wymowa: IPA: maˈtɛrjjaw  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Gewebe   
  (Noun  n)
   
  tkanina
 • Stoff   
  (Noun  n, m)
 • Material   
   
  to, z czego są wytwarzane przedmioty
 • Werkstoff   
   
  substancja, z której jest wytworzony lub z której składa się określony wyrób
 • Materie   
 • Textil   
  (Noun  n)
 • Tuch   
  (Noun  n) (noun   )
 • Zeug   
  (noun   )
 • Zutat   
  (noun   )
 • material   

Pozostałe znaczenia:

 
zbiór wiadomości z jakiejś dziedziny

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (76)

badanie materiałówWerkstoffprüfung
badanie materiałuMaterialprüfung
bank materiału genowegogenmaterialbank
cebule i bulwy (materiał rozmnożeniowy)setzpflanze
cykl życia materiałuStoffkreislauf
czas i materiałynach Aufwand
dłużyca (długie materiały przewożone na przyczepach)Langmaterial
jadalne materiały opakowanioweessbares verpackungsmaterial; essbarer film
Kreator materiałów przenośnychGo-Assistent
lokalny materiał budowlanyörtliche Baustoffe
materiał alternatywnyErsatzstoff
materiał budowlanyBaustoff; baustoff; baumaterial
materiał do budowy drógStraßenbaustoffe
materiał dowodowybeweis
materiał elektronicznyelektronisches Material
materiał filtracyjnyFilterstoff
materiał genetycznyErbgut; genetisches material
materiał izolacyjnyisoliermaterial; Isolierstoff
materiał konstrukcyjnybaustoff; baumaterial
materiał łatwopalnybrennbarer Stoff
materiał nietkanyVliesstoff
materiał obcyfremdmaterial
materiał ochronnyschutzmaterial
materiał opakowaniaVerpackungsmaterial
materiał opakowaniowyverpackungsmaterial
materiał pędnytreibladung
materiał pochodzenia naturalnegoNaturstoff
materiał pochodzenia zwierzęcegotierische Substanz
materiał rozmnożeniowyvermehrungsmaterial
materiał sadzeniowyPflanzgut
materiał siewnySaatgut
materiał szkółkarskibaumschulpflanze; pflanzgut; pflanzmaterial
materiał tematycznyStoff
materiał wapienny do glebduengekalk
materiał wikliniarskiflechtfaser
materiał wulkanicznyvulkanisches material
materiał wybuchowysprengstoff; Sprengstoff; Explosivstoff
materiał wykładzinowyDichtungsbahn
materiał zasadzeniowysteckling
materiał, tworzywoWerkstoff
materiały amorficzneamorpher Werkstoff
materiały antykorozyjnebeschichtungsmaterial
materiały bitumicznebituminöses Material
materiały budowlaneBaustoffe; baustoff
Materiały do pobraniaDownloads
materiały dodatkoweBegleitmaterialien
materiały dydaktyczneUnterrichtsmaterial; lehrmaterial
materiały kompozytoweVerbundmaterial
materiały konferencyjneKongressakte
materiały łatwopalnefeuergefährlicher Stoff
materiały ogniotrwałefeuerfestes Material
materiały przemysłoweindustrieller Stoff
materiały reklamoweAnzeigematerialien; Werbematerial
materiały sprzedażoweVertriebsdokumentation
materiały włóknistefiber; faser
materiały wybuchoweExplosivstoffe
materiały zaawansowanefortgeschrittener Werkstoff
materiały zapalnebrennbare Materialien
naturalne materiały budowlanenatürliche Baustoffe
niebezpieczny materiałgefährlicher Arbeitsstoff
nieograniczona dostępność materiałówunbegrenztes Material
nieograniczone materiałyunbegrenztes Material
nowoczesne materiałyneuartige Materialien
ochrona materiałów jądrowychnukleare Sicherung
odrost (materiał rozmnożeniowy)schoessling
ograniczona dostępność materiałówbegrenztes Material
ograniczone materiałybegrenztes Material
plastyczny materiał wybuchowyplastiksprengstoff
podłożenie materiałów wybuchowychBombenattentat
połów ryb z użyciem materiałów wybuchowychfischen mit sprengstoff
ponowne użytkowanie materiałówRohstoffwiederverwendung
projekt typu czas i materiałyAufwandsprojekt
przemieszczanie materiału w glebiestoffverlagerung im boden
przemysł materiałów budowlanychBaustoffindustrie
stałe zużycie materiałufester Materialverbrauch
szczepienie materiału siewnegosaatgutimpfung

