wymowa: IPA: maˈtɛrjjaw  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Gewebe   
  (Noun  n)
   
  tkanina
 • Stoff   
  (Noun  n, m)
 • Material   
   
  to, z czego są wytwarzane przedmioty
 • Werkstoff   
   
  substancja, z której jest wytworzony lub z której składa się określony wyrób
 • Materie   
 • Textil   
  (Noun  n)
 • Tuch   
  (Noun  n) (noun   )
 • Zeug   
  (noun   )
 • Zutat   
  (noun   )
 • material   

Pozostałe znaczenia:

 
zbiór wiadomości z jakiejś dziedziny

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (76)

badanie materiałówWerkstoffprüfung
badanie materiałuMaterialprüfung
bank materiału genowegogenmaterialbank
cebule i bulwy (materiał rozmnożeniowy)setzpflanze
cykl życia materiałuStoffkreislauf
czas i materiałynach Aufwand
dłużyca (długie materiały przewożone na przyczepach)Langmaterial
jadalne materiały opakowanioweessbares verpackungsmaterial; essbarer film
Kreator materiałów przenośnychGo-Assistent
lokalny materiał budowlanyörtliche Baustoffe
materiał alternatywnyErsatzstoff
materiał budowlanyBaustoff; baustoff; baumaterial
materiał do budowy drógStraßenbaustoffe
materiał dowodowybeweis
materiał elektronicznyelektronisches Material
materiał filtracyjnyFilterstoff
materiał genetycznyErbgut; genetisches material
materiał izolacyjnyisoliermaterial; Isolierstoff
materiał konstrukcyjnybaustoff; baumaterial
materiał łatwopalnybrennbarer Stoff
materiał nietkanyVliesstoff
materiał obcyfremdmaterial
materiał ochronnyschutzmaterial
materiał opakowaniaVerpackungsmaterial
materiał opakowaniowyverpackungsmaterial
materiał pędnytreibladung
materiał pochodzenia naturalnegoNaturstoff
materiał pochodzenia zwierzęcegotierische Substanz
materiał rozmnożeniowyvermehrungsmaterial
materiał sadzeniowyPflanzgut
materiał siewnySaatgut
materiał szkółkarskibaumschulpflanze; pflanzgut; pflanzmaterial
materiał tematycznyStoff
materiał wapienny do glebduengekalk
materiał wikliniarskiflechtfaser
materiał wulkanicznyvulkanisches material
materiał wybuchowysprengstoff; Sprengstoff; Explosivstoff
materiał wykładzinowyDichtungsbahn
materiał zasadzeniowysteckling
materiał, tworzywoWerkstoff
materiały amorficzneamorpher Werkstoff
materiały antykorozyjnebeschichtungsmaterial
materiały bitumicznebituminöses Material
materiały budowlaneBaustoffe; baustoff
Materiały do pobraniaDownloads
materiały dodatkoweBegleitmaterialien
materiały dydaktyczneUnterrichtsmaterial; lehrmaterial
materiały kompozytoweVerbundmaterial
materiały konferencyjneKongressakte
materiały łatwopalnefeuergefährlicher Stoff
materiały ogniotrwałefeuerfestes Material
materiały przemysłoweindustrieller Stoff
materiały reklamoweAnzeigematerialien; Werbematerial
materiały sprzedażoweVertriebsdokumentation
materiały włóknistefiber; faser
materiały wybuchoweExplosivstoffe
materiały zaawansowanefortgeschrittener Werkstoff
materiały zapalnebrennbare Materialien
naturalne materiały budowlanenatürliche Baustoffe
niebezpieczny materiałgefährlicher Arbeitsstoff
nieograniczona dostępność materiałówunbegrenztes Material
nieograniczone materiałyunbegrenztes Material
nowoczesne materiałyneuartige Materialien
ochrona materiałów jądrowychnukleare Sicherung
odrost (materiał rozmnożeniowy)schoessling
ograniczona dostępność materiałówbegrenztes Material
ograniczone materiałybegrenztes Material
plastyczny materiał wybuchowyplastiksprengstoff
podłożenie materiałów wybuchowychBombenattentat
połów ryb z użyciem materiałów wybuchowychfischen mit sprengstoff
ponowne użytkowanie materiałówRohstoffwiederverwendung
projekt typu czas i materiałyAufwandsprojekt
przemieszczanie materiału w glebiestoffverlagerung im boden
przemysł materiałów budowlanychBaustoffindustrie
stałe zużycie materiałufester Materialverbrauch
szczepienie materiału siewnegosaatgutimpfung

