Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Einschreibebrief   
    (  m) (noun   )
  • Einschreiben   

Przykładowe zdania z "list polecony", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ponadto, dokumentacja kandydatów, którzy w tym dniu będą już w sposób ważny zarejestrowani w banku danych, zostanie utrzymana w tym samym stanie do dnia ‧ kwietnia ‧ r., o ile ekspert nie wskaże inaczej w liście poleconym skierowanym do KomisjiDie Daten der bis zum jetzigen Zeitpunkt in die Datenbank aufgenommenen Sachverständigen bleiben dort bis zum ‧. April ‧ gespeichert, es sei denn, die Sachverständigen übermitteln der Kommission per Einschreiben etwaige Einwände
Osoby, które z powodu niepełnosprawności nie są w stanie dokonać rejestracji internetowej, mogą przesłać swoje zgłoszenie (życiorys i list motywacyjny) w wersji papierowej listem poleconymBewerber, die sich wegen einer Behinderung nicht elektronisch anmelden können, können ihren Lebenslauf und ihr Bewerbungsschreiben per Einschreiben bis spätestens zum Tag des Anmeldeschlusses
list polecony za potwierdzeniem odbioruauf dem Postweg durch Einschreiben mit Rückschein
Mam list polecony dlaRudiego HaasaIch habe ein Einschreiben für Rudi Haas
Doręczenie listem poleconym uzna je się za skuteczne dziesiątego dnia następującego po dniu złożenia listu poleconego na poczcie w miejscu , w którym znajduje się siedziba Sądu , chyba że potwierdzenie odbioru wykaże , że list doręczono innego dnia albo adresat , w terminie trzech tygodni od dnia powiadomienia go za pośrednictwem faksu lub innego technicznego środka komunikacji , poinformuje sekretarza , że nie otrzymał dokumentu , który miał mu być doręczony .Ein Einschreiben gilt am zehnten Tag nach der Aufgabe zur Post am Ort des Gerichtssitzes als dem Empfänger zugestellt , sof ern nicht durch den Rückschein nachgewiesen wird , dass der Zugang zu einem anderen Zeitpunkt erfolgt ist , oder der Empfänger dem Kanzler binnen drei Wochen nach der Benachrichtigung mittels Fernkopierer oder sonstiger technischer Kommunikationsmittel mitteilt , dass ihm das Einschreiben nicht zugegangen ist .
Składanie ofert: Oferty należy przesyłać listami poleconymi za potwierdzeniem odbioru, a data stempla będzie przyjmowana jako dowód nadania, lub dostarczać osobiście za potwierdzeniem odbioru pod następujący adresEinreichung des Angebote: Die Angebote sind eingeschrieben mit Rückschein einzureichen, wobei der Poststempel als Nachweis der Angebotsabgabe gilt, oder eigenhändig gegen Empfangsbestätigung bei folgender Stelle abzugeben
Osoby, które z powodu niepełnosprawności nie są w stanie dokonać rejestracji internetowej, mogą przesłać swoje zgłoszenie (życiorys i list motywacyjny) w wersji papierowej listem poleconymBewerberinnen oder Bewerber, die sich wegen einer Behinderung nicht elektronisch anmelden können, können ihren Lebenslauf und ihr Bewerbungsschreiben per Einschreiben
Wysyłce pocztą elektroniczną powinien jednak towarzyszyć list polecony; nie ma ona żadnego wpływu na dopuszczenie danego kandydata do procedury selekcjiDie Übermittlung per E-Mail ersetzt jedoch nicht die Übermittlung per Einschreiben und hat keinerlei Einfluss in Bezug auf die Zulässigkeit der Bewerbungen
Osoby, które z powodu swojej niepełnosprawności nie są w stanie dokonać rejestracji internetowej, mogą przesłać swoje zgłoszenie (życiorys i list motywacyjny) w formie papierowej listem poleconym z datą stempla pocztowego nie późniejszą niż termin zakończenia rejestracji kandydatówBewerberinnen oder Bewerber, die sich aufgrund einer Behinderung nicht elektronisch anmelden können, können ihren Lebenslauf und ihr Bewerbungsschreiben spätestens bis zum Anmeldeschluss per Einschreiben einreichen
Wysyłce pocztą elektroniczną powinien jednak towarzyszyć list polecony – nie ma ona żadnego wpływu na dopuszczenie danego kandydata do procedury selekcjiDie Übermittlung per E-Mail ersetzt jedoch nicht die Übermittlung per Einschreiben und hat keinerlei Einfluss in Bezug auf die Zulässigkeit der Bewerbungen
Doręczenie listem poleconym uznaje się za skuteczne dziesiątego dnia następującego po dniu złożenia listu poleconego na poczcie w miejscu, w którym znajduje się siedziba Trybunału, chyba że potwierdzenie odbioru wykaże, że list doręczono innego dnia albo adresat, w terminie trzech tygodni od dnia powiadomienia go za pośrednictwem faksu lub innego technicznego środka komunikacji, poinformuje sekretarza, że nie otrzymał dokumentu, który miał mu być doręczonyEin Einschreiben gilt am zehnten Tag nach der Aufgabe zur Post am Ort des Gerichtssitzes als dem Empfänger zugestellt, sofern nicht durch den Rückschein nachgewiesen wird, dass der Zugang zu einem anderen Zeitpunkt erfolgt ist, oder der Empfänger dem Kanzler binnen drei Wochen nach der Benachrichtigung mittels Fernkopierer oder sonstiger technischer Kommunikationsmittel mitteilt, dass ihm das Einschreiben nicht zugegangen ist
