Tłumaczenia na język niemiecki:

  • transnational koerperschaft   

Przykładowe zdania z "korporacja ponadnarodowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
(PT) Pani Przewodnicząca! Przez otwarcie - albo jeszcze lepiej: szerokie rozwarcie - wrót prowadzących do rynku europejskiego dla amerykańskich korporacji ponadnarodowych, które teraz kontrolują 80 % światowego handlu bananami, przedmiotowe porozumienie mieć będzie poważne konsekwencje, których nie ukrywają nawet zamierzający głosować za jego przyjęciem.(PT) Frau Präsidentin, durch die Öffnung - oder besser gesagt, die sperrangelweite Öffnung - der Türen des europäischen Marktes für die multinationalen US-Konzerne, die nun mehr als 80 % des Bananenhandels weltweit kontrollieren, wird dieses Abkommen schwerwiegende Konsequenzen haben, so dass sogar diejenigen, die heute dafür stimmen werden, dies nicht verbergen.
Przechodząc do sprawozdania pana posła Désira: całkowicie się z nim zgadzamy, kiedy wskazuje korporacje ponadnarodowe jako źródło negatywnego wpływu na środowisko naturalne i na nasze standardy społeczne.Was nun den Bericht von Herrn Désir anbelangt, so können wir ihm voll und ganz zustimmen, wenn er die transnationalen Konzerne als Ursprung negativer Folgen für die Umwelt und unsere Sozialstandard bezeichnet.
Padła wówczas uwaga na temat korporacji ponadnarodowych i tego, że naprawdę to one czerpią zyski w państwach AKP, oraz o tym, że środki finansowe dla państw AKP są niewystarczające.Eine Bemerkung wurde über multinationale Konzerne und die Tatsache gemacht, dass diese in den AKP-Staaten Profit machen und dass die finanziellen Maßnahmen für die AKP-Staaten nicht ausreichend sind.
Aby pobudzać tworzenie klastrów regionalnych, konieczne jest, aby korporacje ponadnarodowe decydowały się nie zmieniać lokalizacji, dzięki czemu nadal wpływałyby korzystnie na działalność małych i średnich przedsiębiorstw w swoim otoczeniuAls Anreiz für die Schaffung von regionalen Clustern muss erreicht werden, dass die multinationalen Konzerne keine Betriebsverlagerungen vornehmen und sich stärker auf kleine und mittlere Unternehmen in ihrem Umfeld stützen
W każdym, kto widział jak traktowani są ludzie pracujący w tym sektorze, szczególnie przez wielkie korporacje ponadnarodowe, musi to budzić niejaką odrazę.Jeder, der sieht, wie die Menschen, die in diesem Sektor arbeiten, behandelt werden, insbesondere von den großen multinationalen Konzernen, wäre entrüstet.
Komisja musi być mieć się na baczności i zagwarantować, żeby europejskie prawo konkurencji było respektowane, abyśmy mogli zapobiec nadużyciu przez wielkie ponadnarodowe korporacje ich dominującej pozycji na rynku przez sztuczne zaniżanie cen na początku, w celu wyparcia drobnych producentów, by potem stworzyć kartele i podnosić ceny tak, że staną się zbyt wygórowane dla konsumentów europejskich.Die Kommission muss wachsam sein, um zu gewährleisten, dass das europäische Wettbewerbsrecht genauestens eingehalten wird, so dass wir verhindern können, dass die großen multinationalen Konzerne ihre dominierende Position auf dem Markt missbrauchen, indem sie zuerst die Preise künstlich drücken, um Kleinerzeuger zu verdrängen, und danach Kartelle schaffen und die Preise erhöhen, so dass sie für europäische Verbraucher sehr teuer werden.
Porozumienia te zmierzają do otwarcia europejskiego rynku bananów przez wzmocnienie dominującej pozycji wielkich amerykańskich korporacji ponadnarodowych, które kontrolują już ponad 80 % rynku światowego.Diese Abkommen zielen auf eine Öffnung des Bananenmarktes durch die Stärkung der dominanten Position der großen multinationalen US-Konzerne ab, die bereits mehr als 80 % des Weltmarktes kontrollieren.
