Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Sozialwohnung   

Przykładowe zdania z "mieszkanie komunalne", pamięć tłumaczeniowa

add example
Uważa się, że mieszkanie jest ogrzewane centralnie, jeżeli ogrzewanie zapewnione jest przez komunalny zakład ogrzewania lub z instalacji grzewczej zamontowanej w budynku lub w mieszkaniu, bez względu na źródło energiiEine Wohneinheit gilt als zentral beheizt, wenn die Heizwärme entweder von einem gemeinschaftlichen Heizzentrum oder von einer zu Heizzwecken in dem Gebäude oder der Wohneinheit eingebauten Anlage geliefert wird, wobei die Energiequelle keine Rolle spielt
W Austrii, miasta Salzburg, Krems i Guntramsdorf przyznają mieszkania komunalne imigrantom i obywatelom państw trzecichÖsterreich: Die Städte Salzburg, Krems und Guntramsdorf stellen Gemeindewohnungen für Migranten und Drittstaatsangehörige bereit
mieszkania komunalne dla zagrożonych grup społecznychsozialer Wohnungsbau für sozial schwache Gruppen
Zapewnienie mieszkań czynszowych przez władze lokalne na mocy przepisów Section ‧ of the Housing (Miscellaneous Provisions) Act ‧ (voluntary housing bodies- komunalne towarzystwa budowlaneBereitstellung von Sozialwohnungen durch örtliche Behörden und nach Section ‧ des Housing (Miscellaneous Provisions) Act ‧ zugelassene Träger (gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften
Wstępnym warunkiem takiego rozwoju byłoby doprecyzowanie wspólnotowych ram prawnych dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego, gdyż w obecnym stanie rzeczy istnieją pewne niejasności co do pojęcia in-house (wewnętrzne świadczenie usług), określenia mianem partnerstwa publiczno-prywatnego niektórych działań mieszanych dotyczących mieszkalnictwa socjalnego i określenia mianem zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego niektórych organizacji zarządzających mieszkaniami komunalnymiEine Vorbedingung für eine solche Entwicklung wäre die Präzisierung des gemeinschaftlichen Rechtsrahmens der ÖPP, da gegenwärtig gewisse Unklarheiten bestehen in Bezug auf die Definition des Begriffs intern, die Zulassung von ÖPP für bestimmte gemischte Tätigkeiten im Bereich Sozialwohnungen und auf die Anerkennung bestimmter Einrichtungen des sozialen Wohnungsbaus als institutionelle ÖPP
Zarządzane przez paryski urząd mieszkalnictwa komunalnego ( OPAC ) osiedle liczy ponad 280 mieszkań .Dieser vom staatlichen Pariser Wohnbauunternehmen ( OPAC ) verwaltete Komplex weist über 280 Wohnungen auf .
dostępu do mieszkań komunalnychMenschen mit Behinderungen den Zugang zu Programmen des sozialen Wohnungsbaus zu sichern
Nowe państwa członkowskie powinny zwiększyć środki finansowe, którymi dysponują władze lokalne, w celu skutecznego uporania się z problemami zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i mieszkalnictwa, nadania dynamiki państwowym strategiom (programów) mieszkaniowym wspierającym budowę mieszkań komunalnych i socjalnych oraz udostępnienia środków na inwestycje w rozbudowę infrastrukturyDie neuen Mitgliedstaaten sollten die Finanzmittel für die lokalen Gebietskörperschaften aufstocken, um die Probleme einer nachhaltigen Stadtentwicklung und dauerhafter Wohnungen anzugehen, die staatlichen Wohnungsstrategien (Programme) zur Förderung des Baus von Kommunal- und Sozialwohnungen voranzutreiben und Investitionsmittel für den Aufbau der Infrastruktur bereitzustellen
Dotyczy: dyskryminujących podatków komunalnych w Hiszpanii dla właścicieli drugich mieszkań nie zamieszkujących w nich staleBetrifft: Diskriminierende Kommunalsteuer für nicht ständig ansässige Besitzer von Zweitwohnungen in Spanien
Mierzą one zmiany dotyczące budynków mieszkalnych z wyłączeniem mieszkań komunalnych, budynków niemieszkalnych, cen gruntów, honorariów pobieranych przez architektów i innych opłatSie messen die Entwicklung für Wohngebäude nicht aber für Wohngebäude für Gemeinschaften und gewerbliche Gebäude. Ebenfalls nicht gemessen werden Grundstückspreise und Honorare für Architekten und andere Gebühren
W pra ktyce usługi integracyjne mogą obejmować poradnictwo zawodowe , praktyki zawodowe i pomoc w sprawach mieszkaniowych , natomiast działania podejmowane w więzieniach w ramach przygotowań do wyjścia więźniów na wolność mogą pomagać osadzonym w nawiązaniu kontaktu ze służbami zajmującymi się mieszkaniami komunalnymi i pomocą społeczną .Haftanstalten stellen wichtige Milieus für die Erbringung medizinischer und sozialer Maßnahmen für Drogenkonsumenten dar .