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "materiał", pamięć tłumaczeniowa

add example
w przypadku Państw Członkowskich będących krajami przeznaczenia, w oparciu o odpowiednie obowiązujące prawodawstwo w dziedzinie zarządzania materiałami radioaktywnymi i zarządzania wypalonym paliwem jądrowym lub przepisy międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe dotyczące transportu materiałów radioaktywnychdurch die Bestimmungsmitgliedstaaten anhand der aktuellen Rechtslage über die Behandlung radioaktiver Abfälle und abgebrannter Brennelemente oder der internationalen, gemeinschaftlichen und nationalen Regelung hinsichtlich des Transports radioaktiver Materialien
Frans Bonhomme: sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnegoFrans Bonhomme: Großhandel für Baumaterial und Sanitäranlagen
Urządzenia oświetleniowe powinny być instalowane w sposób zapobiegający takim przyrostom temperatury, które mogłyby uszkodzić przewody oraz w sposób zapobiegający nadmiernemu nagrzewaniu się otaczających materiałówBeleuchtungskörper sind so anzubringen, dass für das Kabelnetz schädliche Temperaturerhöhungen und übergroße Erwärmung benachbarter Teile verhindert werden
Żądamy, aby władze izraelskie zezwoliły na odpowiedni, ciągły przepływ pomocy humanitarnej, w tym wszelkich materiałów niezbędnych agendom ONZ, takim jak UNRWA (Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie), oraz innym organizacjom międzynarodowym do kontynuowania ich działalności i zaspakajania potrzeb ludności.Die israelischen Behörden werden aufgefordert, einen angemessenen und kontinuierlichen Fluss humanitärer Hilfe zuzulassen, der alle notwendigen Materialien umfasst, damit die UN-Agenturen, wie das UNRWA (Hilfswerk der Vereinten Nationen) und die internationalen Organisationen in der Lage sind, ihre Arbeit zu erledigen und sich um die Bedürfnisse der Bevölkerung zu kümmern.
pozwalać, jeżeli jest to konieczne, na wzrokową obserwację strefy niebezpiecznej i działania narzędzia na obrabiany materiałes ermöglichen, dass erforderlichenfalls der Gefahrenbereich und das Bearbeiten des Materials durch das Werkzeug optisch kontrolliert werden können
produkty ponownie przywiezione otrzymano poprzez obróbkę lub przetworzenie materiałów wywiezionychdass die wieder eingeführten Waren durch Be- oder Verarbeitung der ausgeführten Vormaterialien hergestellt worden sind
Materiały źródłowe, których nie stosuje się do wytwarzania środków aromatyzujących ani składników żywności o właściwościach aromatyzującychAusgangsstoffe, die nicht zur Herstellung von Aromen und Lebensmitteln mit Aromaeigenschaften verwendet werden dürfen
Dla żarówek o pojedynczej końcówce, wszystkie kartonowe opakowania muszą zawierać co najmniej ‧ % materiału wielokrotnego użycia (wagowoBei einseitig gesockelten Leuchtmitteln müssen alle Verpackungen aus Pappe mindestens ‧ (Masse-) % recyceltes Material enthalten
Test polega na weryfikacji, czy materiały cholewki zapewniają wystarczające podtrzymanie stopy, by umożliwić użytkownikowi chodzenie w tym obuwiuDabei soll überprüft werden, ob das Material des Oberteils dem Fuß genügend Halt bietet, um dem Benutzer das Laufen zu ermöglichen
Odbyła się długa, intensywna i owocna debata na temat tego, czy materiały sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne bądź reprotoksyczne mogą być stosowane w wyjątkowych przypadkach.Es hat eine lange, sehr intensive und fruchtbare Diskussion darüber gegeben, ob Stoffe, die als krebserzeugend, erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend eingestuft werden, in Ausnahmefällen verwendet werden dürfen.
