Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Sozialwohnung   

Przykładowe zdania z "mieszkanie komunalne", pamięć tłumaczeniowa

add example
Uważa się, że mieszkanie jest ogrzewane centralnie, jeżeli ogrzewanie zapewnione jest przez komunalny zakład ogrzewania lub z instalacji grzewczej zamontowanej w budynku lub w mieszkaniu, bez względu na źródło energiiEine Wohneinheit gilt als zentral beheizt, wenn die Heizwärme entweder von einem gemeinschaftlichen Heizzentrum oder von einer zu Heizzwecken in dem Gebäude oder der Wohneinheit eingebauten Anlage geliefert wird, wobei die Energiequelle keine Rolle spielt
mieszkania komunalne dla zagrożonych grup społecznychsozialer Wohnungsbau für sozial schwache Gruppen
W Austrii, miasta Salzburg, Krems i Guntramsdorf przyznają mieszkania komunalne imigrantom i obywatelom państw trzecichÖsterreich: Die Städte Salzburg, Krems und Guntramsdorf stellen Gemeindewohnungen für Migranten und Drittstaatsangehörige bereit
Dotyczy: dyskryminujących podatków komunalnych w Hiszpanii dla właścicieli drugich mieszkań nie zamieszkujących w nich staleBetrifft: Diskriminierende Kommunalsteuer für nicht ständig ansässige Besitzer von Zweitwohnungen in Spanien
dostępu do mieszkań komunalnychMenschen mit Behinderungen den Zugang zu Programmen des sozialen Wohnungsbaus zu sichern
Nowe państwa członkowskie powinny zwiększyć środki finansowe, którymi dysponują władze lokalne, w celu skutecznego uporania się z problemami zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i mieszkalnictwa, nadania dynamiki państwowym strategiom (programów) mieszkaniowym wspierającym budowę mieszkań komunalnych i socjalnych oraz udostępnienia środków na inwestycje w rozbudowę infrastrukturyDie neuen Mitgliedstaaten sollten die Finanzmittel für die lokalen Gebietskörperschaften aufstocken, um die Probleme einer nachhaltigen Stadtentwicklung und dauerhafter Wohnungen anzugehen, die staatlichen Wohnungsstrategien (Programme) zur Förderung des Baus von Kommunal- und Sozialwohnungen voranzutreiben und Investitionsmittel für den Aufbau der Infrastruktur bereitzustellen
Zapewnienie mieszkań czynszowych przez władze lokalne na mocy przepisów Section ‧ of the Housing (Miscellaneous Provisions) Act ‧ (voluntary housing bodies- komunalne towarzystwa budowlaneBereitstellung von Sozialwohnungen durch örtliche Behörden und nach Section ‧ des Housing (Miscellaneous Provisions) Act ‧ zugelassene Träger (gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften
Mierzą one zmiany dotyczące budynków mieszkalnych z wyłączeniem mieszkań komunalnych, budynków niemieszkalnych, cen gruntów, honorariów pobieranych przez architektów i innych opłatSie messen die Entwicklung für Wohngebäude nicht aber für Wohngebäude für Gemeinschaften und gewerbliche Gebäude. Ebenfalls nicht gemessen werden Grundstückspreise und Honorare für Architekten und andere Gebühren
Wstępnym warunkiem takiego rozwoju byłoby doprecyzowanie wspólnotowych ram prawnych dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego, gdyż w obecnym stanie rzeczy istnieją pewne niejasności co do pojęcia in-house (wewnętrzne świadczenie usług), określenia mianem partnerstwa publiczno-prywatnego niektórych działań mieszanych dotyczących mieszkalnictwa socjalnego i określenia mianem zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego niektórych organizacji zarządzających mieszkaniami komunalnymiEine Vorbedingung für eine solche Entwicklung wäre die Präzisierung des gemeinschaftlichen Rechtsrahmens der ÖPP, da gegenwärtig gewisse Unklarheiten bestehen in Bezug auf die Definition des Begriffs intern, die Zulassung von ÖPP für bestimmte gemischte Tätigkeiten im Bereich Sozialwohnungen und auf die Anerkennung bestimmter Einrichtungen des sozialen Wohnungsbaus als institutionelle ÖPP
