Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Sozialwohnung   

Przykładowe zdania z "mieszkanie komunalne", pamięć tłumaczeniowa

add example
Uważa się, że mieszkanie jest ogrzewane centralnie, jeżeli ogrzewanie zapewnione jest przez komunalny zakład ogrzewania lub z instalacji grzewczej zamontowanej w budynku lub w mieszkaniu, bez względu na źródło energiiEine Wohneinheit gilt als zentral beheizt, wenn die Heizwärme entweder von einem gemeinschaftlichen Heizzentrum oder von einer zu Heizzwecken in dem Gebäude oder der Wohneinheit eingebauten Anlage geliefert wird, wobei die Energiequelle keine Rolle spielt
W Austrii, miasta Salzburg, Krems i Guntramsdorf przyznają mieszkania komunalne imigrantom i obywatelom państw trzecichÖsterreich: Die Städte Salzburg, Krems und Guntramsdorf stellen Gemeindewohnungen für Migranten und Drittstaatsangehörige bereit
mieszkania komunalne dla zagrożonych grup społecznychsozialer Wohnungsbau für sozial schwache Gruppen
Dotyczy: dyskryminujących podatków komunalnych w Hiszpanii dla właścicieli drugich mieszkań nie zamieszkujących w nich staleBetrifft: Diskriminierende Kommunalsteuer für nicht ständig ansässige Besitzer von Zweitwohnungen in Spanien
Zarządzane przez paryski urząd mieszkalnictwa komunalnego ( OPAC ) osiedle liczy ponad 280 mieszkań .Dieser vom staatlichen Pariser Wohnbauunternehmen ( OPAC ) verwaltete Komplex weist über 280 Wohnungen auf .
dostępu do mieszkań komunalnychMenschen mit Behinderungen den Zugang zu Programmen des sozialen Wohnungsbaus zu sichern
Mierzą one zmiany dotyczące budynków mieszkalnych z wyłączeniem mieszkań komunalnych, budynków niemieszkalnych, cen gruntów, honorariów pobieranych przez architektów i innych opłatSie messen die Entwicklung für Wohngebäude nicht aber für Wohngebäude für Gemeinschaften und gewerbliche Gebäude. Ebenfalls nicht gemessen werden Grundstückspreise und Honorare für Architekten und andere Gebühren
Wstępnym warunkiem takiego rozwoju byłoby doprecyzowanie wspólnotowych ram prawnych dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego, gdyż w obecnym stanie rzeczy istnieją pewne niejasności co do pojęcia in-house (wewnętrzne świadczenie usług), określenia mianem partnerstwa publiczno-prywatnego niektórych działań mieszanych dotyczących mieszkalnictwa socjalnego i określenia mianem zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego niektórych organizacji zarządzających mieszkaniami komunalnymiEine Vorbedingung für eine solche Entwicklung wäre die Präzisierung des gemeinschaftlichen Rechtsrahmens der ÖPP, da gegenwärtig gewisse Unklarheiten bestehen in Bezug auf die Definition des Begriffs intern, die Zulassung von ÖPP für bestimmte gemischte Tätigkeiten im Bereich Sozialwohnungen und auf die Anerkennung bestimmter Einrichtungen des sozialen Wohnungsbaus als institutionelle ÖPP
W pra ktyce usługi integracyjne mogą obejmować poradnictwo zawodowe , praktyki zawodowe i pomoc w sprawach mieszkaniowych , natomiast działania podejmowane w więzieniach w ramach przygotowań do wyjścia więźniów na wolność mogą pomagać osadzonym w nawiązaniu kontaktu ze służbami zajmującymi się mieszkaniami komunalnymi i pomocą społeczną .Haftanstalten stellen wichtige Milieus für die Erbringung medizinischer und sozialer Maßnahmen für Drogenkonsumenten dar .
Nowe państwa członkowskie powinny zwiększyć środki finansowe, którymi dysponują władze lokalne, w celu skutecznego uporania się z problemami zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i mieszkalnictwa, nadania dynamiki państwowym strategiom (programów) mieszkaniowym wspierającym budowę mieszkań komunalnych i socjalnych oraz udostępnienia środków na inwestycje w rozbudowę infrastrukturyDie neuen Mitgliedstaaten sollten die Finanzmittel für die lokalen Gebietskörperschaften aufstocken, um die Probleme einer nachhaltigen Stadtentwicklung und dauerhafter Wohnungen anzugehen, die staatlichen Wohnungsstrategien (Programme) zur Förderung des Baus von Kommunal- und Sozialwohnungen voranzutreiben und Investitionsmittel für den Aufbau der Infrastruktur bereitzustellen
Zapewnienie mieszkań czynszowych przez władze lokalne na mocy przepisów Section ‧ of the Housing (Miscellaneous Provisions) Act ‧ (voluntary housing bodies- komunalne towarzystwa budowlaneBereitstellung von Sozialwohnungen durch örtliche Behörden und nach Section ‧ des Housing (Miscellaneous Provisions) Act ‧ zugelassene Träger (gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften
Działania na szczeblu UE w celu eliminacji biedy i wykluczenia społecznego Romów żyjących w Europie muszą więc głównie skupiać się na wypełnieniu i promocji podstawowych praw do zatrudnienia, mieszkania, opieki zdrowotnej i edukacji.Der Schwerpunkt der Anstrengungen, die auf EU-Ebene zur Verringerung der Armut und der sozialen Ausgrenzung europäischer Roma unternommen werden, muss daher auf der Verwirklichung und Förderung der Grundrechte auf Beschäftigung, Unterkunft, medizinische Versorgung und Bildung liegen.