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "materiał", pamięć tłumaczeniowa

add example
Bez uszczerbku dla załącznika I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, dane szczegółowe, o których mowa w art. ‧ lit. c), d) e) i g) oraz art. ‧ ust. ‧ lit. b) niniejszego rozporządzenia, nie są obowiązkowe w odniesieniu do materiałów paszowych, które nie zawierają dodatków paszowych, z wyjątkiem konserwantów lub dodatków do kiszonki, i które są produkowane i dostarczane przez podmiot działający na rynku pasz zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ użytkownikowi pasz w ramach produkcji pierwotnej na potrzeby jego własnego gospodarstwaUnbeschadet des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ sind die Angaben gemäß Artikel ‧ Buchstaben c, d, e und g und Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstabe b der vorliegenden Verordnung nicht verbindlich für Einzelfuttermittel, die keine Futtermittelzusatzstoffe enthalten, außer Konservierungsmitteln oder Silierzusatzstoffen, und die von einem Futtermittelunternehmer hergestellt und gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ einem Futtermittelverwender der Primärproduktion zur Verwendung im eigenen Betrieb geliefert werden
W skład zapasów wchodzą także zapasy surowców i materiałów pomocniczych, półproduktów, składników, energii, nieskapitalizowanych drobnych narzędzi i usług, które należą do jednostkiDazu zählen auch Vorräte an Roh- und Hilfsstoffen, Zwischenerzeugnissen, Bauteilen, Energie, nicht aktivierten Kleinwerkzeugen und Dienstleistungen, die Eigentum der Einheit sind
Stosowanie materiałów, w szczególności papieru lub pieczęci ze specyfikacją handlową, jest dozwolone pod warunkiem, że nadruk lub etykieta zostały wykonane nietoksycznym tuszem lub klejemDie Verwendung von Material, insbesondere von Papier oder Aufklebern mit Geschäftsangaben, ist zulässig, sofern zur Beschriftung oder Etikettierung ungiftige Farbe bzw. ungiftiger Klebstoff verwendet werden
pulpy drzewnej lub innych materiałów włóknistychZellstoff aus Holz oder anderen Faserstoffen
Jego filia SCHOTT AG produkuje materiały oraz komponenty optyczneDie Schwestergesellschaft SCHOTT AG produziert optische Materialen und Komponenten
W tym kontekście Komisja rozpatrzy również pewne materiały paszowe z zawartością wilgoci przekraczającą ‧%In diesem Zussammenhang wird die Kommission auch bestimmte Futtermittel-Ausgangserzeugnisse mit einem Feuchtegehalt von über ‧ % prüfen
zapewnienie bardzo szerokiego dostępu do danych i materiałów wyjaśniających, dotyczących w szczególności wniosków Komisji, poprzez rozwinięcie strony internetowej, przygotowywanie i zamieszczanie na niej systematycznych publikacji, jak również poprzez organizowanie seminariów informacyjnych i szkoleniowych dla środowisk opiniotwórczycheinen möglichst umfangreichen Zugang zu unterstützenden Daten und Erklärungen vor allem zu Vorschlägen der Kommission durch die Entwicklung der GFP-Website und die Veröffentlichung eines Periodikums sowie Informations-/Schulungsseminare für Meinungsmultiplikatoren
SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY UNIESZKODLIWIANIU NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB MATERIAŁÓW ODPADOWYCH, JEŚLI SĄ WYMAGANEBESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH
W przypadku analizy próbki złożonej całe siedem tusz o masie P‧ rozdrobnić w rozdrabniaczu wymienionym w pkt ‧.‧ (a o ile to konieczne, również wymieszać przy pomocy mieszarki) w celu uzyskania jednorodnego materiału, z którego następnie można pobrać dwie próbki reprezentatywne dla siedmiu tuszIm Fall der Analyse einer aus den sieben Schlachtkörpern bestehenden Sammelprobe alle sieben Schlachtkörper mit dem Gesamtgewicht P‧ in einem Zerkleinerungsgerät gemäß Nummer ‧.‧ zerkleinern (und erforderlichenfalls mit Hilfe eines Mischgeräts mischen), bis eine homogene Mischung entsteht, von der zwei für die sieben Schlachtkörper repräsentative Proben entnommen werden können