list motywacyjny) listem poleconymihr Bewerbungsschreiben per Einschreiben bis spätestens zum Tag des Anmeldeschlusses
Osoby, które z powodu swojej niepełnosprawności nie są w stanie dokonać rejestracji internetowej, mogą przesłać swoje wydrukowane zgłoszenie (życiorys i list motywacyjny) listem poleconymBewerber, die sich wegen einer Behinderung nicht elektronisch anmelden können, können ihren Lebenslauf und ihr Bewerbungsschreiben per Einschreiben bis spätestens zum Tag des Anmeldeschlusses
Jeżeli zawiadomienie wysłane jest listem poleconym z lub bez potwierdzenia odbioru, jest ono uważane za doręczone do właściwego adresata dziesiątego dnia po wysłaniu go pocztą, chyba że list nie doszedł do adresata, lub doszedł do niego dopiero w późniejszym terminieBei der Zustellung durch eingeschriebenen Brief mit oder ohne Rückschein gilt dieser mit dem zehnten Tag nach der Aufgabe zur Post als zugestellt, es sei denn, daß das zuzustellende Schriftstück nicht oder an einem späteren Tag eingegangen ist
Doręczenie listem poleconym, z potwierdzeniem lub bez potwierdzenia odbioru, uznaje się za doręczone adresatowi, nawet jeżeli odmawia on przyjęcia listuDie Zustellung durch eingeschriebenen Brief mit oder ohne Rückschein gilt auch dann als bewirkt, wenn der Empfänger die Annahme des Briefes verweigert
Pisemne oferty powinny wpłynąć najpóźniej w terminach i godzinach wymienionych w tytule II, złożone za potwierdzeniem odbioru albo przesłane listem poleconym, teleksem, faksem lub telegraficznie na następujący adresDie schriftlichen Angebote müssen spätestens zu den unter Ziffer ‧ genannten Tagen und Uhrzeiten entweder durch Hinterlegung gegen Empfangsbestätigung oder durch eingeschriebenen Brief, Fernschreiben, Telefax oder Telegramm bei der nachstehenden Anschrift eingehen
Zawiadomienie należy wysłać listem poleconym lub doręczyć przez upoważnionego przedstawiciela wnioskodawcy na adres podany w sekcjiDie Mitteilung muss per Einschreiben eingeschickt oder von einem bevollmächtigten Vertreter des Bewerbers bei der unter ‧.‧ genannten Anschrift abgegeben werden
Wierzyciele BCCI w likwidacji w Luksemburgu muszą wnieść takie roszczenie na nowo listem poleconym do likwidatorów w Luksemburgu przed dniem ‧ marca ‧ r., w przeciwnym wypadku zostaną pozbawieni prawa do wnoszenia roszczeńBetreffende Gläubiger im Insolvenzverfahren in Luxemburg müssen derartige Forderungen bei den Luxemburgischen Insolvenzverwaltern vor dem ‧. März ‧ per Einschreiben neu anmelden; andernfalls verfällt das Recht auf die Anmeldung der betreffenden Forderung
W terminie do dnia ‧ listopada ‧ r. wnioskodawcy muszą przesłać jeden egzemplarz papierowy pełnego wniosku listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (dowodem daty nadania będzie data stempla pocztowego) na następujący adresDer vollständige Antrag ist in einfacher Papierausfertigung per Einschreiben mit Rückschein bis spätestens ‧. November ‧ (maßgebend ist der Poststempel) an folgende Anschrift zu senden
Oferty, sporządzone zgodnie z warunkami przetargu pod rygorem wykluczenia, należy dostarczyć w terminie ‧ dni od daty publikacji niniejszego zaproszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w zamkniętej i zapieczętowanej kopercie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, lub osobiście za pokwitowaniem, na adresDie Gebote, die gemäß den Bestimmungen in den Ausschreibungsunterlagen abgefasst sein müssen, um berücksichtigt zu werden, sind innerhalb von ‧ Tagen ab der Veröffentlichung dieser Ausschreibung im Amtsblatt der Europäischen Union in verschlossenem und versiegeltem Umschlag per Einschreiben mit Rückschein an die folgende Anschrift zu übermitteln oder persönlich gegen Empfangsbestätigung dort abzugeben
Pisemne oferty powinny wpłynąć najpóźniej w terminach i godzinach wymienionych w tytule II, jako złożone z potwierdzeniem odbioru albo przesłane listem poleconym, teleksem, faksem lub telegraficznie na jeden z poniższych adresówDie schriftlichen Angebote müssen bis spätestens zu den unter Ziffer ‧ genannten Tagen und Uhrzeiten entweder durch Hinterlegung gegen Empfangsbestätigung oder durch eingeschriebenen Brief, Fernschreiben, Telefax oder Telegramm bei nachstehenden Anschriften eingehen
Wnioski należy nadsyłać listem poleconym lub przesyłką kurierską (na koszt wnioskodawcy) na następujący adresDie Anträge sind per Einschreiben oder Kurierdienst (die Kosten trägt der Antragsteller) an folgende Anschrift zu senden
listem poleconym lub telegramem skierowanym do wyżej wspomnianej instytucjidurch eingeschriebenen Brief oder Telegramm an die genannte Stelle oder
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15172 zdań frazy list polecony.Znalezione w 5,778 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.