovierungen von Gebäuden ab einer bestimmten Fläche- und den Abbau administrativer Schranken und Aufklärungskampagnen zu fördern
Równie ważne są systemy cieplnej energii słonecznej , służące do podgrzewania wody w układa ch centralnego ogrzewania lub chłodzenia .Eine der jüngsten Entwicklungen sind organische polymere Solarzellen .
Planowe czynności utrzymania niezwiązane z emisjami, rozsądne i niezbędne pod względem technicznym (np. wymiana oleju, wymiana filtra olejowego, wymiana filtra paliwa, wymiana filtra powietrza, utrzymanie układu chłodzenia, regulacja prędkości biegu jałowego, regulatora, dokręcenia śrub silnika, luzu zaworowego, luzu wtryskiwacza, odmierzania czasu, regulacja naprężenia pasów napędowych, itp.) mogą być wykonywane na silnikach lub pojazdach wybranych do planu przeglądów przy najrzadszych odstępach zalecanych właścicielom przez producenta (np. nie dotyczy odstępów między przeglądami zalecanych dla dużego obciążenia eksploatacyjnego silników/pojazdówPlanmäßige nicht emissionsrelevante Wartungsarbeiten, die technisch gerechtfertigt sind (z. B. Ölwechsel, Ölfilterwechsel, Kraftstofffilterwechsel, Luftfilterwechsel, Wartung des Kühlsystems, Leerlaufeinstellung, Regler, Motordrehmoment, Ventilspiel, Einspritzdüsenspiel, Ventileinstellung, Einstellung der Spannung des Antriebsriemens usw.) können mit der geringsten vom Hersteller empfohlenen Wartungshäufigkeit an Motoren oder Fahrzeugen im Rahmen des Prüfprogamms durchgeführt werden (d. h. nicht in den Abständen, die für wichtige Wartungsarbeiten empfohlen werden
podkreśla, że fundusze strukturalne muszą przyczyniać się do unowocześniania i tworzenia infrastruktury wsparcia producentów w zakresie produkcji/marketingu, obejmującej jednostki chłodzenia, przetwórstwa, transportu oraz marketingu/dystrybucjiweist nachdrücklich darauf hin, dass die Strukturfonds zur Modernisierung und zur Schaffung von Infrastrukturen zur Unterstützung der Erzeuger bei Produktion und Vermarktung, beispielsweise in Form von Kühlanlagen, Verarbeitungsanlagen und Infrastrukturen für den Transport und die Vermarktung/Vertrieb, beitragen müssen
produkty te nie wymagają chłodzenia do czasu otwarciaSie müssen vor dem Öffnen nicht gekühlt werden
oczekuje, że wspierając badania, Komisja w należyty sposób uwzględni dążenia do zwiększonego wykorzystania biomasy w systemach chłodzenia i ogrzewania z sieci, zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego przyjętym w pierwszym czytaniu na temat siódmego programu ramowego w dziedzinie badańerwartet von der Kommission, dass sie bei der Forschungsförderung die angestrebte verstärkte Nutzung von Biomasse in Verbindung mit Fernkühlungs- und Fernwärmesystemen- entsprechend dem vom Europäischen Parlament in erster Lesung angenommenen Standpunkt zum Siebten Forschungsrahmenprogramm- angemessen berücksichtigt
odpowiednie pomieszczenie, obszar lub instalację do chłodzenia i suszenia pojemników po obróbce cieplnejeinen geeigneten Raum bzw. Platz oder eine geeignete Einrichtung für das Abkühlen und Abtrocknen der Behältnisse nach dem Erhitzen
wzywa Komisję do rozważenia stopniowego wprowadzania osiedlowych sieci grzewczych i chłodniczych obejmujących wszystkie budynki w celu zmniejszenia zużycia paliw kopalnych do ogrzewania i chłodzenia poprzez wykorzystywanie strat powstałych w czasie przetwarzania energiifordert die Kommission auf, die stufenweise Einführung von Fernwärme- und Fernkühlungsnetzen für alle Gebäude in Betracht zu ziehen, damit der Einsatz fossiler Brennstoffe zu Heiz- und Kühlzwecken durch die Ausnutzung der bei der Energieumwandlung eintretenden Verluste verringert wird
Po włożeniu wkładu do wstrzykiwacza Reco-Pen chłodzenie można przerwać tylko w celu podania preparatuNach dem Einlegen in den Reco-Pen darf die Kühlkette nur für die Anwendung des Präparates unterbrochen werden
wzywa do udzielania większego wsparcia dla poprawy przetwarzania ryb na pokładzie, zwłaszcza poprzez inwestycje w systemy chłodzenia i pakowania oraz lepsze warunki z zakresu higieny i bezpieczeństwa na pokładziefordert eine Erhöhung der Beihilfen zur Verbesserung der Verarbeitung der Fänge an Bord, namentlich für Investitionen in Kühl- und Konservierungsanlagen und zur Verbesserung der Hygiene- und Sicherheitsbedingungen an Bord
Można stosować chłodzenie powietrzem przepływającym przez hamulec prostopadle do jego osi obrotuEs darf Luftkühlung verwendet werden, wobei der Luftstrom senkrecht auf die Drehachse des Rades zu richten ist
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 749233 zdań frazy naczynie do chłodzenia szampana.Znalezione w 61,596 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.