Twierdzono, że obniżenie stawek celnych będzie faworyzowało duże kraje produkujące banany oraz wielkie ponadnarodowe korporacje.Es wurde behauptet, dass das Abkommen und die Zollreduzierungen große bananenerzeugende Länder und multinationale Konzerne begünstigten.
Na przykład FIAT - korporacja ponadnarodowa generuje statystycznie przychód w wysokości 4% PKB Polski, jednak jej zyski i gros wpływów z podatków zasilają inny budżet.Beispielsweise Fiat ist ein supranationaler Konzern, dessen Einnahmen statistisch gesehen 4 % des polnischen BIP entsprechen, aber seine Gewinne und der größte Teil der Steuereinnahmen füllen die Kassen anderswo.
Bazowała na strategii "globalnej Europy”, która jest przede wszystkim poświęcona dostępowi rynkowemu dla największych ponadnarodowych europejskich korporacji.Sie war in der "Global Europe"-Strategie niedergelegt, wo festgeschrieben war, dass es ausschließlich um den Marktzugang für die großen, weltweit agierenden europäischen Unternehmen geht.
Ponadnarodowe korporacje dokonały już spustoszenia na terenie Polski, wykupując za 10 % wartości przemysł po PRL.Supranationale Konzerne haben Polen bereits großen Schaden zugefügt, indem sie am Ende der Volksrepublik Polen Industrieunternehmen zu 10 % ihres Wertes aufkauften.
Panie komisarzu! Czy zgodzi się pan, że w tym kontekście naprawdę fatalnym błędem było to, iż porozumienia handlowe UE przynosiły korzyści przede wszystkim korporacjom ponadnarodowym, mającym siedzibę w UE, które wykorzystywały swoje przeważające zasoby do rozprawienia się z małymi producentami lokalnymi w wielu uboższych krajach, powodując poważne zakłócenia, obejmujące utratę lokalnych miejsc pracy i szkody w środowisku naturalnym?Herr Kommissar, stimmen Sie zu, dass das System in diesem Zusammenhang kläglich versagt hat und von den Handelsabkommen der EU überwiegend transnationale Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union profitiert haben, die ihre überlegenen Ressourcen einsetzen, um kleine inländische Produzenten in vielen armen Ländern zu ruinieren, was zu schwerwiegenden Problemen führt, wie etwa dem Verlust lokaler Arbeitsplätze und der Zerstörung der Umwelt?
Globalizacja to m.in. internalizacja przemysłu i ponadnarodowe korporacje.Globalisierung bedeutet unter anderem Internalisierung des Handels und supranationale Konzerne. Wenn wir über die Industriepolitik der EU sprechen, müssen wir folgende Frage beantworten: Was für eine Industrie braucht Europa?
W nadchodzących latach będziemy rzeczywiście świadkami prób przejęcia przez te wielkie korporacje ponadnarodowe pełnej kontroli nad rynkiem UE, przez wypieranie mniejszych producentów, a na to musimy istotnie zwrócić uwagę.In den kommenden Jahren werden wir in der Tat sehen, wie diese riesigen multinationalen Konzerne versuchen, die absolute Kontrolle über den EU-Markt zu erlangen, indem sie kleinere Erzeuger verdrängen, und genau hierauf müssen wir wirklich achten.
Bowiem duże, ponadnarodowe korporacje, niekiedy bogatsze od niejednego państwa, kumulują ogromne zyski w jednym miejscu, najczęściej w miejscu pochodzenia, a także podatki, w tym podatki z VAT.Große, supranationale Konzerne, die in einigen Fällen reicher sind als manches Land, häufen riesige Gewinne, aber auch Steuern, einschließlich der Mehrwertsteuer, an einem Ort an, bei dem es sich in den meisten Fällen um ihren Herkunftsort handelt.