Mieszkania wynajęte to mieszkania, których co najmniej jeden mieszkaniec płaci czynsz najmu za to mieszkanie, a żaden z mieszkańców nie jest właścicielem ani części, ani całości mieszkaniaMietwohnungen sind Wohnungen, bei denen mindestens ein Bewohner für die Nutzung der Wohnung Miete zahlt und kein Bewohner Eigentümer von Teilen der Wohnung oder der gesamten Wohnung ist
jednoosobowe gospodarstwo domowe, to jest osoba, która mieszka sama w odrębnym mieszkaniu lub która zajmuje, jako sublokator, osobny pokój (pokoje) w mieszkaniu, lecz nie tworzy z innymi mieszkańcami tego mieszkania wieloosobowego gospodarstwa domowego, zdefiniowanego poniżej; lubein Einpersonenhaushalt, bestehend aus einer Person, die allein in einer abgeschlossenen Wohneinheit lebt oder als Untermieter ein oder mehrere Zimmer einer Wohneinheit belegt, ohne jedoch mit anderen Bewohnern der Wohneinheit einen Mehrpersonenhaushalt gemäß nachfolgender Definition zu bilden, oder
Gospodarstwa domowe spłacające kredyt hipoteczny zabezpieczony mieszkaniem, w którym mieszkają, lub kupujące swoje mieszkanie na innych zasadach finansowych związanych ze spłatą rozłożoną w czasie klasyfikuje się w kategorii Gospodarstwa domowe, w których przynajmniej jeden członek jest właścicielem mieszkania (TSHHaushalte, die für die Wohneinheit, in der sie leben, ein Darlehen abbezahlen oder die ihre Wohneinheit im Laufe der Zeit durch eine andere finanzielle Vereinbarung erwerben, werden der Kategorie Haushalte, von denen mindestens ein Mitglied Eigentümer der Wohneinheit ist (TSH.‧.) zugeordnet
Mieszkania zamieszkiwane przez właściciela to mieszkania, których co najmniej jeden mieszkaniec jest właścicielem całego lub części mieszkaniaEigentümerwohnungen sind Wohnungen, von denen mindestens ein Bewohner Eigentümer der gesamten Wohnung oder von Teilen davon ist
Gospodarstwa domowe, w których przynajmniej jeden członek jest właścicielem mieszkania i w których przynajmniej jeden członek jest najemcą całego lub części mieszkania, klasyfikuje się w kategorii Gospodarstwa domowe, w których przynajmniej jeden członek jest właścicielem mieszkania (TSHHaushalte, von denen mindestens ein Mitglied Eigentümer der Wohneinheit und mindestens ein Mitglied Mieter der gesamten Wohneinheit oder eines Teils davon ist, werden der Kategorie Haushalte, von denen mindestens ein Mitglied Eigentümer der Wohneinheit ist (TSH.‧.) zugeordnet
Mieszkania konwencjonalne, w których obecne są osoby nieuwzględnione w spisie, klasyfikuje się w kategorii Mieszkania przeznaczone do użytku sezonowego lub jako tzw. drugie mieszkania (OCSHerkömmliche Wohnungen, in denen Personen anwesend sind, die aber nicht in die Zählung einbezogen werden, werden der Kategorie Wohnungen, die zu bestimmten Jahreszeiten oder als Zweitwohnung bewohnt werden (OCS.‧.‧.) zugeordnet
Temat Mieszkania według typu budynku dotyczy liczby mieszkań w budynku, w którym znajduje się mieszkanieDas Thema Wohnungen nach Gebäudetyp bezieht sich auf die Zahl der Wohnungen in dem Gebäude, in dem sich die Wohnung befindet
Jeżeli niemoralne jest jeżdżenie dużym samochodem, a tym samym powodowanie więcej zanieczyszczeń niż ktoś jeżdżący małym samochodem, niemoralne jest także mieszkanie w dużym domu i wytwarzanie większych kosztów ogrzewania niż ktoś, kto mieszka w jednopokojowym mieszkaniu.Wenn es unmoralisch ist, ein großes Auto zu fahren und deshalb mehr Dreck zu machen als jemand, der ein kleines fährt, dann ist es ebenso unmoralisch, in einem Einfamilienhaus zu wohnen und mehr Heizkosten zu verursachen als jemand, der in einem Ein-Zimmer-Apartment wohnt.