Maszyny do obróbki drewna i materiałów o podobnych właściwościach fizycznychMaschinen zur Bearbeitung von Holz und von Werkstoffen mit ähnlichen physikalischen Eigenschaften
pasze łatwe do kiszenia: >‧ % rozpuszczalnych węglowodanów w materiale świeżym (np. kukurydza – cała roślina, rajgras, stokłosa lub pulpa z buraka cukrowegoleicht zu silierendes Futter: >‧ % lösliche Kohlenhydrate in Grünfutter (z. B. Maisganzpflanze, Weidelgras, Trespe oder Zuckerrübenschnitzel
Nadal gra z broni e... chemikalia i materiały wybuchoweAll diese Rumblödelei mit den Waffen und gefährlichen Chemikalien und Sprengstoffen
użyty materiał powinien być odporny na przypadkowe naruszenie i jednocześnie uniemożliwiał ich niezauważalne podrobienie lub ponowne wykorzystanieDas Material muss so beschaffen sein, dass die Verschlüsse nicht versehentlich zerbrochen oder unbemerkt gefälscht oder wiederverwendet werden können
dwie różne próby lub powtórny test RT-PCR nowej próbki RNA, którą do każdego testu należy pobrać z pierwotnego materiału klinicznegobei zwei verschiedenen Tests oder wiederholter RT-PCR unter Verwendung eines neuen RNA-Extrakts aus der ursprünglichen klinischen Probe bei jedem Test
Jednakże nie przedstawiono żadnego konkretnego materiału dowodowego na poparcie oszacowań kosztów zawartych w analizieEs wurden jedoch keine konkreten Beweise zur Untermauerung der Kostenschätzungen der Studie übermittelt
ustanowienie niezbędnych ram regulacyjnych oraz metodologii wdrażania zabezpieczeń jądrowych w tym prawidłowego rozliczania i kontroli materiałów rozszczepialnych na szczeblu państwowym i przez operatoradie Schaffung des erforderlichen Rechtsrahmens und der erforderlichen Verfahren für die Durchführung von Sicherungsmaßnahmen im Nuklearbereich, die auch eine ordnungsgemäße Buchführung über Spaltstoffe und eine ordnungsgemäßen Kontrolle dieser Stoffe sowohl auf staatlicher Ebene als auch auf der Ebene der Anlagenbetreiber einschließen
mając na uwadze, że statki uznane za odpady niebezpieczne należy złomować w państwie członkowskim OECD zgodnie z przepisami środowiskowymi, ewentualnie można je przemieścić do państwa niebędącego członkiem OECD dopiero po dokonaniu ich oczyszczenia (czyli opróżnieniu z wszelkich materiałów niebezpiecznych); mając na uwadze, że obowiązek ten jest stale lekceważonyin der Erwägung, dass als gefährliche Abfälle geltende Schiffe in einem OECD-Staat umweltverträglich abgewrackt werden müssen oder erst nach ihrer Dekontaminierung (die so erfolgt, dass sie nicht mehr als gefährlicher Abfall gelten) in einen Nicht-OECD-Staat verbracht werden dürfen und dass systematisch gegen diese Vorschrift verstoßen wird
Jeżeli jednak w wykazie zawartym w załączniku ‧ do określenia statusu pochodzenia produktu końcowego zastosowanie znajduje reguła określająca maksymalną wartość dla wszystkich użytych materiałów niepochodzących, całkowita wartość materiałów niepochodzących użytych na terytorium zainteresowanej Strony, łącznie z całkowitą wartością dodaną uzyskaną poza Wspólnotą lub Norwegią zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu, nie może przekroczyć określonej wartości procentowejFindet jedoch nach der Liste in Anhang ‧ für die Bestimmung des Ursprungs des Erzeugnisses eine Regel Anwendung, die einen höchsten zulässigen Wert für alle verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft vorsieht, so dürfen der Gesamtwert der im Gebiet der betreffenden Vertragspartei verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft und der nach diesem Artikel außerhalb der Gemeinschaft oder Norwegens insgesamt erzielte Wertzuwachs zusammengenommen den angegebenen Vomhundertsatz nicht überschreiten