Pani Przewodnicząca! W Polsce, w budownictwie mieszkaniowym, wyraźne już są efekty kryzysu, mimo ogromnego zapotrzebowania na mieszkania.(PL) Frau Präsidentin, es ist wesentlich, dass Erwachsene mehr Verantwortung für die Bedingungen übernehmen, unter denen ihre Kinder leben, sowie für die Möglichkeiten, die sie im Leben haben.
Należałoby również przypomnieć, że nie wszyscy obywatele europejscy mają zapewniony dostęp do ciepłej wody i do toalety wewnątrz mieszkania, które stanowią dwa z kryteriów określających minimalne wymogi pozwalające mówić o przyzwoitych warunkach mieszkaniowychEs sei hier auch daran erinnert, dass der Zugang zu warmem Wasser und zu Innentoiletten nicht allen Bürgern Europas gewährleistet ist, obwohl dieser zu den Kriterien für die Festlegung der Mindestbedingungen zählt, die gegeben sein müssen, um von einer geeigneten Wohnung sprechen zu können
Właściciel mieszkania mówi, że chce podwyższyć czynsz.Der Vermieter sagte, dass er die Miete erhöhen will.
Dlatego też z obowiązku zgłoszenia są zwolnione szpitale zapewniające opiekę medyczną, w tym w odpowiednich sytuacjach pomoc w nagłych wypadkach i usługi pomocnicze bezpośrednio związane z podstawową działalnością, w szczególności w dziedzinie badań, oraz przedsiębiorstwa zajmujące się mieszkalnictwem socjalnym, zapewniające mieszkania dla obywateli znajdujących się w niekorzystnej sytuacji lub grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, które nie posiadają wystarczających środków, aby pozyskać mieszkanie na warunkach rynkowychDaher werden Krankenhäuser, die medizinische Versorgungsleistungen, Notfalldienste und unmittelbar mit den Haupttätigkeiten verbundene Nebendienstleistungen- vor allem auf dem Gebiet der Forschung- erbringen, sowie Unternehmen, die mit Leistungen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus betraut sind und Wohnraum für benachteiligte Bürger oder sozial schwache Bevölkerungsgruppen bereitstellen, die nicht die Mittel haben, sich auf dem freien Wohnungsmarkt eine Unterkunft zu beschaffen, von der Notifizierungspflicht freigestellt
Kwestia dotyczy tego, komu mają być przydzielane mieszkania?Die Frage lautet, wem wird Wohnraum zugeteilt?
wypłaty współczynników korygujących stosowanych do wynagrodzeń podstawowych, dodatków na mieszkanie, dodatków rodzinnych, części wynagrodzeń członków instytucji transferowanych za granicę (stosuje się odpowiednio art. ‧ załącznika ‧ do Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskichdie Zahlung der Berichtigungskoeffizienten, die angewendet werden auf die Grundgehälter, die Residenzzulagen, die Familienzulagen und die Überweisungen eines Teils der Amtsbezüge von Mitgliedern des Organs ins Ausland (entsprechende Anwendung des Artikels ‧ des Anhangs ‧ des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften
przypomina o konieczności stosowania, w okresie pobytu w więzieniu i po jego zakończeniu, środków z zakresu pomocy społecznej, zmierzających do przygotowania i pomocy osadzonej osobie w staraniach o reintegrację, a w szczególności w poszukiwaniu mieszkania i zatrudnienia, w celu uniknięcia sytuacji wykluczenia społecznego i recydywyerinnert an die Notwendigkeit, während und nach der Haft Sozialhilfemaßnahmen für die inhaftierten Personen zu ergreifen, um sie auf ihre Wiedereingliederung vorzubereiten bzw. sie dabei zu unterstützen, insbesondere bei der Suche nach einer Unterkunft und einer Beschäftigung, um so soziale Ausgrenzung und Rückfälle zu vermeiden
Pomimo powszechnego zrozumienia dla wagi strategii ponownego włączenia do społeczeństwa , obszar ten jest ciągle słabo rozwinięty , a osoby używające narkotyków mają nadal poważne trudności ze znalezieniem pracy czy mieszkania oraz rozwijaniem zainteresowań niezwiązanych z narkotykami .Die Entwicklung eines praktikablen Modells für die Gewährleistung angemessener Überweisungswege stellt eine organisatorische Herausforderung dar .
Sprawa C-152 / 05 : Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec ( Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuły 18 WE , 39 WE i 43 WE — Ustawodawstwo krajowe — Warunki przyznania dodatku na budowę lub nabycie mieszkania na własne cele mieszkaniowe — Mieszkanie , które musi być położone na terytorium danego państwa członkowskiego ) . . . . . . . . .Rechtssache C-152/ 05 : Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen Bundesrepublik Deutschland ( Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats Art. 18 EG , 39 EG und 43 EG Nationale Rechtsvorschriften Voraussetzungen für die Gewährung einer Zulage für die Herstellung oder Anschaffung einer Wohnung zu eigenen Wohnzwecken Wohnung , die im Inland belegen sein muss ) . . . . . .
Środki te przeznaczone są na dodatki na mieszkanie dla członków instytucjiDiese Mittel decken die Residenzzulagen der Mitglieder des Organs
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3940 zdań frazy mieszkanie komunalne.Znalezione w 4,296 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.