Pani mieszkania?Lhre Wohnung?
Znaleźliście jakąś broń w mieszkaniu Iana, która mogła być użyta do zadźgania go?Oh, wie haben Sie das herausgefunden?
Kredyty na mieszkania społeczne były udzielane przez Państwową Radę Mieszkalnictwa z Pracowniczego Funduszu Mieszkaniowego (por. art. ‧ ustawyDarlehen für den sozialen Wohnungsbau wurden von der staatlichen Wohnraumbehörde gemäß Artikel ‧ des Gesetzes aus den Mitteln des Wohnraumfonds für Arbeitnehmer gewährt
A teraz rzućmy okiem na mieszkanie StrangwaysaGut.Schauen wir uns Strangways ' Haus an
mając na uwadze, że rada ministrów ds. zatrudnienia, polityki społecznej, zdrowia i konsumentów podniosła problem bezdomności i wykluczenia związanego z brakiem mieszkania do rangi priorytetu w ramach strategii UE na rzecz integracji społecznej i zabezpieczenia społecznegoin der Erwägung, dass der Rat Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz das Problem der Obdachlosigkeit und der Ausgrenzung im Zusammenhang mit dem Wohnraum im Rahmen der Strategie der Europäischen Union für soziale Eingliederung und sozialen Schutz zu einer Priorität erhoben hat
Niemniej jednak zgodnie z art. ‧ Letr osoby zapewniające takim cudzoziemcom mieszkanie za opłatą muszą ich zgłosić do odpowiednich organów kantonalnychNach Artikel ‧ AuG sind allerdings gewerbsmäßig beherbergte Ausländerinnen und Ausländer der zuständigen kantonalen Behörde zu melden
Ogólne zadowolenie z mieszkania: ta zmienna odnosi się do opinii/odczucia respondenta dotyczącego stopnia zadowolenia z mieszkania w kontekście jego ceny, wielkości, sąsiedztwa, odległości do miejsca pracy, jakości i innych aspektówAllgemeine Zufriedenheit mit der Wohnung: Die Variable bezieht sich auf den Grad der Zufriedenheit mit der Wohnung, was die Bedürfnisse/Meinung des Haushalts hinsichtlich des Preises, der Größe, der Nachbarschaft, der Entfernung zur Arbeit, der Qualität und anderer Aspekte anbelangt, nach Meinung/Einschätzung der Auskunftsperson
Zwolnienie może być ograniczone do zwolnienia jednorazowego w stosunku do jednego i tego samego dodatkowego mieszkaniaDIE BEFREIUNG KANN FÜR EIN UND DIESELBE ZWEITWOHNUNG AUF EIN MAL BESCHRÄNKT WERDEN
Miliony przedsiębiorstw korzystają z prawa do prowadzenia handlu na rynku wewnętrznym UE. Miliony obywateli korzystają z prawa do mieszkania i pracy w UE oraz podróżowania po jej terytorium.Millionen Unternehmen treiben auf dem Binnenmarkt der Europäischen Union Handel, und Millionen Menschen nehmen ihr Recht wahr, in allen Mitgliedstaaten zu leben und zu arbeiten und innerhalb der EU zu reisen.
Pomimo powszechnego zrozumienia dla wagi strategii ponownego włączenia do społeczeństwa , obszar ten jest ciągle słabo rozwinięty , a osoby używające narkotyków mają nadal poważne trudności ze znalezieniem pracy czy mieszkania oraz rozwijaniem zainteresowań niezwiązanych z narkotykami .Die Entwicklung eines praktikablen Modells für die Gewährleistung angemessener Überweisungswege stellt eine organisatorische Herausforderung dar .
W przypadku gdy w danym państwie członkowskim w ramach spisu powszechnego gromadzone są informacje o Mieszkaniach przeznaczonych do użytku sezonowego lub jako tzw. drugie mieszkania i Mieszkaniach stale niezamieszkanych, metadane wskazują metodykę sprawozdawania danych w tych kategoriachWerden bei der Zählung in dem Mitgliedstaat Daten über Wohnungen, die zu bestimmten Jahreszeiten oder als Zweitwohnungen bewohnt werden und Leerstehende Wohnungen erhoben, wird in den Metadaten über die Methodik zur Meldung dieser Kategorien berichtet
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3940 zdań frazy mieszkanie komunalne.Znalezione w 1,776 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.