Przekazywanie danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do krajów trzecich jest niezbędnym komponentem ponadnarodowej walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością.Die Übermittlung der Fluggastdatensätze (PNR) an Drittländer ist ein wesentliches Element für die transnationale Bekämpfung des Terrorismus und des internationalen Verbrechens.
konkretne projekty ponadnarodowe leżące w interesie Wspólnoty, przedstawione przez co najmniej trzy państwa, z których dwa muszą być państwami członkowskimi, w miarę możliwości opracowane we współpracy z państwami stowarzyszonymi lub kandydującymi do przystąpienia do Unii, zgodnie z warunkami określonymi w rocznych programach pracy; lubspezifische grenzübergreifende Projekte von gemeinschaftlichem Interesse, die von mindestens drei Staaten, von denen mindestens zwei Mitgliedstaaten sein müssen, mit der Möglichkeit der Zusammenarbeit mit assoziierten Staaten oder Kandidatenländern entsprechend den in den Jahresarbeitsprogrammen festgelegten Bedingungen eingereicht werden, oder
Wśród naszych obywateli nie ma zapotrzebowania na ponadnarodowych polityków.Unsere Bürgerinnen und Bürger wollen keine transnationalen Politiker.
Trzeba jednak odpowiednio uwzględnić ponadnarodowy charakter i postanowienia statutowe EBI, które stanowią część traktatu.Doch sollten der supranationale Charakter der EIB sowie die Satzungsbestimmungen der EIB als Bestandteil des Vertrags in angemessener Weise berücksichtigt werden.
wspieranie ponadnarodowej mobilności osób działających w sektorze kulturyUnterstützung der grenzüberschreitenden Mobilität von Kulturakteuren
W dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz współpracy polic yjnej i sądowej w sprawach karnych wprowadza szczególny rodzaj współpracy międzyrządowej w postaci działania ze strony instytucji ponadnarodowych .Aus diesem Grund fassen die Organe der EU bindende supranationale Beschlüsse in ihren Gesetzg ebungsverfahren , Haushaltsverfahren , Ernennungsverfahren und verfassungsähnlichen Verfahren .
W październiku 2004 r. osiem lokalnych grup działania z Austrii i jedna z Niemiec ( Bawaria ) rozpoczęło realizację projektu współpracy ponadnarodowej dla studentów szkół rolniczych , mającego na celu podniesienie stanu ich wiedzy w zakresie innowacji rolniczych .Im Oktober 2004 haben acht Leader-Regionen aus Österreich und eine Leader-Region in Deutschland ( Bayern ) ein transnationales Kooperationsprojekt für Schüler landwirtschaftlicher Fachschulen begonnen , das die Schüler über Innovationen in der Agrarwirtschaft informieren soll .
walki z terroryzmem i z powiązanymi z nim przestępstwami i innymi poważnymi przestępstwami o charakterze ponadnarodowym, w tym z przestępczością zorganizowaną (wstępBekämpfung des Terrorismus und damit zusammenhängender Straftaten sowie sonstiger schwerer Straftaten grenzüberschreitender Art, einschließlich der organisierten Kriminalität (Einführung
Zaproszenie do składania aplikacji- DG INFSO- MEDIA ‧/‧- Wsparcie dla ponadnarodowej dystrybucji filmów europejskich oraz dla sieci dystrybutorów schemat selektywnyAufforderung zur Einreichung von Vorschlägen- GD INFSO- MEDIA ‧/‧- Förderung des transnationalen Vertriebs Europäischer Filme und der Vernetzung Europäischer Vertriebsunternehmen- System der Selektiven Förderung
Dnia ‧ stycznia ‧ r., Komisja postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, zgodnie art. ‧ Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w sprawie Komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, określającego wytyczne dla drugiej rundy Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dotyczącej ponadnarodowej współpracy na rzecz promowania nowych sposobów zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówności związanych z rynkiem pracy–swobodny przepływ dobrych pomysłówDie Kommission beschloss am ‧. Januar ‧, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß Artikel ‧ des EG-Vertrags um Stellungnahme zu folgender Vorlage zu ersuchen: Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen zur Festlegung der Leitlinien für die zweite Runde der Gemeinschaftsinitiative EQUAL für die transnationale Zusammenarbeit zur Förderung neuer Methoden zur Bekämpfung aller Formen der Diskriminierung und Ungleichheit in Zusammenhang mit dem Arbeitsmarkt- Freizügigkeit guter Konzepte
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1400 zdań frazy korporacja ponadnarodowa.Znalezione w 0,712 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.