mieszaniny odpadów objęte kodem (OECD) GB‧ i kodem B‧ konwencji bazylejskiej, ograniczone do: lutu twardego cynku, zawierających cynk odpadów przy wzbogacaniu, szumowin aluminiowych (lub piany) z wyłączeniem zgarów słonych oraz odpadów okładzin i materiałów ogniotrwałych, w tym tygli używanych przy wytopie miedziGemische aus Abfällen, die im OECD-Eintrag GB‧ und dem Eintrag B‧ des Basler Übereinkommens- beschränkt auf Hartzinkabfälle, zinkhaltige Oberflächenschlacke, Alukrätze (oder Abschöpfungen), ausgenommen Salzschlacke, Abfälle von feuerfesten Auskleidungen, einschließlich Schmelztiegeln aus der Verhüttung von Kupfer- eingestuft sind
Cele te przedstawiają całościowe podejście do kwestii bezpieczeństwa jądrowego, w tym do kontroli, zakresu odpowiedzialności i zabezpieczenia materiałów jądrowych i innych materiałów promieniotwórczych podczas stosowania, składowania i transportu, od kołyski do grobu, w krótkim i długim terminieIhr Gegenstand ist ein umfassendes Konzept zur nuklearen Sicherheit, das die Regelkontrollen, die Bilanzierung und den Schutz von Kernmaterial und anderen radioaktiven Stoffen bei Verwendung, Lagerung und Transport, die lückenlose Erfassung von der Entstehung bis zur Entsorgung (from cradle to grave) sowohl auf kurze als auch auf lange Sicht einschließt
SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO MATERIAŁÓW ODPADOWYCH, JEŚLI WŁAŚCIWEBESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH
Materiały w stanie nienaruszonym oraz kopie lotniczego listu przewozowego lub równoważnego dokumentu są dostarczane towarzystwu lotniczemu odbioru w miejscach określonych przez organy celne Państwa Członkowskiego, w którym ma swoją siedzibę to towarzystwoDie unversehrten Waren sind der Bestimmungsfluggesellschaft an dem Ort, der von den Zollbehörden des Mitgliedstaats, in dem sie ansässig ist, zugelassen worden ist, zusammen mit den Exemplaren des Luftfrachtbriefs oder des entsprechenden Papiers zu übergeben
Każda wersja będzie mieć ograniczenia ilościowe dotyczące jednego lub wielu elementów składowych ładunku i będzie dopuszczona jedynie pod warunkiem że przedsięwzięto wszelkie uzasadnione, wykonalne praktycznie środki celem uniemożliwienia stykania się materiałów wybuchowych lub stwarzania zagrożenia w inny sposób przez wszelkie tego rodzaju towaryDie Varianten sollen jeweils eine mengenmäßige Begrenzung eines oder mehrerer Bestandteile der Ladung enthalten und nur zulässig sein, wenn alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen wurden, um zu verhindern, dass die Sprengstoffe mit anderen gefährlichen Gütern in Berührung kommen oder durch die Zusammenladung mit solchen Gütern anderweitige Gefahren entstehen
jeżeli pochodzenie uzyskano poprzez zastosowanie kumulacji z materiałami pochodzącymi z jednego z innych krajów wymienionych w art. ‧ iwenn die Ursprungseigenschaft durch Anwendung der Kumulierung mit Vormaterialien mit Ursprung in einem oder mehreren der in den Artikeln ‧ und ‧ genannten Länder erworben wurde
źródło zamknięte ma znaczenie, które terminowi temu zostało nadane w dyrektywie ‧/‧/Euratom, i jako integralną część źródła obejmuje, w odpowiednich przypadkach, pojemnik zawierający materiał promieniotwórczyumschlossene Strahlenquelle eine Strahlenquelle im Sinne der Richtlinie ‧/‧/Euratom, gegebenenfalls unter Einschluss der das radioaktive Material umhüllenden Kapsel als festem Bestandteil der Strahlenquelle
Domniemanie zgodności zawarte w EN ‧:‧ w odniesieniu do BHSR ‧.‧.‧.‧ i dotyczące zawartości Cr(VI) w materiałach rękawic związane jest z ograniczeniem wykrywania do ‧ mg/kg lub mniej w badaniach na obecność Cr(VIDie Konformitätsvermutung aufgrund von EN ‧:‧ in Bezug auf die Grundlegenden Anforderungen für Gesundheitsschutz und Sicherheit, Ziffer ‧.‧.‧.‧- und speziell den Gehalt der Handschuhwerkstoffe an Cr(VI)- gilt vorbehaltlich der Verwendung eines Prüfverfahrens für Cr(VI) mit einer Nachweisgrenze von ‧ mg/kg oder weniger