Zgodnie z koncepcją jednostki mieszkaniowej wszystkie osoby mieszkające w jednym mieszkaniu są uważane za członków tego samego gospodarstwa domowego, a więc w jednym zamieszkanym mieszkaniu jest jedno gospodarstwo domoweNach dem Konzept des gemeinsamen Wohnens gelten alle Personen, die in einer Wohneinheit leben, als Mitglieder desselben Haushalts, sodass es einen Haushalt pro belegte Wohneinheit gibt
Liczba osób mieszkających w mieszkaniu to liczba osób, dla których mieszkanie to jest miejscem zamieszkaniaDie Zahl der Bewohner einer Wohneinheit ist die Zahl der Personen, für die die Wohneinheit der übliche Aufenthaltsort ist
Temat Tytuł prawny do zajmowanego mieszkania dotyczy zasad, według których prywatne gospodarstwo domowe zamieszkuje całe mieszkanie lub jego częśćDas Thema Wohnbesitzverhältnisse der Haushalte bezieht sich auf die Regelungen, nach denen ein privater Haushalt eine gesamte Wohneinheit oder einen Teil davon belegt
Czy podzielają państwo moje zdanie, że nie ma jasnych standardów pozwalających na określenie, czy dyskryminacja miała miejsce, czy nie, przykładem może być tutaj sytuacja, w której właściciel chce wynająć mieszkanie, a potencjalny lokator skarży się na dyskryminację, ponieważ danego mieszkania mu nie wynajęto?Teilen Sie meine Auffassung, dass es keine klaren Maßstäbe gibt, an denen man solche Diskriminierungen festmachen kann, wenn z.B. ein Vermieter eine Wohnung vermietet und ein Bewerber klagt, er wäre diskriminiert worden, weil er diese Wohnung nicht bekommen hat.
pomoc celem umożliwienia osobom w podeszłym wieku lub niepełnosprawnym mieszkania w domu (usługi sprzątania mieszkania, programy żywienia, ośrodki opieki dziennej, usługi w zakresie opieki dziennej oraz opieki wakacyjnejhäusliche Hilfe für alte und behinderte Menschen (Reinigungsdienste, Mahlzeiten, Tagesbetreuungszentren und-dienste, Ferienbetreuungsdienste
Mieszkania spółdzielcze to mieszkania, do których przysługuje własność spółdzielcza, a więc własność w ramach spółdzielni mieszkaniowejGenossenschaftliches Eigentum bezieht sich auf Eigentum im Rahmen einer Wohnungsbaugenossenschaft
Ogólne zadowolenie z mieszkania: ta zmienna odnosi się do opinii/odczucia respondenta dotyczącego stopnia zadowolenia z mieszkania w kontekście jego ceny, wielkości, sąsiedztwa, odległości do miejsca pracy, jakości i innych aspektówAllgemeine Zufriedenheit mit der Wohnung: Die Variable bezieht sich auf den Grad der Zufriedenheit mit der Wohnung, was die Bedürfnisse/Meinung des Haushalts hinsichtlich des Preises, der Größe, der Nachbarschaft, der Entfernung zur Arbeit, der Qualität und anderer Aspekte anbelangt, nach Meinung/Einschätzung der Auskunftsperson
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3477 zdań frazy mieszkanie komunalne.Znalezione w 2,578 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.