W pełni zgadzam się ze sprawozdawczynią, że zadania Agencji powinny być dużo jaśniej określone, zgodnie z postanowieniami Traktatu i celami wspólnej polityki bezpieczeństwa dostaw materiałów jądrowych w obliczu nowej sytuacji w energetyce.Ich stimme mit der Berichterstatterin voll und ganz darin überein, dass ihre Aufgaben im Einklang mit den Bestimmungen des Vertrags und den Zielen der gemeinsamen Politik für die Sicherheit der Versorgung mit Nuklearmaterial im Rahmen der neuen energiepolitischen Verhältnisse besser definiert werden sollten.
Opis i rysunki/zdjęcia kształtu i zastosowanych materiałów części tworzących komorę silnikową oraz przyległą do niej część przedziału pasażerskiegoBeschreibung und Zeichnungen/Fotos der Form und verwendeten Werkstoffe desjenigen Teils des Fahrzeugaufbaus, der den Motorraum bildet, sowie des daran angrenzenden Teils des Fahrgastraums
Na uzyskanie statusu pochodzenia produktu zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach tytułu ‧ nie ma wpływu przeprowadzona poza Wspólnotą lub Algierią obróbka lub przetworzenie materiałów wywiezionych ze Wspólnoty lub z Algierii, a następnie ponownie przywiezionych, pod warunkiem, żeDer Erwerb der Ursprungseigenschaft nach Titel ‧ wird durch eine Be- oder Verarbeitung, die außerhalb der Gemeinschaft oder Algeriens an aus der Gemeinschaft oder aus Algerien ausgeführten und anschließend wieder eingeführten Vormaterialien vorgenommen wird, nicht berührt, sofern
po kontroli granicznej przewidzianej dyrektywą ‧/‧/WE oraz zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. ‧ ust. ‧ wspomnianej dyrektywy produkty muszą dotrzeć bezpośrednio do zakładu technicznego w miejscu przeznaczenia i muszą zostać podjęte wszelkie środki bezpieczeństwa, łącznie z bezpiecznym składowaniem odpadów oraz materiału nieużytego lub jego nadmiaru, w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się chorób na zwierzęta lub ludzidie Produkte müssen im Anschluss an die in der Richtlinie ‧/‧/EG vorgesehene Grenzkontrolle gemäß den Vorschriften von Artikel ‧ Absatz ‧ der genannten Richtlinie auf direktem Wege zur technischen Anlage am Bestimmungsort befördert werden, und es sind alle erforderlichen Vorkehrungen- einschließlich einer sicheren Entsorgung von Abfällen, nicht verwendetem oder überschüssigem Material- zu treffen, damit Risiken der Ausbreitung von Krankheiten auf Mensch oder Tier vermieden werden
Liczba pozycji zawartych w materiałachDie Anzahl der Posten, aus denen das Material besteht, ist anzugeben
imprezy organizowane podczas Tygodnia Weterynaryjnego we wszystkich państwach członkowskich dla studentów kierunków weterynaryjnych i dla ogółu społeczeństwa oraz materiały zwiększające świadomość kwestii zdrowia zwierząt, w tym np. strategii UE w zakresie zdrowia zwierząt, identyfikacji i identyfikowalności zwierząt oraz wściekliznyVeranstaltungen in allen Mitgliedstaaten für Tiermedizinstudierende und die breite Öffentlichkeit während der Veterinärwoche mit entsprechendem Begleitmaterial, um auf die Tiergesundheit, auch die einschlägige Strategie der EU, die Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit von Tieren und die Tollwut aufmerksam zu machen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 17862 zdań frazy materiał.Znalezione w 6,4 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.