dla elitarnego materiału siewnego w innych przypadkachfür Basissaatgut in anderen Fällen
obowiązkową deklarację odpowiadającą właściwej kategorii określonej w wykazie w załączniku V; obowiązkowa deklaracja może być zastąpiona informacjami szczegółowymi określonymi we wspólnotowym katalogu, o którym mowa w art. ‧, dla każdego materiału paszowego z danej kategoriidie obligatorische Angabe entsprechend der jeweiligen Kategorie gemäß dem Verzeichnis in Anhang V; die obligatorische Angabe kann in Bezug auf jedes Einzelfuttermittel der betreffenden Kategorie durch die im in Artikel ‧ genannten Gemeinschaftskatalog vorgesehenen Angaben ersetzt werden
dokumentów potwierdzających dokonanie obróbki lub przetworzenie materiałów we Wspólnocie lub w Chorwacji, wystawionych lub sporządzonych we Wspólnocie lub w Chorwacji, jeśli takie dokumenty są używane zgodnie z prawem krajowymBelege über die in der Gemeinschaft oder in Kroatien an den betreffenden Vormaterialien vorgenommenen Be- oder Verarbeitungen, sofern diese Belege in der Gemeinschaft oder in Kroatien ausgestellt oder ausgefertigt worden sind, wo sie nach den internen Rechtsvorschriften verwendet werden
Jeżeli stosuje się art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧, dowód obróbki lub przetworzenia, przeprowadzonych w państwie SADC UPG, we Wspólnocie, w innym państwie AKP albo w KTZ stanowi deklaracja dostawcy, której wzór znajduje się w załączniku V B do niniejszego protokołu, przedłożona przez eksportera z państwa lub Wspólnoty, od którego pochodzą materiałyBei Anwendung des Artikels ‧ Absatz ‧ und des Artikels ‧ Absatz ‧ wird der Nachweis für die in einem SADC-WPA-Staat, der Gemeinschaft, einem anderen AKP-Staat oder in einem ÜLG vorgenommene Be- oder Verarbeitung durch eine Lieferantenerklärung nach dem Muster in Anhang V B zu diesem Protokoll erbracht, die vom Ausführer in dem Staat der Herkunft der Vormaterialien oder bei Herkunft aus der Gemeinschaft in der Gemeinschaft abgegeben wird
Testom porównawczym może także podlegać materiał siewny buraka wyprodukowany w państwach trzecichIn dritten Ländern geerntetes Saatgut von Betarüben kann in die Vergleichsprüfungen einbezogen werden
Spółka wyjaśniła, że jej ogólną zasadą jest niedostarczanie indyjskiej folii odbiorcom wspólnotowym, gdyż jako podstawowy materiał do obróbki przez Jolybar wolą oni folię o właściwościach europejskichDas Unternehmen erklärte, grundsätzlich keine Folien aus Indien in die Gemeinschaft auszuführen, da die Abnehmer in der Gemeinschaft Folien europäischer Qualität als Ausgangsstoff für die Weiterverarbeitung durch Jolybar bevorzugten
Dopuszcza się usunięcie przednich, bocznych oraz tylnych szyb z bezpiecznego szkła lub podobnych materiałów, jak również wszelkich dających się odłączyć płyt, osprzętu i wyposażenia dodatkowego, niemających wpływu na wytrzymałość konstrukcyjną oraz niestwarzających zagrożenia w przypadku wywrócenia ciągnikaEs ist zulässig, Front-, Seiten- und Rückscheiben aus Sicherheitsglas oder glasähnlichen Stoffen zu demontieren; auch alle abnehmbaren Platten, Ausrüstungsteile, Zubehörteile und dergleichen können demontiert werden, sofern sie nicht zur Festigkeit beitragen und bei etwaigem Umstürzen der Zugmaschine keine Gefahr darstellen können
Metody, z uwzględnieniem technologii, wykrywania płynnych materiałów wybuchowych będą doskonalone w miarę upływu czasuDie Methoden und Technologien zum Aufspüren flüssiger Sprengstoffe werden sich im Lauf der Zeit weiterentwickeln
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 17862 zdań frazy materiał.Znalezione w 3,23 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.